Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av publiseringsindikatoren Oppfølging fra Det nasjonale publiseringsutvalget Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av publiseringsindikatoren Oppfølging fra Det nasjonale publiseringsutvalget Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av publiseringsindikatoren Oppfølging fra Det nasjonale publiseringsutvalget Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Oppstartseminar for NVI-rapportering av 2014 publikasjoner Oslo 13. oktober 2014

2 Evaluering offentliggjort 16. januar 2014
Utført høsten 2013 av Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet for Universitets- og høgskolerådet finansiert av Kunnskapsdepartementet lagt frem på et seminar 16. januar 2014

3 Informasjon om evalueringen

4 Behandling i Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU)
NPU avholdt møte 12. februar – Seminar vedrørende evalueringsrapporten. Hovedpunktene fra utvalgets diskusjon kan leses i referatet fra møtet på utvalgets nettsider. NPU ble invitert av Kunnskapsdepartementet (KD) til å gi en beskrivelse av hvordan utvalget tenker å følge opp evalueringen. NPUs skisse til oppfølging ble oversendt KDs ekspertgruppe 23. mai Denne ligger også ute på utvalgets nettsider.

5 Oppfølging fra NPU Rapporten anbefaler å videreføre dagens inndeling i 2 nivåer. Denne anbefalingen slutter utvalget seg til. Fire prioriterte områder: Fagfeltnøytralitet Nominering til nivå 2; organisering, legitimitet og gjennomsiktighet Lokal bruk Nordisk samarbeid

6 Fagfeltnøytralitet Rapporten konkluderer med at indikatoren ikke er fagfeltnøytral. Dette har vært kjent for utvalget før evalueringen ble lagt frem og er også dokumentert gjennom tidligere forskning (Piro, Aksnes og Rørstad, 2013). Utvalgets tiltak: NPU skal utarbeide forslag til endret modell med det mål å rette opp skjevheter rapporten peker på. Arbeidet er allerede i gang og en «midtveisanalyse» ble presentert for NPU den 17. september. Det er på dette tidspunkt ikke klart hvilke anbefalinger NPU vil oversende KD.

7 Nominering til Nivå 2; organisering, legitimitet og gjennomsiktighet
Dagens nomineringsprosess er krevende og bør forbedres med henblikk på at dette arbeidet skal oppnå større legitimitet NPU legger opp til en tett dialog med fagmiljøene for å få til en hensiktsmessig organisering av denne oppgaven. Gjennomsiktighet UHR og de fagstrategiske organene tilbyr per i dag ikke forskerne god nok informasjon om indikatoren og nomineringsprosessen. Tiltak: Etablere en ny nettside. Utrede den faglige organiseringen av nomineringsoppgavene med henblikk på at nominering skjer fra 3 forskningssektorer. Sikre instituttsektorens representasjon i nomineringsprosessen.

8 Lokal bruk av indikatoren
Publiseringsindikatoren ble utformet som en nøkkel til å fordele midler fra statsbudsjettet til bruk på institusjonsnivå, men evalueringen har avdekket at indikatoren også brukes på helt andre måter. Tiltak: Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg vil følge opp dette punktet i tett samarbeid med NPU. Konkret planlegges et seminar 28. januar 2015 for ledere i UH-sektoren, hvor målsetningen er erfaringsutveksling i forbindelse med lokal bruk av indikatoren. Det sentrale spørsmålet som stilles er hvordan indikatoren kan brukes på en fornuftig måte for å stimulere til forskning og hva den IKKE egner seg brukt til. NPU vil arbeide for å utarbeide informasjon om hovledes publiseringsindikatoren er konstruert og hvordan den måles, slik at evt. uhensiktsmessig eller urimelig bruk av indikatoren i størst mulig grad kan unngås.

9 Nordisk samarbeid Det var allerede før evalueringen etablert et nordisk samarbeid mellom Finland, Danmark og Norge om et mulig samarbeid om kanalregisteret. Dette samarbeidet ble i 2014 utvidet til også å innbefatte Sverige. Nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra alle fire land (NSD representerer Norge i gruppen) som skal utrede muligheten for en felles nordisk liste over godkjente publiseringskanaler. NPU prioriterer dette fordi arbeidet både kan bidra til større kvalitet i registeret og større kvalitet i nomineringsarbeidet.


Laste ned ppt "Evaluering av publiseringsindikatoren Oppfølging fra Det nasjonale publiseringsutvalget Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google