Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerundersøkelsen 2005 - rapport etatsnivå IKT Tilpasset opplæring Mobbing, vold, rasisme Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø Skolevalg og yrkesveiledning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerundersøkelsen 2005 - rapport etatsnivå IKT Tilpasset opplæring Mobbing, vold, rasisme Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø Skolevalg og yrkesveiledning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerundersøkelsen 2005 - rapport etatsnivå IKT Tilpasset opplæring Mobbing, vold, rasisme Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø Skolevalg og yrkesveiledning Kommunikasjon skole og hjem Mer om undersøkelsen Totalresultat Oppsummering Kort brukerguide Oslo kommune Utdanningsetaten Kunst- og kulturopplevelser

2 Informasjon om feltarbeid Hvem er spurt om hva Forklaring til grafikken Signifikante forskjeller Forklaring til tabellene Her finner du linker til bakgrunnsinformasjon/andre områder i undersøkelsen som ikke er en presentasjon av årets resultat. Mer om undersøkelsen

3 Informasjon om feltarbeid Formål: –Brukerundersøkelse for måling av definerte strategiske måleparametere. Hensikten er å fremskaffe data som skal benyttes som styringsinformasjon av Utdanningsadministrasjonen. Det gis også data som kan benyttes i styring og utvikling av den enkelte skole. Målgruppe: –Elever (e) årstrinn* 5-14 og foresatte (f) årstrinn 2-13 i Oslo-skolen Feltarbeid: –Pilotering i uke 37 –Datainnsamling uke 38-41 Datainnsamlingsmetode: –Telefon (Cati) kveldstid Antall intervju: –Totalt 7914 intervju. 3664 elever og 4250 foresatte –Gjennomsnittlig ca 50 intervju pr. skole. 24 intervju elever + 28 intervju foresatte pr. skole. –123 grunnskoler (e+f), 23 videregående skole (e+f), 4 Voksenopplæringssentre (e) og 10 spesialskoler (e+f) På etatsnivå er undersøkelsen meget solid, med over 7900 intervju blant foreldre og barn. Nedbrytningene har solide basestørrelser. På skolenivå må tallene tolkes med større varsomhet, idet basen pr. skole vanligvis ligger rundt 50 intervju. Statistiske svingninger i tallene må påregnes, men disse er mindre enn for vanlige befolkningsundersøkelser da hver skole representerer et meget lite befolkningstall**. Avvik på noen få % bør av den grunn ikke tillegges for stor vekt. Resultatene er likevel gode nok til å gi et godt bilde av den enkelte skoles situasjon. Svarrespons: –Elever 49%, Foresatte 40% Veiemetode: –Resultatene er veiet på antall elever pr. skole Populasjon: –Elever = totalt 68 009 elever, Foresatte = totalt for 62 016 elever * Årstrinn 5-10 = Grunnskolen, 11-13 = Videregående skole, 14 = Voksenopplæring ** Feilmargintabeller ligger under ”Prosjektinfo” på web-rapportens forside

4 Kortfattet brukerguide Bruk følgende fremgangsmåte: Klikk på det området du er interessert i Bruk venstre musetast Klikk på tasten merket som og du kommer tilbake til forsiden NB! Tall i parentes er 2004-tall. 75% (72%) betyr en oppgang på 3 prosentpoeng fra året før

5 Hvem er spurt om hva? Spørsmål 4 (elever) og 5 (foresatte) Målgruppe Årstrinn Antall intervju Elever + foresatteElever 5-14 + Foresatte 2-13Elever = 3664 + Foresatte = 4250 IKT (utsagn 1-3) Tilpasset opplæring (utsagn 4-9) Mobbing/vold/rasisme (utsagn 10-15) Skolebyggenes kvalitet (utsagn 17-19) Arbeidsmiljø (utsagn 20) Spørsmål 5(e) EleverElever 8-14Elever = 500 Info om resultater skolen oppnår Kjennskap til satsningsområder Spørsmål 6(e) EleverElever 11-14Elever = 150 Fornøyd med info ved valg av videregående skole Fornøyd med utdannings- og yrkesveiledning Spørsmål 6(f) ForesatteForesatte 2-13Foresatte = 611 Innflytelse på skolen arbeid med fagene Innflytelse på det sosiale/trivselsmessige Dialog mellom hjem og skole Info om andre resultater skolen oppnår Fornøydhet måten skolen følger opp resultater Kjennskap til satsningsområder Informasjon om undersøkelsen Kunst- og kulturaktiviteter (utsagn 16)

6 Forklaring til grafikken Skalaen i undersøkelsen er som følger: ” På en skala fra 1 til 5, der 1 er lavest dvs. dårligst og 5 er høyest dvs. best, hvilket tall vil du gi følgende utsagn?” For at det skal bli enklere å tolke og sammenligne resultatene er følgende kategorier laget som gjengis i grafikken under: God (grønn) = 4-5 Middels (gul) = 3 Dårlig (rød) = 1-2 Vet ikke (grå) = 6 NB! For noen utsagn i kategorien mobbing/vold/rasisme er skalaen snudd. Grafikken blir da rekodet som: God = 1-2 Middels = 3 Dårlig=4-5 Vet ikke= 6 ”God” betyr da at en blir mobbet i liten grad.

7 Forklaring til tabellene Tabellverket presenterer svarfordelingene i prosent. Tabellhodene viser antall intervju som de respektive prosentberegningene bygger på, samt populasjonen, dvs antall elever. Eksempel Totalt 3664 intervju (uvektende tall) som utgjør 68 009 elever (vektede tall) Signifikante forskjeller mellom undergrupper (lest vannrett) fremkommer i tabellverket som sorte og hvite piler (tilsvarer henholdsvis “signifikant større enn” og “signifikant mindre enn”).

8 Signifikante forskjeller Det er lagt inn en rød boks øverst til høyre hvor signifikante forskjeller mellom undergrupper beskrives. Det er kun resultatene fra 2005 undersøkelsen som er kommentert her. Til grunn for signifikansbetraktningene ligger en kji-kvadrat avhengighetstest med et 95% konfidensintervall. Dette betyr at man med 95% sikkerhet kan si at forskjellene mellom gruppene skyldes faktiske forhold og ikke statistiske tilfeldigheter. Eksempel: Elever på årstrinn 5-7 og foreldre på årstrinn 2-7, er overrepresentert blant dem som svarer positivt på utsagn 4.

9 Signifikant  Bra Trinn 11-13 (F) Signifikant  Dårlig Trinn 2-4 (F) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Totalresultat satsingsområde: Spørsmål 4 (1-3) 2005

10 Signifikant  Bra Trinn 11-13 (E+F) Signifikant  Dårlig Trinn 5-7 (E) Trinn 2-4 (F) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på skolen i arbeid med fagene? 2005

11 Signifikant  Bra Trinn 11-13 (F) Trinn 5-7 (E) Signifikant  Dårlig Trinn 14 (E) Trinn 2-4 (F) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 2 Spørsmål 4.2I hvilken grad er du fornøyd med måten du får bruke PC på i arbeid med fagene? 2005

12 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 3 Spørsmål 4.3I hvilken grad er du fornøyd med hjelpen du får av læreren når du bruker PC i arbeid med fagene? Signifikant  Bra Trinn 5-7 (E) Signifikant  Dårlig Trinn 14 (E) 2005

13 IKT 72% Godt/Middels fornøyd *) 28% Lite fornøyd 100% 1 av 3 er godt fornøyd med IKT i skolen Elever (44%) er signifikant mer fornøyd enn foresatte (27%) 72% er godt fornøyd eller middels fornøyd Rangering etter godt fornøyd 36% Godt fornøyd 23% Middels fornøyd 13% Vet ikke 72% (72) *) Utvikling: Vi ser en fortsatt positiv utvikling på 2 av 3 utsagn innen IKT. Det at resultatene ligger på samme nivå som fjoråret, tyder på at det siden 2003 er blitt foretatt et reelt IKT-løft i Osloskolen. Signifikante forskjeller: Foresatte til elever i den videregående skolen er mer fornøyd med IKT i skolen enn foresatte til elever i grunnskolen.

14 Signifikant  Bra Trinn 2-4 (F) Signifikant  Dårlig Trinn 11-13 (E) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Totalresultat satsingsområde: Spørsmål 4 (4-7) Tilpasset opplæring 2005

15 Signifikant  Bra Trinn 5-7 (E) Trinn 2-7 (F) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 4 Spørsmål 4.4I hvilken grad får du hjelp av lærere når du trenger det? 2005

16 Signifikant  Bra Trinn 5-7 (E) Trinn 2-7 (F) Signifikant  Dårlig Trinn 14 (E) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 5 Spørsmål 4.5I hvilken grad synes du måten dere arbeider med fagene på passer for deg? 2005

17 Signifikant  Bra Trinn 2-4 (F) Signifikant  Dårlig Trinn 11-13 (F) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 6 Spørsmål 4.6 (e)I hvilken grad får du være med på å velge hvordan du skal arbeide på skolen? Spm 5.6 (f)I hvilken grad er du fornøyd med måten skolen legger til rette for samarbeid rundt ditt barns opplæring? 2005

18 Signifikant  Dårlig Trinn 14 (E) Snakker ikke bare norsk hjemme (F+E) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 7 Spørsmål 4.7 I hvilken grad synes du at du får vanskelige nok oppgaver på skolen? 2005

19 Signifikant  Bra Trinn 5-7 (E) Trinn 2-4 (F) Signifikant  Dårlig Trinn 11-13 (E) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 8 Spørsmål 4.8I hvilken grad er du fornøyd med hvordan lærerne hjelper deg til å bli bedre på skolen? 2005

20 Signifikant  Bra Trinn 2-7 (F) Signifikant  Dårlig Trinn 11-13 (E+F) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 9 Spørsmål 4.9 I hvilken grad får du god informasjon om hvordan du gjør det faglig hele skoleåret? 2005

21 TotalEleverForesatte Får hjelp av lærer når trenger det75% (75)80% (80)69% (69) Måten arbeider med fagene passer69% (70)72% (71)66% (68) Vanskelige nok oppgaver58% (58)54% (56)61% (60) Velge hvordan arbeide på skolen49% (49)36% (38)62% (60) Fornøyd med hvordan lærerne hjelper meg bli bedre70 %79% (76)61% (N/A) Får god info om hvordan gjør det faglig57 %61% (62)52% (N/A) Tilpasset opplæring 92% Godt/Middels fornøyd *) 8% Lite fornøyd 100% 2 av 3 er godt fornøyd med tilpasset opplæring i skolen Elever (64%) er like fornøyde som foresatte (62%) 92% er godt fornøyd eller middels fornøyd Rangering etter godt fornøyd 63% Godt fornøyd 24% Middels fornøyd 05% Vet ikke 92% (90) *) Utvikling: Totalindeksen har holdt seg relativt stabilt gjennom de 3 siste årene. Selv om de videregående skolene har svake resultater sammenlignet med grunnskolens barnetrinn, ser vi en positiv utvikling. Signifikante forskjeller: Opplæringen synes gjennomgående å være bedre tilpasset grunnskolens barnetrinn. Elevene er fornøyd med jobben lærerne gjør. Men de eldre elevene ønsker seg bedre informasjon om faglig fremgang gjennom skoleåret.

22 Signifikant  Dårlig Snakker også andre språk (E+F) somali arabisk tyrkisk Signifikant  Bra Oslo Vest (E+F) (”God” = betyr her at mobbing skjer i liten grad) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Totalresultat satsingsområde: Spørsmål 4 (10-15) Mobbing/vold/rasisme 2005

23 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 10 Spørsmål 4.10I hvilken grad blir du mobbet av lærere på skolen? Signifikant  Dårlig Trinn 14 (E) Snakker ikke bare norsk hjemme(E+F) somali 2005 (”God” = betyr her at mobbing skjer i liten grad)

24 Signifikant  Dårlig Trinn 5-7 (E) Snakker ikke bare norsk hjemme (F+E) vietnamesisk Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 11 Spørsmål 4.11I hvilken grad blir du mobbet av andre elever på skolen? 2005 (”God” = betyr her at mobbing skjer i liten grad)

25 Signifikant  Dårlig Snakker ikke bare norsk hjemme(E) arabisk vietnamesisk Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 12 Spørsmål 4.12I hvilken grad har du selv blitt utsatt for vold på skolen? 2005 (”God” = betyr her at mobbing skjer i liten grad)

26 Signifikant  Dårlig Snakker ikke bare norsk hjemme (E+F) somali (E) tyrkisk (F) tamil (F) arabisk (F) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 13 Spørsmål 4.13I hvilken grad er du blitt ertet eller mobbet fordi du har en annen hudfarge eller kommer fra et annet land? 2005 (”God” = betyr her at mobbing skjer i liten grad)

27 Signifikant  Dårlig Snakker ikke bare norsk (E) Signifikant  Bra Oslo Vest (E) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 14 Spørsmål 4.14I hvilken grad føler du deg trygg når du er på skolen? 2005

28 Signifikant  Bra Trinn 5-7 (E) Trinn 2-7 (F) Snakker ikke bare norsk hjemme (F) somali Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 15 Spørsmål 4.15I hvilken grad er du fornøyd med skolens arbeid for å unngå mobbing, vold og rasisme? 2005

29 Mobbing/vold/rasisme (Oslo total) 97% Godt/Middels fornøyd *) 3% Lite fornøyd 100% 9 av 10 er godt fornøyd når det gjelder fraværet av mobbing, vold og rasisme på skolen Elever (91%) er noe mer fornøyd enn foresatte (86%) 97% er godt fornøyd eller middels fornøyd Rangering etter godt fornøyd 89% Godt fornøyd 06% Middels fornøyd 02% Vet ikke 97% (96%) *) Utvikling: Vi ser en positiv utvikling over flere år som viser at det er stadig færre elever som opplever mobbing, vold og rasisme på skolen. Grunnskolens barnetrinn skiller seg ikke lenger ut med en høyere andel mobbing. Signifikante forskjeller: Elever med minoritetsspråklig bakgrunn er noe mer utsatt for mobbing, vold og rasisme enn norske elever. Elever som snakker urdu, arabisk eller somali er noe mer utsatt for mobbing, vold og rasisme enn andre.

30 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Totalresultat satsingsområde (filter = Minoritetsspråklig bakgrunn): Spørsmål 4 (10-15) Mobbing/vold/rasisme (”God” = betyr her at mobbing skjer i liten grad)

31 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 10 (filter = Minoritetsspråklig bakgrunn) Spørsmål 4.10 I hvilken grad blir du mobbet av lærere på skolen? Signifikant  Bra Trinn 5-7 (E) Signifikant  Dårlig Trinn 14 (E) Oslo Nord (E) Snakker annet språk hjemme Somali (F) 2005 (”God” = betyr her at mobbing skjer i liten grad)

32 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 11 (filter = Minoritetsspråklig bakgrunn) Spørsmål 4.11I hvilken grad blir du mobbet av andre elever på skolen? Signifikant  Dårlig Ikke norsk hjemme (E) Vietnamesisk 2005 (”God” = betyr her at mobbing skjer i liten grad)

33 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 12 (filter = Minoritetsspråklig bakgrunn) Spørsmål 4.12 I hvilken grad har du selv blitt utsatt for vold på skolen? Signifikant  Dårlig Ikke norsk hjemme (E) vietnamesisk 2005 (”God” = betyr her at mobbing skjer i liten grad)

34 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 13 (filter = Minoritetsspråklig bakgrunn) Spørsmål 4.13I hvilken grad er du blitt ertet eller mobbet fordi du har en annen hudfarge eller kommer fra et annet land? Signifikant  Dårlig Trinn 5-7 (E) Ikke norsk hjemme (F) Tamil 2005 (”God” = betyr her at mobbing skjer i liten grad)

35 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 14 (filter = Minoritetsspråklig bakgrunn) Spørsmål 4.14 I hvilken grad føler du deg trygg når du er på skolen? Signifikant  Dårlig Ikke norsk hjemme (F) tyrkisk 2005

36 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 15 (filter = Minoritetsspråklig bakgrunn) Spørsmål 4.15I hvilken grad er du fornøyd med skolens arbeid for å unngå mobbing, vold og rasisme? Signifikant  Bra Trinn 5-7 (E) Signifikant  Dårlig Trinn 11-13 (E+F) 2005

37 Mobbing/vold/rasisme (Minoritetsspråklig bakgrunn), 28% av de spurte 95% Godt/Middels fornøyd *) 6% Lite fornøyd 100% 84% er godt fornøyd når det gjelder fraværet av mobbing, vold og rasisme på skolen (89% Oslo total) Elever (86%) er i likhet med Oslo total noe mer fornøyd enn foresatte (81%) 95% er godt fornøyd eller middels fornøyd (97% Oslo total) Forskjeller mellom Oslo total og elever/foresatte med minoritetsspråklig bakgrunn (andelen godt fornøyd): Oslo totalMinoritetsspråklig Indeks89 % (88)84 % (83) Mobbet av lærere på skolen93 % (93)89 % (89) Mobbet av elever på skolen88 % (87)82 % (84) Utsatt for vold på skolen91 % (91)87 % (89) Mobbet eller ertet p.g.a hudfarge95 % (96)88 % (89) Føler seg trygg på skolen91 % (90)87 % (86) Skolens arbeid for å unngå m/v/r73 % (72)70 % (72) 84% Godt fornøyd 09% Middels fornøyd 02% Vet ikke 95% (95%) *) Utvikling: Resultatene over tre år viser en stabil og høy andel personer med minoritetsbakgrunn som føler seg skånet for mobbing og vold på skolen. Forskjeller mellom Oslo total og elever/foresatte med minoritetsspråklig bakgrunn: Elever og foresatte med minoritetsspråklig bakgrunn føler seg mer utsatt for mobbing, vold og rasisme enn Osloskolen sett som helhet. Foresatte har en oppfatning om at mobbing, vold og rasisme forekommer i en høyere grad enn hva elevene syns.

38 Kunst og kulturopplevelser Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Totalresultat satsingsområde: Spørsmål 4 (16)

39 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 16 Spørsmål 4.16 I hvilken grad opplever du at konserter, forfatterbesøk, dra på museum eller teater har betydning for det du lærer på skolen? Signifikant  Dårlig Trinn 14 (E) Trinn 8-11 (F) 2005 Signifikant  Bra Oslo Nord (F) Trinn 5-7 (F) 2005

40 Kunst- og kulturopplevelser 84% Godt/Middels fornøyd *) 16% Lite fornøyd 100% 8 av 10 opplever at kunst- og kulturopplevelser har betydning for læringsarbeidet på skolen. Foresatte (86%) er noe mer fornøyd enn elever (82%) 84% er godt fornøyd eller middels fornøyd Andel godt fornøyd 49% Godt fornøyd 31% Middels fornøyd 04 % Vet ikke 84% *) Kommentar: Elever på grunnskolens barnetrinn er mest begeistret for kunst- og kulturopplevelser i skolen.

41 Signifikant  Bra Trinn 2-7 (F) Trinn 14 (E) Signifikant  Dårlig Trinn 11-13 (E) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Totalresultat satsingsområde: Spørsmål 4 (17-19) Skolebyggenes kvalitet 2005

42 Signifikant  Bra Snakker andre språk (F) Trinn 14 (E) Signifikant  Dårlig Trinn 11-13 (E) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 17 Spørsmål 4.17 I hvilken grad er skolebygget et godt sted å lære i? 2005

43 Signifikant  Dårlig Trinn 11-13 (E+F) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 18 Spørsmål 4.18I hvilken grad er du fornøyd med innemiljøet på skolen når det gjelder lys, luft og toaletter? 2005

44 Signifikant  Dårlig Trinn 11-13 (E+F) Oslo Vest (F) Signifikant  Bra Trinn 5-7 (E) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 19 Spørsmål 4.19I hvilken grad er du fornøyd med utemiljøet på skolen som for eksempel skolegården og lekeplassen? 2005

45 Skolebyggenes kvalitet 85% Godt/Middels fornøyd *) 16% Lite fornøyd 100% 6 av 10 er godt fornøyd med skolebyggenes kvalitet Elever (61%) er signifikant mer fornøyd enn foresatte (53%) 85% er godt fornøyd eller middels fornøyd Rangering etter godt fornøyd 57% Godt fornøyd 25% Middels fornøyd 03% Vet ikke 85% (83) *) Utvikling: Kvaliteten på skolebyggene oppfattes som relativt stabil. Elever er mer fornøyde enn foresatte. Innemiljøet er det største problemet. Signifikante forskjeller: Elever i grunnskolen er mer fornøyde med skolebyggenes kvalitet enn elever i den videregående skolen.

46 Arbeidsmiljø Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Totalresultat satsingsområde: Spørsmål 4 (20)

47 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 20 Spørsmål 4.20 I hvilken grad trives du på skolen?

48 Arbeidsmiljø 98% Godt/Middels fornøyd 3% Lite fornøyd 100% ”Alle” er godt fornøyd med skolens arbeidsmiljø Andel godt fornøyd 90% Godt fornøyd 08% Middels fornøyd 00 % Vet ikke 98% (97) *) Utvikling: Resultatene fra årets undersøkelse er stabilt sammenlignet med de tidligere års resultater. Signifikante forskjeller: De aller fleste er godt fornøyd med skolens arbeidsmiljø. Elever på grunnskolens barnetrinn trives aller best.

49 Oppsummering (1:2)

50 Oppsummering (2:2)

51 Totalresultat 2005 %-andel som har angitt godt eller nøytralt svar (Oslo total) opplæring

52 Totalresultat 2004 %-andel som har angitt godt eller nøytralt svar

53 Totalresultat 2003 %-andel som har angitt godt eller nøytralt svar

54 Kommunikasjon skole og hjem Spørsmål 5 (Elever trinn 8-14)

55 Kommunikasjon skole og hjem Elever 8-14 Årets undersøkelse viser en oppgang på 8% blant elever som synes de får tilstrekkelig informasjon om resultatene skolen oppnår 3 av 10 elever føler de har tilstrekkelig kjennskap til skolens satsningsområder Utvikling: Sammenlignet med resultatene fra 2003, ser vi en sterk positiv utvikling når det gjelder å informere elevene om resultater skolen oppnår. Elevenes kjennskap til skolens satsningsområder har også bedret seg siden fjorårets resultater.

56 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Spørsmål 6: (filter = elever trinn 11-13) Spørsmål 6.1og 6.2: Informasjon om valg og yrkesveiledning

57 Skolevalg og yrkesveiledning Elever 11-13 59% er godt fornøyd med informasjonen de fikk da de valgte videregående skole Halvparten av alle elevene er godt fornøyd med den utdannings- og yrkesveiledningen de fikk på skolen Utvikling: Resultatene viser en forbedring fra 2004 undersøkelsen, både når det gjelder informasjon ved valg av videregående skole, samt utdannings- og yrkesveiledningstilbudet.

58 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Spørsmål 6: (foresatte) Spørsmål 6.1- 6.7: Kommunikasjon skole og hjem

59 Kommunikasjon skole og hjem Foresatte Foresatte får nå bedre informasjon om resultater skolen oppnår og har bedre kjennskap til skolens satsningsområder enn de hadde i 2003 Foresatte ønsker at skolene følger bedre opp egne resultater Utvikling: Sammenlignet med i fjor viser årets undersøkelse en forbedret informasjonsflyt ut til foresatte. Samtidig viser den stabile nedgangen i tallene at foresatte har et ønske om at skolen følger opp resultatene bedre.


Laste ned ppt "Brukerundersøkelsen 2005 - rapport etatsnivå IKT Tilpasset opplæring Mobbing, vold, rasisme Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø Skolevalg og yrkesveiledning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google