Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i behandlingsbehov og pasientstrømmer. Tilpasnings- og fordelingskonsekvenser? Helhetlige pasientforløp Bjørn Magne Eggen 1. juni 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i behandlingsbehov og pasientstrømmer. Tilpasnings- og fordelingskonsekvenser? Helhetlige pasientforløp Bjørn Magne Eggen 1. juni 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i behandlingsbehov og pasientstrømmer. Tilpasnings- og fordelingskonsekvenser? Helhetlige pasientforløp Bjørn Magne Eggen 1. juni 2005

2 2 Helhetlige pasientforløp – fremtidige behov? HOD/ BMEGardermoen, 1. juni 2005 Stortingets forventninger § 1. Lovens og helseforetakenes formål Lovens formål er å bidra til å oppfylle de målsettinger som er nedfelt i spesialisthelsetjenesteloven § 1-1 og pasientrettighetsloven § 1-1, ved … … … Helseforetakenes formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning.

3 3 Helhetlige pasientforløp – fremtidige behov? HOD/ BMEGardermoen, 1. juni 2005 Pasientperspektiv (fra 15 års klager og brukerus.) Resultat Mangelfull tilgjengelighet, brudd på avtaler, kansellering av avtaler. Hvor er journalen? Stadig nye leger og sykepleiere som spør om det samme. Uforutsett venting, venting med uviss varighet. Forveksling av pasienter, prøver og dokumenter. Hvor er tannprotesen? Ordinasjon ikke fulgt. Dobbeltforskriving. Mangler informasjon om bruk og virkning av nye legemidler. Får medisin til feil tidspunkt. Uleselig informasjon. Uforutsigbarhet. Unødige gjentakelser. Uklar kommunikasjon. Bygger ikke videre på det som er erfart, gjort og sagt fra før. Overser skader eller lidelser man ikke er spesialist på. Mangelfull informasjon mellom avdelinger, viktige beskjeder fra pasienten når ikke frem. Motstridende informasjon og motstridende praksis. Mangelfull koordinering og oppfølging. Ansvarspulverisering. Pasient- forløpet Bjarne Riis Strøm

4 4 Helhetlige pasientforløp – fremtidige behov? HOD/ BMEGardermoen, 1. juni 2005 Utfordringer fremover ? Overkapasitet i enkelte kirurgiområder Eldrebølgen Sammenheng volum – kvalitet – resultat? strukturelle og organisatoriske konsekvenser Optimal sykehusstørrelse? konsekvenser? (struktur; funksjonsfordeling; ressursallokering)

5 5 Helhetlige pasientforløp – fremtidige behov? HOD/ BMEGardermoen, 1. juni 2005 Hva gjør vi i forhold til … ? Pasientenes rett til fritt sykehusvalg. Relevant kunnskapsgrunnlag for valget? kvalitet – resultater – servicenivå – ventetider Vedlikehold – fornyelse – oppgradering bygninger og utstyr; teknologi den menneskelige faktor, holdninger Human kapital kunnskapsgrunnlaget for tjenesten dokumentasjon

6 6 Helhetlige pasientforløp – fremtidige behov? HOD/ BMEGardermoen, 1. juni 2005 Pasientrettigheter Ulike situasjoner – forskjell i tenkning - selv om bestemmelsene er de samme ”Engangs” – pasientene fritt sykehusvalg individuell frist, rett til å reise [utenlands] Kronikerne – med sammensatte behov individuell plan epikrise-tid pasientansvarlig lege

7 7 Helhetlige pasientforløp – fremtidige behov? HOD/ BMEGardermoen, 1. juni 2005 To ulike behov? - 1 Kronikerne flere lidelser/sykdommer; behov for kontinuitet; mange opphold – gjentatte kontakter eldre pasienter – et fåtall mennesker som har svært stort behov for [gjentatte] tjenester Eldre (75 år +): 11 % av befolkningen 25 % av oppholdene – og 33 % av liggedagene. Nærhet – mange aktører – kontinuerlig samarbeid med førstelinjetjenesten

8 8 Helhetlige pasientforløp – fremtidige behov? HOD/ BMEGardermoen, 1. juni 2005 Eldrebølge gir kamp om sykesenger Om 15 år er det behov for 2 300 flere sykehussenger enn i dag, viser nye beregninger. Det tilsvarer samlet kapasitet ved Ullevål, Haukeland og St. Olavs Hospital. Aftenposten – 20. okt 2004 Det haster. Politikerne må handle nå for å skaffe nok sykehussenger om 15 år, sier forsker Stein Ø. Petersen.

9 9 Helhetlige pasientforløp – fremtidige behov? HOD/ BMEGardermoen, 1. juni 2005 Aker sykehus 2002: Pasienter 75 år +, fordelt etter antall opphold (n = 1839). Rapport: Helsetjeneste for eldre og kronisk syke. Helse Øst, 2003 79

10 10 Helhetlige pasientforløp – fremtidige behov? HOD/ BMEGardermoen, 1. juni 2005 Hvilke konsekvenser? Størrelsen på enhetene? særlig fysisk størrelse Hvem flytter på seg – og hvordan? DPS – DMS ambulant spesialistpraksis – områdepediatri mobile røntgenenheter spesialkompetanse til pasienten (sykehjem) eller omvandt (pasienten inn på sykehus) Dagbehandling – eller heldøgn? Innenfor sykehuset, eller … ?

11 11 Helhetlige pasientforløp – fremtidige behov? HOD/ BMEGardermoen, 1. juni 2005 To ulike behov fremover? - 2 Pasienter som trenger en betydelig og spesialisert innsats, mer konsentrert kirurgi etter ventetid enkeltopphold – enkeltkontakter stort volum (mange personer, mange kontakter) fokus på ventelister og ventetider kvalitet forholdsvis enklere å definere (og måle) kan nyttiggjøre seg pasientrettigheter (fritt sykehusvalg – behandling i utlandet) kompliserte behandlingsopplegg (?)

12 12 Helhetlige pasientforløp – fremtidige behov? HOD/ BMEGardermoen, 1. juni 2005 Nye behandlingsmuligheter Mindre mutilerende Mer kapitalintensiv (?) dyrere utstyr og medikamenter Kortere opphold (?) Kortere sykemeldingsperioder Forbedret effekt / prognose ? Sammensatte problemstillinger – kombinerte lidelser – flere spesialiteter kombinert med mer spiss- spesialisering

13 13 Helhetlige pasientforløp – fremtidige behov? HOD/ BMEGardermoen, 1. juni 2005 Hva vil skje fremover ? De største utfordringene? samhandling innen spesialisthelsetjenesten – unngå fragmentering og oppsplitting benytte vedtatte ordinger (og pasientrettigheter) – individuell plan, pasientansvarlig lege demografi – aldersutvikling – ”de multisyke eldre” Den neste store reformen? integrerte tjenester – pasienten i fokus – uavhengig av hvem som ’leverer’ Realisere én nasjonal helsepolitikk

14 14 Helhetlige pasientforløp – fremtidige behov? HOD/ BMEGardermoen, 1. juni 2005 Strukturere behandlingsforløp? Strømlinjeforme, effektivisere og separere (”skjerme”) Tidskrav, særlig til utnyttelse av kapitalintensiv virksomhet utstyr, sengeareal ny medisinsk teknologi Pasientene som trenger tid til å ”vokse seg friske” Dokumentasjon av effekt – og potensial kostnadseffektivitet? kost/nytte - vurderinger

15 15 Helhetlige pasientforløp – fremtidige behov? HOD/ BMEGardermoen, 1. juni 2005 Hva er optimal sykehusstørrelse? Kostnads- effektivitet Sykehusstørrelse ?

16 16 Helhetlige pasientforløp – fremtidige behov? HOD/ BMEGardermoen, 1. juni 2005 Kompleksitet og samhandling n = antall kontakter antall kontaktpunkt = n(n-1) 2 Dvs. - øker vi størrelsen (f. eks antall kontakter), øker vi samtidig antall samhandlings- og kontaktpunkt med kvadratet av den relative økningen

17 17 Helhetlige pasientforløp – fremtidige behov? HOD/ BMEGardermoen, 1. juni 2005 Hvordan kommuniserer vi? Realisme i hva som presenteres som mulig medisinsk det faktiske tilbudet (lokalt og regionalt) hvilken kvalitet som oppnås Tilgjengelighet og åpenhet skaffe seg informasjon / egne kvalitetsdata sammenlikne – som grunnlag for forbedring gjøre informasjonen åpent tilgjengelig

18 18 Helhetlige pasientforløp – fremtidige behov? HOD/ BMEGardermoen, 1. juni 2005 Helhet – eller delløsninger? Samlede rammer – samlet ansvar løsning i bred sammenheng – serviceplanlegging sikre at helhet ivaretas – dvs. hele forløpet? Må alt skje i det som i dag er sykehuset? sykehuset som bygg – eller organisasjon? organisatorisk – vs. fysisk størrelse Lokalsykehusstrategien? bevisst på gjensidig dyktiggjøring og samarbeid jf. ”Det nytter” – prisen 2005 forebygging / tidlig intervensjon. Kunnskap?

19 19 Helhetlige pasientforløp – fremtidige behov? HOD/ BMEGardermoen, 1. juni 2005 Sikre grunnleggende trygghet Tilgjengelighet – for pasienter realisme konsekvens av teknologi / inkl. IKT, transport Prioritering dokumentert nytteeffekt av tiltak (nye som gamle) Ivareta faglig oppdatering og fornyelse akselererende faglig utvikling sterkere gjensidig faglig avhengighet utdatert tankegods – og bygg / tilpasningsevne?


Laste ned ppt "Endringer i behandlingsbehov og pasientstrømmer. Tilpasnings- og fordelingskonsekvenser? Helhetlige pasientforløp Bjørn Magne Eggen 1. juni 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google