Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjernvarmedagene 2009 Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg Forholdet til anskaffelsesreglene Advokat Marco Lilli - Kluge Advokatfirma DA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjernvarmedagene 2009 Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg Forholdet til anskaffelsesreglene Advokat Marco Lilli - Kluge Advokatfirma DA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjernvarmedagene 2009 Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg Forholdet til anskaffelsesreglene Advokat Marco Lilli - Kluge Advokatfirma DA

2 2 Kluge – spisskompetanse på fjernvarme/fornybar energi Har bistått bransjen siden 1994, med alle sider av virksomheten I dag har firmaet en avdeling på fire advokater med spisskompetanse på bransjens behov Tungt involvert også i vindkraft

3 3 Tilknytningsplikt - problemstillingene Hvem pålegger tilknytningsplikt? Når kan det pålegges? Når kan det gis dispensasjon fra tilknytningsplikt? Hva innebærer tilknytningsplikt?

4 4 Hjemmelen for tilknytningsplikt Den nye plan- og bygningsloven, § 27-5 (som erstatter dagens pbl § 66a): ”Hvis et byggverk skal oppføres innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme, og tilknytningsplikt for tiltaket er bestemt i plan, skal byggverket knyttes til fjernvarmeanlegget. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tiltaket.” Ny lov trer trolig i kraft fra 1. januar 2010

5 5 Hvem pålegger tilknytningsplikt? Kommunen beslutter ”i plan” om tilknytningsplikt skal vedtas. Fjernvarmeselskapet kan bare anmode om at det vedtas slik plan. Kommunen er også dispensasjonsmyndighet. Fjernvarmeselskapet kan påklage en eventuell dispensasjon.

6 6 Når kan det pålegges tilknytningsplikt ? Det må være gitt konsesjon (pliktig eller frivillig), og bygget må ligge i konsesjonsområdet Kommunen må ha bestemt tilknytningsplikt i ”plan” Tilknytningsplikt kan som utgangspunkt bare pålegges for nybygg

7 7 Når kan det pålegges tilknytningsplikt -forts Tilknytningsplikt kan ikke pålegges før konsesjon er gitt og plan er vedtatt. Viktig å anmode om vedtakelse av plan, parallelt med innsendelse av konsesjonssøknad Planen som pålegger tilknytningsplikt kan trolig vedtas før konsesjon er gitt, men trer ikke i kraft før konsesjon foreligger

8 8 Når kan det pålegges tilknytningsplikt – forts. Som utgangspunkt – bare tilknytningsplikt ved nybygg Kan det i noen tilfeller likevel pålegges tilknytningsplikt ved rehabilitering av eksisterende bygg?

9 9 Når kan det pålegges tilknytningsplikt – forts. Det klare tilfellet – store områdemessige byfornyelsesprosjekter Uklart om det kan pålegges tilknytningsplikt ut over dette Gode grunner taler for at tilknytningsplikt bør kunne pålegges i alle tilfeller hvor rehabiliteringen er så omfattende at bygningsmassen uten vesentlige merkostnader kan tilrettelegges for fjernvarme

10 10 Når kan det pålegges tilknytningsplikt - forts Tilknytningsplikt ved ”hovedombygging”? Praktiseres i flere kommuner Lite hensiktsmessig kriterium

11 11 Dispensasjon fra tilknytningsplikt ”Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tiltaket.”

12 12 Dispensasjon fra tilknytningsplikt – forts. Kommune kan gi dispensasjon, hvis vilkårene for dispensasjon er til stede Ingen fri adgang til å dispensere – lovens vilkår må være til stede Hvis lovens vilkår er til stede har kommunen likevel ingen plikt til å gi dispensasjon

13 13 Vilkårene for å gi dispensasjon Tiltakshaver må dokumentere at alternative løsninger vil være ”miljømessig bedre” Ikke godt nok at den alternative løsningen er miljømessig ”like god” Det er tiltakshaver som må dokumentere at den alternative løsningen er bedre

14 14 Vilkårene for å gi dispensasjon - forts Når er tiltaket miljømessig bedre - Er det dette konkrete tiltaket som skal vurderes isolert, eller kan det legges vekt på at dispensasjon vil torpedere et fjernvarmeprosjekt, og at dette totalt sett vil være ugunstig for miljøet?

15 15 Vilkårene for å dispensere - forts Fra odelstingsinnstillingen: ”Komiteens flertall … mener det er viktig at kommunene i vurderinger rundt unntak fra tilknytningsplikten legger særlig vekt på om unntaket kan få negative konsekvenser for muligheten til utbygging og drift av fjernvarmeanlegg.”

16 16 Vilkårene for å gi dispensasjon Er økonomien i tiltaket av betydning for om dispensasjon kan gis? Odelstingsproposisjonen til loven: ”Med miljømessig bedre menes blant annet at bruk av alternative energibærere eller energikilder i stedet for tilknytning til fjernvarmeanlegg vil føre til at bygningen vil kreve mindre energi eller forårsake mindre utslipp enn alternativet under ellers like vilkår. Det er ikke anledning til å trekke inn økonomiske vurderinger.”

17 17 Vilkårene for dispensasjon Odelstingsinnstillingen: ”Komiteen mener at det ved vurderingen av om en løsning er miljømessig bedre også skal tas hensyn til kostnadene for løsningen, selv om prosjektøkonomiske betraktninger ikke ligger innenfor en språklig forståelse av bedre miljømessig løsning. Komiteen viser til at konsekvensene av å ta hensyn til prosjektøkonomien vil avhenge av hvordan man definerer "kostnadene for løsningen". Hvis det siktes til kostnadene ved oppføringen av byggverket - altså differansen mellom å bruke fjernvarme og andre varmekilder - vil dette undergrave tilknytningsplikten, særlig hvis det på noen måte skal forutsettes en plikt for kommunen til å bruke unntaksbestemmelsen. Dette vil igjen kunne være svært negativt for utbygging av fjernvarmeanlegg. Dette er ikke komiteens mening. Når komiteen også ønsker å legge vekt på prosjektøkonomien, bygger dette på: - Kommunen kan gjøre unntak fra tilknytningsplikten. - Utgangspunktet skal være at unntaket vil gi en miljømessig bedre løsning for tiltaket. - Kommunen kan legge vekt på en vurdering av energiløsningens økonomiske betydning i byggets livsløp.”

18 18 Vilkårene for dispensasjon - forts Et forsøk på å tolke hva komiteen har ment: Det er et absolutt vilkår at det alternative tiltaket er miljømessig bedre. Bare hvis dette er oppfylt kan dispensasjon gis. Ved kommunens skjønnsmessige vurdering av om dispensasjon skal gis - forutsatt at tiltaket er miljømessig bedre - kan det legges vekt på økonomien.

19 19 Vilkårene for å gi dispensasjon - forts Utkast til ny TEK § 10-5: ”Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten i tilfeller der det kan dokumenteres at tilrettelegging for alternative løsninger vil være miljømessig bedre enn tilknytning til fjernvarmeanlegg. Kommunen kan legge vekt på energiløsningens økonomiske betydning over byggets livsløp”

20 20 Hva innebærer tilknytningsplikt? Utkast til ny TEK § 10-5 ” Der hvor det i kommunens planbestemmelser er fastsatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg etter plan- og bygningsloven § 27-5, skal bygning utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan nyttes for romoppvarming og varmt vann” Må bygningen fullt ut kunne varmes opp med fjernvarme?

21 21 Hva innebærer tilknytningsplikt? Byggeier er ikke forpliktet til å bruke fjernvarme Hvis bygget ikke bruker fjernvarme kan byggeier likevel pålegges å betale ”tilknytningsavgift” og ”fast årlig avgift”, jfr energiloven § 5-5

22 22 Hva innebærer tilknytningsplikt – forts. Hva kan fjernvarmeselskapet kreve i tilknytningsavgift? Hva kan fjernvarmeselskapet kreve som fast årlig avgift? –Forutsetter fast årlig avgift at alle abonnentene har fastledd i tariffen? –Kan det pålegges et eget fastbeløp for dem som ikke benytter fjernvarme?

23 23 Tilknytningsplikt og offentlige anskaffelser

24 24 Problemstillingen: En institusjon som er underlagt anskaffelsesreglene ønsker å kjøpe fjernvarme. Må kjøper følge anskaffelsesreglene, eller kan institusjonen henvende seg til fjernvarmeselskapet direkte?

25 25 Tilknytningsplikt og offentlige anskaffelser Departementets fortolkningsuttalelse av 18. september 2009 til Opplandske bioenergi gir god veiledning

26 26 Typetilfeller Det er ikke tilknytningsplikt i området og oppdragsgiver har ikke et etablert varmeanlegg som allerede er knyttet til en bestemt leverandør Det er ikke tilknytningsplikt, men oppdragsgiver er allerede knyttet til et fjernvarmeanlegg og skal fornye leveranseavtalen Oppdragsgiver har tilknytningsplikt

27 27 Typetilfelle 1 Ingen tilknytningsplikt og oppdragsgiver er ikke tilknyttet noe fjernvarmeanlegg fra før. Da må anskaffelsesreglene følges, iflg departementet. Gir mening hvor ingen har konsesjon i området Men gir det mening hvor det allerede er en konsesjonær i området?

28 28 Typetilfelle 2 Det er ikke tilknytningsplikt, men oppdragsgiver er allerede knyttet til et fjernvarmeanlegg og skal fornye leveranseavtalen Departementet antar at anskaffelsesreglene ikke gjelder

29 29 Typetilfelle 3 Oppdragsgiver har tilknytningsplikt. Konkurranse er da meningsløst, og departementet antar at anskaffelsesreglene ikke gjelder


Laste ned ppt "Fjernvarmedagene 2009 Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg Forholdet til anskaffelsesreglene Advokat Marco Lilli - Kluge Advokatfirma DA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google