Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alt taler for elektrisitet !/? Norsk Elvarmeforening, 8.juni 2011 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alt taler for elektrisitet !/? Norsk Elvarmeforening, 8.juni 2011 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alt taler for elektrisitet !/? Norsk Elvarmeforening, 8.juni 2011 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

2 Soria Moria 2: Det er et mål for Regjeringen at folk i framtida ikke skal være ensidig avhengig av strøm til oppvarming. Regjeringen vil lage en handlingsplan for energieffektivisering i bygg, med mål om å redusere samlet energibruk vesentlig i byggsektoren innen 2020. Regjeringens politikk for energibruk i bygg

3 Hva er viktigst av energieffektivisering og omlegging? Kilde : Alliance arkitekter Boligprosjekt i Stavanger Ca. 180 leiligheter i 6 trinn Tidlig miljøfokus, prosjektert for passivhus Utbygger fikk avslag på søknad om fritak fra tilknytningsplikten Tanken om passivhus er forkastet - bygningene bygges som lavenergi Eksempel Tou Park

4

5

6 TEK10 - Krav til energiforsyning For bygning over 500 m 2 skal minimum 60 % av netto varmebehov kunne dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet eller fossile brensler. Bygning inntil 500 m 2 skal minimum 40 % av netto varmebehov kunne dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet eller fossile brensler.

7 ESA-klage fra Norsk Teknologi Norsk Teknologi mener at krav om bruk av alternativer til elektrisitet er i strid med EØS-avtalens krav om fri flyt av varer og at en slik restriksjon ikke kan begrunnes samfunnsøkonomisk ESA-klage ble sendt 8.mars 2011 ESA sendte brev med beskrivelse og spørsmål til KRD 10.mars 2011 KRD sendte sitt svar 18.mai 2011 Norsk Teknologi forbereder å sende sine kommentarer til KRDs svarbrev til ESA

8 KRDs påstander TEK10 innebærer ikke en restriksjon på fri vareflyt – Kun krav til at installasjoner som muliggjør at 40/60 % skal dekkes av alternativer – Ingen forbud mot bruk av elvarme – Unntaksmuligheter for boligbygg Dersom det er restriksjon kan det begrunnes samfunnsøkonomisk – Redusert bruk av elektrisitet bedrer forsyningssikkerheten · Topplast om vinter fører til anstrengt nett (regionalt) · Norge er sårbar i år med lite nedbør (vinteren 2010/2011) – Redusert bruk av olje reduserer klimagassutslipp

9 Statnett er ikke bekymret for forsyningsikkerheten “Under normalt gode forhold regnes tilgjengelig produksjonskapasitet å være i størrelsesorden 72 000 MW for Norden og 25 300 MW for Norge (fratrukket 1200 MW reserver), noe som betyr at både Norge og Norden i ekstremt kalde perioder vil være selvforsynt.” I de aller fleste årene (i cirka 4 av 5 år) har det vært netto eksport fra Norge. Som følge av variasjoner i tilsig og vannkraftproduksjon vil netto utveksling variere fra år til år. I ekstremt tørre år kan årstilsiget i Norge være inntil 30 TWh lavere enn tilsig i normalår. Årsproduksjonen i tørre år vil ikke svekkes like mye på grunn av muligheten for å lagre vann i magasinene

10 Redusert elvarme løser ikke de regionale utfordringene “Redusert forbruk er det beste alternativet med hensyn til naturinngrep, men scorer dårligere med hensyn til forsyningssikkerhet og mulige større forbruksøkninger i Midt-Norge, både med hensyn til nivå på mulige forbruksreduksjoner og fordi reduksjonene først kan realiseres over lengre tid.” Multiklientstudie av Thema Consulting Group, april 2011

11 OED mener at vi går mot kraftoverskudd

12 20 % fornybar energibruk 20 % energi- effektivisering 20 % energi- effektivisering 20 % reduserte klimagassutslipp -Fornybardirektiv 2-Kvotehandelsdirektivet -Decision 406/2009/EC -IED directive -Handlingsplan (2011) -Økodesigndirektiv -Kogenereringsdirektivet -Energimerkedirektivet -Bygningsenergidirektiv 2 -Energitjenestedirektivet EUs energipolitikk Klima- og energimål i EU (20-20-20 i 2020) Klima- og energimål i EU (20-20-20 i 2020)

13 Hva blir elektrisitetens fremtidige rolle? “Electricity will play a central role in the low carbon economy. The analysis shows that it can almost totally eliminate CO2 emissions by 2050, and offers the prospect of partially replacing fossil fuels in transport and heating.” Europakommisjonen - A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050

14 Hovedmomenter i EUs Handlingsplan for energieffektivisering Offentlig sektor skal lede vei, Krav om rehabilitering av 3 % av bygningsmassen hvert år Sikre bedret energiutnyttelse i eksisterende bygningsmasse Utnytte markedet for energitjenester Bedret energiytelse i energirelaterte produkter gjennom økodesign og energimerking Obligatorisk innføring av markedsbaserte instrument for energisparing. Energispareforpliktelser. Nytt Energisparedirektiv (Energitjenestedirektiv og CHP-direktiv slås sammen

15 Mulig fremtidig obligatorisk energisparemål Kommisjonen foreslår ikke i 2011 å innføre bindende mål for energieffektivisering, slik man har gjort for de øvrige 202020-målene. Måloppnåelse/trend etter nye tiltak skal evalueres i 2012. Det kan i 2013 bli aktuelt å sette obligatoriske nasjonale målsetninger dersom evaluering viser at en fortsatt ikke ser ut til å nå 20 % målsetningen i 2020.

16 Mulige nasjonale krav til energieffektivisering i 2013

17 Fremtidig satsing på energieffektivisering i Norge Soria Moria 2: Det er et mål for Regjeringen at folk i framtida ikke skal være ensidig avhengig av strøm til oppvarming. Regjeringen vil lage en handlingsplan for energieffektivisering i bygg, med mål om å redusere samlet energibruk vesentlig i byggsektoren innen 2020. Stortingsmelding høsten 2011 10 TWh

18 Taler alt for elektrisitet? JA Lavt varmebehov nødvendiggjør kostnadseffektive varmeløsninger EU hevder at elektrisk oppvarming er en vei til lavutslippssamfunnet Press fra EU vrir fokus fra omlegging til energieffektivisering Vi går mot kraftoverskudd som følge av satsning på fornybar energi (og energieffektivisering) NEI Omlegging er fortsatt forankret i Soria-Moria, PLB og TEK Potensielle barrierer i økodesigndirektivet og revidert bygningsenergidirektiv

19 andreas.aamodt@adapt.no Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Alt taler for elektrisitet !/? Norsk Elvarmeforening, 8.juni 2011 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google