Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygging av fall i sykehus Pasientsikkerhetsarbeid i praksis Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre Avdeling for geriatri, St. Olavs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygging av fall i sykehus Pasientsikkerhetsarbeid i praksis Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre Avdeling for geriatri, St. Olavs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging av fall i sykehus Pasientsikkerhetsarbeid i praksis Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre Avdeling for geriatri, St. Olavs Hospital

2 Pasientsikkerhetskampanjen 2011-2013 Pasientsikkerhetsprogrammet 2014-2018 Forebygging av fall i helseinstitusjoner - ett av tolv innsatsområder.

3 Hvorfor fokus på fall i sykehus? Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i og utenfor helseinstitusjoner Fall kan ha mange negative konsekvenser for eldre mennesker Programmets innsatsområder er valgt på bakgrunn av antatt stort potensial for forbedring i Norge, at det eksisterer dokumentert effektive tiltak og gode data for evaluering av tiltak, samt støtte i norske fagmiljøer. http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/

4 Rundt 80 % av alle skader og ulykker blant eldre skyldes fall De fleste personskader etter fall har lav alvorlighetsgrad Jo eldre en person er, jo mer sannsynlig er det at skaden er av alvorlig karakter (Helsedirektoratet 2013) Forekomst og konsekvenser

5 Pasientskade og nestenuhell St. Olavs Hospital 2014

6 Fall på St. Olavs Hospital Fall «topper» statistikken for 3.3 meldinger (ca 1/3 av alle avviksmeldinger ) Eks fra 2. tertial 2014: Totalt 198, dvs 28 % av 3-3 meldinger

7 Fallprosjektet i Helse Midt Norge 2010 - 2012 Fase IKartlegging av meldte fallhendelser i regionens helseforetak Fase IIJournalgranskning – hvem faller i sykehuset og hvorfor? Fase IIIFokus på samhandling: Konsekvenser av fall i sykehus Journalgranskning av kommunale journaler til pasienter som har falt sykehus

8 8 Oppsummeringer fra gransking av sykehusjournaler Fallhendelsene skjer i en tidlig fase av innleggelsen Pasientene har dårlig funksjon (kognitiv funksjon, gangfunksjon, hjelpebehov) både før og etter sykehusoppholdet: Mange har hatt fallhendelser tidligere Stor grad av polyfarmasi blant pasientene Rapportering av fallhendelsene kunne vært bedre Mange dør kort tid etter fallhendelsen http://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Helsetjenester/ fallprosjektet-i-Helseregion-Midt-Norge/

9 Oppsummeringer fra granskning av kommunale journaler for pas > 75 år Fallhendelser i sykehus blir i liten grad blir rapportert videre En stor andel av utvalget har opplevd fallhendelser tidligere og mange opplever å falle etter utskrivelse Svært mange hadde alvorlige fallskader som følge av fall både før, under og etter sykehusinnleggelsen Utstrakt bruk av medikamenter som øker risiko for fall, samt stor grad av polyfarmasi Utvalget har et stort forbruk av helsetjenester Endring i funksjonsnivå hos mange av disse pasientene ca 4 måneder før innleggelse med fallhendelse. http://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Helsetjenester/ fallprosjektet-i-Helseregion-Midt-Norge

10 Konsekvenser av fall i sykehus hos eldre >75 år i Helse Midt Norge (2007-2009) http://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Helsetjenester/ fallprosjektet-i-Helseregion-Midt-Norge/

11 11 Risikofaktorer for fall Indre Ytre + Eksponering for risiko

12 Indre risikofaktorer (Kiel et al 2011, Berry et al 2011, Ganz et al 2007, WHO – Europe 2004) Tidligere fall Alder (> 65 og >80 år) Kroniske sykdommer (> 3) Medisiner (> 4) Redusert mobilitet og gangfunksjon Redusert ADL-funksjon Redusert kognisjon Redusert syn, perifer sensibilitet, osv BT-fall ved oppreising

13 13 Ytre risikofaktorer Inne – Dårlig belysning Varierende lysforhold – Teppekanter og løse ledninger – Trapper – Våte gulv – Uhensiktsmessige bad og toalettforhold – Bekledning og skotøy – Uhensiktsmessige briller Ute – Dårlig belysning Varierende lysforhold – Glatt og vått underlag – Umarkerte ujevnheter i fortau og gangbaner (Guideline for the Prevention of Falls in Older Persons, JAGS49:664-672,2001)

14 Miljøfaktorer knyttet til fall (British Columbia Injury Research and Prevention Unit & Fraser Health Authority, 2011) For høye senger Våte og/eller glatte gulv Mangelfullt tilrettelagt med støttehåndtak og rekkverk Dårlig belysning, vekslende lysstyrke Mangelfull tilgang til hvilemuligheter Uhensiktsmessig og ugunstig plassering av møbler etc. (mangelfulle oppbevaringsmuligheter for behandlingsutstyr) Dårlig utformet og gammel bygningsmasse

15 Fallforebygging i sykehus Hva er kunnskapsgrunnlaget? Multifaktoriell intervensjon som er målrettet i forhold til risikofaktorer kan forebygge fallrisiko og fall Opplæring kan forebygge fall og risiko for fall – dersom den er intensiv og individualisert Kartlegging av fallrisiko alene forebygger ikke fall! Cameron m.fl., Cochrane review 2012

16 Sammensatte intervensjoner/programmer er mest effektive for å forebygge fall i sykehus Omgivelsesfaktorer Pasienttilnærmingen – prosessen og kulturen (identifikasjon av fallrisiko, utredning av årsak til fallrisikofallrisiko og igangsetting av fallforebyggende tiltak, undervisning) Teknologi (skille mellom hva som kan forebygge fall og hva som kan bidra til å forebygge skader pga fall) Agency for Healthcare Research and Quality, US, mars 2013

17 Hvordan lykkes med implementering? Agency for Healthcare Research and Quality, US, mars 2013 Støtte fra ledelsen både på sykehus- og avdelingsnivå Involvering av ansatte i utvikling av programmene At intervensjonene/programmene utvikles av tverrfaglige sammensatte grupper Pilotutprøving av intervensjonene/programmet Teknologi/informasjonssystemer som gjør det mulig å få ut informasjon om fallhendelser Holdningsendring blant ansatte – komme bort fra holdninger som at – ”fall er uunngåelig” – ”ingenting vi kan gjøre for å forebygge disse” Tilstrekkelig tid for undervisning av ansatte – for å sikre etterlevelse av det som er bestemt

18 Viktige komponenter for suksessfulle intervensjoner Gjennomgang av fallhendelsene – for å vurdere potensielle årsaker og foreslå forbedringer Pasientundervisning Undervisning av ansatte Råd om fottøy Tidsplan for toalettbesøk, samt overvåking av disse Gjennomgang av medisiner Agency for Healthcare Research and Quality, US, mars 2013

19 Prosjekt: «Fallforebygging satt i system ved St. Olavs Hospital» Opplæring av ressurspersoner/avdelingsledere FORMÅL med opplæringen: Økt kompetanse om fall, kartlegging av fallfare og fallforebyggende tiltak i sykehus Fallforebygging vil bli sett i et samhandlingsperspektiv!

20 Definisjon av et fall - sikre felles forståelse - en uventet hendelse hvor personen havner på bakken, golvet eller på et lavere nivå uavhengig av om skade inntreffer eller ikke Farseeing, Stuttgart 2012 Vårdhåndboken 2010 (det er et fall også når noen ruller ut av sengen eller glir ned på golvet fra en stol)

21 TILTAK Forebygging av fall og fallskader NIVÅ 2 Individuelle tiltak iverksettes på bakgrunn av en individuell og mer omfattende utredning. NIVÅ 3 Individuelle tiltak på bakgrunn av utredning av fallhendelsen 1. 4 screening spørsmål til alle pasienter ≥ 75 år 2. Tiltaksliste fallforebygging på alle pasientrom følges Dersom JA på spm.1 eller på to av de andre screeningspørsmålene dokumenteres fallfare som som KRITISK INFORMASJON Fallfare dokumenteres som problem i Doculive og tiltak iverksettes En fallhendelse rapporteres i 1) Avvikssystemet 2) Dokumenteres i Doculive som problem og det iverksettes tiltak SCREENINGSPØRSMÅL: 1)Har pasienten falt i løpet av de siste 3 mnd.? 2)Bruker pasienten ganghjelpemiddel? 3)Strever pasienten med, eller trenger pasienten assistanse for å reise seg/sette seg? 4)Opplever pasienten svimmelhet eller ustøhet? NIVÅ 1 Grunnleggende fallforebyggende tiltak for ALLE pasienter ≥ 75 år, samt pas med sykdommer/ tilstander som medfører økt risiko for fall

22 Forebygging av fall og fallskader Tiltak for å redusere fallrisiko i rommet 1 Sikre at ringeklokken er lett tilgjengelig. Forklar, vis og prøv! 2 Lås hjul på seng, nattbord og lignende 3 Sikre at personlige eiendeler og hjelpemidler er innen rekkevidde 4 Fjern fallfeller som for eksempel ledninger, utstyr, evt sengehest 5 Godt fottøy – fortrinnsvis lave sko med hælkappe 6 Senk senga til laveste nivå 7 Optimale og individualiserte lysforhold både dag og natt Oppslag/plakat pasientrom

23 DOCULIVE Tilpasninger som støtter opp under personalets arbeid med Kartlegging og forebygging av fall i egen avdeling/klinikk Mal i sykepleie innkomstnotat: Screeningspørsmålene Mal i sykepleiejournal: Problem og tiltak Samhandling – overføring av informasjon til primærhelsetjenesten Sykepleiesammenfatning Utnotat – Aktivitet - Screening av fallrisiko Kritisk Informasjon

24 Samhandling om fallforebygging Fylkesmannen i Nord Trøndelag Fylkesmannen i Sør Trøndelag Fylkesmannen i Møre og Romsdal Sykehusinnleggelse Hjem Informasjon til sykehuset: Fallfare, tidligere fall, fallforebyggende tiltak, medikamenter, kognitiv svikt etc. Informasjon ut fra sykehuset: Fallfare, fall, tiltak, kognitiv svikt, etc. F A L L SAMHANDLING

25 http://www.stolav.no/no/Om-oss/Organisering/Divisjon-og- klinikk/Medisinsk-klinikk/Kompetansesenter-for-bevegelsesvansker-og- fall-hos-eldre/


Laste ned ppt "Forebygging av fall i sykehus Pasientsikkerhetsarbeid i praksis Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre Avdeling for geriatri, St. Olavs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google