Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klubbplan ”Den røde tråd” Rev. 2

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klubbplan ”Den røde tråd” Rev. 2"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klubbplan ”Den røde tråd” Rev. 2

2 Forord Hva er hensikten med klubbplanen? Klubbplanen skal oppfattes som et sett regler - og en støtte for alle dere som arbeider med fotball i Sunndal IL Fotball. Det er av stor betydning at ledere/trenere bruker klubbplanen aktivt slik at vi alle drar i samme retning - uansett funksjon i klubben! Klubbplanen er vedtatt av styret og årsmøtet - hvilket gjør at alle som arbeider i klubben skal sette seg godt inn i planen og kjenne godt til, klubbplanen og arbeide etter de retningslinjer den angir. Klubbplanens innhold: Klubbplanen er delt inn i tre ulike deler, del A, del B og del C. Del A omhandler en del informasjon til medlemmer, trenere/lagledere og spillere i klubben. Eksempler på dette er laglederhåndbok, hospitering, foreldrevettregler etc. I tillegg tar den for seg en del informasjon som går på breddereglementet. Del B beskriver de krav og retningslinjer som er gjeldende for Sunndal Fotball i forhold til prosjektet Kvalitetsklubb. Del C av klubbplanen tar for seg alt fra visjoner og mål, hvordan vi skal arbeide med spillergruppen og er ment som en hjelp ved spillerutvikling. Klubbplanen skal brukes aktivt og kommer til å være i stadig utvikling. Det er dere som trenere/ledere/spillere som blir med og utvikler denne klubbplan til et levende dokument i vårt klubbarbeid.

3 De viktigste verdiene i klubbplanen er;
Leken: På alle nivåer skal det bevisstgjøres at leken i vår idrett er et mål i seg selv. Hver gruppe finner positive former for å gi plass for leken. Bevegelse / mestring: Sett pris på opplevelsen av å mestre bevegelse. Oppmuntre til opplevelse og grensesprengning på trening/kamp. Konkurranse: Å konkurrere er gøy! Fokus på prestasjoner - før resultat! Fair play: Uansett nivå – spill ”fair”, vis respekt overfor dommer, motstander og regler. Dette er alles ansvar. Sette spilleren i sentrum: Spilleren blir bevisst egne verdier som styrer personlige drømmer, mål og prestasjoner. Spilleren får både individuell veiledning og støtte/krav fra gruppen han tilhører. Spilleren: Har et reflektert forhold til egen adferd når han representerer klubben.

4 Overordnede målsetting: FLEST MULIG – LENGST MULIG
Sunndal Fotball skal gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball, og stimulere flest mulig til å spille fotball. Sunndal Fotball skal samarbeide godt med andre fritidsaktiviteter og idretter, og stimulere til allsidig idrettserfaring. Sunndal Fotball skal utvikle bevisste spillere som prøver å ta ansvar for sin egen utvikling, for laget, for klubben, og for andre i og utenfor fotballmiljøet. Sunndal Fotball skal bidra til å skape gode holdninger hos sine spillere både i forhold til med- og motspillere, dommere, trenere og ledere. Vi ønsker å utvikle disiplinerte spillere både på og utenfor fotballbanen. Sunndal Fotballs aldersbestemte klasser skal drives etter breddeidrettens prinsipper. Parallelt med dette arbeidet skal klubben arbeide med å legge forholdene til rette for de som ønsker å satse hardt og målbevisst på fotballen for dermed å kunne skape gode junior- og seniorspilllere.

5 Fakta om klubben vår, historisk og nåtid (2012):
* Stiftet 1918 * Del av Sunndal Idrettslag til 1992.  * Antall seniorlag: 3 * Antall lag innen ungdomsfotball: 15 * Antall lag innen barnefotball: 24 * Ca 550 medlemmer, hvorav ca. 420 aktive spillere.  * Årlig omsetning er ca. 5 Mill. Kroner.  Sunndal Fotball sin hjemmeside finner du her: Det er nødvendig å gjøre seg kjent med dette området, siden det er en viktig informasjonskanal i klubben Sunndal Fotball er en klubb hvor medlemmene på årsmøte vedtar retningslinjer, rammer, budsjett, regnskap og velger styrer og utvalg. Hovedstyret velges på årsmøtet, og er klubbens øverste organ mellom årsmøtene. Hovedstyret har det overordnete ansvar for hele klubbens drift, fra A-lag herre og dame ned til yngste lag i barnefotballen Administrasjonen består i dag av daglig leder. I tillegg har klubben en bane-og anleggsansvarlig. I tillegg har vi en ”Klubbhusgruppe” som i dag består av 3 personer.

6 Nyttig linker: Sunndal IL Fotball: Nordmøre og Romsdal Fotballkrets: Norges Fotballforbund: Kontaktpersoner i Sunndal IL Fotball pr Styreleder: Stig Nergård: Sportslig leder gutte/senior/Nestleder: Jonny Lunde: Sportslig leder jente/dame: Magnhild Sande: Sportslig leder barnefotballen: Magne Bjorli: Frivillighetskoordinator: Kristian T. Gregersen: Styremedlem: Monica Holthe: Styremedlem: Rune Birkestøl: Daglig leder: Einar Samuelsen:

7 1. Forord side 2 2. Innholdsfortegnelse side 7 3. Innledning side 11 4. Organisasjonskart side 12 4.1 Oppgaver/instruks for de forskjellige funksjonene i styret og for Daglig leder side 14 5. Del A i klubbplanen, informasjon og retningslinjer side 23 5.1 Trygghet og sikkerhet side 23 5.1.1 Krav om politiattest i Sunndal Fotball side 23 5.1.2 Førstehjelpsutstyr side 25 5.1.3 Lisens (FIKS) og utvidet forsikring side 26 5.1.4 Skade/skademelding side 28 5.1.5 Kontingent og treningsavgift side 29 5.2 Verdigrunnlag side 30 5.2.1 Fair play side 30 5.2.2 Kampvert/kampansvarlig senior side 35 5.2.3 Foreldrevettregler side 39 5.2.4 ”Rent Idrettslag” side 40 5.2.5 Flerkulturelt lokalsamfunn side 41

8 5.3 Praktiske rutiner side 42
5.3.1 Booking av treningstider på KGB, Sunndalshallen og gressbaner side 42 5.3.2 Booking og retningslinjer for møterom i klubbhuset side 43 5.3.3 Utstyr; håndtering og ansvar side 45 5.3.4 Tilgang til klubbhuset side 46 5.3.5 Registrering av spillere i SIL Fotball side 47 5.3.6 Spilleroverganger side 48 Utfylling av overgangsskjema side 49 5.4 Drifting av de ulike lagene i klubben vår side 50 5.4.1 Sesonghjulet side 50 5.4.2 Håndbok for lagledere/oppmenn side 52 5.4.3 Dugnader og håndtering av kontoer for de ulike lagene side 55 Dugnader side 55 Håndtering av kontoer for de ulike lagene side 56 5.4.4 Cupdeltakelse for de ulike lagene side 57 5.5 Sportslige rettningslinjer side 58 5.5.1 Hospitering, hensikt og praksis side 58 5.5.2 Differensiering, hensikt og praksis side 59 5.5.3 ”Topping” av lag side 61 5.5.4 Rettningslinjer for spillere i andre klubber som vil spille for Sunndal Fotball side 62 5.5.5 Trenerforum side Trenerutdanning side 64 5.5.7 Ferdighetsmerker side 71

9 5.6 Breddereglementet side 74
5.6.1 Barnefotballen side 75 5.6.2 Ungdomsfotballen side 79 5.6.3 Voksenfotballen side 83 6. DEL B i klubbplanen, Sunndal Fotball som Kvalitetsklubb side 85 6.1 Plan for kommunikasjon, omdømme og markedsføring side 87 6.2 Plan for sosialt ansvar side 89 6.3 Plan for å utvikle og beholde frivillige i klubben side 91 6.4 Instruks for dommerkoordinator side 93 6.5 Instruks for trenerkoordinator side 94 6.6 Krav til gjennomførte fotballederkurs (FLK) for styreleder og styremedlemmer side 96 6.7 Rekrutteringsplan for barnefotballen side 97

10 7. Del C i klubbplanen, Skoleringsplaner side 98
7.1 Skoleringsplan for aldersgruppen 6-10 år side 100 7.2 skoleringsplan for aldersgrupen år side 104 7.3 Skoleringsplan for aldersgruppen år side 106 7.4 Skoleringsplan for aldersgruppen år side 116 7.5 Keeperne i Sunndal Fotball side 125 7.6 Kort oppsummering av skoleringsplanene for de ulike alderstrinnene side 126 8. Vedtekter side 127 9. Sluttord side 140

11 Innledning Klubbplanen skal være et arbeidsredskap for spillere, trenere, ledere og foreldre. Den skal være et verktøy til bruk i Sunndal Fotball sin virksomhet. Dette gjelder alle lag fra knøtte, til senior. Klubbplanen skal være en fellesnevner for alle som jobber med barne- og ungdomsfotball i klubben. Planen skal gjennomgås hvert år med alle brukergruppene (spillere, trenere, ledere, foreldre) og revideres ved behov. Hovedmålene i klubbplanen vil sammen med klubbens kjerneverdier være førende for alle aktiviteter i klubben: ENGASJEMENT– FOLKELIGHET– ANSVARLIGHET.

12 Kontakt lillegutt/jente Kontakt minigutt/jente
4. Organisasjonskart Leder Daglig Leder Økonomi Ansvarlig Sportslig leder Herre Sportslig leder Kvinner Frivillighets koordinator Leder Barnefotball Oppmann herre Oppmann Junior Oppmann Gutte Oppmann Smågutte Oppmann Kvinne Oppmann Jenter Oppmann Småjenter Støttegruppe Daglig leder Kontakt lillegutt/jente Kontakt minigutt/jente Kontakt knøtte Dagligleder Økonomigruppe Foreldreutvalg Foreldreutvalg

13 Oversikt over støttepunkter for styremedlemmene.
Styret Styremedlem Støtte 2 Støtte 1 Daglig Leder

14 * Sunndal Fotballs administrative leder
4.1 Oppgaver/instruks for de forskjellige funksjonene i styret og for Daglig leder Instruks for styreleder: * Sunndal Fotballs administrative leder * Ansvarlig for klubbens representasjon * Ansvarlig for at klubben driver i tråd med offentlige lover og regelverk * Ansvarlig for at klubben drives i tråd med NIF’s, NFF’s og klubbens egne lover og regler * Ansvar for klubbens administrative planarbeid og utviklingsarbeid * Innkalle og lede styremøtene * Være godt forberedt til styremøtene og andre møter * Lage ferdig saksliste for møtene på forhånd * Fordele arbeidsoppgaver til andre i styret Sammen med styret: * Sørge for forsvarlig organisering av klubben * Fastsette planer og budsjetter * Forvalte det økonomiske på en betryggende måte * Føre tilsyn med daglig leder og klubbens virksomhet for øvrig * Kan fastsette instruks for daglig leder og andre verv i klubben * Kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker * Ansvarlig for dommerkoordinator

15 Instruks for Daglig leder 1. Mål for stillingen
Daglig leder skal lede klubben i henhold til arbeidsoppgaver og instrukser. 2. Organisatorisk plassering Nærmeste overordnede til daglig leder er Klubbens Styre. Utenom styremøtene rapporterer daglig leder til styrets leder. 3. Ansvar og myndighet Daglig ledelse omfatter ikke saker som etter Klubbens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker skal forelegges styret. Daglig Leder skal lede Klubben i samsvar med lovbestemmelser, forskrifter, vedtekter og beslutninger truffet av årsmøtet og/eller styret. Daglig leder skal i samarbeid med styret fastsette Klubbens mål og strategier, for deretter å ta ansvaret for en effektiv ledelse av alles innsats for å innfri disse.

16 Fortsettelse; Instruks for Daglig leder Sunndal Fotball
Daglig leder har ansvaret for at styret får seg forelagt alle saker som på grunn av sitt prinsipielle forhold, økonomiske betydning eller av andre grunner er av en slik art at de bør forelegges styret. Daglig leder plikter å informere styret om viktige forhold i og utenfor Klubben som kan påvirke Klubbens stilling og utvikling. Daglig leder har ansvaret for forberedelse av styresaker og i samarbeid med styrets leder kalle inn til styremøtene. 4. Fullmakter Eventuelle engasjement utenom klubben skal godkjennes av styret. 5. Generelle arbeidsoppgaver Sørge for at styrets og egne beslutninger iverksettes. Forberede Klubbens styremøter Holde kontakt med og utvikle samarbeidet med Klubbens leverandører og andre forretningsforbindelser samt offentlige myndigheter i henhold til pålagt oppgaver. Sørge for at det drives utadrettet markedsføring av Klubben for å sikre at Sunndal Fotball fremstår som en foregangsklubb.

17 Fortsettelse; Instruks for Daglig leder Sunndal Fotball
Spesifikt stillingsinnhold: Kontaktperson mot sponsorer, utarbeide kontrakter, oppfølging av inngåtte kontrakter Ansvar for søknader om midler fra kommunen og ulike fond Kontaktperson mot Sunndal kommune angående drift av kommunale fotballanlegg Ansvarlig for klubbens IKKE-kommunale anlegg Kontaktpunkt mot krets og forbund Sammen med økonomileder har daglig leder ansvar for å følge opp innbetalinger fra medlemmer (lisens, kontingent, treningsavgifter, cup-avgifter) Ansvar for innkjøp av utstyr til klubben. FIKS-ansvarlig Generelt: Arbeidstakeren kan ikke å påta seg oppdrag som kan komme i konflikt med klubbens interesser, uten at dette er avtalt med styret på forhånd. Arbeidstakeren forplikter seg til ikke å komme med uttalelser eller opptre på andre måter som kan skade klubben, eller komme i konflikt med klubbens interesser. Dette gjelder uttalelser vedr. alle klubbens lag, aktiviteter og arrangementer. Uklarheter skal tas opp med klubbens styre og løses internt.

18 Instruks for sportslig leder senior/ungdom, herrer og damer
* Ansvarlig for det sportslige opplegg og resultater for klubbens senior- og ungdomslag * Ansvarlig for å holde god kontakt med trenerkoordinator, senior- og ungdomsgruppens trenere, oppmenn og materialforvalter * Ansvarlig for å være bindeledd mellom styret og trenerne, oppmenn og materialforvalter * Ansvarlig for trenerforhandlinger for senior- og ungdomslagene * Ansvarlig for overganger og overgangsforhandlinger for seniorlagene * Ansvarlig for treningsforhold og baner for seniorlagene * Ansvarlig for seniorlagenes spillerkontrakter og forhandlinger om disse * Ansvarlig for seniorgruppas planarbeid og strategier * Ansvarlig for å gjennomføre møter med sitt team i henhold til organisasjonsplanen

19 Instruks for sportslig leder barnefotball
* Avklare hvor mange lag SIL Fotball skal stille med i aktuell sesong og skaffe til veie trenere/lagledere til alle lag * Ansvarlig for å sette sammen barnefotballteamet hvert år ut fra bestemmelsene i organisasjonsplanen * Innkalle og lede trener-/laglederforum for denne aldersgruppen. Det avholdes minimum fire møter i løpet av en sesong. Oppstartmøte er i januar og sesongstartmøte medio april er de to viktigste. I tillegg bør det avholdes ett møte tidlig på høsten(for eksempel før evt. Turneringsdeltagelse) og ett ved sesongslutt. I tillegg bør det avholdes ett felles foreldremøte hvor SIL Fotball som klubb blir presentert samt informasjon knyttet opp mot denne aldersbestemte aktiviteten. * Koordinere fordeling av treningstider i gymsaler og evt. Sportshall, sammen med daglig leder * Koordinere fordeling av trenings- og seriekamper * Påmelde lag til seriespill krets og eksterne turneringer i minigutt og lillegutt i henhold til styrets bestemmelser om turneringsdeltakelse. Til Hydro Cup trengs ingen annen påmelding enn antall lag i de forskjellige klasser. * Organisere ballgutter/loddsalg til SIL´s A-kamper. * Koordinator bør stimulere trenere til å kurse seg både som aktivitetsleder og B-kurs som holdes av klubben. * Organisere avslutningsturnering og fest for knøtt, miniputt og lillegutt/lillejente.

20 Instruks for økonomiansvarlig
* Kassererfunksjonen inn- og utbetalinger * Økonomistyring etter budsjett vedtatt av styret og regnskapsfører * Føre alle bilag fortløpende * Ansvarlig for skatte-, avgifts- og momsregler følges * Ansvar for tilfredsstillende regnskapsførsel og revisjon av klubbens regnskap * Ansvar for rapportering til styret * Ansvarlig for å samle sitt team til to årlige møter

21 Instruks for Frivillighetskoordinator
1.Frivillighetskoordinatoren skal ha oversikt over de frivilllige i klubben med informasjon om frivillige verv, formell/uformell kompetanse samt kontaktopplysninger (mailadresser og mobilnummer).   - Opprette og vedlikeholde register over alle frivillige i klubben (Styret, trenere, lagledere, kioskpersonell, frivillige i Hydro Cup etc.) 2. Frivillighetskoordinator skal i samarbeid med Daglig leder være ansvarlig for ha oversikten over de kurs og utdanningstilbud som tilbys fra krets og forbund. Sørger også for at invitasjoner til kurs kommer ut til de aktuelle deltakerene. Leder, trener og dommerkurs Klubbutvikling 3. Frivillighetskoordinator skal i samarbeid med Daglig leder være ansvarlig for å kartlegge utdanningsbehov og ønsker hos de frivillige i samarbeid med: Trener- og dommerkoordinator Sportslig Ledere

22 Fortsettelse, instruks for Frivillighetskoordinator
4. Frivillighetskoordinatoren skal være bindeleddet mellom styret i klubben, valgkomiteen og de frivillige. Frivillighetskoordinatoren bør sitte i styret 5. Frivillighetskoordinatoren skal i samarbeid med Daglig Leder være ansvarlig for å skape møteplasser for de frivillige samt planlegge og gjennomføre sosiale aktiviteter. Åpen kveld i klubbhuset Stormøter før sesongstart og etter sesongslutt SIL-fest (for de som bidrar gjennom hele sesongen 6. Frivillighetskoordinatoren skal i samarbeid med Daglig Leder være ansvarlig med å kartlegge og rekruttere inn nye frivillige til klubben. (Sportslige ledere vil fortsatt ha ansvaret med å rekruttere trenere, lagledere og oppmenn til sitt ansvarsområdet).

23 5. Del A i klubbplanen, informasjon og retningslinjer
5.1 Trygghet og sikkerhet 5.1.1 Krav om politiattest i Sunndal Fotball Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komitè (NIF) vedtok 10.mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits-eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1.januar Attesten er gyldig i tre- 3 år fra utstedelse, dersom man ikke bytter idrettslag. I Sunndal Fotball blir ordningen håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjøres i samråd med: Dagligleder: Einar Samuelsen E-post: Telefon: Du kan lese mer om ordningen her:

24 Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Send mail til med ønske om søknad for politiattest. Oppgi i mailen fullt navn og fødselsnr. (11 siffer). Du vil deretter få tilsendt utfylt skjema fra klubben og du gjør da følgende: Logge deg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet får du fra klubben). Last opp bekreftelse av formål som du har fått fra klubben. Vente på svar Fremvise politiattesten til den i klubben som er ansvarlig (Daglig leder). Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Daglig leder fører oversikt over hvem som har fremvist gyldig politiattest.

25 5.1.2 Førstehjelpsutstyr Klubben har hjertestarter i klubbhuset (klubbrommet), som skal være tilgjengelig ved trening og kamper på, og i nærheten av, Sande stadion. Oppmenn/trenere for hvert lag skal ha en grunnleggende kunnskap i bruk av hjertestarteren. Alle lag skal ha førstehjelpsutstyr til hjelp ved mindre skader. En nærmere definert førstehjelpspakke skal være tilgjengelig for alle lag i klubben.

26 5.1.3 Lisens (FIKS) og utvidet forsikring
Alle spillere over 12 år må stå i lisensregisteret (registrert i FIKS) for å være spillerberettiget for Sunndal Fotball. Lisensordningen ble endret fra sesongen Alle lag bortsett fra eliteserien og 1 divisjon har nå lagsforsikring og må ikke lenger betale personlig forsikring/lisens. Det er laget tilgang for trener/lagleder for å sjekke om egne spillere er lisensregistrert/forsikret. Brukernavn og passord fås ved henvendelse til daglig leder. Daglig leder har et overordnet ansvar for å følge opp FIKS-system. Dersom spiller ikke står i lisensregisteret, betyr dette at han/hun ikke er spilleklar for Sunndal Fotball. Det er ikke mulig å lisensregistrere noen som er registrert i en annen klubb en Sunndal Fotball. Dersom det savnes spillere i FIKS-systemet, ta kontakt med klubben v/daglig leder snarest. VIKTIG: De som ikke er lisensregistrert er ikke forsikret. Å bruke spillere som ikke er spilleklare for Sunndal Fotball kan derfor få alvorlige følger. NB: Gjør spillere/foresatte oppmerksom på at ny spiller ikke er forsikret på trening med Sunndal Fotball før de er innmeldt i klubben.

27 Hvorfor utvidet forsikring?
Behandlingsgaranti på 3 virkedager. Inntil kr. til utredning og behandling (akutte- og belastningsskader). Inntil kr. til operasjon. Inntil kr. til reisekostnader. MR innen 24 timer. Utvidet forsikring bestiller du her: https://partner.agsforsikring.no/nff-bestill/

28 5.1.4 Skade/skademelding Dersom en spiller blir skadet og må få behandling, finner dere skademeldingsskjema på: Det anbefales å skrive ut noen skjema som legges i lagsbaggen. Sunndal Fotball dekker egenandeler ved skade. Trenere, lagledere og foresatte kan få god hjelp ved skader, for behandling og opptrening gjennom Idrettens Skadetelefon – idrettsbehandling (tlf nr: 02033).

29 5.1.5 Kontingent og treningsavgift
Medlemskontingenten må betales for at spiller skal være medlem i klubben, og spilleberettiget. Satsene på medlemskontingent bestemmes av klubbens årsmøte. Finn satsene på kontingentene på våre nettsider Treningsavgift Treningsavgiften blir fastsatt av klubbens styre. Treningsavgiften varierer i aldersgruppene. Treningsavgiften skal dekke leie av baner, haller og alle øvrige fasiliteter

30 5.2 Verdigrunnlag 5.2.1 Fair play Sunndal Fotball er opptatt av at alle spillere, trenere, lagledere og foreldre forholder seg til Fair Play reglene. Som en del av Fair Play programmet som handler om respekt for alle mennesker på og utenfor banen, for med-og motspillere, for ledere, dommere og publikum. Slik vil vi at Sunndal IL Fotball skal fremstå som gode ambassadører for klubben. Det handler om respekt, ikke sant? Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Gjennom avtalen mellom Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Tipping AS, er Norsk Tipping generalsponsor for området Fair Play. NFF og Norsk Tipping vil jobbe aktivt sammen for å styrke arbeidet med Fair Play i hele norsk fotball. NFFs hovedmål er å skape en bedre fotballaktivitet ute i mer enn lag. Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) er våre prioriterte målgrupper, men alle i fotballfamilien skal trives og ha det gøy med fotballen. Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben sin. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunner. Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

31 Norges Fotballforbund og Norsk Tipping arbeider sammen om en aktivitetsplan for å styrke arbeidet med Fair Play gjennom konkrete tiltak ut mot de ulike målgruppene i fotballen. NFF og Norsk Tipping vil samarbeide med klubbene for å bevisstgjøre følgende tre områder innenfor Fair Play: * På lag mot mobbing Vi tar avstand fra mobbing, både i og utenfor fotballmiljøene. Fotballen skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle. * Fargerik Fotball - mot vold og rasisme Vi tolererer ingen form for rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og inkluderende for alle. * Spill fair! Vi skal sammen sørge for at fotballen preges av fairspillende aktører, både på og utenfor fotballbanen. Trenernes og spillernes holdninger til medspillere, motspillere og ikke minst dommere, må preges av respekt og forståelse i alle sammenhenger. Alle tilknyttet toppfotballen må være seg sitt ansvar bevisst som forbilder for barn og ungdom. Negativ atferd sprer uheldige signaler til alle de hundretusener som er involvert i norsk fotball.

32 Fair play beskriver verdier for spillere, trenere/ledere, foresatte/foreldre, og andre aktører.
Målsetningen med fair play er at alle involverte i norsk fotball skal ha et bevisst forhold til fotballens grunnverdier forankret i prinsippet om Fair Play. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. Alle har et ansvar for å bidra til et godt fotballmiljø! Til våre spillere: * Ta vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater * Unngå stygt spill og filming * Skape trygghet og god lagånd på banen * Fair play – ånden skal vokse fram ved: * Å trene og spille kamper med godt humør * Behandle motstanderne med respekt * Hjelpe skadet spiller uansett lag * Hilse på motstandere før kampen * Takke motstanderen etter kampen * Ikke kjefte på andre * Ha respekt for dommeren før, under og etter kampen.

33 Til trenere/lagledere:
Fotball skal være morsomt og utøves i trygge og inkluderende omgivelser. Resultatkrav skal ikke overskygge den naturlige gleden ved å drive med fotball. Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play – ånd. Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. * Det er ditt ansvar at spillerne forstår: * Betydningen av dommerens situasjon og funksjon * At dommerne må ta hurtige valg og dermed umulig kan være feilfrie * Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser * Dommerens avgjørelse blir stående – respekter denne. Ha fokus på spill og prestasjoner. * Betydningen av å følge regelverket – det tjener alle parter.og dermed også spillet

34 Til foresatte/foreldre/besteforeldre:
* Din interesse er viktig – møt frem til kamp og trening * Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet * Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt * Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser * Resultatet skal ikke stå i sentrum – spillernes trygghet og mestringsfølelse er det som gir trivsel. * Gi oppmuntring til alle spillere – ikke bare dine kjente * Stimuler til deltakelse – uten noen form for press * Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner * Respekter arbeidet klubben gjør * Ha respekt for dommeren

35 5.2.2 Kampvert/kampansvarlig senior
En fair play kampvert vil bidra til at fotballkampene foregår i trygge rammer. En fair play kampvert skal være en godt synlig person som sikrer at kampen gjennomføres i rette fair playånd både på banen og på sidelinja. Hvordan utføres dette? En person fra hjemmelaget oppnevnes som kampens kampvert. Personen ifører seg kampvertvest. Dette kan rulleres slik at flere får et forhold til denne oppgaven. Før kampen: Sørge for at dommerregning blir overlatt til økonomiansvarlig snarest mulig etter kampen slik at oppgjør kan bli sendt dommeren (Ny oppgjørsform for kvalitetsklubbene fra ). * Låse opp garderober både hjemme-/borte-garderober og gjestetoalett * Sjekke at garderobene er ok og presentabel, også dommergarderoben (den er til høyre i gjestegarderoben). * Sjekke at det er tørkepapir på samtlige toalett. * Sette på begge kaffetrakterne – full kanne = 6 skjeer kaffe * Mens kaffen koker – henge opp flaggene, SIL fotball, Det Norske flagget og Kvalitetsklubbflagget (disse ligger i skapet i gangen ved siden av kjøkkenet).

36 Før kampen: Under kampen: fortsettelse: Kampvert/kampansvarlig senior
* Sette ut hjørneflaggene (disse står i gangen der flaggene ligger). * Sette på musikk på musikkanlegget. * Skjære opp frukt, legg på fat, sett inn til gjestende lag og dommergarderobe. * 1 kanne kaffe og 1 kasse mineralvann settes inn til gjestende lag. * 1 kanne kaffe og 6 flasker mineralvann settes inn i dommergarderoben. * Ta imot gjestende lag og dommertrio. * Informere om det er særskilte forhold som alle bør være klar over (arena, garderobeforhold, etc) * Brette kamp-program. Under kampen: * Være synlig ved å bære ”refleksvest” * Være behjelpelig i kiosken hvis det behøves – i allefall i pausen, da balljenter/gutter kommer for å få pølse med brød og brus * Gripe inn ved nødvendighet blandt publikum dersom det skulle oppstå situasjoner

37 Etter kampen fortsettelse: Kampvert/kampansvarlig senior
* Takke gjestende lag og dommer for kampen og ønske velkommen tilbake! * Ansvarlig for at hjørneflagg og flagg blir tatt inn og lagt på plass * Ansvarlig for det ikke flyter søppel på ute-området * Ansvarlig for at garderober er kostet og fri for gress og søppel * Skrive under på kiosklisten som kampansvarlig * Være den siste som går, og da selvsagt låse alle dører og sjekke at alle vinduer er lukket, slukke lyset * Levere vekslepenger

38 OPPGJØRSKJEMA KIOSK OG BILLETTSALG.
ARRANGEMENT SANDE STADION OPPGJØRSKJEMA KIOSK OG BILLETTSALG. SUNNDAL – _____________________ DATO:___________ Billettinntekter voksne x kr ,- = kr. Billettinntekter barn/honnør x kr ,- = kr.______________ SUM = kr.______________ Kiosksalg = kr sign. ansvarlig kiosk sign. kampansvarlig

39 5.2.3 Foreldrevettregler 1. Møt opp på trening og kamp – barna ønsker det 2. Gi oppmuntring til alle spillere – ikke bare ditt eget barn 3. Gi oppmuntring i medgang og i motgang 4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere – seriøse innspill kan du gi etter kampen 5. Se på dommeren som en veileder – respekter avgjørelsene 6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press 7. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – men ikke overdriv 9. Vis respekt for klubben arbeid – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du 11. Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja 12. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier

40 5.2.4 ”Rent idrettslag”! Hva gjør vi som en fotballklubb for å skape sunne verdier blant våre barn og unge? Hvordan viser klubben sin holdning til doping? Og hva gjør dere hvis dere rammes av en dopingsak? Rent Idrettslag er en enkel måte for idrettslaget å sette fokus på verdiarbeid og antidoping. Sunndal Fotball har en kompromissløs holdning til rus og doping gjennom sin godkjenning som Rent Idrettslag. Klubben forventer at alle spillere og ledere forholder seg til dette og tar klar avstand fra bruk av rus- og dopingmidler.

41 5.2.5 Flerkulturelt lokalsamfunn
Sunndal IL Fotball skal skape arena for integrering av barn, ungdom og voksne med flerkulturell bakgrunn. Dette fordrer et nært samarbeid med kommunens innvandrertjeneste for å inkludere alle med flerkulturell bakgrunn, både spillere, foreldre og andre som har lyst til å være med i fotballen lokalt. Det er klubbledelsen som har ansvaret for å knytte kontakter og avtaler mot det flerkulturelle samfunnet, mens det er trenere og lagledere som har ansvaret for at de som kommer til klubben blir ivaretatt på lik linje med alle våre andre spillere, ledere og foresatte.

42 5.3.1 Booking av treningstider på KGB, Sunndalshallen og gressbaner
5.3 Praktiske rutiner 5.3.1 Booking av treningstider på KGB, Sunndalshallen og gressbaner Daglig leder koordinerer og har oversikt over tildelte treningstider Booking av treningstider gjøres i samarbeid mellom daglig leder, de sportslig lederne og trener/lagldere for de ulike lagene. Lagene ved lagleder eller trener kan komme med ønsker til sportslig leder før fordeling. Dersom det er treningstider laget ikke bruker etter at treningstider er fordelt, er det viktig å melde dette tilbake til klubben ved daglig leder. Det vil være rettningsgivende at lagene på de ulike nivåene i ungdomsfotballen trener på samme tid og sted (Se pkt Differensiering, hensikt og praksis). Når det gjelder treningskamper og obligatoriske kamper som avvikles på tider hvor andre lag har treningstid så er det viktig at laget som har treningstid får beskjed i god tid. En bør etterstrebe å legge kampene til sin egen treningstid.

43 Booking av klubbhuset skjer til daglig leder som koordinator
5.3.2 Booking og retningslinjer for møterom i klubbhuset. Booking av klubbhuset skjer til daglig leder som koordinator Når huset blir brukt til møter og arrangement gjelder følgende regler: KLUBBROMMET. - Bord og stoler skal stå som når klubbrommet ble tatt i bruk - Bord og stoler ryddes og tørkes av - Stoler settes på plass KJØKKEN. - Oppvask skylles og settes i oppvaskmaskin - Kaffetraktere o.l. rengjøres og settes på plass TØRRMOPPE GULVENE HVIS NØDVENDIG.

44 LYS SLUKKES, VINDUER LUKKES OG DØRER LÅSES.
Forts Booking og retningslinjer for møterom i klubbhuset. LYS SLUKKES, VINDUER LUKKES OG DØRER LÅSES. Et godt kjent motto må gjelde for alle brukere: FORLAT ROMMENE SLIK DU SELV ØNSKER Å FINNE DET NESTE GANG DU BRUKER DET: I ORDEN OG RYDDIG! FOTBALLSKO SKAL IKKE BENYTTES I KLUBBROMMET! Booking av møterom gjøres via daglig leder og publiseres på Sunndal Fotball sin hjemmeside:

45 5.3.3 Utstyr; håndtering og ansvar
For å få en god oversikt over utstyret klubben går til anskaffelse av så ønsker vi å følge følgende prosedyre for anskaffelse av utstyr: Lagene melder inn behov de måtte ha vedrørende utstyr til den sportslige lederen. Den sportslige lederen melder dette behovet videre til den daglige lederen. Den daglige leder vil ha det koordinerende ansvaret opp i mot anskaffelser av utstyr. Lagene, ved trener eller lagleder, tar så kontakt med daglig leder for å avtale avhenting av utstyr. Rekvisisjon er kun gyldig mot daglig leders underskrift

46 5.3.4 Tilgang til klubbhuset
Tilgang til klubbhuset gis av daglig leder som fører oversikt over hvem som har tilgang til de ulike deler av klubbhuset. Ved misbruk av tilgang kan denne bli fratatt den ansvarlige.

47 5.3.5 Registrering av spillere i SIL Fotball
Alle som skal spille fotball i SIL Fotball må være medlem i klubben. Dette skjer automatiske ved betaling av medlemskontingent.

48 5.3.6 Spilleroverganger Alle skjemaer for overganger ligger på NFFs hjememside: Se under NFF i menyen, deretter ”Skjemaer” Det finnes forskjellige typer overganger. Under kan du lese en kort forklaring av forskjellene, slik at dere velger riktig skjema for overgangen. Overgangsskjema (med eller uten kontrakt). Overgangsskjema SKAL brukes for spillere som har fylt 12 år ved kalenderårets begynnelse, og som er eller har vært medlem av/registrert i annen klubb innen NFF. Endring av klubbtilhørighet: Skjemaet benyttes kun for spillere som ikke har spilt obligatoriske kamper siste 2 år eller som kommer fra en strøket/nedlagt klubb. Melding om klubbskifte: for spillere under 12 år pr 1 januar. International transfer: for spillere over 12 år som har vært medlem av/registrert i klubb i et annet forbund tilsluttet av FIFA. Utlånsavtale: for spillere over 16 år med gyldig spillerkontrakt i utlånsklubben.

49 5.3.6.1 Utfylling av overgangsskjema:
Skjemaene fylles ut på pc ved å skrive i feltene på første side. Resterende sider vil automatisk fylles ut. Deretter skrives skjemaet ut på printer. Evt. kan skjemaet skrives ut og deretter fylles ut, husk da at du må fylle ut på alle sider. Viktig: husk at spiller uansett må signere på alle sidene etter at skjemaet er fylt ut. Sunndal Fotball fyller ut tidligere klubbs registreringsnummer, mens resterende felter fylles ut av spiller/foresatte/lagleder. Husk å fylle ut alle feltene. Idrettsnummer: første felt er K dersom du er kvinne og M dersom du er mann. Neste seks felter er fødselsdato. Siste tre felt er de tre første bokstavene i fornavn. Dvs dersom du er gutt og heter Ola Normann og er født , er idrettsnummeret ditt M180192OLA. Ny klubb: Sunndal IL Fotball Ny klubbs registreringsnummer: GR Adresse: Postboks 176, 6601 Sunndalsøra Overgangsskjemaet leveres til klubb SAMTIDIG som innmeldingsskjemaet. Skjemaene leveres daglig leder, sportslig leder, eller sendes i posten.

50 5.4.1 Sesonghjulet 5.4 Drifting av de ulike lagene i klubben:
Stormøte for trenere med utdeling av diverse giroer m.m. Januar/februar Påmelding lag Januar/februar Kontrakter for trenere og spillere Januar/februar Forberede Bygg Service Cup Januar/februar Politiattest Januar Aktivitetslederkurs for nyere trenere Januar/februar Påmelding NM G16/J16 og G19/J19 Januar Se kretsens hjemmeside Avtale med Nettbuss (sponsoravtalen) Januar Aktivitetsstønad mars Drift av ikke-kommunale anlegg mars Påmelding lag serie barnefotball Mars/april Arrangere Bygg Service Cup Mars/april Påmelding Norway Cup – buss NC Mars/april Hydro Cup Mars/april Scoringsklubb dame/herre Skjema utsendt innen 30.04 Momskompensasjon august

51 Forts. av 5.4.1 Sesonghjulet Bestille buss til Orkla Cup Høst
Stormøte for trenere, ledere og sponsorer Høst Årsmelding Høst Årsmøte Høst SIL-fest Høst Innkjøp av forbruksmateriell (etter jul er det en del ventetid på slikt) Høst Kontrakter for neste år for trenere Høst Forberede Sunndal Energi Cup Oktober Forberede Vennecup Oktober Ny avtale med Impuls November (for klubbens medlemmer) Gullkortavtaler Klare og designet kort innen 15.11 Innsalg av sponsoravtaler/reklame November/desember Arrangementsansvarlige dame/herre Desember LAM-midler Utbetales i desember hvert år

52 5.4.2 Håndbok for lagledere/oppmenn
Oversiktspunkter som er gjeldende for lagledere/oppmenn i klubben: * Fylle ut data om spillere (navn, født, navn på foresatte, adresse, telefonnummer, e-post) i regneark som returneres Sunndal Fotball. * Samle alle foresatte i en e-postgruppe. * Send aktuell info til foresatte, med kopi til trenere og kontaktperson i SIL. * Lage telefonliste over alle spillere og foresatte, sende lista ut til alle. * Lage plan over kjøring til bortekamper og kiosksalg på heimekamper. * Sende ut giro jfr. trenings/medlemsavgift, samt betalingspåminnelser dersom dette skulle vise seg å være aktuelt. * Ta del i å arrangere foreldremøter i samarbeid med trenere. * Aktuelle tema: Fair play, prioriteringer, aktivitet framover, kjøreregler, disiplin etc. * Skrive referat fra foreldremøter. * Sende referat av foreldremøte til foresatte, trenere og kontaktperson i SIL. * Sende ut informasjon om endringer og nyheter. * Avklare med trener: * Hvem som utfører påmeldinger til cup etc? * Hvor mye oppmann deltar på trening? * Hvem tar kontakt med lag i forkant av kamper? * Ansvar for utstyr.

53 5.4.2 Forts. Håndbok for lagledere/oppmenn
* Betale dommer på hjemmekamper. Oppgjør til dommer utbetales umiddelbart etter kampslutt. * Sende regnskap over dommerutgifter i SIL-skjema til økonomiansvarlig i styret. * Økonomiansvarlig i styret overfører eventuelt forskudd dersom det er ønskelig. * Initiere/organisere dugnader for å samle inn kr 10 000.-, som laget skal betale SIL Fotball. * Sørge for at beløpet blir betalt til SIL Fotball. * Organisere vakter som skal ha dugnader under Sunndal kulturfestival. * Visst laget for eksempel ønsker å kjøpe bag med SIL-logo til alle på laget, må dette avklares med Sunndal Fotball. * Dersom noen spillere mangler midler (bor på asylmottak), oppfordres det til å ta kontakt med Sunndal Fotball for eventuellt å få redusert avgift/utgifter. * Ta initiativ til sosiale tiltak for laget, sesongavslutning. * Ta vare på hverandre. Oppfordre foreldre og spillere om å ta godt vare på hverandre. Ingen skal gå alene, bry seg og grip inn i situasjoner hvis det er behov. * Arbeid i forbindelse med CUP’er: * Lage deltakerliste (navn, født etc) som sendes SIL. * Sende Sunndal Fotball informasjon om antall spillere som skal sitte på med buss. * Lage vaktliste. * Etc.

54 5.4.2 Forts. Håndbok for lagledere/oppmenn
Ta kontakt med dommer dagen før kamp for å være sikker på at dommer møter. Dersom det ikke er oppnevnt dommer til kampen av kretsen plikter hjemmelaget å skaffe en kampleder. Navn, adresse og telefonnr til alle dommere er listet opp i håndbok fra kretsen og ligger også på Nordmøre og Romsdal fotballkrets sine nettsider. Alle lag skal ha mottatt denne boka sammen med dommerkort. I treningskamper er det vanligvis lagskassen som må dekke dommerhonoraret. Øvrige ”obligatoriske” kamper dekkes av klubben. Dommere har vanligvis en egen kvitteringsblokk. Lagleder må sørge for at alle punkter er fylt ut og at det er leselig. Lagleder leverer kvittering til klubbkontoret hvor konto og navn/adr på disponent og hvilket lag hvor pengene skal refunderes tydelig fremgår. Vanligvis er pengene på konto et par dager etter innlevering av kvittering. De fleste lag samler opp to-fire kvitteringer før det leveres klubbkontoret. For skjemaer for kamprapport og dommerregninger se dokumentbanken på N&R fotballkrets sine sider:

55 5.4.3 Dugnader og håndtering av kontoer for de ulike lagene
På Sunndal Fotball sine nettsider finnes en oversikt over våre samarbeidspartnere. Disse skal ikke under noen omstendighet forespørres om sponsing. Med dugnad menes her arbeid som gjøres mot en kompensasjon. Alle lagene fra Gutte/Jente 14 og oppover skal bidra med kr ,- til Sunndal Fotball. Bidrar dugnadsarbeidet til inntekter over denne summen, disponeres det overskytende av laget selv. Dugnadsarbeid kan initieres av lagene selv samt at daglig leder kan fordele dugnadsarbeid på de ulike lagene.

56 5.4.3.2 Håndtering av kontoer for de ulike lagene
Når det gjelder håndtering av kontoer knyttet mot de ulike lagene i klubben står det viktigste skrevet om dette i reglene i Norges Idrettsforbunds lovnorm som alle idrettslag er underlagt: Under § 12 Økonomi (3) står følgende: “(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer”. Sunndal Fotball har en ”Dugnadskonto” som alle lagene våre skal benytte. All dugnadsinntjening skal føres på denne kontoen. Økonomiansvarlig har det overordnede ansvaret for disse kontoene. Vedkommende har også ansvaret for en oversikt over hva som til enhver tid er riktig saldo for de ulike lagene. Ved disponering av disse kontoene tas det kontakt med klubbens økonomiansvarlig. Derfor er følgende gjeldende: Lagskontoer som ikke er koblet inn mot klubbens hovedkonti kan ikke forekomme.

57 5.4.4 Cupdeltakelse for de ulike lagene
Sunndal IL Fotball bestemmer hvilke turneringer hvert enkelt lag får støtte til å delta på hvert år. Dette kan justeres fra år til år. En oversikt over hvilke cuper for de ulike lagene i barne og ungdomsfotballen der klubben dekker påmeldingsavgiften: Knøtte: Søya cup, Øksendal cup, Ålvundfjorddagene, Hydro cup Mini: Søya cup, Hydro cup Gutte/Jente 12: Orkla cup, Søya cup, Hydro cup Gutte/Jente 14: Norway cup, Hydro cup Gutte/Jente 16: Norway cup, Hydro cup Sunndal Fotball arrangerer også Byggservice cup (mini/lille) og Sunndal Energi cup (Gutte/Jente 14 og 16). I tillegg kan lagene dra på egenbetalte turneringer, men dette må skje etter godkjent søknad til klubbens styre innen 1.mars hvert år. Utover dette gis det adgang for lagene å orientere styret, gjennom en søknad, om cuper de mener det vil være naturlig at klubben dekker påmeldingsavgiften.

58 5.5 Sportslige retningslinjer 5.5.1 Hospitering, hensikt og praksis
Ved hospitering skal man alltid ta utg.pkt i hva som er best for spilleren. Å hospitere betyr at man for en kortere eller lengre periode skal trene/spille med noen som er eldre eller yngre enn deg. Hvis spilleren sosialt og sportslig er klar for et høyere nivå og nivået på laget han tilhører ikke gir spilleren utfordringer, skal spilleren kunne hospitere opp et nivå. Hospiteringen skal skje til klubbens 1.lag i aldersbestemte klasser. Hospitering til 2. -og 3.lag skal kun skje hvis laget trenger spilleren pga for få spillere, mye skader o.l. Spilleren skal ikke oppta plass til andre spillere på 2.-og 3.lag uten at det foreligger særskilt grunn for det. En spiller kan flyttes opp til en høyere årsklasse på permanent basis hvis spilleren sportslig og sosialt er klar for det og kun i de tilfeller hvor årsklassen spilleren tilhører ikke gir spilleren nok utfordringer. Trenere og foreldre skal sammen vurdere om hospitering er aktuelt, mens det er sportslig leder som tar den endelige beslutningen etter innstilling fra trener. Ved hospitering er det årsklassen spilleren tilhører som er hovedlaget for spilleren og skal prioriteres. Hvis spilleren flyttes opp en årsklasse på permanent basis eller for en periode er det laget som spillerne flyttes opp til som er hovedlaget og som skal prioriteres. En spiller kan altså flyttes opp en årsklasse for f.eks 4 uker (for større utfordringer) for så og flyttes ned igjen.

59 Trygghet + Mestring = Trivsel.
5.5.2 Differensiering, hensikt og praksis Differensiering innebærer at en i oppfølgingen av unge spillere må tilpasse treningstilbudet i størst mulig grad etter enkeltspillerens forutsetninger, lyst og behov. I praksis betyr dette at enkeltspillere, og/eller gruppering av spillere, tilbys forskjellige muligheter og oppfølging. Dette må dog ikke gå på bekostning av prinsippet om likeverd. Alle spillerne må sikres et kvalitativt godt tilbud ut i fra sine forutsetninger og behov. Fotballens forenklede barneidrettsregler formuleres med tre ord: Trygghet + Mestring = Trivsel. Dette gjelder også for ungdom. Trygghet er et sentralt element i forhold til det å trives. Den enkelte spiller må føle seg vel i forhold til aktiviteten, medspillerne og, ikke minst, de voksne som leder aktiviteten. Det å mestre dreier seg om å få til noe, ta en utfordring, beherske den og oppnå noe alene eller sammen med andre. Mestring utløser følelser som glede, stolthet, selvtillit og motivasjon. Det å skape et godt mestringsmiljø på det enkelte lag blir den viktigste enkeltfaktoren for å oppfylle klubbplanens grunntanker. Idrettens ide er jo bygget på nettopp det å mestre. Det blir da viktig å tilpasse, differensiere aktivitetene etter spillernes ferdigheter, for å kunne gi alle en passe stor utfordring for derigjennom skape gode betingelser for å framkalle en mestringsfølelse hos den enkelte.

60 Utgangspunktet for en fornuftig differensiering blir å utfordre den enkelte spillers kapasitet. I smålagsspill kan lagene deles inn etter ferdigheter, slik at de med best ferdighet spiller mot hverandre, mens den andre halvparten med lavere ferdighetsnivå gjør det samme. På liknende måte kan man løse det i posisjonsspill, pasningsøvelser eller teknikk/ferdighetsøvelser. Redusere eller øke antall ballberøringer i forhold til kompetansenivå. I slike øvelser har man store muligheter til å differensiere ved å variere på retningslinjer, regler og betingelser, ulike krav for start – gjennomføring, og for avslutning. Hvordan legge tilrette for å få til denne differensieringen/hospiteringen på en best mulig måte? Klubben ser det som hensiktsmessig, og derfor retningsgivende, at lagene i ungdomsfotballen (G/J 14 og 16) organiserer seg slik at lagene på samme nivå trener på samme tidspunkt og sted gjennom sesongen. Der dette ikke lar seg gjennomføre, pga kampavvikling etc, forutsettes det at trenere og lagledere på begge lagene (f.eks. G14 1 og 2) har drøftet igjennom hvordan treningssituasjonen blir med dette som bakgrunn.

61 5.5.3 ”Topping av lag” Frå og med det året spillerne fyller 13 år (førsteårs G/J14) er det mulighet til å “toppe laget”. Dette for å gi antatt gode spillere best mulig utvikling og at laget kan hevde seg i serie og cuper. Dette kan gjøres ved å dele inn i lag med antatt gode spillere med høye ambisjoner og lag med spillere som ønsker å spille fotball pga det sosiale samholdet. Denne ordningen skal KUN benyttest dersom alderstrinnet kan gi et tilbud til alle (bredden). Spillerne og foreldrene SKAL orienteres om dette på spiller/foreldremøte på forhånd.

62 5.5.4 Retningslinjer for spillere i andre klubber som vil spille for Sunndal Fotball
Dersom det er spillere i andre klubber som ønsker å spiller på et av våre lag, er det den sportslige lederen som skal være den som håndterer forespørselen videre. Et naturlig videre steg i prosessen vil være å ta kontakt med klubben denne spilleren har tilhørighet til.

63 5.5.5 Trenerforum Trenerforumet er en viktig arena både for intern trenerutvikling og som et virkemiddel for å skape en korpsfølelse blant trenerne i klubben. Trenerforumet skal være både et møtested og en utviklings-/øvelsesarena for klubbens trenere. I løpet av året skal det gjennomføres jevnlige samlinger. På disse samlingene gjennomføres både teoretiske diskusjonsfora og praktiske økter med formål å utvide øvelsesutvalget til de enkelte trenerne. I tillegg er det ønskelig å utvikle en større bevissthet når det gjelder valg av øvelser: Hvorfor velger jeg akkurat denne øvelsen? Hva ønsker jeg å få fram? Hva er hensikten med øvelsen? Trenerkoordinator er hovedansvarlig for at opplegget fungerer. Sammen med de aktuelle trenere sørger han for at opplegget blir gjennomført med god kvalitet. Trenerforumet er et viktig virkemiddel for å se til at klubbens klubbplan blir implementert.

64 NFF C-lisens 5.5.6 Trenerutdanning
SIL Fotball dekker kursutgifter etter avtale og søknad til klubbens styre NFF C-lisens Trenerstigen starter med NFF C-lisens. Alle fotballtrenere som ønsker å ta høyere trenerutdanning må begynne med dette kurset som er delt inn i fire delkurs. NFF C-lisens er for deg som ønsker å ivareta alles behov med hensyn til ferdighetsutvikling og et godt miljø. Varighet: 18 kvelder (72 undervisningstimer) Innhold: 4 delkurs: * Barnefotballkurset. * Barnefotball – flest mulig med kvalitet. * Mot ungdom – lengst mulig. * Ungdomsfotball – lengst mulig – best mulig. Metode: Forelesninger, gruppearbeid og erfaringsutveksling, samt treningsledelse i praksis med veiledning ute på fotballbanen. Delkurs De enkelte delkursene er selvstendige kurs på fire moduler som bygger på hverandre. Ved gjennomgått delkurs 1 får en status som Barnefotballtrener. Delkursene er rettet mot ulike målgrupper:

65 5.5.6 forts. Trenerutdanning
DELKURSENE:  Delkurs 1: Barnefotballkurset Fire moduler à 4 timer hver − totalt 16 timer. Delkurs 2: Barnefotball - flest mulig med kvalitet Fem moduler à 4 timer hver − totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1, Del 1: Barnefotball Delkurs 3: Mot ungdom - lengst mulig Fire moduler à 4 timer hver − totalt 16 timer. Delkurs 4: Ungdom - flest mulig - best mulig Fem moduler à 4 timer hver − totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1, Del 2: Ungdomsfotball. Delkursenes innhold bygger på hverandre, så læringseffekten er størst ved å ta dem i riktig rekkefølge. Tilsammen utgjør de fire delkursene det første trinnet i NFFs formelle trenerutdanning og gir autorisasjon som C-lisenstrener. Alle som er trenere i barne- og ungdomsfotballen bør ha deler av eller hele dette kurset.

66 5.5.6 forts. Trenerutdanning
I NFFs handlingsplan 2012 – 2015 er det et eksplisitt mål at i alle klubber med barne- og ungdomsavdelinger i Norge: Skal ha en trener på hvert årstrinn i barne- og ungdomsfotballen med C-trenerkompetanse. Alle trenerne i barnefotballen skal ha deltatt på barnefotballkvelden, samt å ha fullført delkurs 1 og følgelig ha autorisasjon som Barnefotballtrener.  Alle trenere i ungdomsfotballen skal ha deltatt på ungdomsfotballkvelden, samt å ha fullført ett av delkursene 3 eller 4. For en mamma- og pappatrener vil det være gunstig å ta et delkurs for så å praktisere med sitt lag i ett til to år. Så går en videre på neste delkurs. Dette vil øke sjansene for å bli en god barne– og ungdomstrener. Følgelig: du sier ja til å være trener for de aller yngste. Ta Delkurs 1 – Barnefotballkurset for så å praktisere som trener i ett eller to år. Når spillerne dine blir 9 år – tar du delkurs 2: Barnefotballen – flest mulig lengst mulig. Slik fortsetter du. Trenere som har ønske om å fortsette fotballutdanningen gjennom vår trenerstige kan ta alle fire delkursene fortløpende gjennom en kurssesong.

67 DELKURS 1: BARNEFOTBALLKURSET
Fire moduler a 4 timer hver – totalt 16 timer - Barnefotballens verdigrunnlag, og konsekvenser for treneren, laget og klubben - Vite hvordan klubben og treneren skal samarbeide for å skape god barnefotball, herunder klubborganisering for god differensiering og jevnbyrdighet - Vite hvordan trening og kamp skal planlegges, organiseres og gjennomføres for å holde ungene i flytsonen slik at det blir god og riktig aktivitet, og dermed trivsel for barna - Vite hvordan man skal opptre og veilede slik at alle skal trives  - Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. De nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene.

68 DELKURS 2: BARNEFOTBALL - FLEST MULIG MED KVALITET
Fem moduler a 4 timer hver – totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1 – del I – Barnefotball - Trenerne skal vite hvordan klubben tilrettelegger for å få til gode rammebetingelser for spillerne, årsenheten og årsenhetene rundt - Trenerne skal i sin trenergjerning jobbe for at spillerne, laget og foreldre /forsatte forstår hvor viktig det er at miljøet er mestringsorientert og ikke resultatorientert. - Trenerne skal kunne de viktigste prinsipper om læring. - Trenerne skal kunne gjennomføre god keeperaktivitet for hele laget   - Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. De nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene.

69 DELKURS 3: MOT UNGDOM - LENGST MULIG
Fire moduler a 4 timer hver – totalt 16 timer - Betydningen av treneren som en god rollemodell - Treneren som den gode veilederen - Overgangen fra barne- til ungdomsfotballen-hvordan tilrettelegge for at flest mulig blir med videre. - Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. De nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene.

70 DELKURS 4: UNGDOM - FLEST MULIG - BEST MULIG
Fem moduler a 4 timer hver – totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1 – del II – Ungdomsfotball. - Ungdomsfotballens verdigrunnlag, og konsekvenser for treneren, laget og klubben - Å tilrettelegge for de ulike løpene i fotballfamilien - Årsplanlegging-klubbens og trenerens virkemiddel for å styre lagets og spillernes aktivitet - Totalbelastning, skadeforebygging, kosthold og restitusjon - Forutsetninger for å nå langt som fotballspiller

71 5.5.7 Ferdighetsmerker Norges Fotballforbund tilbyr to merkeprøver: Minimerket og Teknikkmerket (tidligere Ferdighetsmerket).

72 Fotballferdighet = Valg av handling + utførelse av handling til fordel for laget.
NFFs merkeprøver dreier seg om teknikk (utførelse) og ikke valget, som jo er en sentraldel av fotballferdigheten og som må trenes på i andre sammenhenger (mye småspill). Derav endring i navn fra Ferdighetsmerket til Teknikkmerket.   Minimerket Alle gutter og jenter kan ta Minimerket I og 2 til og med det året de fyller 12 år. Minimerket består av to nivå, Minimerke I (blått) og Minimerke II (rødt). De som ønsker å gå videre til Teknikkmerket bør først ha tatt Minimerke I og 2. Teknikkmerket Alle gutter og jenter kan ta Teknikkmerket til og med det året de fyller 14 år. Teknikkmerket finnes i fem ulike varianter; blått, rødt, bronse, sølv og gull.

73 Sunndal Fotball ønsker å bidra til at flest mulig tar minimerket og teknikkmerket i klubben. Dette har vi gode tradisjoner for, og ønsker å fortsette med dette. Øvelsene er lagt opp slik at de kan legges inn som en naturlig del av treningene, og trenerne i klubben blir oppfordret til at spillerne kan ta mini/ferdighetsmerket. Link til øvelsene for ferdighetsmerket finner du her: Brosjyre I PDF-format kan lastes ned fra denne siden. I brosjyren finner du all informasjon om Minimerket og Teknikkmerket. Registreringsskjema til merkeprøvene kan også lastes ned herifra.

74 5.6 Breddereglementet Breddefotballen skal være inkluderende og gi tilbud til alle og enhver, tilpasset spillernes alder, ferdigheter, ambisjoner, religion og kjønn. Dette skal skje i et godt sosialt miljø sammensatt av spillere, dommere, ledere, trenere, foreldre og øvrige støtteapparat. Vi legger også meget stor vekt på FAIR PLAY og ønsker at alle innenfor fotballfamilien oppfører seg i tråd med FAIR PLAY’s regler og målsetninger. Innholdet i det følgende er hentet fra:

75 5.6.1 Barnefotballen Spilledatoer:
Datoene som er oppgitt i spilleplanen fra kretsen for 11 og 12-åringer, er retningsgivende, dvs. at lagene kan spille på andre dager uten samtykke fra kretsen dersom begge laglederne er enige om det. I klassene opp til og med 10 år er det turneringsspill, dvs. at alle lagene i avdelingen samles på ett sted der det spilles ”alle mot alle”. Da det er flere klubber som har lag i samme aldersklasse og som ikke kan spille på samme dag, er det vanskelig å sette opp eksakte ukedager for de forskjellige klassene her. Lagene i de enkelte turneringene må derfor bli enige om hvilken ukedag som passer best.

76 Aldersbestemmelser Spilletid og antall innbyttere 7’er:
G12/J12  Spillere under 12 år og som har fylt 10 år ved kalenderårets begynnelse. G11/J11 Spillere under 11 år og som har fylt 9 år ved kalenderårets begynnelse. G10/J10 Spillere under 10 år ved kalenderårets begynnelse. G09/J09 Spillere under 9 år ved kalenderårets begynnelse. G08/J08 Spillere under 8 år ved kalenderårets begynnelse. G07/J07 Spillere under 7 år ved kalenderårets begynnelse. Spilletid og antall innbyttere 7’er: G11/G12: 2 x 30 min.       Vi anbefaler inntil 5 innbyttere, spillere som har vært byttet ut kan settes inn igjen. J11/J12: 2 x 30 min. Vi anbefaler inntil 5 innbyttere, spillere som har vært byttet ut kan settes inn igjen. 5’er: I klassene opp til og med 10 år reguleres spilletiden i henhold til turneringsbestemmelsene. Vi anbefaler inntil 4 innbyttere, spillere som har vært byttet ut kan settes inn igjen.

77 Overflytting av spillere
I alle klasser kan spillerne fra samme klubb vandre fritt mellom de forskjellige lag i samme klasse eller klassen over. Cuper og turneringer For spillere 10 år og yngre, så bør disse i hovedsak delta i kamper/turneringer i lokalmiljøet. For spillere år, så bør i all hovedsak delta i kamper/turneringer innen kretsen og nabokretsene. Resultat og tabeller Det føres ikke resultat og tabeller i barnefotballen Deltakerdiplom Alle spillere som deltar i barnefotballen, tildeles kretsens deltakerdiplom.

78 I klassene tom 9 år anbefales å benytte ball nr 3.
Utstyr: I barnefotballen benyttes ball nr.4 . I klassene tom 9 år anbefales å benytte ball nr 3.     Bortelaget plikter å ha drakter som skiller seg fra hjemmelagets. Har lagene etter dommerens mening for like drakter, skaffer arrangøren det gjestende lag annet draktsett eller vester. Dette er spesielt viktig i turneringsspill og vi anbefaler at turneringsarrangør har ett vestsett tilgjengelig på hver bane. Målvaktene skal ha trøyer som skiller seg fra utespillernes farger. Lagledelsen plikter å påse at samtlige spillere benytter leggbeskyttere. Spiller som ikke benytter leggskinn, skal av dommeren vises bort fra banen inntil dette er ordnet. Ingen spiller kan ha på seg noe som kan være farlig for spilleren selv eller andre spillere. Som fottøy kan benyttes fotballsko, joggesko eller gummisko. Unntak fra krav til alder: I alle aldersklasser opp til og med 12 år, kan det benyttes inntil 1 overårig spiller i sjuerfotball og femmerfotball. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere.

79 5.6.2 Ungdomsfotball Aldersbestemmelser
G16: Spillere under 16 år og som har fylt 12 år ved kalenderårets begynnelse. J16: Spillere under 16 år og som har fylt 12 år ved kalenderårets begynnelse. G14: Spillere under 14 år og som har fylt 10 år ved kalenderårets begynnelse. J14: Spillere under 14 år og som har fylt 10 år ved kalenderårets begynnelse.

80 Forts Ungdomsfotball Spilletid og antall innbyttere G16:  2 x 40 min. Inntil 7 innbyttere, spillere som har vært byttet ut kan settes inn igjen. J16:  2 x 40 min. Inntil 7innbyttere, spillere som har vært byttet ut kan settes inn igjen. G14:  2 x 35 min. Inntil 7 innbyttere, spillere som har vært byttet ut kan settes inn igjen. J14:  2 x 35 min. Inntil 7 innbyttere, spillere som har vært byttet ut kan settes inn igjen.

81 7er lags deltakelse i ordinære 11er serier
Hvis det etter påmelding viser seg at det er påmeldt så få 7'er lag i de enkelte klasser eller at det geografisk blir vanskelig med egne serier, vil 7'er lagene delta i de ordinære 11'er seriene. Disse lagene kan ikke bli krets- eller avdelingsmester, men deltar ellers på lik linje med 11'er lagene. Dvs. at 11'er lagene må spille 7'er fotball mot 7'er lagene. Disse lagene er merket med 7 bak navnet i spilleplanen. Overflytting av spillere I aldersbestemte klasser opp t.o.m junior, kan en flytte over så mange spillere en ønsker mellom lag i samme klubb i samme klasse, uavhengig av divisjon og avdeling, 11er lag og/eller 7er lag, eller samarbeidslag.

82 Utstyr I klassene J14 og G14 benyttes ball nr.4. I andre klasser benyttes ball nr 5. Bortelaget plikter å ha drakter som skiller seg fra hjemmelagets. Har lagene etter dommerens mening for like drakter, skaffer arrangøren det gjestende lag annet draktsett. Målvaktene skal ha trøyer som skiller seg fra utespillernes farger. Lagledelsen plikter å påse at samtlige spillere benytter leggbeskyttere. Spiller som ikke benytter leggskinn, skal av dommeren vises bort fra banen inntil dette er ordnet. Ingen spiller kan ha på seg noe som kan være farlig for spilleren selv eller andre spillere. Som fottøy kan benyttes fotballsko, joggesko eller gummisko. Unntak fra krav om alder I alle aldersklasser opp til og med junior, kan et lag pr. kamp benytte inntil 2 overårige spillere i elleverfotball og 1 overårig spiller i sjuerfotball og femmerfotball. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. Brudd på regelen medfører sanksjoner i form av bøter og trekk i poeng.

83 5.6.3 Voksenfotball Aldersbestemmelser
NFFs lover og retningslinjer gjelder men vi presiserer følgende : Senior: Spillere som har fylt 15 år ved kalenderårets begynnelse. Det er adgang til å søke kretsen om å benytte spillere som har fylt 14 år ved kalenderårets begynnelse i seniorfotball. Old-boys: Spillere som har fylt 33 år ved kalenderårets begynnelse. Det er adgang til å ha inntil 3 underårige (dvs. inntil ett år for ung) i troppen, men bare en underårig kan være på banen om gangen. Old-girls:  Spillere som har fylt 28 år ved kalenderårets begynnelse. Menn veteran: Spillere som har fylt 39 år ved kalenderårets begynnelse.

84 Overflytting av spillere
5.6.3 Voksenfotball Overflytting av spillere I kretsens seniordivisjoner kan andrelag benytte inntil 2 av spillerne som startet siste kamp for førstelaget samt eventuelle innbyttere (gjelder ikke andrelag til Tippeliga- eller Adeccoligalag).  Klubbens tredjelag kan benytte inntil 2 av spillerne som startet siste kamp for andrelaget samt eventuelle innbyttere, men kan ikke benytte noen av spillerne som startet siste kamp for førstelaget, heller ikke eventuelt benyttede innbyttere. Utstyr I voksenfotball benyttes ball nr 5. Bortelaget plikter å ha drakter som skiller seg fra hjemmelagets. Har lagene etter dommerens mening for like drakter, skaffer arrangøren det gjestende lag annet draktsett. Målvaktene skal ha trøyer som skiller seg fra utespillernes farger. Lagledelsen plikter å påse at samtlige spillere benytter leggbeskyttere.  Spiller som ikke benytter leggskinn, skal av dommeren vises bort fra banen inntil dette er ordnet. Ingen spiller kan ha på seg noe som kan være farlig for spilleren selv eller andre spillere. Som fottøy kan benyttes fotballsko, joggesko eller gummisko.

85 DEL B i klubbplanen, Sunndal Fotball som Kvalitetsklubb
TOTALBILDE NIVÅ 2 RESSURS-KLUBB UTVIKLINGS-KLUBB STANDARD-KLUBB STANDARD-KLUBB

86 DEL B i klubbplanen, Sunndal Fotball som Kvalitetsklubb
Satsingen går kort og godt ut på at klubben gjennom en godkjenningsordning skal kunne nå maksimalt 3 nivåer på en kvalitetsstige i tråd med de målsettinger og ambisjoner den enkelte klubb har. Alle klubbene har eller bør ha både en sportslig og organisatorisk målsetting. For å oppnå dette vil kvalitetsklubbarbeidet være et meget godt verktøy for å nå disse målsettingene. I det følgende vil klubbplanen kort presentere noen planer vi har som et ledd i dette kvalitetsklubbprosjektet; Plan for kommunikasjon, omdømme og markedsføring. Plan for sosialt ansvar. Plan for å utvikle og beholde frivillige i klubben. Instruks for dommerkoordinator. Instruks for trenerkoordinator.

87 6.1 Plan for kommunikasjon, omdømme og markedsføring 1. Styreinstruks
STYRETS ARBEID * Styresaker skal forberedes og sendes ut i god tid før styremøtet * Nødvendige dokumenter skal vedlegges * Godkjent referat skal foreligge innen rimelig tid * Minst en sak fra hvert styremøte skal sendes til media som et middel til å bygge omdømme * Styret beslutter hvem som uttaler seg til media, dersom flere skal dette defineres i forhold til ansvarsområder * Styret beslutter hvem som uttaler seg/orienterer internt, dersom flere fordelt på ulike ansvarsområder * Klubbens mediestrategi formidles til alle tillitsvalgte 2. ANALYSE * Styret foretar en vurdering av klubbens sterke og svake sider på disse områdene, og beslutter hvilke områder som skal prioriteres og tas tak i først.

88 6.1 Fortsettelse av plan for kommunikasjon, omdømme og markedsføring
3. Intern samhandling i klubben * Det avholdes minimum to «stormøter» hvert år med informasjon og kommunikasjon mot klubbens ledere, trenere, spillere, media, sponsorer samt øvrige nøkkelpersoner * Møtene skal inneholde oppdatert generell status, kvalitetsklubbprosjektet, Fair play og mulighet for innspill fra deltakerne. * Det utarbeides videre plan for intern informasjon i klubben, gjennom mail, klubbavis eller andre lokale tiltak * Det velges ut informasjonsansvarlig, gjerne flere fordelt på områder 4. Ekstern samhandling * Det avholdes minimum ett årlig møte med kommuneledelsen for å informere om klubben * Hver sponsor skal ha minimum ett årlig møte for å orientere om status og skape grunnlag for informasjon og samhandling, kan knyttes til sponsorforhandlinger med bør avholdes særskilt. * Det avholdes minimum ett årlig medietreff for en generell orientering om klubben

89 6.2 Plan for sosialt ansvar
1. Forankring i klubben * Innkalling «stormøte» frivillige for å fortelle om målsettingene * Informere/instruere lagledere/trenere om hva de skal se etter * Synliggjøre satsingen i budsjettet/forankre policy i styret 2. Forankring i lokalsamfunnet * Informere media om statistikken * Fortelle hva klubben vil gjøre og hvorfor * Informere kommunestyret/Oppvekst og omsorg-utvalget * Hva klubben er * Klubbens aktiviteter * Hva vi kan bidra med * Eksempler vi har opplevd

90 6.2 fortsettelse av Plan for sosialt ansvar
3. Invitere aktører * Invitere aktuelle aktører til et møte hvor klubben skisserer sine planer * NAV, kulturetaten, skoleetaten, innvandrertjenesten, barnevernet, politiske partier * Foreslå å inngå en formell avtale med NAV 4. Eksterne samarbeidsaktører * Fylkesmannen om midler sammen med kommunen * Statlige midler til slike formål, gjerne i samarbeid med kommunen * Søke om midler fra banker, forsikringsselskaper og evt andre som gir ut gavemidler til slike formål

91 Bakgrunn: 6.3 Plan for å utvikle og beholde frivillige i klubben
Frivillige i klubb varer i gjennomsnitt i 1,7 år! Dette er en stor utfordring som vi må sette fokus på slik at de frivillige ønsker å bidra over lengre tid. For å utvikle klubbene er frivilligheten den viktigste bærebjelken og bør derfor prioriteres i årene som kommer. Hovedmål: Rekruttere, utvikle og beholde de frivillige i klubben over tid. Resultatmål: Fylle opp alle frivillige verv og funksjoner, slik at ikke mangel på frivillige hemmer aktiviteten i klubben.

92 Forts. 6.3 Plan for å utvikle og beholde frivillige i klubben
Virkemiddel: * Funksjonsbeskrivelser for alle verv og funksjoner * Tilby tilpasset skolering * Etablere et sosialt nettverk/klubbmiljø * Utvikle gode informasjonskanaler internt i klubben * Klubbrelaterte tiltak for å gi de tillitsvalgte størst mulig eierforhold til klubben * Arrangere sosiale aktiviteter * Ansette Daglig Leder for å organisere og øke frivilligheten * Øke kvinneandelen * Utvikle miljøet gjennom å benytte eksisterende anlegg/klubbhus el.l. som sosiale møteplasser. * Klargjøre valgkomiteens oppgave og funksjon slik at det settes fokus på å rekruttere flere personer med god kompetanse til å ta på seg frivillige verv. * Gjøre rekrutteringen av frivillige lettere ved å ha en bevisst holdning til klubbens omdømme.

93 6.4 Instruks for dommerkoordinator
1. Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med: * Klubbens dommere * Klubbens styre og administrasjon * Lagledere og trenere * Fotballkretsen 2. Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag. 3. Legge til rette for å tilby dommerkurs til de som ønsker det og følge opp og veilede disse i kamper. 4. Har ansvaret for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen. 5. Har ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne. 6. Har ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale. 7. Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleire.

94 6.5 Instruks for trenerkoordinator
Hovedoppgaven til trenerkoordinatoren (TK) blir å bistå klubbens trenere i treningshverdagen, være en pådriver og inspirator – ”trenerne sin trener”. Dette gjøres ved å følge opp trenerne gjennom å gi råd og tips for trening, samt å være en aktiv samtalepartner. TK kan også på bestilling fra trenerne lede treninger med gruppa. TK skal drive aktiv oppfølging av klubbens klubbplan, og påse at det jobbes etter retningslinjene som er gitt i denne. Det vil videre være TKs oppgave å sørge for tilføring av kompetanse inn mot trenerne, samt faglig koordinering. En del av dette arbeidet gjøres ved å sørge for at klubbens Trenerforum fungerer godt. TK har et overordnet ansvar å sørge for skolering/utviklingen i henhold til retningslinjene gitt i Sportsplanen. I tillegg er TK ansvarlig for å påse at intern hospitering fungerer.

95 6.5 forts. Instruks for trenerkoordinator
1.Trenerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med: * Klubbens trenere * Klubbens styre og administrasjon * Lagledere * Fotballkretsen 2. Har hovedansvaret for at klubbens sportsplan blir presentert for alle trenerne i klubben, og sørge for at planen blir etterlevd. 3. Bistå styret med å rekruttere og beholde nok trenere i forhold til antall lag. 4. Legge til rette for å tilby tilpasset trenerutdanning. 5. Har ansvaret for at det blir gjennomført minimum 2 trenerforum pr. år. 6. Suveren ved utvelgelse av spillere til hospitering. Legge til rette for at spillere med ambisjoner og talent får utfordringer på sitt nivå. 7. Påvirke til at treningene settes opp på en hensiktsmessig måte og i samsvar med gjeldende sportsplan.

96 6.6 Krav til gjennomførte fotballederkurs (FLK) for styreleder og styremedlemmer
Som en del av kravene for å være en kvalitetsklubb stilles det noen minimumskrav til styreleder og styremedlemmer når det gjelder gjennomførte fotballederkurs. For nivå 2, utviklingsklubb, er følgende minimumskrav gjeldende: Styreleder: Minimum FLK 2 Styremedlemmer: Minimum FLK 1 Klubben vil tilby, kostnadsfritt, disse kursene til aktuelle personer.

97 6.7 Rekrutteringsplan for barnefotballen
Fotballskole, 6-12 år, avholdes for begge kjønn i 3 hovedperioder gjennom året: På sommeren I høstferien I vinterferien Klubben organiserer knøttefotball både i klubbregi og under Hydro cup. Det er utarbeidet skoleringsplan for alle klubbens lag fra 6-12 år (se kapittel ), samt for keepere (se kapittel 7.5). Se ellers kapittel «Breddereglement for barnefotballen».

98 7. Del C i klubbplanen, Skoleringsplaner
Denne delen av klubbplanen tar for seg skoleringsplaner for aldersbestemte klasser: Knøtter 6 – 8 år Mini-gutter/jenter 8 – 10 år Lille- gutter/jenter 10 – 12 år Små- gutter/jenter 12 – 14 år Gutter/Jenter 14 – 16 år Aller førs i denne delen av klubbplanen kommer en overordnet målsetning som er gjeldende for alle de aldersbestemte klassene. Videre vil det bli gitt ulike delmålsettinger, dvs. treningsmengde, mål for treningene og mål for kampene. Disse delmålsettingene er naturlig nok forskjellig for de ulike aldersgruppene. Disse skoleringsplanene er ment som en veileder til våre trenere og støtteapparat i møte med de ulike årsklassene. Lykke til!

99 Overordnet målsetting:
7. Del C i klubbplanen, Skoleringsplaner Overordnet målsetting: SIL Fotball skal gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball, og stimulere flest mulig til å spille fotball. SIL Fotball skal samarbeide godt med andre fritidsaktiviteter og idretter, og stimulere til allsidig idrettserfaring. SIL Fotball skal utvikle bevisste spillere som prøver å ta ansvar for sin egen utvikling, for laget, for klubben, og for andre i og utenfor fotballmiljøet. SIL Fotball skal bidra til å skape gode holdninger hos sine spillere både i forhold til med- og motspillere, dommere, trenere og ledere. Vi ønsker å utvikle disiplinerte spillere både på og utenfor fotballbanen. SIL Fotball aldersbestemte klasser skal drives etter breddeidrettens prinsipper. Parallelt med dette arbeidet skal klubben arbeide med å legge forholdene til rette for de som ønsker å satse hardt og målbevisst på fotballen for dermed å kunne bli gode junior- og seniorspillere.

100 7.1 Skoleringsplan for aldersgruppa 6– 10 år

101 Retningslinjer for barnefotballen.
Overordnede rettningslinjer i Sunndal Fotball er NFF’s rettningslinjer. For aldersgruppa 6 – 12 år gjelder NFF sine retningslinjer for barnefotball. Retningslinjer for barnefotballen finnes på følgende link: KNØTTER 6-8 år Treningsmengde: Delta på idrettskoler både i kommunal- eller klubbregi. 1 trening ute pr. uke i sommermånedene Gjerne 1 trening pr. uke på vinteren i gymsal Vennskapskamper og Hydro-Cup.

102 Treningsmengde: Mål for treningen: MINIGUTTER/-JENTER 8-10 år
Vinter: Idrettskole i kommunal- eller klubbregi Sommer: 1 trening + eventuelt 1 kamp pr.uke Tid: minutter Kamper og treninger bør foregå i nærmiljøet Turneringsdeltakelse: Hydro-Cup og Søya-cup Mål for treningen: Lære seg å lytte til instruksjon Lære spillerne å drive med øvelser Mest mulig ballberøring, dvs. mye spill på små områder med få spillere på hvert lag. Lære seg: Når spille - Når drible! Begynne å utvikle generell basisteknikk gjennom tekniske øvelser Bevegelighetstrening - lære spillerne litt om uttøyning La alle spillerne få like muligheter til å utvikle seg, dvs. ikke plassere spillere på faste plasser

103 Mål for kamper: La alle spillere få spille på alle plasser
Spillerne skal vise fin oppførsel mot med- og motspillere, trenere, lagleder og dommer Aksepter at spillere gjør feil, men rettled på en rolig måte når situasjonen tilsier det Kamper skal være lek og lystbetont, fokuser mindre på resultatet Unngå store seire La alle spillerne få spille tilnærmet like mye, unngå topping av lag.

104 7.2 Skoleringsplan for aldersgruppa 10 – 12 år (G12/J12)

105 Mål for treningen: Treningsmengde: LILLEGUTTER/-JENTER 10-12 år.
Vinter: treninger pr. uke Sommer: 1 trening + 1 kamp pr. uke Tid: minutter Kamper og treninger bør foregå i nærmiljøet Turneringsdeltakelse: Hydro-Cup, Søya-cup og Orkla-cup   Mål for treningen: Utvikle en generell basisteknikk gjennom øvelser Utvikle spesielle tekniske ferdigheter som vending, finter, skudd o.l Mest mulig ballberøring, spill mye på små områder med få spillere på hvert lag Utvikle forståelse for at man skal trene detaljer, samt trene mye på egenhånd Utvikle forståelse for lagspill, uten å hindre utvikling av dribleferdighet (ref. Når drible - Når spille?) La alle spillerne få like muligheter til å utvikle seg Rotasjon - alle spillerne får spille på alle plasser Bevegelighetstrening, lære spillerne å tøye ut etter trening, 5-10 minutter. Fartsleker - stimulere til allsidighet for å styrke basisferdigheter

106 Mål for kamper: La alle spillerne få spille tilnærmet like mye, unngå topping av lag Rotasjon - La alle spillerne få prøve seg på forskjellige plasser Spillerne skal vise god oppførsel mot med- og motspillere, trenere, lagleder og dommer Aksepter at spillere gjør feil, men rettled på en rolig måte når situasjonen tilsier det Kamper skal være leik og lystbetont, fokuser mindre på resultatet Unngå for store seire

107 7.3 Skoleringsplan for aldersgruppa 12 – 14 år (G14/J14)

108 Generelt for denne aldersgruppen 12 – 14 år:
Puberteten er i gang. Psykisk labile – usikre/påtatt tøffheit/variabelt humør. Pga sterk vekst kan koordinasjonsevnen være variabel. Kreativiteten og konsentrasjonen i sterk utvikling. Lærevillige og ergjærrige. Det skal legges mer vekt på teknisk/taktisk utvikling enn på fysisk utvikling. Gruppa er mer prestasjonsbevisst enn før. Rettferdighets bevisste. Mål for skoleringen: Videreutvikle de tekniske fotballferdighetene. Enkeltspillere sin tekniske framgang er viktigere enn lagets resultat. Påverke holdning til egentrening. Utvikle taktiske ferdigheiter Bygge opp og avslutte angrep Forsvar/forstyrre motstanderens angrep

109 Treningsmengde: SMÅGUTTER/-JENTER 12-14 år
Oktober - Januar: 2-3 fellestrening + alternative treninger Januar - Mars: 2-4 fellestreninger + event. egentreninger for de ivrige April - Oktober: 2-3 fellestreninger + kamp + event. egentrening Tid: 90 minutter Det er viktig å presisere at det også i smågutte-jente alderen skal være et tilbud til alle de spillerne som ønsker å delta på trening. Noen vil trene 1 gang pr. uke, mens andre vil trene flere ganger pr. uke. Det skal tilrettelegges for alle behov.

110 Tekniske ferdigheter:
Mål for treningen: Tekniske ferdigheter: Utvikle hurtig teknikk Utvikle retningsbestemt mottak Finter og vendinger Heading: sats, treffpunkt og tilslag Utvikle pasningsteknikker (f.eks inn- og ytterside, langpasning osv) Skuddtrening; ulike typer skudd Avslutningstrening Løpsteknikk Bevegelighet og koordinasjon

111 Taktiske ferdigheter:
Mål for treningen: Taktiske ferdigheter: Prioritere den offensive delen Når drible - Når spille? Når vende - når spille støtte - når spille i lengderetningen? Utvikle forståelse for å bevege seg: gjøre seg spillbar selv, eller skape rom for andre. Skape og utnytte 2 mot 2 situasjoner, f.eks ved veggspill eller overlap Motivere til å utfordre i 1 mot 1 situasjoner - på motstanderens banehalvdel spesielt Utvikle begynnende forståelse for 1. , 2. og 3.forsvarerrollen, med spesiell vekt på 1.forsvar

112 Mål for kamper: La alle få et kamptilbud
Fortsatt viktig at spillerne får prøve seg i forskjellige roller, men lengre tid i hver rolle Vise at både laget og spilleren er i utvikling, både teknisk og taktisk Begynnende organisering av laget, ulike roller Forståelse for en del kollektive prinsipp i angrep og forsvar Ikke overfokusere på resultat, men førstelaget skal ha som mål å vinne serien

113 Forslag til aktiviteter og øvelsesutvalg:
Retningsbestemt mottak Føring, finting, dribling Mottak – vendingar Dribling Pasning Skudd Pasningar – kort/lang To mot ein situasjonar Veggspel Overlapping Ballovertaking Angrepsavslutning Innlegg, bevegelse framfor mål, avslutning Aleine med keeper – avslutning Forsvarsspel Sentrale retningslinjer Press, sikring, markering Takling Ellers vises det til treningsøkta.no som en god kilde til utvalg av øvelser knyttet opp i mot ulike alderstrinn. Brukernavn og passord fås ved å kontakte sportslig leder. Link til denne siden:

114 Retningslinjer for fysisk påvirkning:
Stor spredning i fysisk utvikling gjør det vanskelig å sette konkrete fysiske mål. Det fysiske grunnlag utvikles gjennom høy intensitet i spillet. Styrketrening uten vekter! ”Sikringskost” mot skader ved spesiell styrketrening for muskulatur rundt mage/rygg, hofte, kne og ankel f.eks. ved at spilleren bruker egen kropp som belastning. Hurtighetstrening – bl.a. hurtighet og innsats i sprinter, rykk, vendinger og taklinger. Spenst – få repitisjoner med max innsats. Uttøyingsprogram som avslutning på all trening og kamp.

115 Retningslinjer for sosial og holdningsmessig påvirkning:
Gunstig aldersgruppe for påvirkning av holdninger. Holdningsskapende arbeid ihht. det å prestere – det er lov å være best! Holdning til egentrening. Holdning til konsentrasjon, interesse og entusiasme til trening og kamp. Holdning og respekt for medspillere, motspillere, trenere, ledere og dommere. Ansvar for klubbens utstyr samt holde eget utstyr inntakt. Holdninger til sunt levesett (kosthold, søvn etc.). Aksepter ikke banning (”utvisning” noen minutter). Råd for gjennomføring: Ha et hovudmål for hver trening som blir gjort kjent for spillerne. Klare læringsmoment i øvelsene. Still kvalitetskrav – gi ros og veiledning slik at det «viktige» blir understreket. Spill i små grupper fra 1 : 1 til 7 : 7. Bruk oppvarmingsdelen til å fokusere og vektlegge den tekniske delen – tillat ikke slurv! Taktisk del blir lagt inn i spillaktiviteter.

116 7.4 Skoleringsplan for aldersgruppa 14 – 16 år (G16/J16)

117 Generelt for denne aldersgruppen 14 – 16 år:
Ekstrem vekstperiode. Guttene utvikler større musklatur enn jentene. Koordineringsevnen i fin utvikling. Sterk vekst i kretsløpsorganene. Opptreden som kan gi seg utslag i usikkerhet, sjenerthet, påtatt tøffhet, brutal opptreden og direkte aggresjon. Tåler stor fysisk belastning. Kreativiteten i kraftig utvikling. De fleste guttene er midt i puberteten. Sterke sosiale behov gjør seg gjeldende. Vær OBS på at stort frafall kan skje i denne aldersgruppa på grunn av andre interesser. Hva kan gjøres for å beholde dem? Treningstider? Treningsmengde? Mål for skoleringen: Vedlikeholde og videreutvikle de tekniske ferdighetene. Lære deler av det taktiske spillet gjennom alternative muligheter for ”oppbygging av angrep”, ”skape målsjanser” og ”avslutte angrep”. Utvikle enkeltspillere gjennom egentreningsprogram. Grunnprinsipp i forsvarsspiller – soneforsvar, press/vinkel/avstand etc. Enkeltspilleres fremgang er viktigere enn lagets resultater.

118 Treningsmengde: GUTTER/-JENTER 14-16 år
Oktober - Januar: 2-3 fellestrening + alternative treninger Januar - Mars: 3-4 fellestreninger + event. egentreninger for de ivrige April - Oktober: 2-3 fellestreninger + kamp + event. egentrening Tid: 90 minutter Det er viktig å presisere at det også i gutte/jente alderen skal være et tilbud til alle de spillerne som ønsker å delta på trening. Noen vil trene 1-2 gang pr. uke, mens andre vil trene flere ganger pr. uke. Det skal tilrettelegges for alle behov.

119 Tekniske ferdigheter:
Mål for treningen: Tekniske ferdigheter: * Videreutvikle individuelle tekniske/taktiske ferdigheter * Arbeide spesielt med hurtig teknikk * Touchspill * Innlegg og avslutninger * Langpasninger * Offensivt og defensivt hodespill * Skudd fra forskjellig hold og vinkler

120 Taktiske ferdigheter: * Offensiv del bør prioriteres
Mål for treningen: Taktiske ferdigheter: * Offensiv del bør prioriteres * Bredde og dybde * Når spille – når drible? * Støtte, vende eller spille i lengderetning? * Utfordre bakrommet * Diagonalløp spisser * Utnytte 2 mot 1 situajoner, veggspill og overlap * Våge å utfordre 1 mot 1 i angrepsonen * Bevegelse og hurtig pasningsspill * Gjennombruddspasning * Avslutninger * Utnytte offensive overganger, kontringer og ballbesittelse * Bevegelse foran mål ved innlegg

121 Mål for kamper: La alle i størst mulig grad få et kamptilbud
Fokusere på spillet og gjennomføringen, ikke bare resultatet Utvikle kollektiv samhandling Vinne serien

122 Forslag til aktiviteter og øvelsesutvalg :
Pasningskvalitet – korte og lange pasninger Mottak – gjenlegging Retningsbestemt mottak Mottak – vending Dribling Pasning Skudd Veggspill Overlapping Ballovertaking Innlegg - bevegelse foran mål Heading Ellers vises det til treningsøkta.no som en god kilde til utvalg av øvelser knyttet opp i mot ulike alderstrinn. Brukernavn og passord fås ved å kontakte sportslig leder. Link til denne siden:

123 Retningslinjer for fysisk påverking:
God fysisk trening oppnår en gjennom høy intensitet i spillet. En del styrketrening (uten vekter) som forebygger skader. F.eks. sirkeltrening to og to sammen. Hurtighetstrening på alle områder er viktig. Spenst – få repetisjoner med maks innsats. Vær OBS på at de eldste nærmer seg junior-/seniorfotball – forberedelse på de krav som blir stilt. Uttøyingsprogram som avslutning på all trening og kamp.

124 Retningslinjer for sosial og holdningsmessig påvirkning:
Bevisstgjøre spillerne i forhold til de holdninger de har til fotball: I hvilken grad ønsker de å satse på fotball? Gjør spellerne bevisst på konsekvenser for å nå sine mål (A-lag, landslag, proff…). Hva må til? Holdning til egentrening? Hvilke utfordringer kan de møte utenfor den aktive fotballen? Ta også vare på de som ikke er best slik at de blir i klubben (opplæring for å bli trenere, ledere og dommere). Hvilke holdninger skal den enkelte ha til sosiale fenomen som rus og mobbing? Holdningsskapende arbeid i klubben og i samarbeid med krets og NFF. Råd for gjennomføring: Viktig at aktiviteter/øvelser blir satt i sammenheng med foregående alderstrinn. Det er altså i større grad forståelses- og ferdighetsnivå som må være avgjørende for hvilke og antall moment en bør vektlegge. Bruk mye ball, også under oppvarming og mer fysisk betont trening. Prioriter teknikktrening og individuell teknisk/taktisk trening framfor lagorganisering og ressurstrening. Vektlegg kvalitet i teknisk utførelse.

125 7.5 Keeperne i Sunndal Fotball
Sunndal Fotball skal gi et tilbud om egne keepertreninger f.o.m klassen G14/J14 og oppover. Man bør samle gruppen, både jenter og gutter, og tilby keepertreninger for disse minimum èn gang i uka. Det utpekes en kompetanseperson i klubben som har et spesielt ansvar for keeperene i Sunndal Fotball. For klassen G12/J12 kan keepertrening være innhold i den vanlige treningen.

126 7.6 Kort oppsummering av skoleringsplanene for de ulike alderstrinnene:
De overnevnte utviklingsmål for enkeltspillere kan oppfattes overambisiøse og urealistiske for mange unge spillere i Sunndal Fotball. Disse målene er ment som en veiledning for å ha noe å strekke seg etter, alt avhengig av hvilket nivå den enkelte spiller befinner seg på, og hvor ivrig spilleren er etter å bli en god fotballspiller. Det viktigste treningsarbeidet for å bli en god fotballspiller gjøres ikke på fellestreningene, men på uorganiserte treninger i friminuttene, i hagen, foran garasjeporten eller rundt omkring på de mange løkkene som vi har i Sunndal. Fellestreningene bør stimulere til slik aktivitet.

127 8. Vedtekter LOV FOR IDRETTSLAGET
Lov for Sunndal IL Fotball, stiftet § 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. § 2 Organisasjon Idrettslaget er medlem av NIF og Norges Fotballforbund gjennom Nordmøre og Romsdal Fotballkrets. Idrettslaget er medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Idrettslaget hører hjemme i Sunndal kommune, og er medlem av Sunndal idrettsråd. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

128 § 3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret. § 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

129 § 5 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

130 § 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder: Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap. § 7 Kjønnsfordeling Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. Med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

131 § 8 Inhabilitet Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part. Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet I samme organisasjonsledd. Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

132 § 9 Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). § 10 Årsmøtet Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i desember måned. På grunn av at regnskapsåret er lik kalenderåret, skal ekstraordinært årsmøte for godkjenning av regnskap avholdes innen utløpet av mars. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

133 § 11 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget. § 12 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Få seg forelagt idrettslagets foreløpige regnskap, og behandle endelig revidert regnskap på ekstraordinært årsmøte. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle og vedta endringer i idrettslagets organisasjonsplan.

134 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder. b) Inntil 7 styremedlemmer. c) Valgkomitè med leder, 2 medlemmer og ett varamedlem Alle valg foregår slik at leder og nestleder velges særskilt, mens øvrige medlemmer velges samlet. Ved eventuelle alternative forslag velges hvert medlem for seg. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt I ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

135 § 13 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis, og det er flere enn to forslag til samme verv der en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas det omvalg mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

136 § 14 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget
Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget. b) Vedtak i styret i idrettslaget. c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer. d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets. Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

137 § 15 Idrettslagets styre Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. 4. Representere idrettslaget utad. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

138 § 18 kan ikke endres. § 16 Grupper/avdelinger/komiteer
Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger eter vedtak i styret. Dersom opprettelsen av grupper/avdelinger berører organisasjonsplanen skal vedtakene bekreftes av årsmøtet. Gruppene/avdelingene er formelt gyldige mellom vedtaket i styret og bekreftelsen i årsmøtet. Gruppene/avdelingenes økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget uten styrets skriftlige godkjennelse. § 17 Lovendring Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. § 18 kan ikke endres. Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart.

139 § 18 Oppløsning Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes I samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 17. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

140 9. Sluttord Innledningsvis ble det pekt på at klubbplanen skal oppfattes som et sett regler - og en støtte - for alle som arbeider med fotball i klubben vår. Det er av stor betydning at trenere/ledere/spillere bruker klubbplanen aktivt slik at vi alle drar i samme retning - uansett funksjon/rolle i klubben! Klubbplanen kommer til å være i stadig utvikling. Det er dere som trenere/ledere/spillere som blir med og utvikler denne klubbplanen til et levende dokument i vårt klubbarbeid. Målet er at klubbplanen skal være et felles utgangspunkt i den daglige klubbdrifta og treningshverdagen. Innspill og tanker om denne klubbplanen taes imot med stor takk! Dette kan eventuelt gjøres direkte til styret eller i møter/samtaler som jevnlig avholdes på de ulike nivå.


Laste ned ppt "Klubbplan ”Den røde tråd” Rev. 2"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google