Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny skolestruktur i Frogn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny skolestruktur i Frogn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny skolestruktur i Frogn

2 Frognskolen, faktiske elevtall 2014-2018
Oppsett over elever i barne- og ungdomsskolene i Frogn Skoleår 2015/16 2014/15 Antall elever på trinnet 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Dal 13 10 7 11 12 Heer 56 44 40 57 50 48 42 Sogsti 55 49 54 52 46 53 45 Drøbak 36 43 34 38 32 Dyrløkkeåsen 47 35 155 Seiersten 143 118 123 384 SUM 207 186 181 212 192 190 174 200 161 178 539 Prognose 1 trinn de neste tre årene:(ikke tatt hensyn til til/fraflytting) Skoleår 2015/16 2016/17 2017/18 Antall elever på trinnet 1. klasse Dal 13 18 NB Avvik på inntil 10% mulig, ref mail Heer 56 48 38 Sogsti 55 60 39 Drøbak 36 44 Montessori barneskole har 91 elever på barnetrinnet (maksgrense 99) og Montessori ungdomsskole har 59 elever (maksgrense 60).

3 Elevtall pr. klasse pr. skole aug. 2014
Heer skole: 22,4 elever pr. klasse Sogsti skole: 25,6 elever pr. klasse Drøbak skole: 18, 8 elever pr. klasse Dyrløkkeåsen skole - Barnetrinnet: 21,9 elever pr. klasse - Ungdomstrinnet: 26,2 elever pr. klasse Seiersten ungdomsskole: 29,5 elever pr. klasse

4 Alt 1 1 stor ungdomsskole på Dyrløkkeåsen (507 elever)
4 barneskoler (1.-7. trinn) Dal, Heer, Drøbak og Sogsti Seiersten ungdomsskole legges ned

5 Alt 1 Nye kretsgrenser Kartet viser eksempel på nye barneskolekretser: Elever fra Dyrløkkeåsen er fordelt til Sogsti, Drøbak og Heer. Dal har uendrede skolegrenser. Sogsti skolekrets: (blå farge) 470 elever (i dag 355) Drøbak skolekrets (rosa farge) 426 elever (i dag 265) Heer skolekrets (gul farge) 399 elever (i dag 320) Montessori barne- og ungdomsskole inngår i totaltallene for kommunens elever. På de to privatskolene går totalt 150 elever.

6 Alt 2 Skolestrukturen endres til 1.-4. og 5.-10. skoler i kommunen
skoler på Seiersten og Dyrløkkeåsen 1.-4. skoler på Heer, Sogsti og Dal (som blir småskole, barnehage og grendehus samlokalisert) Drøbak inngår i alternativet på Seiersten Om den nye lærerhøgskoleutdanningen: Master i lærerutdanning trinn er en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning hvor man velger et masterfag der mastergradsoppgaven inngår. Utdanningen gir undervisningskompetanse spesielt rettet mot trinn i grunnskolen. At studiet er integrert, innebærer at fag, fagdidaktikk og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet både organisatorisk, strukturelt og innholdsmessig. Utdanningen gir grundig faglig og didaktisk kompetanse innenfor de fagene som inngår i utdanningen, en god og tydelig profesjonskompetanse, samt en solid praksiserfaring.

7 Alt 2: Nye kretsgrenser på barnetrinnet
skoler på Heer, Sogsti og Dal Kartet viser eksempel på nye kretser: Elever fra Drøbak og Dyrløkkeåsen er fordelt til Sogsti og Heer. Dal har uendrede skolegrenser, men redusert elevtall som følge av trinn, men får integrert funksjonene som barnehage og grendehusfunksjon Sogsti skolekrets: (blå farge) 435 elever (i dag 355) Heer skolekrets (gul farge) 329 elever (i dag 320)

8 5.-10. skoler på Dyrløkkeåsen og Seiersten
Alt 2: Nye kretsgrenser på U-trinnet skoler på Dyrløkkeåsen og Seiersten Kartet viser eksempel på nye kretser: Seiersten skolekrets: (rød farge) 608 elever (i dag 380) Dyrløkkeåsen skolekrets (grønn farge) 585 elever (i dag 470 elever )

9 Alt 3, 4 og 5 er varianter av Alt 2 der 5. -10
Alt 3, 4 og 5 er varianter av Alt 2 der skolealternativet er slått sammen til en skole lokalisert til enten Seiersten (Alt 4) eller Dyrløkkeåsen (Alt 5) En skole i kommunen vil ha over 1100 elever uansett lokalisering. Dal skole var foreslått midlertidig sammenslått med Heer/Drøbak i første dialogmøte. En representant syntes at dette skulle vurderes. En alternativ har vært en skole tilknyttet Frogn vgs. Et annet alternativ har vært å utbygge Heer til en ungdomsskole. Begge disse alternativene har ingen bedt om dypdykking i. Alternativet bygge helt ny skole(r) (alt. 8 og 9) vil ev. bli utredet i det langsiktige perspektiver (20 år).

10 Ungdomsskole på Seiersten
I prosessen har det innkommet forslag om utbygging av Seiersten til å omfatte en ungdomsskole. Alternativt en skole på Drøbak/Seiersten Dette alternativet vil bli utredet i den nye prosessen 2014/18

11 Denne matrisen visualiserer de ulike alternativene og hvilke fordeler/ulemper og besparelser som er foreløpig beregnet. Summen av besparelser vil kunne bli noe lavere hvis det må endres noe på bygninger, innkjøpe av felles læremidler i noen av alternativene og ev. økte ressurser til skolene.

12

13 Arealeffektivitet Beregning av antall m² per elev for de ulike skolebyggene i Frogn for å si noe om arealeffektiviteten Som man ser varierer arealeffektiviteten betydelig skolene i mellom. For å kunne si noe om hvordan Frogn kommune ligger an med tanke på arealeffektivitet, har vi hentet inn statistikk fra sammenlignbare kommuner. Her har vi ikke sammenholdt skole for skole, men hentet statistikk fra KOSTRA. Gitt unøyaktigheter i rapportering kan det være noe avvik fra faktisk resultat. (Som eksempel kan vi trekke frem at Frogn kommune har oppgitt et gjennomsnittlig areal per innbygger i grunnskolepliktig alder til å være 16,1 m2, mens den er beregnet til 19,0 i tabellen over.) En besparelse på m² betyr inntil 8 mill. i driftsinnsparinger

14 Rådmannens innspill til 2.dialogmøte
Etter 1. dialogmøte har Rådmannen gått sett dypere inn i de alternativene som syntes å være interessante: alternativene En ungdomsskole lokalisert på Dyrløkkeåsen En nedleggelse av Dal skole er for tidlig å vurdere og skal sees i sammenheng med utviklingen av Nordre Frogn Rådmannen er av den oppfatning to løp må vurderes: Ett kortsiktig som tilfredsstiller HP-vedtaket ( 4 år) Ett langsiktig hvor eventuell nybygg vurderes i et 20-årsperspektiv Rådmannen legger fram nye beregninger og momenter på de kortsiktige alternativene Rådmannen vil ev. vurdere det langsiktige løpet på oppdrag fra politisk hold.

15 Alt 1: Fordeler: Små endringer Minst konfliktfylte alternativ En samlet ungdomsskole gir likeverdig tilbud til elever Bedre elevgrunnlag på skolene Heer, Drøbak og Sogsti Samlet kompetansemiljø for ungdomstrinnet 4 barneskoler gir kortere avstand til skole for flere elever Ulemper: Utfordringer med økt trafikk inn i bo-områder Behov for økt busstrafikk/skoleskyss. Lite kapasitet på disse veien i dag Kompetansemiljø for barnetrinn som i dag (ingen forandring på dette) Lengre skolevei for dagens elever (1.-7.) ved Dyrløkkeåsen Få utvidelsesmuligheter Mindre driftsmessige fordeler enn øvrige alternativer Alt 2: Inndeling i tråd med den nye lærerskoleutdanningen Bedre elevgrunnlag på skolene Heer og Sogsti Utnytter dagens skolebygg Gode utvidelsesmuligheter på alle skoler Større strukturelle endringer Utfordringer med økt trafikk til Sogsti og Heer barneskoler og lengre skolevei for mange av de yngste elevene Middels driftsmessige fordeler

16 Alt 3: Fordeler: Inndeling i tråd med den nye lærerskoleutdanningen- Samlet kompetansemiljø for elever fra Likeverdige språk- og valgfagsmuligheter Bedre elevgrunnlag på skolene Heer og Sogsti Gode utvidelsesmuligheter Store driftsmessige fordeler Ulemper: Større strukturelle endringer Betydelige investeringer Utfordringer med økt trafikk til Sogsti og Heer barneskoler og lengre skolevei for mange av de yngste elevene Alt 4:   Inndeling i tråd med den nye lærerskoleutdanningen God beliggenhet: Nærhet til sentrum, idrettsanlegg og friområder Sentralt plassert og god tilgjengelighet med buss Forbedret elevgrunnlag på skolene Heer og Sogsti

17 Alt 5:   Fordeler: Inndeling i tråd med den nye lærerskoleutdanningen Samlet kompetansemiljø for elever fra Likeverdige språk- og valgfagsmuligheter Bedre elevgrunnlag på skolene Heer og Sogsti Store driftsmessige fordeler   Ulemper: Større strukturelle endringer Utfordrende beliggenhet og en ikke sentralt plassert storskole Utfordringer med økt trafikk til Sogsti og Heer barneskoler og lengre skolevei for mange av de yngste elevene Ingen utvidelsesmuligheter på Dyrløkkeåsen


Laste ned ppt "Ny skolestruktur i Frogn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google