Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategier og tiltak på skolenivå

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategier og tiltak på skolenivå"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategier og tiltak på skolenivå
Den som har begge beina på jorda, står stille. Og ingen sto igjen.... Lærerens mulighet for å yte sitt beste forutsetter overskudd og trivsel, og en arbeidsgiver med sans for læreryrkets egenart og særpreg. Stig Ove Skjelstad

2 Skal vi endre oss? Opplæringslova Læreplanverket for Kunnskapsløftet
(§9-1: Rektorane…. skal arbeide for å vidareutvikle verksemda.) Læreplanverket for Kunnskapsløftet St.m. 16 ( ) Og ingen sto igjen.. Tidlig innsats for livslang læring ”Diagnostisering og tiltak kan redusere antall elever med lærevansker i matematikk med opptil 70 %. Dette sier oss at det å komme raskt i gang med hjelp, er noe av det viktigste vi kan gjøre.” Olav Lunde, Sørlandet kompetansesenter Opplæringen må fremme evnen til flid og til å gjøre seg umak. Stig Ove Skjelstad

3 Er det nødvendig med prøver/testing?
Kunnskap versus synsing og tro Hjelpemiddel status Hjelpemiddel tiltak Måler framgang/endring God læring er avhengig av driv og vilje hos den enkelte til å ta på seg å gjennomføre et arbeid Stig Ove Skjelstad

4 Rektor /pedagogisk leder?
Leseopplæring Læringsmiljø Mestring Elevenes ytelser påvirkes tydelig av arbeidsvanene de legger seg til på tidlige skoletrinn Stig Ove Skjelstad

5 Petter Skarheim 1. Lesing 2. Lesing 3. Lesing 4. Lesing
Gode arbeidsvaner som utvikles i skolen, har nytte langt utover skolens rammer Stig Ove Skjelstad

6 Ny skole 08 – Status 1 Skole Klasse Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Ny 5 - % - %
NP 2007, lesing God undervisning skal gi eleven erfaring i å lykkes i sitt arbeid Skole Klasse Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Ny 5 - % - % Landet 26,5 % 50,1 % 23,4 % Stig Ove Skjelstad

7 Ny skole 08 – Status 2 Kostra 06, spesialundervisning
-Snitt kommunene Norge: ,9 % -Snitt kommunene Nord-Trøndelag: 5,0 % -Snitt skolene Inderøy kommune: ,9 % -Ny skole, ,0 % (Er lesevansker primærvansken?) God undervisning skal gi elevene tro på egne evner Stig Ove Skjelstad

8 Ny skole 08 – Status 3 Ståstedsanalyse:
- Skolens praksis må bedres når det gjelder systematisk leseopplæring på alle trinn. - Foreldrene vet for lite om måten det undervises på og hva som førere til god læring. -Samarbeidet med foreldrene om opplæringen har forbedringspotensialer. - Bare 7 % av pedagogene er tilfredse med måten det arbeides på når det oppdages at enkeltelever har svak faglig progresjon. Like rett til utdanning må være uavhengig av den skoleklassen den enkelte havner i Stig Ove Skjelstad

9 Utdanningsdirektoratet
Prosjektmidler Kunnskapsløftet – fra ord til handling Helhetlig utviklingsarbeid med eleven i fokus Aktiv og tydelig skoleledelse som legger til rette for systematisk utviklingsarbeid over tid. God undervisning skal utvikle elevenes ansvar for egen læring og eget liv Stig Ove Skjelstad

10 Hva er viktig? Det kollektive ansvaret Egen kompetanse leseopplæring
Ny kompetanse leseopplæring Strategier for tidlig å kunne oppdage elever som sliter eller kommer til å slite Iverksette tiltak for å hjelpe Vedlikeholdsstrategier Kompetanse på organisasjonsutvikling Nært samarbeid med et kompetansemiljø Vellykket læring krever en dobbeltmotivering, - både hos eleven og læreren Stig Ove Skjelstad

11 Samarbeidspartner? Tidlig fokus - på språk - på kommunikasjon
- på sosial læring Sakshaug barnehage - Ståstedsanalyse ”Skole og barnehage vet for lite om hverandres pedagogiske arbeid” Tidlig innsats for livslang læring Stig Ove Skjelstad

12 Prosjekt Navn: Tidlig intervensjon forankret i evidensbaserte tiltak i en lærende organisasjon Visjon: Barn/elever i Inderøy kommune skal oppleve mestring og utvikle en positiv selvforståelse i forhold til lesing. Stig Ove Skjelstad

13 Hovedmål Pedagogisk hovedmål:
Gjennom tidlig intervensjon minimere behovet for spesialundervisning på grunn av lesevansker i Inderøy kommune. Organisatorisk hovedmål: Refleksjon og fokus på kunnskap skal bidra til oppfyllelse av det pedagogiske hovedmål. Stig Ove Skjelstad

14 Pedagogiske delmål: Skole :
Alle elever skal innen 3 år være over kritisk grense på Nasjonale Prøver i lesing, med unntak av elever som har store tilretteleggingsbehov og egen IOP. Elevene skal bli funksjonelle lesere, for å kunne fungere i et livslangt læringsløp. Barnehage: Skolestartere skal være godt forberedt til begynneropplæringen i lesing Stig Ove Skjelstad

15 Organisatoriske delmål
Skole : Utvikle en evidensbasert pedagogisk praksis med utgangspunkt i refleksjon og kunnskapsdeling. Utvikle et kvalitetssikringssystem som sikrer at alle elever med svak faglig progresjon i lesing blir identifisert. Elevene skal oppleve et godt læringsmiljø preget av trygghet, mestring og gode relasjoner. Foreldrene skal involveres i leseopplæringen. Viktigheten av foreldreengasjement i opplæringen må synliggjøres og poengteres. Skoleleder styrker kvalitetsarbeidet ved skolen. Barnehage : Vektlegge leseforberedende og lesestimulerende arbeid. Stig Ove Skjelstad

16 For å lykkes Forankring av prosjektet blant ansatte før oppstart
Systematisk, inkluderende og forpliktende samarbeid alle medvirkende Personalgruppenes evne til kontinuerlig læring og utvikling Alle skal ha eierforhold til prosjektet Dokumentere varig endring av atferd Kunnskap er noe en selv må arbeide hardt og aktivt for å få tak i. Stig Ove Skjelstad

17 Invitasjon og forankring
08. januar 08 Invitasjon personalet sk 18. januar 08 Invitasjon personalet bh 29. januar 08 Drøfting ståstedsanalyse og utkast til prosjektbeskrivelse 11. april 08 Fylkesmannen 20. mai 08 Politisk egen kommune 05. juni 08 Presentert og drøftet skolens samarbeidsutvalg 07. juni 08 ”Inderøyningen:” Sakshaug skole – Udir Kunnskapsløftet Stig Ove Skjelstad

18 Tiltak og aktiviteter 1 Arbeider fram en systematisk modell for kvalitetssikring av leseopplæringen Forebygging av lesevansker årstrinn Oppfølging av leseutviklingen årstrinn Testing/observasjon/samtale (– diagnostiske prøver) Presentasjon screening, logg over og grafiske framstillinger av resultat, synspunkter Koordineringsteam: Drøfting – tiltak – testing - drøfting – tiltak Skolen skal ha rom for alle, og lærerne må derfor ha blikk for den enkelte Stig Ove Skjelstad

19 Grafikk Stig Ove Skjelstad

20 Grafikk Stig Ove Skjelstad

21 Tiltak og aktiviteter 2 Samarbeid om tidlig intervensjon og tiltak
Utvikler og tar i bruk rutiner og systemer for samarbeid skole - barnehage – foreldre Rettlederen ”Fra eldst til yngst” - Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole / Kunnskapsdepartementet 08 Samarbeid om tidlig intervensjon og tiltak Samarbeid om begynneropplæringen i lesing Samarbeid om overgangen barnehage – skole generelt. Barnehage og skole skal dele kunnskaper om hverandres pedagogiske praksis Stig Ove Skjelstad

22 Tiltak og aktiviteter 3 Aktivt arbeid med brukerundersøkelsene
Elevundersøkelsen Foreldreundersøkelsen Lærerundersøkelsen Evidensbasert pedagogisk praksis Erfarings- og forskningsbasert kunnskap Systematisk refleksjon Kunnskapsdeling Ny kunnskap, bl.a. om hva som virker Opplæringen skal gi elevene kompetanse i å skaffe seg og vinne ny kunnskap Stig Ove Skjelstad

23 Tiltak og aktiviteter 4 Kompetanseheving / fagdager / veiledning fra kompetansemiljøet Hva kjennetegner en lærende organisasjon - HiNT Læring i organisasjoner - HiNT ”Språkpakken” – Bretvedt kompetansesenter/UIO- inst. spes.u. Utfordringer på veien fra ord til handling - HiNT Lesing… en ferdighet i utvikling – PPT, Sarpsborg Teamorganisering, teamarbeid, teamledelse – HiNT Forberedende leseopplæring – PPT, I-M-L Et godt arbeidsmiljø – et bedre læringsmiljø. Det kollektive ansvar for å utvikle et godt og motiverende arbeidsmiljø, - HiNT Barnehagekonferansen HiNT, smh./samarb. bh.-sk. Teamets rolle i forbindelse med kunnskapsdeling og ønsket praksis – HiNT Leseopplæring/nye kartl.pr tr. Lesesenteret, UIS Stig Ove Skjelstad

24 Målbare resultatmål oppstartsåret
Utviklet og tatt i bruk en systematisk modell for kvalitetssikring av leseopplæringen Utviklet og tatt i bruk en modell for samarbeid skole – barnehage Brukerundersøkelsene har blitt et viktig bidrag i utviklingen av skolen Målbare endringer i ståstedsanalyser Gjennom evaluering beskrive erfaringer med evidensbasert pedagogisk praksis med utgangspunkt i refleksjon og kunnskapsdeling. Stig Ove Skjelstad

25 Målbare resultatmål etter prosjektperioden
Elevene opplever økt mestring og positiv selvforståelse i forhold til lesing Målbar reduksjon av spesialpedagogiske tiltak ved Sakshaug skole. Behovet for spesialundervisning pga. lesing vesentlig redusert. Økt foreldreengasjement. 80 % deltagelse i foreldreundersøkelsen. Ståstedsanalyser viser at personalgruppene har en endret og god praksis på målområdene. Sakshaug skole og Sakshaug barnehage samarbeider systematisk om tidlig intervensjon. Erfaringer fra prosjektet skal danne utgangspunkt for å ferdigstille et helhetlig kvalitetssystem for Inderøy kommune. EN HELHETLIG PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN TRINN SKAL VÆRE FERDIGSTILT. SLIK GJØR VI DET PÅ SAKSHAUG SKOLE Stig Ove Skjelstad

26 Hva er viktigst? Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver
er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner. Hjelpe elever og foreldre slik at elevene blir funksjonelle lesere. Tidlig intervensjon – tidlig kunnskap – tidlig tiltak Stig Ove Skjelstad


Laste ned ppt "Strategier og tiltak på skolenivå"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google