Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategier og tiltak på skolenivå  Den som har begge beina på jorda, står stille.  Og ingen sto igjen....  Lærerens mulighet for å yte sitt beste forutsetter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategier og tiltak på skolenivå  Den som har begge beina på jorda, står stille.  Og ingen sto igjen....  Lærerens mulighet for å yte sitt beste forutsetter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategier og tiltak på skolenivå  Den som har begge beina på jorda, står stille.  Og ingen sto igjen....  Lærerens mulighet for å yte sitt beste forutsetter overskudd og trivsel, og en arbeidsgiver med sans for læreryrkets egenart og særpreg. Stig Ove Skjelstad 02.02.09

2  Opplæringslova (§9-1: Rektorane…. skal arbeide for å vidareutvikle verksemda.)  Læreplanverket for Kunnskapsløftet  St.m. 16 (2006-2007) Og ingen sto igjen.. Tidlig innsats for livslang læring  ”Diagnostisering og tiltak kan redusere antall elever med lærevansker i matematikk med opptil 70 %. Dette sier oss at det å komme raskt i gang med hjelp, er noe av det viktigste vi kan gjøre.” Olav Lunde, Sørlandet kompetansesenter  Opplæringen må fremme evnen til flid og til å gjøre seg umak. Stig Ove Skjelstad 02.02.09

3  Kunnskap versus synsing og tro  Hjelpemiddel status  Hjelpemiddel tiltak  Måler framgang/endring  God læring er avhengig av driv og vilje hos den enkelte til å ta på seg å gjennomføre et arbeid Stig Ove Skjelstad 02.02.09

4  Leseopplæring  Læringsmiljø  Mestring  Elevenes ytelser påvirkes tydelig av arbeidsvanene de legger seg til på tidlige skoletrinn Stig Ove Skjelstad 02.02.09

5 1. Lesing 2. Lesing 3. Lesing 4. Lesing 5. Lesing 6. Lesing 7. Lesing 8. Lesing 9. Lesing10. Lesing  Gode arbeidsvaner som utvikles i skolen, har nytte langt utover skolens rammer Stig Ove Skjelstad 02.02.09

6  NP 2007, lesing  God undervisning skal gi eleven erfaring i å lykkes i sitt arbeid SkoleKlasseNivå 1Nivå 2Nivå 3 Ny5 - % Landet526,5 %50,1 %23,4 %

7 Stig Ove Skjelstad 02.02.09  Kostra 06, spesialundervisning -Snitt kommunene Norge: 5,9 % -Snitt kommunene Nord-Trøndelag:5,0 % -Snitt skolene Inderøy kommune: 7,9 % -Ny skole, 07 15,0 % ( Er lesevansker primærvansken?)  God undervisning skal gi elevene tro på egne evner

8 Stig Ove Skjelstad 02.02.09  Ståstedsanalyse: - Skolens praksis må bedres når det gjelder systematisk leseopplæring på alle trinn. - Foreldrene vet for lite om måten det undervises på og hva som førere til god læring. -Samarbeidet med foreldrene om opplæringen har forbedringspotensialer. - Bare 7 % av pedagogene er tilfredse med måten det arbeides på når det oppdages at enkeltelever har svak faglig progresjon.  Like rett til utdanning må være uavhengig av den skoleklassen den enkelte havner i

9  Prosjektmidler  Kunnskapsløftet – fra ord til handling  Helhetlig utviklingsarbeid med eleven i fokus  Aktiv og tydelig skoleledelse som legger til rette for systematisk utviklingsarbeid over tid.  God undervisning skal utvikle elevenes ansvar for egen læring og eget liv Stig Ove Skjelstad 02.02.09

10  Det kollektive ansvaret  Egen kompetanse leseopplæring  Ny kompetanse leseopplæring  Strategier for tidlig å kunne oppdage elever som sliter eller kommer til å slite  Iverksette tiltak for å hjelpe  Vedlikeholdsstrategier  Kompetanse på organisasjonsutvikling  Nært samarbeid med et kompetansemiljø  Vellykket læring krever en dobbeltmotivering, - både hos eleven og læreren Stig Ove Skjelstad 02.02.09

11  Tidlig fokus - på språk - på kommunikasjon - på sosial læring  Sakshaug barnehage - Ståstedsanalyse ”Skole og barnehage vet for lite om hverandres pedagogiske arbeid”  Tidlig innsats for livslang læring Stig Ove Skjelstad 02.02.09

12  Navn: Tidlig intervensjon forankret i evidensbaserte tiltak i en lærende organisasjon  Visjon: Barn/elever i Inderøy kommune skal oppleve mestring og utvikle en positiv selvforståelse i forhold til lesing. Stig Ove Skjelstad 02.02.09

13  Pedagogisk hovedmål: Gjennom tidlig intervensjon minimere behovet for spesialundervisning på grunn av lesevansker i Inderøy kommune.  Organisatorisk hovedmål: Refleksjon og fokus på kunnskap skal bidra til oppfyllelse av det pedagogiske hovedmål. Stig Ove Skjelstad 02.02.09

14 Skole :  Alle elever skal innen 3 år være over kritisk grense på Nasjonale Prøver i lesing, med unntak av elever som har store tilretteleggingsbehov og egen IOP.  Elevene skal bli funksjonelle lesere, for å kunne fungere i et livslangt læringsløp. Barnehage:  Skolestartere skal være godt forberedt til begynneropplæringen i lesing

15 Stig Ove Skjelstad 02.02.09 Skole :  Utvikle en evidensbasert pedagogisk praksis med utgangspunkt i refleksjon og kunnskapsdeling.  Utvikle et kvalitetssikringssystem som sikrer at alle elever med svak faglig progresjon i lesing blir identifisert.  Elevene skal oppleve et godt læringsmiljø preget av trygghet, mestring og gode relasjoner.  Foreldrene skal involveres i leseopplæringen.  Viktigheten av foreldreengasjement i opplæringen må synliggjøres og poengteres.  Skoleleder styrker kvalitetsarbeidet ved skolen. Barnehage :  Vektlegge leseforberedende og lesestimulerende arbeid.

16 Stig Ove Skjelstad 02.02.09  Forankring av prosjektet blant ansatte før oppstart  Systematisk, inkluderende og forpliktende samarbeid alle medvirkende  Personalgruppenes evne til kontinuerlig læring og utvikling  Alle skal ha eierforhold til prosjektet  Dokumentere varig endring av atferd  Kunnskap er noe en selv må arbeide hardt og aktivt for å få tak i.

17 Stig Ove Skjelstad 02.02.09  08. januar 08 Invitasjon personalet sk  18. januar 08 Invitasjon personalet bh  29. januar 08 Drøfting ståstedsanalyse og utkast til prosjektbeskrivelse  11. april 08 Fylkesmannen  20. mai 08 Politisk egen kommune  05. juni 08 Presentert og drøftet skolens samarbeidsutvalg  07. juni 08 ”Inderøyningen:” Sakshaug skole – Udir Kunnskapsløftet

18 Stig Ove Skjelstad 02.02.09 Arbeider fram en systematisk modell for kvalitetssikring av leseopplæringen  Forebygging av lesevansker 1.- 2. årstrinn Oppfølging av leseutviklingen 3.- 7. årstrinn  Testing/observasjon/samtale (– diagnostiske prøver)  Presentasjon screening, logg over og grafiske framstillinger av resultat, synspunkter  Koordineringsteam: Drøfting – tiltak – testing - drøfting – tiltak Skolen skal ha rom for alle, og lærerne må derfor ha blikk for den enkelte

19 Stig Ove Skjelstad 02.02.09

20

21 Utvikler og tar i bruk rutiner og systemer for samarbeid skole - barnehage – foreldre Rettlederen ”Fra eldst til yngst” - Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole / Kunnskapsdepartementet 08  Samarbeid om tidlig intervensjon og tiltak  Samarbeid om begynneropplæringen i lesing  Samarbeid om overgangen barnehage – skole generelt.  Barnehage og skole skal dele kunnskaper om hverandres pedagogiske praksis

22 Stig Ove Skjelstad 02.02.09 Aktivt arbeid med brukerundersøkelsene  Elevundersøkelsen  Foreldreundersøkelsen  Lærerundersøkelsen Evidensbasert pedagogisk praksis  Erfarings- og forskningsbasert kunnskap  Systematisk refleksjon  Kunnskapsdeling  Ny kunnskap, bl.a. om hva som virker  Opplæringen skal gi elevene kompetanse i å skaffe seg og vinne ny kunnskap

23 Stig Ove Skjelstad 02.02.09 Kompetanseheving / fagdager / veiledning fra kompetansemiljøet  Hva kjennetegner en lærende organisasjon - HiNT  Læring i organisasjoner - HiNT  ”Språkpakken” – Bretvedt kompetansesenter/UIO- inst. spes.u.  Utfordringer på veien fra ord til handling - HiNT  Lesing… en ferdighet i utvikling – PPT, Sarpsborg  Teamorganisering, teamarbeid, teamledelse – HiNT  Forberedende leseopplæring – PPT, I-M-L  Et godt arbeidsmiljø – et bedre læringsmiljø. Det kollektive ansvar for å utvikle et godt og motiverende arbeidsmiljø, - HiNT  Barnehagekonferansen HiNT, smh./samarb. bh.-sk.  Teamets rolle i forbindelse med kunnskapsdeling og ønsket  praksis – HiNT  Leseopplæring/nye kartl.pr. 1.-2. tr. Lesesenteret, UIS

24 Stig Ove Skjelstad 02.02.09  Utviklet og tatt i bruk en systematisk modell for kvalitetssikring av leseopplæringen  Utviklet og tatt i bruk en modell for samarbeid skole – barnehage  Brukerundersøkelsene har blitt et viktig bidrag i utviklingen av skolen  Målbare endringer i ståstedsanalyser  Gjennom evaluering beskrive erfaringer med evidensbasert pedagogisk praksis med utgangspunkt i refleksjon og kunnskapsdeling.

25 Stig Ove Skjelstad 02.02.09  Elevene opplever økt mestring og positiv selvforståelse i forhold til lesing  Målbar reduksjon av spesialpedagogiske tiltak ved Sakshaug skole. Behovet for spesialundervisning pga. lesing vesentlig redusert.  Økt foreldreengasjement. 80 % deltagelse i foreldreundersøkelsen.  Ståstedsanalyser viser at personalgruppene har en endret og god praksis på målområdene.  Sakshaug skole og Sakshaug barnehage samarbeider systematisk om tidlig intervensjon.  Erfaringer fra prosjektet skal danne utgangspunkt for å ferdigstille et helhetlig kvalitetssystem for Inderøy kommune.  EN HELHETLIG PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN 1.-7. TRINN SKAL VÆRE FERDIGSTILT. SLIK GJØR VI DET PÅ SAKSHAUG SKOLE

26  Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner.  Hjelpe elever og foreldre slik at elevene blir funksjonelle lesere.  Tidlig intervensjon – tidlig kunnskap – tidlig tiltak Stig Ove Skjelstad 02.02.09


Laste ned ppt "Strategier og tiltak på skolenivå  Den som har begge beina på jorda, står stille.  Og ingen sto igjen....  Lærerens mulighet for å yte sitt beste forutsetter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google