Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsdepartementet Stavanger 22.10.14. STAVANGER KOMMUNE Stavangerskolen ■ Mål: Stavangerskolen = merkevare på kvalitet ■ Fem påler bærer Stavangerskolen:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsdepartementet Stavanger 22.10.14. STAVANGER KOMMUNE Stavangerskolen ■ Mål: Stavangerskolen = merkevare på kvalitet ■ Fem påler bærer Stavangerskolen:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsdepartementet Stavanger 22.10.14

2 STAVANGER KOMMUNE Stavangerskolen ■ Mål: Stavangerskolen = merkevare på kvalitet ■ Fem påler bærer Stavangerskolen: ■ Kvalitetsplaner med klare målsettinger ■ Kompetanseutviklingsplaner for ansatte, inklusive ledere ■ System for oppfølging av skolene ■ Forutsigbare ressursfordelingsmodeller ■ Planer for skolebygg og uteområder knyttet til læringsutvikling og elevtallsutviklingen

3 STAVANGER KOMMUNE Modell for skoleledelse i Stavangerskolen ■ « Alt henger sammen med alt» og ingenting kommer på toppen («det kan du i så fall gjøre noe med») ■ Positivt elev-, lærings- og kunnskapssyn = viktig at alle har dette, men særdeles viktig hos lederne ■ «Alle elever er våre elever»! ■ Balansen mellom støtte/hjelp og forventninger til innsats, arbeid, vilje og mot hos elevene er viktig ■ og derfor……

4 STAVANGER KOMMUNE Prosjekt «Styrka skoleledelse» ■ Målsetting: 1. Lederne tettere PÅ elevenes læring og lærernes undervisning 2. Øke elevens læringsutbytte ■ Begrunnelse: ■ TALIS, lærerne ønsket å bli sett og å få tilbakemeldinger ■ Sannsynligvis et læringspotensiale i våre elever som ikke ble/blir «hentet ut» ■ Undervisningsinspektørene - nå avdelingslederne – har fått mer ansvar knyttet til ledelse og derfor en mer interessant jobb

5 STAVANGER KOMMUNE Modell for skoleledelse i Stavangerskolen ■ Rektor + avdelingsleder + SFO leder ■ Rektor har hovedansvaret ■ Avdelingslederne har det pedagogiske ansvaret for sin avdeling også personalansvaret ■ Økonomiansvar – litt ulikt fra skole til skole ■ Ingen nye ressurser til ledelse ■ Samlet sammen «alt mulig som fantes», plangruppe, trinnledelse, teamleder mmmm. Summen av ledelsesessurs har ikke økt ■ Gjorde dette om til avdelingsledere som ble en ny tittel

6 STAVANGER KOMMUNE ■ Rektoren fikk et lønnstillegg ■ Avdelingslederne fikk et godt lønnsoppgjør ■ Ledergruppene drøfter i my større grad ledelse ■ Vi kjører egen kommunal rektorskole med interndager der vi selv styrer innholdet (BI) ■ Vi har kjøp et eget opplegg på BI knyttet til teamledelse som alle ledergruppene har deltatt på ■ Vi har egne Skoleledersamlinger for alle lederne ■ Modell: Skolevandring blr benyttet for å følge undervisningen til lærerne Modell for skoleledelse i Stavangerskolen

7 STAVANGER KOMMUNE ■ Hele modellen er forankret politisk ■ Evalueringen av modellen er i hovedsak positiv. Men på noen skole mener lærene at avdelingslederne er for «fraværende» ■ Rektor er veldig glad for å ha flere ledere «å spille på» ■ Lederoppgavene er utfordrende, men meningsfulle ■ Lederne mener de er tettere på undervisningen ■ Så systemet for oppfølging av skoler, …. Rune Modell for skoleledelse i Stavangerskolen

8 Kvalitetsplan Støttesystemer for utvikling av Stavangerskolen Dialogbasert skoleutvikling Databaserte støttesystemer Oppfølging av skoler Kompetanseheving – skolenivå Prosedyrer

9 Kvalitetsplan 2011- 2015 Lesing, språk og begrepsutvikling Tilpasset opplæring og mestring Vurdering for utvikling Mål Suksessfaktorer Kvantitative mål Egenvurdering

10 Dialogbasert skoleutvikling Responsen og Dialogen Ståstedsanalysen og Dialogen Refleksjon og dialog Forpliktende avtaler om oppfølging

11 Databaserte støttesystemer Skoleporten PULS PAS Vokal 1310.no Kompetanseheving – skolenivå Innføring av lese-, regne- og IKT- veiledere på alle skoler Nettverk i regi av PPT/skolefagstab Plan for etter-/videreutdanning

12 Oppfølging av skoler med svake resultater over tid rektor/lederteam/personalet råd/veiledning/instruksjon Forpliktende avtaler om oppfølging Prosedyrer Prosedyrer for oppfølging av nasjonale prøver, kartlegginger, foreldre- og elevundersøkelser Erfaringsoverføringer mellom skolene

13 Kvalitetsplan 2011- 2015 Lesing, språk og begrepsutvikling Tilpasset opplæring og mestring Vurdering for utvikling Mål Suksessfaktorer Kvantitative mål Egenvurdering Støttesystemer for utvikling av Stavangerskolen Dialogbasert skoleutvikling Responsen og Dialogen Ståstedsanalysen og Dialogen Refleksjon og dialog Forpliktende avtaler om oppfølging Databaserte støttesystemer Skoleporten PULS PAS Vokal 1310.no Oppfølging av skoler med svake resultater over tid rektor/lederteam/personalet råd/veiledning/instruksjon Forpliktende avtaler om oppfølging Kompetanseheving – skolenivå Innføring av lese-, regne- og IKT-veiledere på alle skoler Nettverk i regi av PPT/skolefagstab Plan for etter-/videreutdanning Prosedyrer For oppfølging av nasjonale prøver, kartlegginger, foreldre- og elevundersøkelser Erfaringsoverføringer mellom skolene

14 STAVANGER KOMMUNE

15

16 ■ Prosjektperioden ■ Drift etter prosjektperioden ■ Ny samarbeidsarena

17 STAVANGER KOMMUNE Prosjektperioden ■ Kom med i 1.pulje ■ Bygge kompetanse på skolene og forberede skolene på at intensivopplæring skulle fortsette

18 STAVANGER KOMMUNE Oppfølging gjennom drift ■ Felles uttak av elever ■ Kontakt med skolene om hvem, antall, oppstart og gjennomføring ■ Bistår skolene

19 STAVANGER KOMMUNE Ny samarbeidsarena etablert ■ Regionale rektorsamlinger: grunnskole+vgs ■ Treffes ■ Gjennomgå resultat ■ Bruke resultatene

20 Samarbeid med fylkeskommunen om oppfølging av «frafallselevene».

21 STAVANGER KOMMUNE Stavanger : OT-ungdom (16-21år) utenfor opplæring og arbeid

22

23 STAVANGER KOMMUNE Hvilke systemer skal Stavanger kommune ha for å sikre at ungdom ikke faller ut av videregående skole/arbeidsliv? ■ Gruppen skal se på hvilke systemer som i dag gjelder, og ved behov utvikle nye systemer som kan bidra til å sikre at ungdom ikke faller ut av videregående skole/arbeidsliv.

24 STAVANGER KOMMUNE Bakgrunn for prosjektet ■ På tross av NyGiv og Oppfølgingstjenestens arbeid, viser det seg at alt for mange unge verken blir fanget opp eller registrert i NAV. ■ Noen blir ikke fanget opp av overgangsprosjektet på grunn av at de ikke har dårlige karakterer. De faller ut av skole eller arbeidsliv av andre årsaker. ■ Med bakgrunn i dette har direktør for oppvekst og levekår Per Haarr bestemt at det skal nedsettes en tverrfaglig gruppe som skal se på hvilke systemer som skal til for å sikre at alle ungdommer, som står i fare for eller har falt ut av skole eller arbeidsliv, blir fanget opp.

25 STAVANGER KOMMUNE ■ Rektor ved Smiodden skole - Wenche Handegaard ■ Rektor ved Godalen skole - Berte K. Grane ■ Konst. HSsjef Madla - Kari-Anne Bækkelund ■ Helsestasjon for ungdom – Ingrid Andreassen ■ Barnevernet – Mia Tvedt ■ PPT – Lillian Dahl Fitjar ■ PPT – Gunnar Gaard ■ Fylkeskommunen – Randi Thorsen Vatnamot ■ Fagstab skole – Sten Larsen ■ Fagstab levekår - Eli Karin Fosse ■ Fagstab barn og unge - Mona Kopperstad, leder av gruppen

26 STAVANGER KOMMUNE SLT - Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Arbeidsutvalget (AU) ■ består av barnevern, skolehelsetjeneste, PPT, fagstab skole, Ta hys, Oppfølgingstjenesten, Ungdom og Fritid og forebyggende politi.

27 STAVANGER KOMMUNE Psykologtjenesten Et bydekkende tilbud til unge mennesker i aldersgruppen 16-20 år. Arbeidsoppgavene er: ■ Å bidra til utviklingen av et nytt psykologtilbud til ungdommer i Stavanger. ■ Klinisk arbeid med ungdom som er i ferd med å utvikle psykiske helseplager. ■ Deltagelse i NY GIV-prosjektet ved Godalen videregående skole. ■ Samarbeid med skoler, ungdom og fritid og andre aktuelle samarbeidsparter.

28 STAVANGER KOMMUNE NAV veiledere ved Godalen videregående skole Målgruppe ■ Ungdom (15-21 år) som har sin opplæring på Godalen vgs. og som: ■ enten står i fare for å avslutte påbegynt opplæring som følge av forhold utenfor skolen ■ eller som har individuell oppfølging og/eller arbeidspraksis i regi av Ny GIV (Base prosjekt) ■ eller som har stort fravær i ungdomsskolen

29 STAVANGER KOMMUNE Målgruppe ■ Flere unge skal fullføre og bestå videregående opplæring ■ Fremme overgang til arbeid og bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud ■ Koordinering og samhandling på tvers av skole, NAV kontor og andre samarbeidsinstanser vil gi nye arenaer for godt tverrfaglig samarbeid til beste for eleven og hans/hennes familie. ■ Prosjektmedarbeiderne vil være synlige for lærere og elever, og tilføre en supplerende sosialfaglig rolle til Godalen vgs. ■ Terskelen for å motta hjelp utover det skolefaglige vil kunne senkes

30 STAVANGER KOMMUNE Uteseksjonens samarbeid med skolene ■ Oppsøkende arbeid på videregående skoler ■ Deltar på foreldremøter. 4X10 ■ Fokusgrupper på ungdomsskoler ■ Familiesamtaler ■ Tilbyr aktiviteter i skolens ferier ■ Veiledning, støtte til ungdom som ikke mestrer møter og kontakt med andre hjelpeinstanser eller som opplever å ikke få den hjelpen de har rett på.

31 STAVANGER KOMMUNE «Eg vil lære» Målgruppe ■ Barn i første og andre klasse som har foreldre som lever med vedvarende lavinntekt. Mål ■ Barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt skal oppnå resultater i skolen i tråd med deres evnenivå.

32 STAVANGER KOMMUNE Organisering ■ Prosjektet er tverrfaglig og har både et helse- og et skoleperspektiv. Av den grunn foreslås det at direktørens ledergruppe blir styringsgruppe med et overordnet ansvar for innhold, økonomi og resultat. ■ Prosjektledelse: fagstab barn og unge ■ Prosjektgruppe: rådgivere i stabene: skole, barn og unge (leder av prosjektgruppen), levekår, PPT, leder(e) aktuelle skoler, aktuelle NAV kontor og tillitsvalgte (1 fra Utdanningsforbundet og 1 fra FO).

33 STAVANGER KOMMUNE Sjumilssteget Sjumilssteget skal hjelpe kommunene til å konkretisere artiklene i FN sin barnekonvensjon, slik at de kan brukes i planlegging og kvalitetssikring av tjenestene til barn og unge. Sjumilssteget omhandler utvalgte artikler i barnekonvensjonen: ■ Medvirkning ( artikkel 12) ■ God omsorg (artikkel 18,26 og 27) ■ Særskilt vern og støtte (artikkel 20 jf. 25( ■ Vern mot overgrep (artikkel 19 jf. 34 og 36) ■ Fullverdig liv (artikkel 23 jf.2) ■ God helse (artikkel 24) ■ God utdanning (artikkel 28, 29, 30 0g 31)


Laste ned ppt "Kunnskapsdepartementet Stavanger 22.10.14. STAVANGER KOMMUNE Stavangerskolen ■ Mål: Stavangerskolen = merkevare på kvalitet ■ Fem påler bærer Stavangerskolen:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google