Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NUV: kriterier for kvalitetssikring av teknologistøttet utdanning Seniorrådgiver Astrid Børsheim. NOKUT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NUV: kriterier for kvalitetssikring av teknologistøttet utdanning Seniorrådgiver Astrid Børsheim. NOKUT."— Utskrift av presentasjonen:

1 NUV: kriterier for kvalitetssikring av teknologistøttet utdanning Seniorrådgiver Astrid Børsheim. NOKUT

2 Mandat Ekspertgruppa skal bidra til å styrke kunnskapen innen sitt felt (kartlegge, synliggjøre, bevisstgjøre) utvikle og formidle slik kunnskap identifisere problemstillinger for videre forskning og utredning se på mulighetene for å utvikle kriterier på feltet

3 NUVs ekspertgruppe for kvalitet i teknologistøttet utdanning 2011 – 14 Yngve Nordkvelle, professor, Høgskolen i Lillehammer (gruppens leder) Trine Fossland, førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet (avløste i 2012 Hilde Pettersen, UiT) Eva Gjerdrum, Norgesuniversitetet Bent Kure, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo Grete Netteland, førsteamanuensis, Høgskulen i Sogn og Fjordane Kirsti Rye Ramberg, seniorrådgiver, NTNU Astrid Børsheim, seniorrådgiver, NOKUT

4 Hva gjorde vi i løpet av 4 år? Kompetanseoppbygging 2011 – 2014… Seminarer 2011 - 2014 Artikkelsamlinger 2012- 2013 Kriterier 2012 - 2014

5 Artikkelsamlingene Yngve Nordkvelle, Trine Fossland og Grete Netteland (red) 2013. Kvalitet i fleksibel høyere utdanning – nordiske perspektiver. akademica” forlag Trine Fossland, Kirsti R. Ramberg og Eva Gjerdrum (red) 2013. Ulike forståelser av kvalitet i norsk fleksibel høyere utdanning – teknologi og læring på og utenfor campus. Norgesuniversitets skriftserie 1/2013

6 Kriterier, disposisjon Nivåene Nasjonalt nivå Institusjonsnivå Fakultetsnivå Utdanningsnivå Studnetnivå Systematikk på hvert nivå Målgruppa – hvem Tekst om målgruppas ansvarsområder, problematisering, henvisninger Hovedansvar, punktvis Refleksjonsspørsmål

7 Nasjonalt nivå Departement (lovverk, strategier, budsjettene, strategier, prioriteringer, styringsparametre), NOKUT (virkemidler for kontroll og utvikling) Norgesuniversitetet, eCampus, Uninett, IKT- senteret…………..

8 Nasjonalt nivå - hovedansvar På det nasjonale nivå må det legges grunnlag for at teknologi bidrar til kvalitetsutvikling i høyere utdanning, blant annet ved å sørge for at nettbasert utdanning inngår i det nasjonale strategiske arbeidet med å sikre og videreutvikle utdanningskvalitet sørge for at nettbasert utdanning inngår i det nasjonale systemet for kvalitetssikring av hHU gi tydelige styringssignaler til sektoren om at teknologi skal tas i bruk med videreutvikling av utdanningskvalitet som primært mål. støtte forskning og utvikling rettet mot teknologistøttet utdanning støtte forsøk med innovativ teknologistøttet utdanning samordne utviklingen av effektive og kvalitetssikrede digitale eksamensformer stimulere til samarbeid med utdanningsinstitusjoner på internasjonalt og nasjonalt nivå og med partene i arbeidslivet sørge for at statlig satsing har en tydelig retning, ikke virker fragmenterende …..

9 Nasjonalt nivå: Refleksjonsspørsmål Er det utarbeidet en nasjonal strategi knyttet til det økende tilbudet av teknologistøttet utdanning nasjonalt og internasjonalt og kvalitetssikringen av disse [K22,23 ] Finnes det en sentral strategi for gjenbruk og deling av eksisterende og nye ressurser? Er det utviklet nasjonale kriterier og standarder for pedagogisk kompetanse på og utdanningsledelse for teknologistøttet utdanning? Finnes det konkrete planer og tiltak for å sikre kvaliteten i teknologistøttet utdanning? Hvordan bidrar myndighetenes krav til rapportering (av fleksibel utdanning) til å sikre kvaliteten i teknologistøttet utdanning? Finnes det et nasjonalt hjelpeapparat som kan bistå med rådgivning om og utvikling av teknologistøttet utdanning? Finnes det nasjonale ressurser til og strategier for evaluering av og forskning på teknologistøttet utdanning?

10 Institusjonsnivå – hovedansvar styrke og koordinere institusjonens strategiske satsing på nettbasert utdanning, herunder følge opp statlige strategier og prioriteringer på området i eget planverk innarbeide satsing på nettbasert utdanning i institusjonens budsjettplanlegging og oppfølging utvikle kompetanse på utdanningsledelse på flere nivå, med evne til å ivareta helheten og sammenhengen i institusjonens faglige aktivitet fastholde prinsippet om at hovedbegrunnelsen for bruk av teknologi i utdanningen er potensialet for bedre læring for studenten regelverk om bl.a opphavsrettslige forhold FoU for utvikling og spredning av kunnskap om god TU.

11 Institusjonsnivå - Refleksjonsspørsmål Omfatter institusjonens strategiske plan og annet planverk teknologistøttet utdanning? Hvordan er statlig satsing på teknologistøttet utdanning fulgt opp? Hvordan er nasjonale forventninger om pedagogisk og teknologisk innovasjon ivaretatt i institusjonens strategiske planverk og handlingsplaner? Hvordan bidrar institusjonens strategier og ressursbruk til at teknologi brukes i utd. primært på grunn av potensialet for bedre kvalitet? Hva gjøres for at problemstillinger knyttet til opphavsrett og "Intellectual Propertyrights" blir løst og at løsningene støtter opp om fleksibel læring? Finnes det sentrale retningslinjer og prosedyrer som bl.a. sikrer tilstrekkelig kompetanse i gruppene og ressurser i planleggingsfasen Hvordan stimuleres det til FoU på teknologistøttet utdanning? …….

12 Fakultetsnivå - hovedansvar Følge opp institusjonens strategiske planer, bl a når det gjelder satsing på infrastruktur og planer for teknologistøttet utdanning Sørge for at avdelingens totale kompetanse er i samsvar med utdanningstilbudet, bl.a. når det gjelder utdanningsledelse og kompetanse på fag, pedagogikk og teknologi. Vedlikeholde og utvikle kompetanse gjennom tilsettingspolitikk og kompetanseutviklingstiltak FoU basert utdanning og FoU på utdanning, bl.a. teknologistøttet Kvalitetssikre planleggings- og gjennomføringsprosessene Ta vare på ildsjelene, men gjøre dem overflødige/integrere Muliggjøre eksternt samarbeid om utdanning, bl.a utnyttelse av felles/andres læringsressurser og åpne egne.

13 Fakultetsnivå - refleksjonsspørsmål Hvilken strategi har enheten for beslutninger om og utvikling av fleksible utdanningstilbud? Finnes det og hvordan takles motsetninger mellom institusjonelle prioriteringer for utvikling av teknologistøttet utdanning og fakultetets egne planer og ønsker? Planlegging: Er utviklergruppen satt sammen av personer som dekker all nødvendig kompetanse for å utvikle kurset / utdanningen: faglig, pedagogisk, IKT og AV-teknisk, juridisk, studieadministrativt, kompetanse på fleksibel læring? Analyseres muligheter for samarbeid og deling faglig og teknologisk sett, både innad på institusjonen og med aktuelle eksterne fagmiljøer, med sikte på å oppnå høyere kvalitet og bedre ressursutnyttelse? [K23] Hvordan ivaretas spesielt problematiske elementer i teknologistøttet utdanning, som f.eks. laboratoriearbeid og praksis i aktuelle profesjonsutdanninger [K3, 8]. Gjennomføres risikoanalyser for gjennomføring av kurset/emnene, og er det konkrete og realistiske planer for avviksbehandling, slik at studentenes læreprosess opprettholdes og deres rettigheter ivaretas? Hvordan sikres det at fleksible studenters behov blir ivaretatt på lik linje med andre studenter?

14 Utdanningsnivå – den nye hverdagen Lærerens muligheter for å oppnå kvalitet i sitt arbeid kan begrenses eller utvides av systemet rundt læreren, de styrende og bevilgende organer, teknologisk og administrativ infrastruktur, kulturen for kvalitetssikring, planlegging og samarbeid i organisasjonen som helhet og det nære studiemiljøet, bl.a.

15 Utdanningsnivå - Hovedansvar Gjenstår

16 Utdanningsnivå - Refleksjonsspørsmål Er timer/ressurser som er satt av til undervisning og veiledning i samsvar med beskrivelsen i studieplanen og studentantall? Vil studentene oppleve en lærer og veileder som er til stede og som ser dem? Er de som underviser og veileder tilgjengelig på en slik måte at studentenes behov for kontakt, respons og svar blir tilfredsstilt i rimelig grad? ……. Refleksjonsspørsmål kommer også for mange tema og tjenester

17 Studenten - hovedansvar Sette seg inn i all informasjon om studieplanen og undervisningsopplegget Orientere seg om hva som kreves av studenten og hvilke krav og forventninger studentene kan ha til fag og administrasjon fra lærestedets side Sette seg inn i og bruke mulighetene for kommunikasjon og samarbeid, med faglærere og andre institusjonsrepresentanter, med-studenter og eventuelt eksterne samarbeidspartnere i utdanningen (praksisfeltet, bedrifter mm) Bruke muligheter til tilbakemelding om utdanningens innhold og opplegg, slik det gikk fram av planen og slik det ble realisert Komme med synspunkter på innhold og opplegg underveis, Holde frister som går fram av opplegget, og følge planlagt studieprogresjon Delta i innledende opplæring i bruk av teknologi og programmer, opplæring i studieteknikkk og bibliotekbruk, kildekritikk med mer

18 Studenten - refleksjonsspørsmål Er innhold og utdanningsforløpet i samsvar med informasjonen du mottok før du begynte på studiet? I hvilken grad stimulerer skolens opplegg (bruken av teknologien, faglærernes undervisning) deg til å være aktiv i studiene dine? Synes du det går for fort fram? Har du meldt fra om dette og hvilken hjelp fikk du? I hvilken grad stimulerer skolens opplegg deg til å være strukturert? I hvilken grad stimulerer skolens opplegg og undervisning deg til å samarbeide og kommunisere – med andre studenter? – med faglærere? Hvordan stimuleres du til å reflektere over / være kritisk til lærestoff og undervisning? ……


Laste ned ppt "NUV: kriterier for kvalitetssikring av teknologistøttet utdanning Seniorrådgiver Astrid Børsheim. NOKUT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google