Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forretningsstrategi 2014 - 2018.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forretningsstrategi 2014 - 2018."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forretningsstrategi

2 Formål – Tønsberg Næringsforening
Tønsberg Næringsforening (TNF) skal arbeide for en positiv næringsutvikling til beste for foreningens medlemmer og regionen. Dette vil TNF oppnå gjennom samarbeid med offentlige myndigheter, arrangementer, prosjekter og møter som fokuserer på næringslivets behov og på saker som er viktige for foreningens medlemsbedrifter. TNF vil være en aktiv bidragsyter for å utarbeide målsettinger for næringspolitikk, næringsarealer, kommunikasjon og annen infrastruktur.

3 Bakgrunn I 2009 utarbeidet foreningen et plan for målrettet arbeid, og et styringsverktøy for daglig leder, styret og aktive medlemmer 8 fokusområder med tilhørende mål og handlingsplaner ble utarbeidet: Politiske satsningsområder Arenaer vi skal være tilstede på Aktiviteter i foreningens regi Medlemsfordeler og rekruttering av nye medlemmer Vekst i foreningen Økonomi Styresammensetting Organisering av arbeidet

4 Situasjon 2013 Planen fra 2009 er fulgt og handlingsplanen er rullert to ganger. Med en egen daglig leder og aktiv styreleder er mange mål oppnådd Vi gjennomgår en jevn vekst, og omfang av saker vokser tilsvarende. Vi er synlige i media og blir lyttet til Vi er en viktig høringsinstans for offentlige myndigheter (også på regionalt nivå) Vi har tettere samarbeid med andre foreninger og organisasjoner Vi har fått gjennomslag for etablering av stilling som Næringssjef og opprettelse av forum for Nærings- og byutvikling Faste møter med rådmann, ordfører og næringssjef

5 Bakgrunn for forretningsstrategi 2014-18
TNF ønsker å videreutvikle foreningen for å møte fremtidens muligheter og utfordringer. For å fortsette det målrettede arbeidet, har styret utarbeidet en strategi med følgende punkter: SWOT Målgruppe og drivere Mål: kvantitative og kvalitative Forretningsidé: forutsetninger for suksess Strategi: Nye strategiske tiltak Posisjon: hvordan vi vil bli oppfattet Verdier: verktøyene har vi med oss på veien Visjon: vår fremtidsdrøm

6 SWOT – viktigste punkter
Styrker God økonomi Godt omdømme Medarbeidere med vilje og kapasitet Gjennomslagskraft Muligheter Flere medlemmer/sammenslåing Forsterke legitimitet (fakta gr. lag) Ta posisjon som en initiativtaker Ny generasjon næringsdrivende (nye krav og forventninger) Svakheter Mangler en kontaktflate mot førende politikere Manglende faktagrunnlag/kartlegging Sårbare: liten organisasjon Trusler Konkurranse mellom organisasjoner og foreninger Byråkratiet og strukturendringer Mangel på samhandling

7 Målgruppe Håndverk og industri Handel Finans og forsikring Tjenesteytende næringer Kontorindustri (ingeniører, etc) Gårdeiere og eiendomsutviklere Gründere IT og netthandel Transport og shipping Service og reiseliv TNF skal jobbe for en bredest mulig representasjon av næringer i foreningen. Medlemsmassen kan deles inn i følgende næringer:

8 Målgruppens drivkrefter
Vi skal alltid spørre oss selv om hva som er viktig for målgruppen. Hvordan være interessante og relevante for medlemmene? Hva er viktig for de næringsdrivende i regionen? Nøkkelord: Forutsigbarhet Infrastruktur og arealplanlegging Byutvikling og visjoner for fremtiden Møtearenaer og nettverk Nå frem til politikerne og offentlig administrasjon Informasjon og fakta som beslutningsgrunnlag Innsikt om hva som ”skjer” i det lokale næringslivet Aktivt engasjement Tilgang til mangfoldig kompetanse

9 Kundeløfter TNF skal være oppdatert på hva som rører seg i Tønsberg-regionens næringsliv TNF skal engasjere seg i saker som er viktige for næringslivet generelt, og medlemmene spesielt TNF skal være en premissgiver og tilrettelegger i næringspolitiske saker TNF skal være åpen og inkluderende TNF skal tenke langsiktig og strategisk TNF skal være næringsfokusert og endringsorientert TNF skal være en tydelig aktør og initiativtaker til prosjekter som er viktige for regionen TNF skal synliggjøre medlemmenes suksesser

10 Overordnet mål TNF skal bidra til at Tønsberg utvikler seg som en attraktiv regionshovedstad for Vestfold. Vi skal søke gode løsninger, for å skape et lokalsamfunn hvor det er sunt å bo, arbeide og investere Dette innebærer et helhetlig syn på lokal byutvikling og utvikling av regionen

11 Måleparameter Kvantitative mål: Kvalitative mål 400 medlemmer i 2018
2 ansatte innen 2015 Regionen som geografisk nedslagsfelt Antall arrangementer Egne: 20 Tema m/sponsor: 6 Antall ressursgrupper: 4 Omsetning: 3 mill Resultatgrad: 5 % Kvalitative mål Høy medlemstilfredshet: 5 (1-6) Aktivt engasjement/frivillig bidrag: Sponsorer: 20 Deltakelse i ressursgrupper: 40 Bredt samarbeid med andre aktører i regionen Strategisk og aktiv byutvikling gjennom å ta stilling til saker Økt tilgang på kompetanse og arbeidskraft Markedsføre foreningen som en org. som tar beslutninger

12 FOKUS – RESSURSER – ENGASJEMENT
Forretningsidé FOKUS – RESSURSER – ENGASJEMENT For å lykkes med solid drift og måloppnåelse, må TNF tilse at vi har tilstrekkelige ressurser i form av økonomisk trygghet og ”manpower”. Som forening skal vi dekke et bredt interessefelt, så vi må engasjere medlemmene i saker, slik at de blir en viktig del av vår, og dermed regionens, ressursbank. Vi må være svært fokuserte og målrettede i vårt arbeid og på denne måten sikre gjennomføringsevnen og fremdrift.

13 Nye strategiske tiltak
Hvilke konkrete tiltak skal iverksettes på kort sikt? Kartlegging og informasjonsdeling: Igangsette en kartleggingsfunksjon med Questback. Målet er å ha bedre grunnlag for beslutninger og diskusjoner, samt tilføre medlemmene fersk informasjon om hva som rører seg i vår region Opprettelse av ressursgrupper. Gruppene skal omhandle konkrete mål som engasjerer, innenfor en tidsramme. Gruppene dannes innenfor områdene: Byutvikling og infrastruktur Bygg og anlegg Reiseliv og kulturnæringer Nye næringer og handel Regionsgruppe/Samhandling i Vestfold Aktuelle ressursgrupper kan f.eks være: ”Ny fastlandsforbindelse”, ”kommunesammenslåing”, ”saksbehandling”, ”fortetting i bysentrum” etc.

14 Organisering for økt arbeidsmengde
Styrke administrasjonen med én ekstra person. Øke kartlegging og informasjonsflyt (journalistfunksjon) Øke medlemsmassen gjennom økt ressurser til rekruttering Finansiering: Tilby sekretæriatfunksjon til andre foreninger og organisasjoner Medlemskontingent; økes (sum besluttes på generalforsamling) Ta betalt fra ikke-medlemmer på frokostmøter etc. Selge annonseplass på hjemmeside Selge skreddersydd kartlegging (questback) Søke prosjektmidler Selge oss på prosjekter, ta betalt for foredrag etc.

15 Nye krav til styret Nye forventninger og krav til styret:
Styremedlemmene skal bidra aktivt til rekruttering av medlemmer Styremedlemmene skal være villige til å drive én ressursgruppe Nye krav til valgkomiteen: Valgkomiteen må sette sammen styret basert på ressursgrupper og fanesaker

16 Våre verdier Påvirkning: Vi skal være en betydningsfull organisasjon og høringsinstans, som bidrar til en skapende næringskultur Engasjement: Vi skal være både engasjerte og engasjerende Tilhørighet: Vi skal være næringslivets støtte og møteplass. Vi fremmer medlemmenes suksess og omfavner det brede lag av næringsinteresser Våre verdier er vår verktøykasse. Disse benytter vi aktivt i arbeidet mot mål og visjoner.

17 INNFLYTELSESRIK ORGANISAJON
Ønsket posisjon Hva ønsker vi at folk skal tenke om oss? TNF ER EN INNFLYTELSESRIK ORGANISAJON

18 VI SKAL SKAPE GRUNNLAG FOR VÅRE MEDLEMMERS SUKSESS
Visjon Vår visjon er vår drøm og vår langsiktige drivkraft VI SKAL SKAPE GRUNNLAG FOR VÅRE MEDLEMMERS SUKSESS

19 Strategisk tiltaksplan
Basert på strategi fra 2009, rullering i 2012 og workshop 2013

20 Fokus og målrettet arbeid
Politiske satsningsområder Arenaer, aktiviteter og kontaktpunkter Medlemsfordeler og rekruttering av nye medlemmer Vekst i foreningen Økonomi Styresammensetting Organisering av arbeidet

21 1. Politiske satsningsområder
Nærings- og arealplanlegging Kulturpolitikk/kulturnæringer Skole og utdanning (FoU) Samferdsel og infrastruktur Kommunal saksbehandling Visjoner for Tønsberg – felles drivkraft i lokalsamfunnet Kommunesammenslåing TNF skal styrke sin fokus på lobbyisme og aktiv kontakt med politikerne. Vi skal ta stilling til saker og være taktiske og strategiske i hver sak.

22 1. Politiske satsningsområder – føringer
Nærings- og arealplanlegging Fortetting i bysentrum (balansere historisk grunn med bærekraftig utvikling) Ta standpunkt til områdeutvikling i og utenfor sentrum (se helhet, lokalt og regionalt). Høringsinstans på KVU. Aktiv høringsinstans på Kommuneplanens Samfunnsdel og tilhørende handlingsdel (erstatter strategisk næringsplan) Plan for fremtidig næringssammensetting i regionen Kulturpolitikk/kulturnæringer Forvaltning av Tønsberg sine plussfaktorer Byutvikling, kultur, idrett, frivillighet, helse Skole og utdanning (FoU) Bindeledd mellom HIVE og næringslivet Pådriver for studentboliger i sentrum Kartlegge hva slags kompetanse fremtidens Tønsberg trenger

23 1. Politiske satsningsområder – føringer
Samferdsel og infrastruktur Ny fastlandsforbindelse Fokus på helhet: Torp, veinett, tog, båt Kollektivtrafikk Kommunal saksbehandling Jobbe for gode rammebetingelser, bedret kommunikasjon og smidig saksbehandling Visjoner for Tønsberg – felles drivkraft i lokalsamfunnet Aktiv deltakelse gjennom Tbg 2030 Ta en posisjon i forhold til andre storbyer (Tbg=by av betydning) Selge og markedsføre Tønsberg/bygge omdømme Kommunesammenslåing Fokus på effektivisering og fordeler for næringslivet Aktiv pådriver for kommunesammenslåing

24 2. Arenaer, aktiviteter og kontaktpunkter
Vi har: Tiltak: Quo Vadis Frokostmøter (6 per år) Temakvelder Andre næringsforeninger Rulleringssamling til Vekst i Vestfold Brukerforum (7 stk*) Fylkesmannens kontaktavdeling Handelsstanden/Tbg. Sentrum Turistnæringen (representant) Jury årets Vestfoldbedrift Kompetansesenteret (representant) Tønsberg 2030 Forum for nærings- og byutvikling Opprette ressursgrupper Ressursgruppene arrangerer møter med medlemmer, politikere og off. administrasjon innenfor sitt fokusområde Må gå gjennom disse med styret. Hva har vi? *BF Arbeidstilsynet, BF miljø/areal, BF Nav, BF Politiet, BF Skatteetaten, BF Veivesenet, BF Beredskap (09)

25 3. Medlemsfordeler og rekruttering av nye medlemmer
Tiltak Aktiv forening/igangsetter Stor påvirkningskraft Felles talerør og høringsinstans Lokalt nettverk Engasjerende møteplass Medlemmene synliggjøres Målrettet organisasjon Kompetanse- og informasjonsdeling Sosialt Pådriver og premissgiver i næringspolitiske saker Kontaktpunkt mellom kommune og næringsliv Veileder via i brukerfora Gode samarbeidspartnere Styremedlemmene går aktivt inn for verving Ekstra medarbeider: fokus på salg/verving Arbeid for sammenslåing og allianser (Tønsberg Sentrum, Hotell og Restaurant, Borgeskogen etc.) Kategorisere medlemsmassen etter bransje Danne ”velkomstkomité” som ønsker alle nye næringsdrivende velkommen til Tønsberg Synliggjøre suksesser gjennom utdeling av priser: årets medlembedrift, årets nykommer,

26 4. Vekst gjennom eierskap og engasjement
Hvordan skape eierskap hos eksisterende medlemmer?: Involvere Informere Invitere Engasjere Bry seg om Motivere Synliggjøre Skape stolthet God drift av ressursgrupper og aktiv kartlegging og informasjonsflyt, blir svært viktig for vekst og utvikling av TNF!

27 4. Vekst gjennom eierskap og engasjement
Med økt aktivitet og fordeling av oppgaver er det viktig at info samles og deles. Mer aktiv informasjonsflyt via nettet: Prosjekter/saker presenteres med løpende oppdatering på nettside og via digitalt nyhetsbrev Kartleggingsprosjekter publiseres Diskusjonsforum på Facebook og/eller andre sosiale medier Videreutvikle planlagt.no (sms funksjon) PR og samarbeid med lokalavisene PR: skape saker og oppmuntre til samarbeid Leserbrev/kronikker v/TNF Ta godt imot journalister: invitere på møter/i ressursgrupper Pressemeldinger/redaksjonelle artikler Presentere strategi og planer for presse: markedsføre TNF som en org. som tar beslutninger Nyhetskanaler inviteres som medlemmer i ressursgrupper

28 5. Økonomi Hvordan skal TNF tjene og forvalte penger?
Fokus på forvaltning og vedlikehold av egen eiendom* Tilby sekretæriatfunksjon til andre foreninger og organisasjoner Medlemskontingent; økes med 20 % (ekstra ord. Gen. fors.) Ta betalt fra ikke-medlemmer på frokostmøter etc. Selge annonseplass på hjemmeside Selge skreddersydd kartlegging (questback) Søke prosjektmidler Søke sponsorer til kostnadskrevende prosjekter Ta betalt for foredrag hos eksterne aktører * Se neste side for spesifisering

29 5. Økonomi og egen eiendom
Administrasjonen i TNF skal ha fokus på forvaltning og vedlikehold av egen eiendom. Dette innebærer bl.a.: Jobbe for 100 % utleie/bruk av arealer Inngåelse og oppfølging av leie-kontrakter Administrere og innhente tjenester til ”hushold”: snømåking, vindusvask, strøm, normalt vedlikehold etc.) Kontaktperson for leietakere Ta samfunnsansvar som en gårdeier i Tønsberg sentrum

30 6. Sammensetting av styret
Valgkomiteen bør sette sammen styret basert på ressursgrupper og fanesaker. Styret skal representere bransjer, medlemmer og interesser. Valgkomiteen: Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte Maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør være styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg Gi valgkomiteen en god brief: på medlemsmassen alder- og kjønnsfordeling i sittende styre personlige egenskaper i sittende styre oppgaver og prosjekter som skal løses

31 7. Organisering av arbeidet
Foreningen har store ambisjoner om økt aktivitet og målrettet arbeid. Selv med en effektiv daglig leder kan ikke alt håndteres av én person. For å skape en handlekraftig forening må både styret og medlemmer engasjere seg og jobbe aktivt. Tiltak: Arbeidende styre: Ledere av ressursgrupper eller andre prosjekter i foreningen Rekruttering av én ny ansatt Engasjere tidligere styremedlemmer som ledere for ressursgrupper og/eller representant for TNF i ulike fora Skape engasjerte medlemmer gjennom ressursgrupper

32 Vi skal skape grunnlag for våre medlemmers suksess!


Laste ned ppt "Forretningsstrategi 2014 - 2018."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google