Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foredrag for formannskapene i de tre kommuner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foredrag for formannskapene i de tre kommuner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilken kommunereform trenger Svelvik, Sande, Drammen og områdene rundt?
Foredrag for formannskapene i de tre kommuner Jarlsberg Brygge 13 oktober 2014 Av Geir Vinsand

2 Ganske historisk! Stortinget rør på seg for 2.gang etter krigen – nasjonal gjennomgang er vedtatt Krav til kompetente og geografisk funksjonelle kommuner – rimelig det Men er det virkelig sant? Flere oppgaver og virkemidler til kommunene? Mer makt på bekostning av fylkeskommunen og staten? Mindre statlig detaljstyring?

3 Nasjonale bekymringer
Små kommuner, store oppgaver Byene har vokst ut over sine administrative grenser Fragmentering av myndighet og ansvar Statlig detaljstyring

4 Kommunereformen Strukturreform - kommune- og fylkesgrenser
Oppgavereform – fylkeskommunen, regional stat Styringsreform Finansieringsreform Statsreform: Gjennomgang av statens lokale og regionale ledd +Løpende kvalitetsreform: Ledelse, organisering, styring

5 Målbilde Fortsatt generalistkommuner
Mer egenregi, mindre interkommunalt samarbeid Større og mer geografisk funksjonelle kommuner Minst innbyggere Kommunegrensene bør sammenfalle med funksjonelle samfunnsutviklingsområder Tilrettelegging for flere oppgaver, redusert statlig detaljstyring og styrket lokaldemokrati

6 Perspektivdreining kommer?
Omstilling av Norge: Fornyelse og omstilling angår alle kommuner, ingen kan melde seg ut Byregionenens rolle: Ikke først og fremst omstilling i Loppa, men i Drammen og på Ringerike Nasjonale hovedutfordringer: Ikke tap av stedsidentitet i Svelvik, men utfordringer knyttet til aldring, utenforskap, ulikhet, ineffektivitet, tjenesteinnovasjon, ny teknologi og nytt næringsliv De store demokratispørsmålene: Ikke bare nærhet og lokal styring i Lier, men lokalpolitikernes rolle og påvirkningskraft i samfunnet

7 Oppmyking av generalistkommuneprinsippet?
Storbykommuner med samme status som Oslo (4-12k) Regionkommuner som normalkommune i størstedelen av landet ( k) Lokalkommuner for den ytterste periferi (30-40k)

8 Større kommune – flere oppgaver?
Fylkeskommunale Videregående opplæring PPT Kollektivtransport Fylkesveier Trafikksikkerhet Regional planlegging By- og tettstedsutvikling Klima og energi Fisk og viltforvaltning Vannforvaltning Kulturformidling Fylkesbibliotek Folkehelse Friluftsliv Idrett Kulturminneforvaltning Næringsutviklling og innovasjon Regionale forskningsfond Tannhelse Statistikk og kart Statlige Statped BUP HABU SMI-skolen BUF-etat/barnevern 2.linje BUF-etat/familievern DPS Øvrig psykisk 2-linje Rus institusjoner og forebyggende Fastleger Samhandlingstjenester Rehabilitering NAV Passkontor Våpenkort Forliksråd Trafikkregulering, skiltmyndighet Miljøvernoppgaver Landbruksoppgaver Sivile beredskapsoppgaver Gjennomgang kommer!

9 Bred kommunemodell som overordnet reformfilosofi?
Samle oppgaver og myndighet i kommunene Mer sammenhengende administrasjon og tjenestekjeder Enklere og mer oversiktlig forvaltning for innbyggerne Ett lokalvalg, ett ansvarlig lokalpolitisk organ –der det ligger til rette for det

10 NB! Unngå dobbeltadministrasjon og parallellforvaltning
Færrest mulige forvaltningsnivåer Funksjonelle grunnstrukturer fra Halden til Finnmark Minst mulig styring gjennom hybrider

11 Hva er alternativet? Bred regionmodell med fylkeskommunen som overkommune? Mer statlig velferdsproduksjon og strengere statlig styring? Mer interkommunalt samarbeid? Mer av alt dvs. mer styring fra fylkeskommunen, staten og interkommunale organer?

12 Buskerud

13 Typeproblemer i Buskerud
Ett flerkommunalt byområde av type 1: Regionsenter m/tettstedsoppsplitting (Drammen) To andre flerkommunale byregioner av type 2: (Kongsberg og Ringerike) Fylkestilhørighet for Jevnaker (6500), Sande og Svelvik (16.000), Røyken og Hurum (30.000) – og Valdres? – og Hadeland? Mange småkommuner i folketall og areal Så godt som alle kommuner er berørt av uhensiktmessige avgrensninger

14 Kritisk inndeling i 12 byregioner
Med tettstedsoppsplitting Regiontranget Oslo/Akershus Stavanger/Sandnes Drammen Skien/Porsgrunn Fredrikstad/Sarpsborg Moss Hamar Tønsberg Haugesund Ålesund Bergen Trondheim

15 Oslo tettsted ( ) Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

16 Landets mest fragmenterte tettsted

17 Ny hovedstadsmodell? Kilde: NRK/NIVI

18 Drammensregionen Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

19

20 Drammen øst Lier Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

21 Drammen vest Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

22 Fylkesgrense gjennom Skoger
Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

23 Sande og Svelvik Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

24 Hovedspørsmål Hvilke kommuner og lokalsamfunn utover Svelvik har tilhørighet til og ønske om å tilhøre Drammen? Ønsker involverte kommuner å være pådrivere for utvidet kommunerolle? Hvordan skal Nye Drammen organiseres og styres? Hva blir konsekvensene for innbyggere, næringslivet, lokalpolitikerne og den øvrige forvaltning? Når bør omstilling skje?

25 5 bykommuner? Kilde: sb.no

26 På vei mot en balansert struktur

27 Verdier og prinsipper Likeverdighet, ingen går inn i en annen eller blir overtatt Stedsidentitet videreføres og grunnleggende offentlige institusjoner opprettholdes Samen om utvikling av ny kommune, bedre tjenester, positiv samfunnsutvikling, sterkere og viktigere lokaldemokrati, økt handlingsrom, større påvirkningskraft Forsvarlig og rettferdig omstilling, kontinuitet i tjenesteleveranser, medvirkning og trygghet for de ansatte, aktiv innbyggerdialog, åpenhet ifht. media og nabokommuner


Laste ned ppt "Foredrag for formannskapene i de tre kommuner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google