Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Nytt fra Bolig- og bygningsavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Nytt fra Bolig- og bygningsavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Nytt fra Bolig- og bygningsavdelingen Ekspedisjonssjef Ann Ingeborg Hjetland Hamar, 04.09.2014

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 2 Departe- mentsråd Arbeids- giverpolitisk avdeling Avd for bygg, sikkerhet og tjenester Avdeling for IKT og fornying Bolig- og bygnings- avdelingen Kommunal- avdelingen Plan- avdelingen Regional- politisk avdeling Same- og minoritets- politisk avdeling Statsfor- valtnings- avdelingen Departe- mentenes sikkerhets- og service- organisasjon (DSS) Direktoratet for forvalt- ning og IKT (DIFI) Husbanken Direktoratet for bygg- kvalitet Husleietvist- utvalget Kommunal- banken Kartverket Distrikts- senteret Sametinget Statsbygg Datatilsynet Fylkes- manns- embetene Stats- sekretærer Statsråd Politisk rådgiver Administra- sjonsavdelingen Kommunika- sjonsenheten KMDs organisasjonskart Selskapet for indu- strivekst (SIVA) Innovasjon Norge Inter- nasjonalt reindrifts- senter Kompetanse senteret for urfolks rettigheter - Kongehuset Underliggende etater Tilknyttede virksomheter

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Fylkesmannens oppgaver på byggesaksområdet Fra embetsoppdraget for 2014: Behandle klager og enkelte førsteinstansvedtak etter plan- og bygningsloven Behandle saker vedrørende ekspropriasjon og forhåndstiltredelse etter oreigningsloven samt saker om ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven Legge vekt på det kommunale selvstyre. Bistå departementet der varsel om rettslige skritt er mottatt og i rettssaker, herunder utarbeide utkast til tilsvar 3

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Tilbakemelding på fylkesmannens arbeid i 2013 God kompetanse i embetene Få rettssaker og relativt få klagesaker til departementet Lav omgjøringsprosent i sakene som oversendes departementet Saksbehandlingstiden økte sammenlignet med 2012, mens restanser i embetene gikk ned. 4

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Embetenes klagesaksbehandling 2012/2013 Antall behandlede klagesaker 5

6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 6 Embetenes klagesaksbehandling 2012/2013 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 7 Embetenes klagesaksbehandling 2012/2013 Antall restanser

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Rapportering i SYSAM Fylkesmennene skal rapportere om saker etter plan- og bygningsloven Pågående arbeid i KMD om videreutvikling av SYSAM-løsningen. Endringene iverksettes i løpet av 2014. Behov for å sikre lik rapportering Skille sakene som er underlagt tidsfristen og de som ikke er det 8

9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Plan- og bygningsloven og forskriftene Forenkle plan- og bygningsloven med forskrifter Rask og smidig byggesaksbehandling, og en god, effektiv og helhetlig kommunal og regional planlegging Samlet fagkompetanse i KMD. Det sikrer helhet, sammenheng og gjennomføringskraft i arbeidet. 9

10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Forenkling av byggesaksprosesser Plan- og bygningsloven er en ”ja-lov” Større tillit til at den enkelte kan ivareta regelverket Formål: Å effektivisere byggesaksprosessene Prop 99 L- Endringer i plan- og bygningsloven Sentral proposisjon i forenklingsarbeidet Enklere regler og prosesser, færre omkamper Mer forutsigbar og lik kommunal behandling med mindre skjønn Forenklingene skal spare tid og ressurser for den enkelte og for byggenæringen 10

11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Nærmere om lovendringene og forskriftsforslaget Fritak fra søknadsplikt Enklere å bygge mindre nybygg Garasje og uthus opp til 50 m 2 så lenge dette er i overensstemmelse med planverket Forslag om avstand til nabogrense og høydebegrensning Andre mindre tiltak 11

12 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Nærmere om lovendringene og forskriftsforslaget Færre omkamper og mindre byråkrati – Nabovarsling sløyfes – Klagemulighet for naboer fjernes der forholdet er avgjort tidligere i byggesaken Kortere tidsfrister – For byggetiltak som tiltakshaver selv kan stå ansvarlig for, er det vedtatt at søknaden skal behandles innen 3 uker selv om nabo har protestert – Tidsfrist på 12 uker for kommunens behandling av byggesaker som krever dispensasjon fra plan 12

13 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Ikke lenger krav om lokal godkjenning Kravet om lokal godkjenning skal oppheves ESA mener at det strider mot tjenestedirektivet å kreve at utenlandske foretak må godkjennes av kommunen før de kan arbeide i Norge Resultat: En mulighet for å fange opp useriøse foretak forsvinner Viktig med økt tilsyn fra kommunene DiBK kan hjelpe kommunene i tilsynsarbeidet, f.eks ved vurdering av ansvarlige foretak 13

14 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Endringer i byggteknisk forskrift - tilgjengelighet Forenkling av de byggtekniske forskriftene skal legge til rette for lavere byggekostnader og økt byggeaktivitet Endringer av krav til tilgjengelighet til boliger ble sendt på høring på forsommeren med frist 1. sept Flere forslag til endringer vil sendes på høring i tiden framover 14

15 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Endringer i byggteknisk forskrift - energikrav Energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10) skal skjerpes til passivhusnivå i 2015, og nesten nullenerginivå i 2020 Vedtak om kravsnivå skal gjøres på bakgrunn av utredninger av konsekvenser for samfunnsøkonomi og helse, og kompetansen i byggenæringen 15

16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Plan- og bygningsloven og forskriftene ”Enkelt å være seriøs” Rapport fra en samlet byggenæring med forslag til å bedre kvalitet i bygg Det skal bli enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs i byggenæringen Et ekspertutvalg har sett på hvilke tiltak som kan sikre kvalitet og redusere problemet med useriøse aktører og dårlig kvalifiserte foretak i bygge- og anleggsnæringen Videreutvikle den sentrale godkjenningsordningen, som drives av Direktoratet for byggkvalitet 16

17 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Annet lovarbeid Ny NOU- Revisjon av eierseksjonsloven Nedsatt lovutvalg juni 2013 for å gjennomgå eierseksjonsloven Leverte utredning 18. august i år Utvalget foreslår bl.a.: – Mindre kommunal kontroll og færre vilkår for seksjonering enn i dag Fremme ny lovproposisjon i 2016 17

18 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Ny boligsosial strategi I mars la KMD i samarbeid flere departementer frem en ny boligsosial strategi ”Bolig for velferd (2014-2020)” En koordinert, sektorovergripende og forpliktende strategi med føringer for det boligsosiale arbeidet. Varer til 2020 Oversikt over politikkområdet der ansvar og oppgaver er fordelt mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer – Tydeliggjør ansvar, oppgaver og forventninger – Setter klare mål for arbeidet 18

19 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Takk for meg! 19


Laste ned ppt "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Nytt fra Bolig- og bygningsavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google