Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra Bolig- og bygningsavdelingen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra Bolig- og bygningsavdelingen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra Bolig- og bygningsavdelingen
Ekspedisjonssjef Ann Ingeborg Hjetland Hamar,

2 KMDs organisasjonskart
Statsråd Politisk rådgiver KMDs organisasjonskart Stats-sekretærer Kommunika-sjonsenheten Departe-mentsråd Administra-sjonsavdelingen Arbeids-giverpolitisk avdeling Avd for bygg, sikkerhet og tjenester Avdeling for IKT og fornying Bolig- og bygnings-avdelingen Kommunal-avdelingen Plan-avdelingen Regional-politisk avdeling Same- og minoritets-politisk avdeling Statsfor-valtnings-avdelingen Departe-mentenes sikkerhets- og service-organisasjon (DSS) Direktoratet for forvalt-ning og IKT (DIFI) Husbanken Kommunal-banken Kartverket Distrikts-senteret Sametinget Statsbygg Direktoratet for bygg-kvalitet Selskapet for indu-strivekst (SIVA) Inter-nasjonalt reindrifts-senter Datatilsynet Husleietvist-utvalget Innovasjon Norge Kompetansesenteret for urfolks rettigheter - Fylkes-manns-embetene Underliggende etater Kongehuset Tilknyttede virksomheter

3 Fylkesmannens oppgaver på byggesaksområdet
Fra embetsoppdraget for 2014: Behandle klager og enkelte førsteinstansvedtak etter plan- og bygningsloven Behandle saker vedrørende ekspropriasjon og forhåndstiltredelse etter oreigningsloven samt saker om ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven Legge vekt på det kommunale selvstyre. Bistå departementet der varsel om rettslige skritt er mottatt og i rettssaker, herunder utarbeide utkast til tilsvar

4 Tilbakemelding på fylkesmannens arbeid i 2013
God kompetanse i embetene Få rettssaker og relativt få klagesaker til departementet Lav omgjøringsprosent i sakene som oversendes departementet Saksbehandlingstiden økte sammenlignet med 2012, mens restanser i embetene gikk ned.

5 Embetenes klagesaksbehandling 2012/2013 Antall behandlede klagesaker

6 Embetenes klagesaksbehandling 2012/2013 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid

7 Embetenes klagesaksbehandling 2012/2013 Antall restanser

8 Rapportering i SYSAM Fylkesmennene skal rapportere om saker etter plan- og bygningsloven Pågående arbeid i KMD om videreutvikling av SYSAM-løsningen. Endringene iverksettes i løpet av Behov for å sikre lik rapportering Skille sakene som er underlagt tidsfristen og de som ikke er det

9 Plan- og bygningsloven og forskriftene
Forenkle plan- og bygningsloven med forskrifter Rask og smidig byggesaksbehandling, og en god, effektiv og helhetlig kommunal og regional planlegging Samlet fagkompetanse i KMD. Det sikrer helhet, sammenheng og gjennomføringskraft i arbeidet.

10 Forenkling av byggesaksprosesser
Plan- og bygningsloven er en ”ja-lov” Større tillit til at den enkelte kan ivareta regelverket Formål: Å effektivisere byggesaksprosessene Prop 99 L- Endringer i plan- og bygningsloven Sentral proposisjon i forenklingsarbeidet Enklere regler og prosesser, færre omkamper Mer forutsigbar og lik kommunal behandling med mindre skjønn Forenklingene skal spare tid og ressurser for den enkelte og for byggenæringen

11 Nærmere om lovendringene og forskriftsforslaget
Fritak fra søknadsplikt Enklere å bygge mindre nybygg Garasje og uthus opp til 50 m2 så lenge dette er i overensstemmelse med planverket Forslag om avstand til nabogrense og høydebegrensning Andre mindre tiltak

12 Nærmere om lovendringene og forskriftsforslaget
Færre omkamper og mindre byråkrati Nabovarsling sløyfes Klagemulighet for naboer fjernes der forholdet er avgjort tidligere i byggesaken Kortere tidsfrister For byggetiltak som tiltakshaver selv kan stå ansvarlig for, er det vedtatt at søknaden skal behandles innen 3 uker selv om nabo har protestert Tidsfrist på 12 uker for kommunens behandling av byggesaker som krever dispensasjon fra plan

13 Ikke lenger krav om lokal godkjenning
Kravet om lokal godkjenning skal oppheves ESA mener at det strider mot tjenestedirektivet å kreve at utenlandske foretak må godkjennes av kommunen før de kan arbeide i Norge Resultat: En mulighet for å fange opp useriøse foretak forsvinner Viktig med økt tilsyn fra kommunene DiBK kan hjelpe kommunene i tilsynsarbeidet, f.eks ved vurdering av ansvarlige foretak

14 Endringer i byggteknisk forskrift - tilgjengelighet
Forenkling av de byggtekniske forskriftene skal legge til rette for lavere byggekostnader og økt byggeaktivitet Endringer av krav til tilgjengelighet til boliger ble sendt på høring på forsommeren med frist 1. sept Flere forslag til endringer vil sendes på høring i tiden framover

15 Endringer i byggteknisk forskrift - energikrav
Energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10) skal skjerpes til passivhusnivå i 2015, og nesten nullenerginivå i 2020 Vedtak om kravsnivå skal gjøres på bakgrunn av utredninger av konsekvenser for samfunnsøkonomi og helse, og kompetansen i byggenæringen

16 Plan- og bygningsloven og forskriftene
”Enkelt å være seriøs” Rapport fra en samlet byggenæring med forslag til å bedre kvalitet i bygg Det skal bli enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs i byggenæringen Et ekspertutvalg har sett på hvilke tiltak som kan sikre kvalitet og redusere problemet med useriøse aktører og dårlig kvalifiserte foretak i bygge- og anleggsnæringen Videreutvikle den sentrale godkjenningsordningen, som drives av Direktoratet for byggkvalitet

17 Annet lovarbeid Ny NOU- Revisjon av eierseksjonsloven
Nedsatt lovutvalg juni 2013 for å gjennomgå eierseksjonsloven Leverte utredning 18. august i år Utvalget foreslår bl.a.: Mindre kommunal kontroll og færre vilkår for seksjonering enn i dag Fremme ny lovproposisjon i 2016

18 Ny boligsosial strategi
I mars la KMD i samarbeid flere departementer frem en ny boligsosial strategi ”Bolig for velferd ( )” En koordinert, sektorovergripende og forpliktende strategi med føringer for det boligsosiale arbeidet. Varer til 2020 Oversikt over politikkområdet der ansvar og oppgaver er fordelt mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer Tydeliggjør ansvar, oppgaver og forventninger Setter klare mål for arbeidet

19 Takk for meg!


Laste ned ppt "Nytt fra Bolig- og bygningsavdelingen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google