Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

v/seniorrådgiver Kjetil Lenes

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "v/seniorrådgiver Kjetil Lenes"— Utskrift av presentasjonen:

1 v/seniorrådgiver Kjetil Lenes
Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Kurs i offentlig helsearbeide for turnusleger v/seniorrådgiver Kjetil Lenes

2 Hvem gjør hva med førerkort?
(Fast)legen Utsteder førerkortattester, særlig NA 0202 Avgir melding om helsekravene ikke er oppfylt Trafikkstasjonen Utsteder førerkort Politiet Inndrar førerkort evt. kjøreseddel Utsteder kjøreseddel

3 Hvem gjør hva med førerkort?
Fylkesmannen Vurderer meldinger om personer som ikke oppfyller helsekravene Anbefaler eventuelt politiet å inndra førerkort Behandler søknader om dispensasjon fra helsekravene Overliggende direktorat Har roller bl.a. som klageinstanser

4 Fylkesmannen i Buskerud behandlet 1791 førerkortsaker i 2013*
586 meldinger om ikke oppfylte helsekrav (inndragningssaker) 976 dispensasjonssaker (enkeltvedtak etter søknad om dispensasjon fra helsekrav) Klager på vedtak i dispensasjonssaker Uttalelser til trafikkstasjon/politi + råd og veiledning til leger, publikum, trafikkstasjon og politiet * saksdokumenter inn, ut

5 Fylkesmannen og førerkortet
Vi ser på dette kun som et trafikksikkerhetsspørsmål Hva tap av førerkort betyr for den enkeltes helse er irrelevant Men vi skjeler til det om mulig

6 Konklusjon innledning
Fylkesmannen bruker kort tid per sak Legen har en nøkkelrolle som premissleverandør Legen skal (i denne sammenheng) ikke tenke på pasientens beste eller være dennes advokat Gode vurderinger essensielt Gode attester essensielt

7 Krav til attester, legeerklæringer o.l. Helsepersonelloven § 15
Den som utsteder attester, legeerklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest, legeerklæring o.l. skal være korrekte og bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet. Helsepersonell som er inhabil etter forvaltningsloven § 6, skal ikke utstede attest, legeerklæring o.l.

8 Meldeplikt Helsepersonelloven § 34
“Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift.” Husk at «hele kjeden» er meldepliktig!

9 Legens kunnskapskilder
Førerkortforskriftens helsekrav helsekrav Helsedirektoratets veileder IS-2070 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) Fylkesmannens hjemmesider fylkesmannen.no/Forerkort_Buskerud

10 Hva vi forventer oss av dere
At dere vurderer å melde/ikke melde, evt. når melde Banale lidelser? Kan seksmånedersregelen anvendes? Meldinger som gir nok, men ikke for mye informasjon Gode attester, både på NA0202 og ellers

11 NA 0202 Slik skal det gjøres

12 En god attest Hva slags forhold har du til pasienten
Hva er hensikten med attesten Relevante objektive fakta/funn Din tolkning av disse Konklusjon (I førerkortsammenheng: Din anbefaling) Husk hvem som er mottaker!

13

14 Førerkortforskriften
Førerkortklassene – lavere klasser – gruppe 1 Gjeldende fra og med : Klasse A1 = Lett motorsykkel Klasse A = Tung motorsykkel Klasse B = Personbil Klasse S = Beltemotorsykkel Klasse T = Traktor Klasse M kode = Tohjuls moped Klasse M kode = Tohjuls moped * Klasse M kode = Tre- og firehjuls moped (mopedbil) Gyldighet inntil fylte 75 år, etter dette fornyelse for 1-3 år i samsvar med legeattest Samme helsekrav, forskjellig minstealder (E = tilhenger) * Gjelder også tre- og firehjuls moped med egenvekt inntil 150 kg

15 Førerkortforskriften
Førerkortklassene – høyere klasser: 5 års gyldighetstid inntil fylte 66 år Mellom 66 og 70 år, kun til fylte 71 år 1 års gyldighetstid etter fylte 70 år Stort sett samme helsekrav Gruppe 2 Klasse C1 = Lett lastebil Klasse C = Lastebil Gruppe 3 Klasse D1 = Minibuss Klasse D = Buss + kjøreseddel for buss og drosje + kompetansebevis for utrykningskjøring (E = tilhenger)

16 Førerkortforskriftens vedlegg om helsekrav § 1 Generelle bestemmelser om helse
” Ingen må føre motorvogn når vedkommende på grunn av sykdom, annen påvist eller sannsynlig helsesvekkelse eller bruk av medikamenter ikke er i stand til å kjøre på trygg måte. Når innehaver av førerkort som følge av langvarig svekkelse av helse eller førlighet er i tvil om fortsatt kjøring kan skje på trygg måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for undersøkelse. ”

17 Helsekrav alle klasser
I forhold til Synsstyrke og synsfelt Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser Sinnslidelser, mental retardasjon, personlighetsavvik, nedsatt impulskontroll m.v. Misbruk av rusmidler Bruk av beroligende eller bedøvende midler Andre sykdomstilstander Førlighet

18 Tilleggskrav høyere klasser (gruppe 2 og 3)
I forhold til dobbeltsyn diabetes mellitus (medikamentbehandlet) hjertesykdom m.v. hørsel (klasse D1+D) strengere krav m.h.t. synsstyrke/synsfelt, anfallsvis opptredende hjernefunksjons-forstyrrelse, førlighet

19 De enkelte helsekrav For alle førerkortklasser gjelder:
”Det må ikke være andre sykdomstilstander som gjør eller kan gjøre føreren uskikket til å føre motorvogn.” (Vedlegg om helsekrav § 2 nr 6)

20 Anfall

21 Anfall For alle førerkortklasser gjelder:
” Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet i løpet av de siste 12 måneder.” (Vedlegg om helsekrav § 2 nr 3)

22 Helsekrav etter førerkortgruppe
Gruppe 1 (M, T, S, A1, A og B) Ett års anfallsfrihet (§ 2 nr 3) Gruppe 2 (C1 og C) 10 års anfalls- og medikamentfrihet (§ 3 nr 5) Gruppe 3 (D1, D og kjøreseddel) Ikke anfall etter fylte 18 år (§ 4 nr 1) Det gis ikke dispensasjon for gruppe 2 og 3 ved behandlingskrevende epilepsi

23 Typer anfall Epileptiforme Synkope Uklassifiserbare/andre årsaker
Per definisjon et sirkulatorisk problem, global sirkulatorisk svikt til hjernen. Dispensasjonsadgang varierer med årsak og etter hvor godt denne er klarlagt. Uklassifiserbare/andre årsaker Funksjonelle TIA (kanskje) Migrene Hypoglykemi Dårlig anamnese?

24 Alvorlig vs. banal synkope
sjelden forekommende tilstrekkelig lang forvarselsfase har ikke gitt skader ikke opptrådt under høyrisikoaktivitet

25 Anfall som er irrelevante i trafikksikkerhetssammenheng
bevissthetstap ved hjernerystelse krampeliknende fenomener under innledning eller oppvåkning av narkose besvimelse ved skade/blodtap vasovagal synkope (uten utvikling til grand mal preget anfall) ved blodprøvetaking Klinisk skjønn: kan dette skje igjen i trafikk-sammenheng? Alt må ikke meldes

26 Hjerte Denne mannen var som kjent bussjåfør!

27 Hjerte Det må ikke være symptomgivende hjertesykdom, tegn på koronarsykdom, koronarsykdom i sykehistorien eller vanskelig kontrollerbar blodtrykkssykdom. Må alltid ha spesialisterklæring C1 for de over 70 Livsstil en del av vurderingsgrunnlaget ICD

28 Mental funksjon

29 Endret mental funksjon
I form av kognitiv svikt, neglekt eller annet MMS, klokketest, TMT A og B Praktisk kjørevurdering Nevropsykolog Screen pasientene deres! Spesialenhet for førerkortvurderinger kan være aktuelt (Sunnaas sykehus, Kysthospitalet Stavern, Ringerike sykehus)

30 Vurderingsprøve Ved usikkerhet om en førerkortinnehaver ikke lenger innehar tilstrekkelig helse til å kunne kjøre på en forsvarlig måte, kan man be om en vurderingsprøve ved trafikkstasjon. Anmodningen må gå gjennom Fylkesmannen, som igjen kan henvise til trafikkstasjonen, eller be politiet om å fremstille føreren for praktisk kjøreprøve ved trafikkstasjonen. Svaret går tilbake til legen som gjør sin endelige vurdering

31 Rus

32 Rusmiddellidelser «Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler» Veilederen: avhengighet eller skadelig bruk Vi sliter alle med å tolke dette, men får gjøre så godt vi kan Ikke overlat meldingen til spesialisthelse-tjenesten, men husk også seksmånedersregelen Stadig strengere krav til meldinga

33 Rusmiddellidelser Husk at rusfrihet må dokumenteres og tilbakefall meldes Vi gir avslag på fornyet dispensasjon ved mangelfull dokumentasjon Hvordan og hvor ofte det skal testes avhenger av rusproblemet Overlates delvis til legens skjønn Vær konkrete og ta stilling i attestene deres

34 Medikamenter

35 Medikamentbruk og førerkort
Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruk av beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne (§2 nr 5) beroligende eller bedøvende midler doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne I praksis benzodiazepiner, Z-hypnotika og opiater

36 Førerkortforskriftens helsekrav og retningslinjer for forsvarlig medikamentbruk ved bilkjøring IS (Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker – siste utgave 2013) Helsedirektoratets hjemmeside:

37 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker (IS-2070)
Spesifikke grenser for når helsekrav er oppfylt, noen eksempler på grenser: Helsekrav oftest oppfylt Vanligvis ikke dispensasjon Diazepam ≤ 10 mg > 20 mg Klonazepam ≤ 0,5 mg > 1 mg Zopiklon ≤ 7,5 mg > 15 mg Osv….. Grensene halveres ved to preparater, 1/3 ved tre osv.

38 Opiater Vi regner med reell tilvenning hos smertepasienter.
Ved monoterapi godtar vi opp til tilsvarende 300 mg morfin i.v. døgn for gruppe 1. For gruppe 2 og 3 setter vi stort sett ei grense rundt 150 mg kodein/døgn.

39 Farlige medisiner uten grenser
For en del medikamenter vil det være opp til spesialisten å avgjøre om medikamentbruken er forsvarlig Antipsykotika, antidepressiva og antiepileptika Vi vil kunne kreve eksplisitt vurdering av dette Det er viktig at spesialist og fastlege begge har oversikt over pasientens totale forbruk, opiater eller benzodiazepiner i tillegg?

40 Lyrica Ikke B-preparat
Men sannsynligvis vanedannende og med misbrukspotensiale I førerkortsammenheng ser vi nærmest på det på det som et benzodiazepin Dispensasjonsterskelen heves ved samtidig Lyrica-bruk Strengere krav til oppfølging og kontroll

41 Medikamentbruk – attest ved dispensasjonssøknad
Detaljerte opplysninger om medikamentbruken (døgndose, fordeling gjennom døgnet, evt. variasjoner) Indikasjonen Evt. planer om endring av medikamentbruken Andre relevante opplysninger Vurdering av påvirkningsgraden

42 Hovedpunkter for vurdering av medikamentbruk og bilkjøring
bruk som ikke reduserer årvåkenhet og kjøreevne godgjort at søker kan kjøre sikkert på tross av medikamentbruken mer restriktiv for høyere klasser Påvirkningsgrad avhengig av alder, sykdom, smertetilstand, annen legemiddelbruk, tilvenning Unngå kjøring under innstilling og doseøkning, og inntil reaksjon på legemidlet er kjent

43 God tur hjem

44


Laste ned ppt "v/seniorrådgiver Kjetil Lenes"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google