Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av IKT i helse- og omsorgstjenesten i kommunene – Stavern 3. september 2007 Bruk av IKT i hjemmebaserte tjenester. Elektronisk samhandling med sykehuset?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av IKT i helse- og omsorgstjenesten i kommunene – Stavern 3. september 2007 Bruk av IKT i hjemmebaserte tjenester. Elektronisk samhandling med sykehuset?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av IKT i helse- og omsorgstjenesten i kommunene – Stavern 3. september 2007 Bruk av IKT i hjemmebaserte tjenester. Elektronisk samhandling med sykehuset? Anne Liv Sørensen Fag-og utviklingsansvarlig IKT helse Horten Kommune

2  Helpdesk.wmv Helpdesk.wmv

3  Det dreier seg om hvordan vi disponerer de ressursene vi har innenfor et gitt tidsrom.  Det dreier seg om at samfunn og bruker skal få mest mulig gevinst ut av vår ressursbruk  Det dreier seg om rettferdig fordeling  Det dreier seg om å dekke samme behov med samme tilbud og kvalitet  Men likt tilbud gir ikke alltid samme resultat! Det dreier seg om kvalitet – og kunnskapsbasert praksis

4 Tjenesteyting til den enkelte bruker av hjemmetjenester, opp mot vårt juridiske rammeverk for pleie- og omsorg. Balansen mellom systemer og rutiner (kollektive) kontra det faglige skjønn og kreativitet (individuelle)

5 Utviklingsarbeidet i kommunen og helse organisert i prosjektene:  Heldiks  Kvalitetskommunesamarbeidet  Kompass

6 Hva menes med intern kontroll?  Intern kontroll defineres i videste forstand som en prosess, iscenesatt og gjennomført av kommunens ledelse og ansatte. Den utformes for å gi betryggende sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen følgende områder: - Målrettet, hensiktsmessig og effektiv drift - Pålitelig rapportering - Etterlevelse av gjeldende lover og regler

7 Er at vårt helhetlige rammeverk for internkontroll er utformet for å gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse innenfor områdene:  Målrettet, hensiktsmessig og effektiv drift  Pålitelig rapportering  Etterlevelse av lover og regelverk Rådmannens fokus: Informasjonssikkerhets policy

8 Den omvendte pyramide- Kommunens ansikt utad Kvaliteten i kommunens tjenesteproduksjon (soft isen)

9 De faglige rollene i organisasjonen vår for ivaretakelse av bruker PAS: Pasientansvarlig sykepleier Kontinuitet, faglig forsvarlighet og koordinering av tjenestetilbudet Styrer pleieplan, IPLOS registreringer og sikrer riktig grunnlag for arbeidsplan som ressursstyringsverktøy. Primærkontakt: Helsefagarbeider oppnevnes av avdelingsleder ved behov. Er medlem av teamet. Selvstendig ansvar. Delegerte ansvarsoppgaver og delegerte sykepleieroppgaver.

10

11  Manuell telling, (nåsituasjon-03)  Digitalt verktøy, arbeidsplan  Registrerte TT-tid  Saksbehandling digitalt  Tildelt tid  Likt grunnlag for tjenesteutføring! Harde facts – kvalitative begrunnelser

12 Utføre, prosess:  Dagsplaner utarbeides administrativt  Utførerne korrigerer tidsbruk på bakgrunn av behov  Kvalitetsstyring med henvisning til styrende dokumenter og rutiner vedtatt av helseledergruppen

13 Utføre, grunnlag for rapporter:  Rapporterantall brukere antall besøk brukt tid  Kan tas ut pr. avdeling  Kan tas ut totalt

14

15

16 Det dreier seg om kvalitet – det dreier seg om fordeling! Uke xx Avd.1 Avd. 2Avd.3Gj.snitt uke Brukt tid Oppdrag Tjenestebrukere Tid/bruker Oppdrag/bruker 100% tid /35,5t = årsverk

17 Det dreier seg om kvalitet – det dreier seg om fordeling! Uke xx Avd.1 Avd. 2Avd.3Gj.snitt uke Brukt tid485,2446,5291,2407,6 Oppdrag1604145411171392 Tjenestebrukere11110788102 Tid/bruker Oppdrag/bruker 100% tid /35,5t = årsverk

18 Det dreier seg om kvalitet – det dreier seg om fordeling! Uke xx Avd.1 Avd. 2Avd.3Gj.snitt uke Brukt tid485,2446,5291,2407,6 Oppdrag1604145411171392 Tjenestebrukere11110788102 Tid/bruker4,374,173,313,95 Oppdrag/bruker 100% tid /35,5t = årsverk

19 Det dreier seg om kvalitet – det dreier seg om fordeling! Uke xx Avd.1 Avd. 2Avd.3Gj.snitt uke Brukt tid485,2446,5291,2407,6 Oppdrag1604145411171392 Tjenestebrukere11110788102 Tid/bruker4,374,173,313,95 Oppdrag/bruker14,4513,5812,6913,57 100% tid /35,5t = årsverk

20 Det dreier seg om kvalitet – det dreier seg om fordeling! Uke xx Avd.1 Avd. 2Avd.3Gj.snitt uke Brukt tid485,2446,5291,2407,6 Oppdrag1604145411171392 Tjenestebrukere11110788102 Tid/bruker4,374,173,313,95 Oppdrag/bruker14,4513,5812,6913,57 100% tid /35,5t = årsverk 808,7 22,8 774,2 21,8 485,4 13,7 679,4 19,1

21 Forbedring: - det dreier seg om kvalitet  Avvikshåndtering  ROS analyser  Likt grunnlag for tjenesteutføring!  Leon prinsippet!  Hvor legger vi lista?  Fagutøvelsen styrkes ved bruk av verktøy som gir grunnlag for rapportering og analyse

22 Kommunikasjonens irrganger!

23  TK (Tildelingskontoret)  Samhandler med sykehusavdelingene om utskrivningsklare pasienter  IPLOS utfordret kommunen internt til felles oppfatning  Noen av indikatorene kunne bidra til kommunikasjonen sykehuset/kommunen Elektronisk samhandling eksternt?

24 IPLOS variablene i samhandlingen kommunen og sykehuset

25  Et felles språk  Kan snakke om endring i pasientens tilstand  Gir gode indikatorer for TK`s planlegging av tjenesten  1. Institusjon eller hjemme  2. Pekepinn på nivå Hva har vi vunnet?

26

27 Oppsummering samhandling 1. og 2. linjetjenestene? TAKK FOR MEG!


Laste ned ppt "Bruk av IKT i helse- og omsorgstjenesten i kommunene – Stavern 3. september 2007 Bruk av IKT i hjemmebaserte tjenester. Elektronisk samhandling med sykehuset?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google