Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse. Regelverket Tjenestetvistloven Hovedavtalen i staten – del 3 Personalmelding (PM 2012:10)PM 2012:10 Hefte: ”Arbeidskonflikter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse. Regelverket Tjenestetvistloven Hovedavtalen i staten – del 3 Personalmelding (PM 2012:10)PM 2012:10 Hefte: ”Arbeidskonflikter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse

2 Regelverket Tjenestetvistloven Hovedavtalen i staten – del 3 Personalmelding (PM 2012:10)PM 2012:10 Hefte: ”Arbeidskonflikter i staten”Arbeidskonflikter i staten Teknisk revisjon i 2012 av heftet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

3 Tjenestetvistloven Tjenestetvistloven § 20 nr 2 og § 17 - 14 dager etter at meglingen er begynt kan partene kreve meglingen avsluttet Arbeidskamp kan lovlig iverksettes tidligst en uke etter lovlig krav om avslutning av megling Den tariffavtalen som gjaldt ved tvistens utbrudd gjelder hvis ikke partene er enige om annet – tjenestetvistloven § 20 nr 2. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

4 Hovedavtalen Hovedavtalen § 43 - Plassoppsigelsene Minst 14 dager før arbeidskamp settes i verk Hvilke etater/virksomheter oppsigelsen gjelder for Det omtrentlige antall arbeidstakere som tas ut i arbeidskamp Hovedavtalen § 43 – Plassfratredelsen Navneliste presenteres motparten minst fire dager før plassfratredelsen Ved opptrapping – varsel på fire dager med etater, virksomheter og navnelister Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

5 Hvem kan ikke tas ut i streik? Embetsmenn – tjenestetvistloven § 22 Militære tjenestemenn Øverste leder i virksomheten – Hovedavtalen § 44 Øverste leder av personalfunksjonen Andre som det kan søkes unntak for: øverste leder av driftsenheten annen nødvendig dekning av personalfunksjonen Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

6 Unntak fra streik – forts.: Arbeidstakere som må være til stede for å avverge: fare for liv og helse hindre at eiendom, materiell, utstyr mv blir ødelagt eller går tapt driftens avslutning eller gjenopptakelse Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

7 Hvem gjør hva? FAD har kontakten mot hovedsammenslutningene og kontaktpersonene i fagdepartementene Kontaktpersonene har kontakt med de statlige virksomhetene som er omfattet De som er ansvarlig for etatsstyringen i departementene må involveres Virksomhetene må sende konsekvensvurderinger om liv og helse til Statens helsetilsyn i vedkommende fylke med kopi fagdepartementene Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

8 Hvem gjør hva? – forts.: Fagdepartementene må følge med og informere sin statsråd om virkningene av streik HOD har en særlig rolle med å innhente vurderinger fra Statens helsetilsyn HOD tar stilling til råd fra Statens helsetilsyn angeånde fare for liv og helse HOD ber i tilfelle fare for liv og helse AD om å legge frem forslag om tvungen lønnsnemnd Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

9 Ulike spørsmål under streiken: Vikarer og midlertidig ansatte Uorganiserte De som ikke står på navnelisten Nye oppgaver som følge av streik? Ingen kan utføre streikendes oppgaver, men unntak for overordnede med reelt lederansvar for den arbeidstaker som er i streik – lovlig streik må respekteres Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

10 Ulike spørsmål under streiken: Hel eller delvis arbeidsnedleggelse – bare for noen arbeidsoppgaver og for noen arbeidstakere Delvis plassfratredelse er ikke lovlig Flere tilsettingsforhold Ensidig tilbaketrekking er ikke lovlig Lønn Pensjonsforhold Sykepenger, fødselspenger Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

11 Ulike spørsmål under streiken: - forts.: Tjenestereise Permisjoner Ferie Kurs Oppsigelser Tilbakeleverning av nøkler mv Adgang til arbeidsplassen Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

12 Ulike spørsmål under streiken: - forts.: Streikevakter, streikekomiteer Ansattes representanter i innstillings- og tilsettingsråd Verneombud Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

13 Mer om prosessens ulike faser: Organisasjonenes varslingsplikt – varsel om plassfratredelse 14 dager før streik Forberedelse for eventuell streik i den enkelte virksomhet Virksomhetene søker om unntak for funksjoner eventuelt navngitte personer, jf. HA § 44 nr.2 (før navnelistene) Bruk standardskjema Søknad sendes FAD med kopi til fagdepartementet FAD legger søknadene frem for hovedsammen- slutningene > praksis knyttet til unntakssøknadene Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

14 Mer om prosessens ulike faser: Svar sendes virksomhetene og fagdepartementene via FAD Navnelistene – 4 dager før eventuell streik Utvidelse – nye lister med 4 dagers varsel Hovedsammenslutningene leverer navnelister til FAD > sender til kontaktpersonene i departementene > sender disse til sine kontakter i virksomhetene Tilsvarende prosess ved søknad om dispensasjon (etter at navnelistene er mottatt) Bruk standardskjema Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

15 Etter avslutning av konflikten: Normal arbeidssituasjon skal etableres så raskt som mulig Etteroppgjør – for mye eller for lite utbetalt lønn Medlemslister – må utlevers arbeidsgiver Evaluering? Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

16 Kontakt FAD streikeberedskap@fad.dep.no 934 95 287 (beredskapstelefon) Arbeidsgiverpolitisk avdeling: 22 24 48 01 Servicetorget i FAD: 22 24 46 60 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet


Laste ned ppt "Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse. Regelverket Tjenestetvistloven Hovedavtalen i staten – del 3 Personalmelding (PM 2012:10)PM 2012:10 Hefte: ”Arbeidskonflikter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google