Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

2 Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge
Instutt for helse og omsorgsfag Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

3 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge
ansatte Daglig leder 50% stilling Faglig leder 50 % stilling Veiledere, 25% x 2 Fem stipendiatprosjekter og to postdoc prosjekter med tilknytning Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

4 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge
BAKGRUNN FOR SENTRENE Stortingsmelding 25 ( ) Om omsorgsforskning (side 15) styrke forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til omsorgstjenestene og eldres helse og levekår, med spesielt vekt på demens gjennom etablering av regionale FoU-sentre for omsorgsforskning, og en gradvis opptrapping av forskningsmidler for å styrke den praksisnære forskningen Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

5 Praksisnær omsorgsforskning (Stortingsmelding nr. 25)
skal skje i nært samspill med kommunesektoren, både om innholdet i forskningen og finansieringen KS har gjennom den nye kvalitetsavtalen for helse- og omsorgstjenesten forpliktet seg til å bidra til økt kommunal deltakelse i omsorgsforskning og utviklingsarbeid Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

6 Andre sentrale politiske signaler
Stortingsmelding nr. 30 ( ) Klima for forskning Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

7 I flg Stortingsmelding nr. 30
stort behov for - sterkere forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for organisering og utforming av den kommunale omsorgstjenesten - mer kunnskap både om innhold, situasjonen for mottakere av de kommunale tjenestene og samspillet mellom familie og lokalsamfunn - behov for effekter av ulike samhandlingsmetoder i helse og velferdstjenesten, samt organisatoriske og økonomiske barrierer for samhandling Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

8 Senter for omsorgsforskning - kort historikk
2006: Senter for omsorgsforskning, Østlandet ved Høgskolen i Gjøvik Juni 2008: 4 regionale sentra, bla – Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge ved Høgskolen i Tromsø Finansiering: Norges Forskningsråd. Tildeling skjedde etter søknad Frem til 1. august 2009: Avdeling for helsefag, Høgskolen i Tromsø Etter 1. august 2009:Institutt for helse og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

9 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge
Hjemmeside Felles adresse: med link til de regionale sentrene Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

10 Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge - hovedmål
styrke forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til omsorgstjenestene og eldres helse og levekår - med særskilt fokus på demens Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

11 Søknaden fra HiTø i 2008: fire tematiske områder
Samarbeid og samordning mellom nivå og tjenester Omsorgstjenester i en flerkulturell kontekst * Aktiv omsorg og rehabilitering* Utvikling av metodisk tilnærming i helsefaglig forskning Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

12 Senter for omsorgsforskning skal dessuten:
- samarbeide med undervisningssykehjem, undervisningshjemmetjenesten , forskningssentre og ressurs- og kompetansesentre - være kompetansesenter for fagspesifikk og tverrfaglig forskning og formidling innenfor omsorgsarbeid i nord Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

13 Sentrene er lagt til en utdanningsinstitusjon og skal bidra til
- styrke praksisnær forskning og utvikling - å gi relevante utdanningstilbud til helsetjenesten - til utvikling og styrking av metodeopplæring i utdanningene Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

14 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge
STATUS - Finansiering av Forskningsrådet 1. fase - HiT: Interimstyre og referansegruppe - 2. fase - UiT: Instituttstyret v/IHO og referansegruppe - Tilleggsfinansiering kr Pågående forskningsprosjekter: 5 stipendiatprosjekter, 2 post doc prosjekter, ++ - Utvikling av nye forskningsprosjekter, søknader - Samarbeidsavtaler Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

15 Samarbeid undervisningssykehjemmene og undervisningshjemmetjenestene
tilleggsbevilgning kr – fra Helsedirektoratet samarbeid, forskningsfaglig bistand og veiledning til undervisningssykehjemmene og undervisningshjemmetjenestene bistand og veiledning avhengig av den enkelte tjenestens behov og lokale forhold ansvar for at det etableres samarbeid mellom sentrene og USH/UHT påhviler alle berørte parter Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

16 Forskningsprosjektene, PhD
Aktivitet i et livsløpsperspektiv hos eldre med helseproblemer. Samiske livsfortellinger. Erfaringer med alderdom, helse og sykdom. Muligheter for personer med demenssykdom som bor i sykehjem i Troms til å føre et meningsfylt liv ut fra sine tidligere interesser, aktiviteter og vaner. Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

17 Forskningsprosjektene, PhD
Å få og ta i bruk eit teknisk hjelpemiddel – brukaren sitt perspektiv. Bruk av tvang hos personer med psykisk utviklingshemming med alvorlig utfordrende atferd. Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

18 Forskningsprosjektene
- Identitetsbevarende omsorg for personer med Alzheimer sykdom og deres familier - Et samhandlings- og brukerperspektiv på lærings- og mestringsprosesser hos personer med hjerneslag og deres nærstående Smertevurdering av eldre pasienter med demens som bor på sykehjem - Institusjon og lokalsamfunn Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

19 Finansiering av PhD-prosjekter
Programmet Strategiske høgskoleprosjekter Formål: generelt – å styrke forskning, utviklingsarbeid og FOU i høgskolene og spesielt – styrke FOU rettet inn mot praktiske formål Stipendiatstillinger ved IHO – som tematisk passer inn Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

20 Forskningsprosjektene, navn
Kirsti I. Kuosa (sykepleier, Phd kandidat) Ingrid Drageseth (sykepleier, PhD kandidat) Bodil Hansen Blix (sykepleier, PhD kandidat) Astrid Gramstad (ergoterapeut, PhD kandidat) Linn Ebeltoft Sparby (vernepleier, PhD kandidat) Aud Mari Fjelltun (sykepleier, PhD) Cathrine Arntzen (ergoterapeut, PHD) Liv-Berit Knudsen – Toril Agnete Larsen Torunn Hamran Elin Damsgård Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

21 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge
UTFORDRINGER Kompetansesenter for hele landsdelen - størrelse, reisekostnader Utfordringer knyttet til Nord-Norge: begrenset antall personer med utdanning på hovedfags- og mastergradsnivå konkurranse om kvalifiserte fagfolk - rekruttering av helsefaglige forskere - langsiktig tenkning Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

22 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge
Hva kan UiT bidra med fortsatt fokus på utdanningenes relevans - grunnutdanningene i helsefagene? (bachelor) - videreutdanningene? - masterutdanningene? Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

23 Master i helsefag ved Universitetet i Tromsø
antall kandidater størst rekruttering fra høgskolene og spesialisthelsetjenesten masteroppgaver knyttet til egen praksis Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

24 Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Strategiplan 2010-2013
Bidra til at Det helsevitenskapelige fakultet blir nasjonalt ledende på praksisnær forskning ved å - stimulere til økt forskningsfokus på samhandling mellom helseprofesjonene - drive pasientnær forskning for å bedre kvaliteten i profesjonsutøvelse samt optimalisere pasientforløp til nytte for pasienter/klienter, pårørende, profesjonsutøvere og helsevesenet som system. Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

25 Hva kan kommunene bidra med?
praksisnær omsorgsforskning - skal skje i nært samspill med kommunesektoren, både om innholdet i forskningen og finansieringen KS har gjennom den nye kvalitetsavtalen for helse- og omsorgstjenesten forpliktet seg til å bidra til økt kommunal deltakelse i omsorgsforskning og utviklingsarbeid (jfr St.meld.nr.25) Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

26 Ansatte fra 1.november 2009 daglig leder: faglig leder:
Elin Damsgård faglig leder: Torunn Hamran veiledere USH/UHT: Toril Agnete Larsen Liv-Berit Knudsen Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

27 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge
Referansegruppe Terese Folgerø, eldeoverlege i Tromsø kommune Herbjørg Fagertun, prosjektleder DMS Nord-Troms Herbjørg Valvåg, representant Midt-Troms regionråd Margrethe Hagrupsen, representant kommunene Midt-Troms og Nord-Troms Kristine Grønmo, representant Karsjok Ellen Mogård Larsen, leder FoU-avdelingen, Helgeland USH,Kroken Toril B. mobakken, FoU-leder USH, Kroken Karina Kolflaath, fagsjef Fylkesmannen i Troms, justis- og sosialavdelingen Adri Vermeer, overlege Område geriatrisk tjeneste for Midt-Troms Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge


Laste ned ppt "Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google