Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge. Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Senter for omsorgsforskning, Nord- Norge Instutt for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge. Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Senter for omsorgsforskning, Nord- Norge Instutt for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

2 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Senter for omsorgsforskning, Nord- Norge Instutt for helse og omsorgsfag Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø

3 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge ansatte Daglig leder 50% stilling Daglig leder 50% stilling Faglig leder 50 % stilling Faglig leder 50 % stilling Veiledere, 25% x 2 Veiledere, 25% x 2 Fem stipendiatprosjekter og to postdoc prosjekter med tilknytning Fem stipendiatprosjekter og to postdoc prosjekter med tilknytning

4 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge BAKGRUNN FOR SENTRENE  Stortingsmelding 25 (2005-2006) Om omsorgsforskning (side 15) - styrke forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til omsorgstjenestene og eldres helse og levekår, med spesielt vekt på demens - gjennom etablering av regionale FoU-sentre for omsorgsforskning, og en gradvis opptrapping av forskningsmidler - for å styrke den praksisnære forskningen

5 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Praksisnær omsorgsforskning (Stortingsmelding nr. 25)  skal skje i nært samspill med kommunesektoren, både om innholdet i forskningen og finansieringen  KS har gjennom den nye kvalitetsavtalen for helse- og omsorgstjenesten forpliktet seg til å bidra til økt kommunal deltakelse i omsorgsforskning og utviklingsarbeid

6 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Andre sentrale politiske signaler Stortingsmelding nr. 30 (2008-2009) Klima for forskning Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen

7 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge I flg Stortingsmelding nr. 30 stort behov for -sterkere forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for organisering og utforming av den kommunale omsorgstjenesten -mer kunnskap både om innhold, situasjonen for mottakere av de kommunale tjenestene og samspillet mellom familie og lokalsamfunn -behov for effekter av ulike samhandlingsmetoder i helse og velferdstjenesten, samt organisatoriske og økonomiske barrierer for samhandling

8 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Senter for omsorgsforskning - kort historikk  2006: Senter for omsorgsforskning, Østlandet ved Høgskolen i Gjøvik  Juni 2008: 4 regionale sentra, bla – Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge ved Høgskolen i Tromsø  Finansiering: Norges Forskningsråd. Tildeling skjedde etter søknad  Frem til 1. august 2009: Avdeling for helsefag, Høgskolen i Tromsø  Etter 1. august 2009:Institutt for helse og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT

9 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Hjemmeside Felles adresse: http://www.omsorgsforskning.no/ med link til de regionale sentrene

10 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Senter for omsorgsforskning, Nord- Norge - hovedmål styrke forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til omsorgstjenestene og eldres helse og levekår - med særskilt fokus på demens

11 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Søknaden fra HiTø i 2008: fire tematiske områder  Samarbeid og samordning mellom nivå og tjenester  Omsorgstjenester i en flerkulturell kontekst *  Aktiv omsorg og rehabilitering*  Utvikling av metodisk tilnærming i helsefaglig forskning

12 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Senter for omsorgsforskning skal dessuten: -samarbeide med undervisningssykehjem, undervisningshjemmetjenesten, forskningssentre og ressurs- og kompetansesentre - være kompetansesenter for fagspesifikk og tverrfaglig forskning og formidling innenfor omsorgsarbeid i nord

13 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Sentrene er lagt til en utdanningsinstitusjon og skal bidra til - styrke praksisnær forskning og utvikling -å gi relevante utdanningstilbud til helsetjenesten -til utvikling og styrking av metodeopplæring i utdanningene

14 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge STATUS -Finansiering av Forskningsrådet 1. fase - HiT: Interimstyre og referansegruppe -2. fase - UiT: Instituttstyret v/IHO og referansegruppe -Tilleggsfinansiering kr 450 000.- - Pågående forskningsprosjekter: - 5 stipendiatprosjekter, 2 post doc prosjekter, ++ -Utvikling av nye forskningsprosjekter, søknader -Samarbeidsavtaler

15 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Samarbeid undervisningssykehjemmene og undervisningshjemmetjenestene  tilleggsbevilgning kr 450 000 – fra Helsedirektoratet  samarbeid, forskningsfaglig bistand og veiledning til undervisningssykehjemmene og undervisningshjemmetjenestene  bistand og veiledning avhengig av den enkelte tjenestens behov og lokale forhold  ansvar for at det etableres samarbeid mellom sentrene og USH/UHT påhviler alle berørte parter

16 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Forskningsprosjektene, PhD Aktivitet i et livsløpsperspektiv hos eldre med helseproblemer. Samiske livsfortellinger. Erfaringer med alderdom, helse og sykdom. Muligheter for personer med demenssykdom som bor i sykehjem i Troms til å føre et meningsfylt liv ut fra sine tidligere interesser, aktiviteter og vaner.

17 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Forskningsprosjektene, PhD  Å få og ta i bruk eit teknisk hjelpemiddel – brukaren sitt perspektiv.  Bruk av tvang hos personer med psykisk utviklingshemming med alvorlig utfordrende atferd.

18 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Forskningsprosjektene - Identitetsbevarende omsorg for personer med Alzheimer sykdom og deres familier -Et samhandlings- og brukerperspektiv på lærings- og mestringsprosesser hos personer med hjerneslag og deres nærstående - Smertevurdering av eldre pasienter med demens som bor på sykehjem - Institusjon og lokalsamfunn

19 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Finansiering av PhD-prosjekter Programmet Strategiske høgskoleprosjekter Formål: - generelt – å styrke forskning, utviklingsarbeid og FOU i høgskolene - og spesielt – styrke FOU rettet inn mot praktiske formål Stipendiatstillinger ved IHO – som tematisk passer inn

20 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Forskningsprosjektene, navn  Kirsti I. Kuosa (sykepleier, Phd kandidat)  Ingrid Drageseth (sykepleier, PhD kandidat)  Bodil Hansen Blix (sykepleier, PhD kandidat)  Astrid Gramstad (ergoterapeut, PhD kandidat)  Linn Ebeltoft Sparby (vernepleier, PhD kandidat)  Aud Mari Fjelltun (sykepleier, PhD)  Cathrine Arntzen (ergoterapeut, PHD)  Liv-Berit Knudsen – Toril Agnete Larsen  Torunn Hamran  Elin Damsgård

21 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge UTFORDRINGER Kompetansesenter for hele landsdelen - størrelse, reisekostnader Utfordringer knyttet til Nord-Norge: - begrenset antall personer med utdanning på hovedfags- og mastergradsnivå - konkurranse om kvalifiserte fagfolk - rekruttering av helsefaglige forskere - langsiktig tenkning

22 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Hva kan UiT bidra med fortsatt fokus på utdanningenes relevans -grunnutdanningene i helsefagene? (bachelor) -videreutdanningene? - masterutdanningene?

23 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Master i helsefag ved Universitetet i Tromsø  antall kandidater  størst rekruttering fra høgskolene og spesialisthelsetjenesten  masteroppgaver knyttet til egen praksis

24 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Strategiplan 2010-2013 Bidra til at Det helsevitenskapelige fakultet blir nasjonalt ledende på praksisnær forskning ved å - stimulere til økt forskningsfokus på samhandling mellom helseprofesjonene - drive pasientnær forskning for å bedre kvaliteten i profesjonsutøvelse samt optimalisere pasientforløp til nytte for pasienter/klienter, pårørende, profesjonsutøvere og helsevesenet som system.

25 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Hva kan kommunene bidra med? praksisnær omsorgsforskning -skal skje i nært samspill med kommunesektoren, både om innholdet i forskningen og finansieringen - KS har gjennom den nye kvalitetsavtalen for helse- og omsorgstjenesten forpliktet seg til å bidra til økt kommunal deltakelse i omsorgsforskning og utviklingsarbeid (jfr St.meld.nr.25)

26 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Ansatte fra 1.november 2009 daglig leder: Elin Damsgård (elin.damsgard@uit.no)elin.damsgard@uit.no faglig leder: Torunn Hamran (torunn.hamran@uit.no)torunn.hamran@uit.no veiledere USH/UHT: Toril Agnete Larsen (toril.agnete.larsen@uit.no)toril.agnete.larsen@uit.no Liv-Berit Knudsen (liv-berit.knudsen@uit.no)liv-berit.knudsen@uit.no

27 Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Referansegruppe  Terese Folgerø, eldeoverlege i Tromsø kommune  Herbjørg Fagertun, prosjektleder DMS Nord-Troms  Herbjørg Valvåg, representant Midt-Troms regionråd  Margrethe Hagrupsen, representant kommunene Midt- Troms og Nord-Troms  Kristine Grønmo, representant Karsjok  Ellen Mogård Larsen, leder FoU-avdelingen, Helgeland USH,Kroken  Toril B. mobakken, FoU-leder USH, Kroken  Karina Kolflaath, fagsjef Fylkesmannen i Troms, justis- og sosialavdelingen  Adri Vermeer, overlege Område geriatrisk tjeneste for Midt- Troms


Laste ned ppt "Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge. Presentasjon av Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge Senter for omsorgsforskning, Nord- Norge Instutt for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google