Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye betalingssystemers muligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye betalingssystemers muligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye betalingssystemers muligheter
Erik Amdal Statens vegvesen Vegdirektoratet

2 Presentasjonens innhold:
Om AutoPASS som betalingssystem organisering og ansvar Om AutoPASS – samordnet betaling på veg og ferje Bompengenes betydning Om automatiske bomstasjoner Utviklingen fremover

3 Statens vegvesen sitt ansvar

4 Bompengeorganiseringen
Statens vegvesen Vegdirektoratet H o v e d a v t a l e Region-vegkontor 1 Region-vegkontor n D r i f t s a v t a l e D r i f t s a v t a l e Bompenge-selskap 1 Bompenge-selskap 2 Bompenge-selskap 3 Bompenge-selskap ...n

5 Ferjeorganiseringen Statens vegvesen Vegdirektoratet
H o v e d a v t a l e Region-vegkontor 1 Region-vegkontor n T i l s k u d d s a v t a l e T i l s k u d d s a v t a l e Ferje- selskap 1 Ferje-selskap 2 Ferje-selskap 3 Ferje-selskap…n

6 AutoPASS-spesifikasjoner
Betalingsutstyr bomstasjoner Betalingsutstyr ferje Sentralsystem for bom/ferje Driftstjenester (bom) Formidlingssentral AutoPASS samordnet betaling (ASB)

7 Betjent bomstasjon

8 Selvbetjent bomstasjon

9 Selvbetjening! Gjennom siste tids utvikling, spesielt knyttet til innføring av Autopass-systemet, er det høstet erfaringer som viser behov for systemforbedringer med mål om å oppnå flere positive effekter for brukerne og bompengeselskapene.

10 Automatisk bomstasjon

11 Bompengeprosjekter, våren 2004
City Projects Single Projects Toll collection on ferries AutoPASS tolling E69 Magerøya Rv 17 Helgeland Br. Namsos Trondheim E39 Øysand - Thamshamn Rv714 Hitra - Frøya E39 Krifast Rv 658 Ålesund Tunnels Rv 755 Skarnsund Br. Rv 61 Hareid - Sulesund E6 Trondheim - Stjørdal Rv 653 Eikesund - Rjånes Rv 64 Skålavegen Rv 5 Naustdal Tunnel Sykkylven Br. E39 Teigen - Bogen Rv 5 Fjærland - Sogndal Rv 566 Osterøy Br. Rv 5 Fodnes - Mannheller E39 Nordhordland Br. Rv 551 Folgefonn Tunnel Bergen E134 Rullestad ravine Rv 562 Askøy Br. Rv 35 Lunner - Gardermoen Fv 207 Bjorøy Oslo E39 Triangular Link E39 Borevik - Jektevik Rv 23 Oslofjord Link E18 Askim (Østfold Pack) Rv 544 Halsnøy Link E6 at Moss (Østfold Pack) Rv 47 T Link E39 Rennesøy Rv108 Hvaler Tunnel E18 N. Vestfold Rv 519 Finnøy Tønsberg N. Jæren Rv 13 Ryfast E18 Aust-Agder Rv 45 Gjesdal Kristiansand E39 Lister Pack Rv 9 Setesdalsveien

12 Utfordringer Tjenester Betalings- middel Pengekrav Avregning Andre
Ferje Tog Fly/Leiebil Koll.transport Parkering Bompengebet. Betalings- middel Tjenester Pengekrav Bomveg-selskap Bank Private aktører Avregning Ferje-selskap Parkerings-selskap Andre

13 AutoPASS - samordnet betaling Forankring
St.meld. Nr 46 ( ) ”..departementet tar sikte på å prøve ut en provenynøytral ordning, der passasjerbetalingen innarbeides i kjøretøytakstene på enkelte samband” Innst. S. nr 119 ( ), viser komiteens flertall til at; ”det pågår eit arbeid for å samordnet billettsystema og innføre elektronisk billettering. Fleiratalet vil streke under verdien av at dette arbeidet blir ført vidare og intensivert”. St. prp. nr. 1 (2002 – 2003) Budsjettet ”Av hensyn til trafikantene og av effektiviseringshensyn har Samferdselsdepartementet som målsetning å utarbeide et felles betalingssystem på bompengestasjoner og ferjer innen 2005” Budsjett innst. S. nr. 13 ( ) ”Flertallet [i komitéen] er tilfreds med at departementet har satt i gang et arbeid med å utarbeide et felles betalingssystem på bompengestasjoner og ferjer innen 2005”

14 ASB - Formål Formålet med AutoPASS samordnet betaling (ASB) er at trafikanten gjennom kontrakt med ett bompengeselskap eller ferjeselskap skal kunne benytte sin brikke (kort) til betaling i andre bompengeanlegg og ferjestrekninger - uten å gjøre noen ny avtale med et annet selskap.

15 Interopererabilitet Tilgrensende prosjekter for interopererbarhet
AutoPASS Vegdirektoratet AutoPASS Samordnet Betaling Sentralsystem Kontraktuell, operativ og teknisk kompatibilitet Harmonisering av takster

16 2001-2005 Trondheim Oslo Hvaler Rennfast E18 Vestfold
Oslofjordforbindelsen Trekantsambandet Nord-Jæren Sykkylvsbrua E6/18 Østfold E18 Aust-Agder (Rv4 Oppland) E39 S-Trøndelag Namdal Lister Rv35 Akershus Bergen Tønsberg Rv9 Setesdal Kristiansand Rv45 Gjesdal Rv661 Straumsbrua Rv562 Askøybroen E6 Svinesundsforbindelsen

17 AutoPASS – samordnet betaling
AFS Operatør (borte) Utsteder (hjemme) CS Bank CPE RSU Bruker OBU VEG

18 AutoPASS – samordnet betaling for ferje
Nytt Riksregulativ for ferjetakster Nytt sentralsystem AutoPASS brikkebetaling Ny billettmaskin og AutoPASS kort Selvbillettering

19 AutoPASS Fosen

20 AutoPASS - Fosen

21 Klassifiseringsutstyr
AutoPASS brikkebetaling - ferje Klassifiseringsutstyr

22 Billetteringsområdet

23 AutoPASS – samordnet betaling
AFS Operatør (borte) Utsteder (hjemme) CS Bank CPE RSU Bruker OBU FERJE

24 Et viktig steg i retning målet
En avtale – En brikke (Smart kort) – En faktura Bompenger Avtale AutoPASS brikke/kort Faktura AutoPASS utsteder Ferjer The vision is that ‘The User shall be able to benefit from any Electronic Fee Collection service based on the AutoPASS concept having one (and one only) contract with an AutoPASS Contract Issuer. Further: The EFC service shall be independant of the transport service offered, e.g. use of road infrastructure, ferries and parking. The AutoPASS Contract is one important step towards this vision. The facility for paying road toll having one contract – one OBU and one invoice is there now. In two years the same facility for paying for the ferries will be there. Payment for parking has already been tested in Parking houses and there is an increasing interest from the parking companies to implement the EFC for parking payment. Public Transport and other transport related services may also be added to the same concept, - extending the scope to a complete transport payment system based on a central account that is either pre- or post paid. The term ‘Transport account’ is sometimes used to describe the complete solution for payment for transport services. Fornøyd bruker Parkering Kollektiv transport etc

25 Videre samordning Storebelt Øresund Svinesund
Etablere interopererabilitet med resten av Norden: Storebelt Øresund Svinesund

26 Bompenger i Norge - betydning!
Vel 3,5 milliarder kr. i brutto bompengeinntekter pr. år 1/3 av samlete norske statlige veginvesteringer 1,5 million brukere/kjøretøyer 50 bompengeanlegg/bompengeselskaper 500 kjørefelt med betalingsutstyr kjt/døgn

27 Totale bompengeinntekter 1995-2004

28 Samlede driftskostnader 1995-2004

29 Hva påvirker driftskostnaden?
Trafikkvolum Brikkeandel Bomring Interne adm. kostnader Konkurranseutsetting Færre og større bompengeselskaper Enklere takst og rabattsystem

30 Et ideelt bompengeprosjekt…
…har høy trafikk og lave takster …benytter automatisert innkreving, har høy brikkeandel og ikke bemannede bomstasjoner …benytter lite ressurser til styrearbeid, daglig leder, konsulenter med mer …konkurranseutsetter innkrevingen

31 Bomringen i Bergen (Årsdøgntrafikk: 21100)

32 Bergen, før og etter

33 Fremtidens løsning

34 Hvorfor automatiske bomstasjoner
Lave anleggskostnader eks. geometri kan benyttes Raskt å etablere Lave driftskostnader Økt trafikksikkerhet Bedre trafikkavvikling

35 Økonomiske muligheter!
Totale innkrevingskostnader i dag er ca 420 mill. kr. Dette utgjør ca 12,5 % av inntektene. Bergen og Tønsberg har hhv 6,4 og 8 %. Oslo har 120 mill. kr - 10,05 %  - 45 mill. kr/år Stavanger har 23 mill. kr – 27 % - 17 mill. kr/år Trondheim har 20 mill. kr – 10,2 % - 6 mill. kr/år Innsparingspotensialet totalt for bompengenorge: mill. kr/år

36 Utvikling – kort sikt Ferjebetaling inn i ASB Automatisering
Nordisk interoperabilitet (Norits) Flerfeltsstasjoner og strekningsvis betaling Eksempel: E6 Gardermoen – Lillehammer

37 Utvikling – lang sikt Pan-europeisk løsning (EFC-direktivet)
Vegprising – byer/motorvegstrekninger Teknologisk integrasjon – bruker/kjøretøy/tjenesteytere

38 Takk for oppmerksomheten!
Kontaktperson: Erik Amdal Tlf.: Mob.:


Laste ned ppt "Nye betalingssystemers muligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google