Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye betalingssystemers muligheter Erik Amdal Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye betalingssystemers muligheter Erik Amdal Statens vegvesen Vegdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye betalingssystemers muligheter Erik Amdal Statens vegvesen Vegdirektoratet

2 Presentasjonens innhold: Om AutoPASS som betalingssystem - organisering og ansvar Om AutoPASS – samordnet betaling - på veg og ferje Bompengenes betydning Om automatiske bomstasjoner Utviklingen fremover

3 Statens vegvesen sitt ansvar

4 Bompengeorganiseringen D r i f t s a v t a l e H o v e d a v t a l e Statens vegvesen Vegdirektoratet Bompenge- selskap 1 Bompenge- selskap 2 Bompenge- selskap 3 Bompenge- selskap...n Region- vegkontor 1 Region- vegkontor n

5 Ferjeorganiseringen T i l s k u d d s a v t a l e H o v e d a v t a l e Statens vegvesen Vegdirektoratet Ferje- selskap 1 Ferje- selskap 2 Ferje- selskap 3 Ferje- selskap…n Region- vegkontor 1 Region- vegkontor n

6 AutoPASS-spesifikasjoner Betalingsutstyr bomstasjoner Betalingsutstyr ferje Sentralsystem for bom/ferje Driftstjenester (bom) Formidlingssentral AutoPASS samordnet betaling (ASB)

7 Betjent bomstasjon

8 Selvbetjent bomstasjon

9 Selvbetjening!

10 Automatisk bomstasjon

11 Rv 562 Askøy Br. Bergen Oslo Trondheim Kristiansand N. Jæren Rv108 Hvaler Tunnel E39 Krifast Rv 755 Skarnsund Br. Rv 658 Ålesund Tunnels Rv 64 Skålavegen E6 Trondheim - Stjørdal Rv 17 Helgeland Br. Rv 23 Oslofjord Link E39 Triangular Link E39 Nordhordland Br. Rv 551 Folgefonn Tunnel Rv 566 Osterøy Br. Fv 207 Bjorøy Rv 5 Naustdal Tunnel Sykkylven Br. Rv714 Hitra - Frøya E69 Magerøya Rv 519 Finnøy Rv 5 Fjærland - Sogndal E6 at Moss (Østfold Pack) E18 Askim (Østfold Pack) E18 Aust-Agder E18 N. Vestfold E39 Lister Pack Rv 35 Lunner - Gardermoen E39 Øysand - Thamshamn Namsos Rv 9 Setesdalsveien Tønsberg Rv 45 Gjesdal City Projects Single Projects Toll collection on ferries AutoPASS tolling Rv 61 Hareid - Sulesund Rv 653 Eikesund - Rjånes E39 Teigen - Bogen E39 Borevik - Jektevik Rv 47 T Link Rv 5 Fodnes - Mannheller E134 Rullestad ravine E39 Rennesøy Rv 13 Ryfast Rv 544 Halsnøy Link

12 Ferje Tog Fly/Leiebil Koll.transport Parkering Bompengebet. Andre Bomveg- selskap BankPrivate aktører Ferje- selskap Parkerings- selskap Avregning Pengekrav Utfordringer

13 AutoPASS - samordnet betaling Forankring St.meld. Nr 46 (1999-2000) ”..departementet tar sikte på å prøve ut en provenynøytral ordning, der passasjerbetalingen innarbeides i kjøretøytakstene på enkelte samband” Innst. S. nr 119 (2000-2001), viser komiteens flertall til at; ”det pågår eit arbeid for å samordnet billettsystema og innføre elektronisk billettering. Fleiratalet vil streke under verdien av at dette arbeidet blir ført vidare og intensivert”. St. prp. nr. 1 (2002 – 2003) Budsjettet ”Av hensyn til trafikantene og av effektiviseringshensyn har Samferdselsdepartementet som målsetning å utarbeide et felles betalingssystem på bompengestasjoner og ferjer innen 2005” Budsjett innst. S. nr. 13 (2002-2003) ”Flertallet [i komitéen] er tilfreds med at departementet har satt i gang et arbeid med å utarbeide et felles betalingssystem på bompengestasjoner og ferjer innen 2005”

14 ASB - Formål Formålet med AutoPASS samordnet betaling (ASB) er at trafikanten gjennom kontrakt med ett bompengeselskap eller ferjeselskap skal kunne benytte sin brikke (kort) til betaling i andre bompengeanlegg og ferjestrekninger - uten å gjøre noen ny avtale med et annet selskap.

15 Harmonisering av takster Interopererabilitet Tilgrensende prosjekter for interopererbarhet AutoPASS Sentralsystem AutoPASS Samordnet Betaling Vegdirektoratet Kontraktuell, operativ og teknisk kompatibilitet

16 Trondheim Oslo Hvaler Rennfast E18 Vestfold Oslofjordforbindelsen Trekantsambandet Nord-Jæren Sykkylvsbrua E6/18 Østfold E18 Aust-Agder (Rv4 Oppland) E39 S-Trøndelag Namdal Lister Rv35 Akershus Bergen Tønsberg Rv9 Setesdal Kristiansand Rv45 Gjesdal Rv661 Straumsbrua Rv562 Askøybroen E6 Svinesundsforbindelsen 2001-2005

17 AutoPASS – samordnet betaling CS AFS Bruker Operatør (borte) Bank Utsteder (hjemme) CPE RSU OBU VEG

18 AutoPASS – samordnet betaling for ferje Nytt Riksregulativ for ferjetakster Nytt sentralsystem AutoPASS brikkebetaling Ny billettmaskin og AutoPASS kort Selvbillettering

19 AutoPASS Fosen

20 AutoPASS - Fosen

21 Klassifiseringsutstyr AutoPASS brikkebetaling - ferje

22 Billetteringsområdet

23 AutoPASS – samordnet betaling CS AFS Bruker Bank Utsteder (hjemme) CPE RSU OBU Operatør (borte) FERJE

24 Et viktig steg i retning målet Kollektiv transport Ferjer Bompenger Fornøyd bruker En avtale – En brikke (Smart kort) – En faktura AutoPASS utsteder Parkering - Avtale - AutoPASS brikke/kort - Faktura etc

25 Etablere interopererabilitet med resten av Norden: Videre samordning Storebelt Øresund Svinesund

26 Bompenger i Norge - betydning! Vel 3,5 milliarder kr. i brutto bompengeinntekter pr. år 1/3 av samlete norske statlige veginvesteringer 1,5 million brukere/kjøretøyer 50 bompengeanlegg/bompengeselskaper 500 kjørefelt med betalingsutstyr 500.000 kjt/døgn

27 Totale bompengeinntekter 1995-2004

28 Samlede driftskostnader 1995-2004

29 Hva påvirker driftskostnaden? 1.Trafikkvolum 2.Brikkeandel 3.Bomring 4.Interne adm. kostnader 5.Konkurranseutsetting Færre og større bompengeselskaper Enklere takst og rabattsystem

30 Et ideelt bompengeprosjekt… …har høy trafikk og lave takster …benytter automatisert innkreving, har høy brikkeandel og ikke bemannede bomstasjoner …benytter lite ressurser til styrearbeid, daglig leder, konsulenter med mer …konkurranseutsetter innkrevingen

31 Bomringen i Bergen (Årsdøgntrafikk: 21100)

32 Bergen, før og etter

33 Fremtidens løsning

34 Hvorfor automatiske bomstasjoner  Lave anleggskostnader eks. geometri kan benyttes  Raskt å etablere  Lave driftskostnader  Økt trafikksikkerhet  Bedre trafikkavvikling

35 Økonomiske muligheter! Totale innkrevingskostnader i dag er ca 420 mill. kr. Dette utgjør ca 12,5 % av inntektene. Bergen og Tønsberg har hhv 6,4 og 8 %. Oslo har 120 mill. kr - 10,05 %  - 45 mill. kr/år Stavanger har 23 mill. kr – 27 %  - 17 mill. kr/år Trondheim har 20 mill. kr – 10,2 %  - 6 mill. kr/år Innsparingspotensialet totalt for bompengenorge: 70 - 150 mill. kr/år

36 Utvikling – kort sikt Ferjebetaling inn i ASB Automatisering Nordisk interoperabilitet (Norits) Flerfeltsstasjoner og strekningsvis betaling –Eksempel: E6 Gardermoen – Lillehammer

37 Utvikling – lang sikt Pan-europeisk løsning (EFC-direktivet) Vegprising – byer/motorvegstrekninger Teknologisk integrasjon – bruker/kjøretøy/tjenesteytere

38 Takk for oppmerksomheten! Kontaktperson: Erik Amdal E-mail: erik.amdal@vegvesen.noerik.amdal@vegvesen.no Tlf.: 73 95 46 75 Mob.: 918 82 158


Laste ned ppt "Nye betalingssystemers muligheter Erik Amdal Statens vegvesen Vegdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google