Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen!.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen!."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen!

2 Program 10.00 – Presentasjon av dagen 10.15 – SE/IPS som EBP 11.30 – Lunsj 12.30 – SE/IPS som EBP forts./Tverrfaglig samarbeid /Samarbeid med arbeidsgivere 13.45 – Pause 14.00 – Gruppearbeid 14.45 – Pause 15.00 – Refleksjon etter gruppearbeid i plenum 15.45 – Oppsummering og tilbakemelding

3 SUPPORTED EMPLOYMENT/INDIVIDUAL PLACEMENT AND SUPPORT
Mål: Få kjennskap til grunnprinsippene i SE/IPS-metodikk Reflektere over arbeidet i egen bedrift sett i lys av SE/IPS

4 Innhold Perspektivet Supported employment
Skillet mellom det tradisjonelle trappetrinnsperspektivet (”train-place”) og ”lære på jobb” -perspektivet(place-train) Samarbeid med arbeidsgiver med utgangspunkt i SE/IPS Et likeverdig samarbeid Jobbmatch Læring og utvikling på arbeidsplassen Oppfølging av arbeidsforholdet over tid

5 Supported Employment Supported Employment er ikke det samme som Arbeid med bistand! ”SE som evidensbasert integrert tilnærming til arbeidsinkludering” (Wangen 2010)

6 SE og IPS – Det samme , eller to ulike metodikker?

7 Et forskningsresultat:
”Det antas imidlertid at 5-10 prosent av befolkningen har det bedre uten arbeid, mens resten av oss har helsefordeler av å være i arbeid” (Waddel og Burton, 2006) En sentral konklusjon er at arbeidsledighet er en langt større helserisiko enn arbeid.

8 Arbeidslinja En tydelig uttrykt politisk ledestjerne gjennom Attførings- og Velferdsmeldingene tidlig i 1990-årene. ”Arbeid skal være det naturlige førstevalget for personer i yrkesaktiv alder.” (Velferdsmeldingen 1995/1996)

9 Supported Employment/Indivdual placement and support
= arbeidsplassbasert opplæringsmetodikk. (place-train-maintain)

10 SE/IPS representerer:
Brudd på tradisjon der arbeidssøkere med nedsatt arbeids-/funksjonsevne jobber i skjermede virksomheter Brudd på tradisjon der arbeidssøkerne først må gjennom treningsprosesser på segregerte attføringsarenaer (trappetrinnsperspektivet, train- place) Brudd på tradisjon der arbeidsinkludering skjer ved bruk av økonomisk støtte til arbeidsgiver.

11 Trappetrinnsperspektivet
Avstand til ordinær jobb 6 5 4 3 2 1 Tid før en kommer i arbeid (Wangen, 2010)

12 SE- prosessen Finne en passende jobb Oppfølging over tid
Innledende kontakt og samarbeidsavtale Yrkeskartlegging og karriereplanlegging Finne en passende jobb Samarbeid med arbeidsgiver for å utvikle og vedlikeholde jobber Opplæring og trening på og/eller utenom arbeidsplassen Oppfølging over tid

13 IPS-prosessen Finne en passende jobb Oppfølging over tid
Innledende kontakt og samarbeidsavtale Tett samarbeid med psykiatrisk behandlingsteam og stønadsveileder Yrkeskartlegging og karriereplanlegging Finne en passende jobb Samarbeid med arbeidsgiver for å utvikle og vedlikeholde jobber Opplæring og trening på og/eller utenom arbeidsplassen Oppfølging over tid

14 Prinsipper i SE Individrettet støtte og tidsubegrenset oppfølging
Parallellitet i tjenester Place-train. Først jobb, deretter opplæring Jobbmatch Ordinær jobb med ordinære betingelser

15 Prinsipper i IPS 1. Deltakelse på bakgrunn av jobbmotivasjon
2. Integrasjon mellom jobbveiledning og behandling i psykisk helsevern 3. Lønnet arbeid er målet 4. Individuell stønadsveiledning 5. Jobbsøk starter så raskt som mulig 6. Kontinuerlig oppfølging over tid 7. Deltakerens ønsker og preferanser er viktige 8. Systematisk jobbutvikling

16 Hva er felles suksesskriterier?
Jobbsøk starter raskt Bruk av ordinært arbeidsliv som arena Jobbsøkers preferanser er viktige/Jobbmatch oppfølging over tid, også etter ansettelse tverrfaglig samarbeid

17 Resultater av SE En ordinær jobb med regulær lønn
Vellykket inkludering i arbeidsforholdet

18 Hva er ikke SE ?(resultat)
Ulønnet arbeidspraksis eller hospitering Ulønnet frivillig arbeid Yrkesrettet trening før en betalt jobb Skjermet og segregert sysselsetting Lønnstilskudd/subsidier som ikke følges opp med tett individuell oppfølging og støtte

19 Det likeverdige samarbeidet
Samarbeid med arbeidsgivere – salgstilnærming eller relasjonstilnærming? (PLACE AND PRAY...) Inkludering = et samarbeidsprosjekt! AS AG JK

20 Forts. Det likeverdige samarbeidet
SALGSPARADIGMET PARTNERSKAPSPARADIGMET Nøkkelatferd: - Overtaler, manipulerer, overbeviser, påvirker, verbaliserer, forhandler - Fokuserer på uplasseringsmål Ser på arbeidsgiveren som en som utøver makt og innehar primærressursene Målet er å overbevise arbeidsgiver om å benytte tjenestene fra tiltaket og arbeidskraften som tiltaket tilbyr - Arbeider for kortsiktige mål om å oppnå jobbutplasseringer - Ser begrensede muligheter for samarbeid med arbeidsgivere, ser etter ”ja” og ”nei” svar - Opptatt av teknikker for å avslutte salg ved avslutning av møter - Har flere svar enn spørsmål - Forstår, viser innsikt, tolker, lytter, kommuniserer - Fokuserer på å forsterke vekst og utvikling i næringslivet - Ser på arbeidsgiver som en likeverdig partner som en utveksler primære og sekundære ressurser og muligheter med - Målet er å bistå arbeidsgiveren i å fatte gode beslutninger vedr. bruk av tjenester - Arbeider målrettet for å oppnå langsiktige gode relasjoner med arbeidsgivere - Ser ubegrensede muligheter for samarbeid med arbeidsgivere og holder alle dører åpne - Opptatt av at møtet er en prosess for å oppnå forståelse - Har flere spørsmål enn svar

21 Mål med arbeidsgiverkontakten
Todelt mål: Skaffe jobber til enkeltpersoner og etablere partnerskap med arbeidsgivere Partnerskap innebærer at fokus skifter fra selve ”produktet” (arbeidskraft) til relasjonen/samarbeidet med arbeidsgiver Åpner opp for at ”produktet” ikke må være feilfritt. Vi tilbyr oppfølging og veiledning for å finne felles løsninger på eventuelle problemer Forutsetter evnen til å bygge og vedlikeholde gode relasjoner til arbeidsgiver

22 GAP-modellen Nedsatt funksjon i arbeid Arbeidsgivers krav
Arbeidssøkerens forutsetninger Nedsatt funksjon i arbeid

23 GAP-modellens anvendelse i arbeidsinkludering
Er det gap mellom arbeidssøkers ferdigheter og krav i jobben? Hvor stort er gapet? Bistand fra arbeidsplassen er tilstrekkelig Opplæring gis av tilrettelegger som trapper ned sin bistand etter som as mestrer. Tilrettelegger veileder arb.giver i hvordan de best kan gi relevant oppfølging.Naturlig bistand

24 Praksisplass – fordel eller ulempe?

25 Praksisperioden må målrettes og struktureres:
GODE GREP: Praksisperioden må målrettes og struktureres: Hva er formålet med praksisperioden? Hva skal opplæringen bestå av? tidsperspektiv, ansvarlige, evaluering Hva skal oppfølgingen bestå av? besøk på arbeidsplassen, telefonkontakt, jevnlige evalueringsmøter, annet? Klare roller og rolleforventninger! Hva er din funksjon? Roller og fordeling må klargjøres og aksepteres.

26 GODE GREP: Formål, opplæring og oppfølging må avklares og skriftliggjøres Skriftliggjøring i form av handlingsplan /opplæringsplan / evalueringsskjema og lignende gir retning til praksisforløpet og sikrer at partene i samarbeidet har noe å evaluere i forhold til. Målene kan justeres ved behov.

27 GODE GREP: God kommunikasjon Inkl. evnen til å forhandle: identifisere og balansere arbeidssøkerens ønsker og behov mot arbeidsgiverens ønsker og behov. Møte arbeidsgivernes frykt! Tillit Tillit etableres ved å levere tjenester som avtalt Førsteinntrykket er viktig

28 VÅR ROLLE: Være konsulent og samarbeidspartner for arbeidsgiver heller enn klassisk selger Oppgaven blir å veilede og sparre med arbeidsgiver heller enn å overbevise og overtale vedkommende Vi selger en prosess – ikke et produkt! Det eneste vi kan garantere for er vår oppfølging. Du har inkluderingskompetanse (arbeidsmarkeds- og sosialfaglig kompetanse) - markedsfør det! Arbeidsgiver må trygges på din bistand og støtte

29 Viktig å tenke langsiktig
- ikke lenger tilstrekkelig å skaffe en jobb eller to; målet er å få arbeidsgivere tilbake som fornøyde aktører Markedsføre og selge et utvidet tilbud en arbeidssøker med sin kompetanse og begrensninger og en tilrettelegger som følger opp

30 Hvordan sikre kvalitet
Quality in practice IPS fidelity scale, Bond 2008 med manual IPS generell organisasjonsindeks

31 Viktige (og nyere) begreper:
Inkluderingskompetanse;sosialfaglig kompetanse og arbeidsmarkedsfaglig kompetanse. Proaktiv oppfølging

32 OPPGAVE: 1. I hvilken grad benytter min bedrift SE/IPS i dag?
2. Hvordan kan dere benytte SE/IPS- metodikken i eget arbeid? Hva vil være utfordringen, slik dere ser det? 3. Hvordan kan min bedrift videreutvikle samarbeidet med ulike arbeidsgivere?

33 Verktøykassa EUSE Verktøykassa som oppslagsverk: veksle mellom ”Dette mener EUSE” og ”Hvordan-guide” for bakgrunnsstoff og refleksjon rundt sentrale dilemma

34 Litteratur "Arbeidsinkludering" Hernes, Heum og Haavorsen 2010
"Døråpne til arbeidslivet" Grete Wangen 2010 "Å få seg en jobb" Angelica Schafft 2009 "Verktøykasse" European Union of Supported Employment · Supported Employment i Norden (AFI-rapport 3/2011) Øystein Spjelkavik ASVL.no: verktøykasse IPS

35 Oppsummering


Laste ned ppt "Velkommen!."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google