Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læreplaner bibelskoler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læreplaner bibelskoler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læreplaner bibelskoler

2 1. Loven 2. Veiledningen til søknadsskjemaet 3
1. Loven 2. Veiledningen til søknadsskjemaet 3. Retningslinjer fått fra U-dir (Trude) 4. Retningslinjer fra U-dir for utforming av læreplaner for fag

3

4 § 18. Krav til innhold og vurdering i opplæringen "Skolen skal drive etter læreplaner godkjent av departementet. Det må gå frem av planene hvilke vurderingsformer og dokumentasjon skolen skal benytte. Skolen skal ha læreplaner som er på nivå over grunnskoleopplæring. Skolen definerer selv sitt eget faglige og/eller verdimessige grunnlag. Opplæringen skal være på norsk eller samisk. Dersom særlige grunner tilsier det kan en skole, helt eller delvis, få godkjent annet undervisningsspråk enn norsk og samisk."

5 Veiledningen til søknadsskjemaet
Formål med opplæringen ved skolen Hovedmål for de ulike kurstilbudene Hovedmål, og om nødvendig delmål, for de ulike fag i hvert kurstilbud Mål for eventuelle praksisperioder/utplasseringsperioder Fag- og timefordeling for de ulike kurs med innholdsforklaring Beskrivelse av hvordan målene skal nås på hvert enkelt kurs gjennom beskrivelse av arbeidsmåter og organisering av opplæringen Redegjørelse for læreroppfølging i praksisperioder/utplasseringsperioder og skolens ansvar for elevene i slike perioder Beskrivelse av hvilken kompetanse elevene skal nå etter endt opplæring Oversikt over aktuelle læremidler Redegjørelse for elevvurdering ved beskrivelse av hva som skal vurderes, hvordan vurderingen skal skje, hvorfor vurderingen finner sted og hvordan vurderingen skal uttrykkes (f.eks. i form av en karakterskala) Redegjørelse for hva slags vitnemål elevene får etter endt opplæring I tillegg må den enkelte skolen beskrive sitt helhetlige arbeid for å nå målene i skolens undervisningsplan samt vise hvordan kravene i voksenopplæringslovens formålsparagraf gjenspeiles i skolens mål og arbeid.

6 Retningslinjer fra U-dir
Skolens verdigrunnlag Skolens verdigrunnlag må i innhold og egenart avvike i tilstrekkelig grad fra skoler som mer naturlig kan søke godkjenning etter andre utdanningslover (opplæringsloven, privatskoleloven, fagskoleloven, folkehøyskoleloven eller kapitlene 2 og 3 i voksenopplæringsloven). Skolen må vise hvordan skolens mål fremmer kravene i voksenopplæringslovens formålsparagraf vise at opplæringen er yrkesrettet og egnet til å møte behovene i samfunns- og arbeidsliv synliggjøre verdigrunnlaget sitt i stiftelsesdokumenter, i læreplanen som helhet og i formål og kompetansemål i fagene Læreplanen Skolene må utarbeide læreplaner for alle fag/kurs skolen ønsker å tilby. Skolens læreplaner må angi et formål for opplæringen ha en fag- og timefordeling for de ulike fagene som inngår i kurstilbudet (timene må være oppgitt i 60 minutters enheter) ha en omtale av hovedområdet for de ulike fagene i hvert kurstilbud ha kompetansemål som beskriver hvilken kompetanse elevene skal ha etter endt opplæring og etter hvert årstrinn dersom opplæringen strekker seg over flere år ha kompetansemål som er vurdérbare og som angir hva elevene skal mestre ha en omtale av hvordan skolen skal arbeide for å nå målene

7 Fra U-dir, forts Vurdering og dokumentasjon
Skolen må gi en redegjørelse for hvordan elevene skal vurderes og beskrive hva som skal vurderes, hvordan vurderingen skal skje, hvorfor vurderingen finner sted og hvordan vurderingen skal uttrykkes (f.eks. i form av en karakterskala) hva slags vitnemål elevene får etter endt opplæring Læremidler Skolen må gi en oversikt over aktuelle læremidler ved kurset Praksisperioder Skolen må oppgi mål for eventuelle praksisperioder / utplasseringsperioder redegjøre for læreroppfølging i praksisperioder /utplasseringsperioder og omtale skolens ansvar for elevene i slike perioder

8 Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag
Oppbygging av læreplaner for fag: 1. Formål med faget 2. Hovedområder i faget 3. Timetall i faget 4. Grunnleggende ferdigheter i faget 5. Kompetansemål i faget 6. Vurdering i faget

9 1. Formålet med skolen og de forskjellige linjene/tilbudene - Skolens verdigrunnlag/vedtekter - Voksenopplæringslovens formålsparagraf - Yyrkesrettet og egnet til å møte behovene i samfunns- og arbeidsliv   2. Fag- og timefordeling for hver linje - 60 minutters enheter   3. Formål for hvert fag - Verdigrunnlage - Lov - Formål for skole og linje   4. Hovedområder i hvert fag - Formål for faget - Innhold  

10 5. Kompetansemål - Verdigrunnlag - Formål for faget - Beskrive kompetanse etter endt opplæring - Vurdérbare og angir hva elevene skal mestre   6. Aktuelle læremidler - Liste over aktuell hovedlitteratur for hvert fag for å vise omfang og nivå   7. Arbeidsmåter og organisering - Kompetansemål - Formål lov/skole/linje/fag - Samlet og/eller for hvert fag

11 8. Ekskursjoner og praksis - Eget fag eller del av andre fag - Formål lov/skole/linje/ev. fag - Hvis eget fag: Samme struktur som andre - Oppfølging og ansvar   9. Vurdering - Generelt og/eller for hvert fag - Formål lov/skole/linje/fag - Vurderingsskalaer/-måter - Vitnemål

12 Dette er beskrivelsen av et fag
Læren om Gud Dette er et fantastisk kurs som på en grundig men enkel måte viser hvem Gud er. Guds eksistens og natur har vært en utfordring for den menneskelig fornuft gjennom tidene. Det er derfor viktig at den kristne virkelig lærer å kjenne sin Gud, hans vesen og hans egenskaper. Mest sentralt i undervisningen står læren om Jesus Kristus, og modulen tar også for seg den Hellige Ånds vesen og gjerning. Etter å ha fullført denne modulen vil du være overveldet av Guds godhet og storhet.

13 Formål

14 VO-loven: Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet.

15 Undervisningen ved .. skal skje i samsvar med Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven og Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4.) Skolen skal på best mulig måte formidle kunnskap, inspirere til læring og dannelse av hele mennesket, utdanne til arbeid i kirke og samfunn, og vise respekt og omsorg for den enkelte. .. skal utdanne kunnskapsrike, troverdige, engasjerte og fremtidsorienterte mennesker med basis i skolens kristne verdigrunnlag. Bibelskolens overordnede målsetting er:  å danne unge mennesker til arbeid i kirke og menighet, skole og samfunn og fremme livslang læring  å fremme den enkelte elevs dannelse gjennom å gi elevene en solid teoretisk og praktisk innføring i den kristne tro, samt å vekke og videreutvikle deres kristne ansvar for individ, menighet og samfunn  å møte behovene i kirke- og samfunnsliv ved å utvikle ansvarsbevisste, samarbeidsorienterte og engasjerte medarbeidere med et kristent livssyn  å tilby undervisning med lærere som holder høy standard, både med hensyn til utdanning, pedagogiske evner og praktisk erfaring

16 ..disippeltrening med formål om å utruste kristne til tjeneste for Gud i sitt eget liv og familie, i menighet og i samfunnet ellers.

17 Vårt mål med undervisningen: - at elevene i løpet av skoleåret skal bli tryggere i sitt gudsforhold, - øke sin bibelkunnskap, - bli bedre kjent med seg selv - bli trygg på egne evner og anlegg for å kunne tjene i Guds rike med de nådegaver Gud har gitt den enkelte. Elevene skal lære å arbeide og leve tett sammen i team, se, respektere og glede seg over de andre sin egenart.

18 Utdanningsprogrammet Bibel & Disippelskap har som formål å gi elevene hjelp til å utvikle sine åndelige, kulturelle og praktiske ferdigheter og sin personlige og sosiale kompetanse. Undervisningen er basert på kunnskap vunnet gjennom erfaring og praksis. Så langt som det lar seg gjøre skal undervisningen fremme den enkeltes utvikling og kristne identitet. Formålet for utdanningsprogrammet Bibel & Disippelskap er:  å hjelpe elevene til å bli trygge på egen identitet og sitt kristne ståsted  å gi elevene en solid teoretisk og praktisk innføring i den kristne tro, kirkens liv, samt å vekke og videreutvikle deres kristne ansvar for individ, menighet og samfunn  å bidra til å gi menighetene ansvarsbevisste, samarbeidsorienterte og engasjerte medarbeidere  å motivere elevene til å engasjere seg i frivillig arbeid i kirke og menighet og/eller sosialt arbeid  å gi teoretisk og praktisk kompetanse som kvalifiserer for oppgaver i kirke og menighet  å gi kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er nødvendige for å møte de krav og forpliktelser som verv i kirke- og menighetsliv fører med seg  å gi innsikt i egen personlighet og hvordan man kan utdype eget trosliv  

19 I tråd med voksenopplæringsloven og skolens vedtekter skal linjen Bibel, Ung og Formidling fremme den enkelte elevs utvikling og møte samfunnets og arbeidslivets behov for frivillige og lønnede ledere i kristent arbeid blant barn og ungdom. Undervisningen skal fremme sunn personlig og åndelig vekst og modning. Den skal gjennom teori og praksis gi innføring i og utrustning til kristent barne- og ungdomsarbeid. Elevene vil få personlig oppfølging. Gjennom undervisningen vil skolen fremme respekt, saklig og selvstendig refleksjon og kreativitet.

20 Urhistorien (1. Mos 1-11) Undervisningen skal vise hvordan urhistorien formidler grunnleggende sannheter i Bibelen om skapelse, syndefall og frelse. Det vektlegges en forståelse av urhistorien som reell historie. Samtidig behandles aktuelle spørsmål om bokens tilblivelse, forholdet til vitenskap, skapelse/utvikling, menneskenes alder m.m.. Det trekkes linjer til resten av Bibelen, like til avslutningen av Johannes Åpenbaring.

21 I tråd med voksenopplæringsloven og skolens vedtekter skal linjen Bibel, Ung og Formidling fremme den enkelte elevs utvikling og møte samfunnets og arbeidslivets behov for frivillige og lønnede ledere i kristent arbeid blant barn og ungdom. Undervisningen skal fremme sunn personlig og åndelig vekst og modning. Den skal gjennom teori og praksis gi innføring i og utrustning til kristent barne- og ungdomsarbeid. Elevene vil få personlig oppfølging. Gjennom undervisningen vil skolen fremme respekt, saklig og selvstendig refleksjon og kreativitet. Formålet med troslære er at elevene skal få grunnleggende innsikt i den kristne tro ut fra Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Det vil legges vekt på at undervisningen skal få betydning for elevenes åndelige vekst og modning og på deres formidling av kristen tro.

22 Innhold

23 Timene i fagene må regnes om til klokketimer (60 min), også i teksten
Timene i fagene må regnes om til klokketimer (60 min), også i teksten. Praksistimene er allerede klokketimer. Teori: 450 Kristen tro og kristent liv 28 Ledelse og administrasjon 43 Apologetikk og postmodernitet 36 Barne- og ungdomsarbeid Kommunikasjon og forkynnelse Misjonsstrategi Sjelesorg, veiledning og mentoring Selvstudium 50 Individuelt valgte kurs/undervisningsdager 150 Praksis: 800 Veiledet praksis Undervisningstimer totalt 1200

24 Fellesfag 3.1 Bibelfag GT *Saugstad, Anne-Margrethe (1999): I pottemakerens hånd. Guds folks historie i Det gamle testamente. Oslo: Luther Forlag *Vågen, Johnny Vågen (2000): Frelsen ble forberedt i Det gamle testamente. Oslo: Lunde Forlag 3.4 Utrustning og nådegaver * Hauketo Stang, Tonje (1998): Trivsel og tjeneste – to sider av samme sak? Ottestad: Prokla-Media 3.5 Ordets skole *Foster, Richard (2001): Veier til glede. Innføring i de klassiske åndelige disipliner. Oslo: Luther Forlag 3.6 Kirkehistorie *Sødal Kringebotn, Helje (red.) 2005): Kristendommen II. Tro og tradisjon. Kristiansand: Høyskoleforlaget, ss og 3.7 Fra tekst til tale *Bibelen 3.8 Identitet og relasjoner *Elstad, Gunnar (2000): Livshistorie og følelser. Oslo: Lunde Forlag 3.9 Bibelfortellinger

25 Fag i det Gamle Testamente:
Urhistorien Frelseshistorien i GT Israels historie Salmenes bok Jobs bok Profetene Profeten Jona

26 Fundamenter for kristenlivet
Forstå Bibelen Oversikt over Bibelen 1 og 2 Guds rike Pakt Mennesket og Guds frelsesplan Læren om Gud Troslære Fokus Temadager Bibelfag Aktuelt Trosforsvar Misjon Etikk

27 Utrustning og nådegaver
Formål Formålet med faget er å gjøre elevene bevisst på hva Bibelen lærer om Den Hellige Ånd, om nådegavene og om hvordan disse best kan tjene fellesskapet. Faget skal stimulere til refleksjon over betydningen av nådegavene for menighetens og den troendes liv og gi hjelp til å finne egen nådegave. Hovedområder Bibelens lære om Den Hellige Ånd og nådegavene Nådegaver som tjeneste for fellesskapets beste

28 Ønsker du hjelp til å få en mer helhetlig innsikt i den kristne tro
Ønsker du hjelp til å få en mer helhetlig innsikt i den kristne tro? Kunne du tenke deg å lære mer om hvordan Gud er, hvem Jesus egentlig er og hva Den Hellige Ånd holder på med? I troslære får du kjennskap og innsikt i hele den kristne tro. Du lærer å skille mellom sunn og usunn lære, så du vet hva du tror på. I troslære får du basis i kristen tro. Det er viktig!

29 Ønsker du hjelp til å få en mer helhetlig innsikt i den kristne tro
Ønsker du hjelp til å få en mer helhetlig innsikt i den kristne tro? Kunne du tenke deg å lære mer om hvordan Gud er, hvem Jesus egentlig er og hva Den Hellige Ånd holder på med? I troslære får du kjennskap og innsikt i hele den kristne tro. Du lærer å skille mellom sunn og usunn lære, så du vet hva du tror på. I troslære får du basis i kristen tro. Det er viktig! Bibelen; hvordan ble den til og hvordan forstå den? Om Gud Djevelen og det onde Jesus Den Hellige Ånd Dåp og nattverd Kirke og menighet Bønn, tungetale og helbredelse. Hva er rett teologi?

30 FRILUFTSLIV Klatring ute og inne. Mulighet for brattkort. Mye havkajakk, prøver også elvekajakk. Klatring. Fridykking. Lavvoliv og fjellturer. IDRETTER SOM VI BRUKER TID PÅ Fotball. Volleyball (Også mulig å trene med Sotra VBK). Beachvolleyball. Basketball. Innebandy Konfesjonskunnskap Undervisningen tar sikte på å gi en beskrivelse av de forskjellige kristne kirkesamfunns lære og menighetsliv. Vurderinger vil bli foretatt ut fra vårt lutherske ståsted.

31 Bibelens tilblivelseshistorie, bibelsyn og metode for bibelutleggelse
Bibelens tilblivelseshistorie, bibelsyn og metode for bibelutleggelse. Mål for opplæringen er at eleven skal kjenne til og kunne gjøre rede for hovedtrekkene i bibelens tilblivelseshistorie. Eleven skal kunne reflektere rundt sitt eget bibelsyn og kunne relatere dette i møte med den øvrige bibelundervisning og andre fag på skolen. Det er også et mål at eleven skal kunne bruke en enkel metode for bibelutleggelse som bakgrunn for å eksegere en tekst.

32  gjøre rede for og reflektere over Bibelens tekst- og kanonhistorie
 analysere og kjenne igjen de ulike typer av litteratur i Det gamle testamente og Det nye testamente  reflektere over og diskutere Israels historie med utgangspunkt i dagens situasjon i Midt-Østen  anvende og sammenligne utvalgte tekster både fra Det gamle testamente og Det nye testamente i en moderne norsk bibeloversettelse og ved hjelp av kommentarer

33 Mål for undervisningen er at eleven skal kunne
planlegge og gjennomføre stille dager for seg selv lese høyt og reflektere over bibeltekster i små grupper

34 Troslære. Målet for opplæringen er at elevene skal ha tilegnet seg kunnskaper om de kristne grunnsannhetene ut fra et luthersk ståsted. De skal også være i stand til å reflektere rundt denne kunnskapen i møte med nye erfaringer knyttet til trosformidling. Trosbekjennelsen Mål for undervisningen er at eleven skal kunne gjøre rede for hovedtrekkene ved den kristne tro ut fra den evangelisk-lutherske bekjennelse drøfte hvordan ulike sider ved den kristne tro henger sammen i en helhet drøfte hva som er særegent for evangelisk-luthersk tro og hva det kan bety å være luthersk i dag drøfte ulike syn på deler av den kristne tro med utgangspunkt i Bibelen beskrive ulike bibelsyn og forholdet mellom Bibelen og bekjennelsesskriftene drøfte forholdet mellom kristen tro og andre religioner drøfte hvordan forkynnelsen best kan gi en helhetlig forståelse av kristen tro Den treenige Gud gjøre rede for læren om Den treenige Gud gjøre rede for læren om Jesus Kristus og hans frelsesverk gjøre rede for læren om Den Hellige Ånd – trøster, talsmann og utruster for kristenlivet

35 Kultur og misjon Vi ser på ting som tverrkulturell kommunikasjon, utvikling og bistand, hva Gud gjør i verden i dag, hvordan lære et nytt språk, jobbe blant fattige, menighet og misjon og livet som misjonær i praksis.

36 Arbeidsmåter og vurdering

37 Forelesningen er viktig, men det gis også gruppearbeid og individuelt arbeid. Som individuelt arbeid skal eleven skrive én valgt, eksegetisk oppgave på 4-6 maskinskrevne sider. Oppgaven er selvvalgt ut fra et tekstutvalg på om lag 40 sentrale bibeltekster. Faget inkluderer også elevøvelser i å framføre andakter, enten i hel klasse eller i grupper.

38 De ulike arbeidsformene i tillegg til vanlig undervisning kan være praktiske øvelser, prosjektbasert gruppearbeid, oppgaveskriving, samtaler og veiledet praksis. Det vil bli lagt vekt på elevenes egenaktivitet og oppøving av evne til selvstendig, kreativt og kritisk arbeid. Basisgruppene er arbeidsgrupper som består av 4 til 6 elever. I basisgruppene vil elevene arbeide med skriftlige og muntlige framlegginger, samt drøfte og diskutere fagets kompetansemål. Elevene skal delta aktivt i vurdering av andres og eget arbeid, kompetanse og faglig utvikling (elevens egenvurdering).

39 … er en eksamensfri skole hvor all undervisning og praksis er obligatorisk.
Det gis karakterer i hvert av fagområdene. Karakteren Bestått blir gitt når eleven har 80% frammøte til undervisning og når obligatoriske oppgaver er levert og godkjent. Sluttvurdering av opplæringen gjennomføres som eksamen på fagområdene med eksamenskarakter. Karakterene som blir gitt ved avslutningen av opplæringen på fagområdene føres på vitnemålet.

40 Når undervisningen er avsluttet vil det bli gitt en skriftlig hjemmeeksamen ut fra kompetansemålene. Gradert vurdering. For å få bestått må eleven ha levert et notat over oppgitt tema knyttet til ett eller flere kompetansemål. Eleven skal ha deltatt i grupper og på stille dager. For å få bestått skal eleven ha planlagt og gjennomført en allidrettstime for klassen eller en annen gruppe.

41 Ved skoleårets avslutning vil elevene få tildelt vitnemål inneholdende:
 hvilket utdanningsprogram eleven har deltatt på  hvilke fagområder eleven har deltatt på og hva slags fag disse inneholder  oppnådd karakter på fagområde (tallkarakter) og i fagene (bestått/ikke bestått)  elevens fravær: dager og timer  dato og underskrift av rektor og inspektør

42 Bibelfag GT Formål Bibelfag GT skal gi innsikt i Det gamle testamente og hvordan den gammeltestamentlige frelseshistorien peker fram mot Jesus Kristus. Hovedområder - Innføring i Det gamle testamentes bøker og budskap. - Israels historie som gudsåpenbaring og frelseshistorie. Timetall 65 Kompetansemål Innføring i Det gamle testamentes bøker og budskap. Mål for undervisningen er at eleven skal kunne gi en oversikt over skriftene i Det gamle testamente gi en grundig presentasjon av 2. Mosebok, Rut, og Jesaja gjøre rede for Israels historie med vekt på urhistorien, slavetiden og utferden fra Egypt, kongetiden, fangenskapet i Babylon og tiden etter beskrive levevis og fromhetsliv i Israel drøfte hvilken betydning Abraham, Moses, David, Jesaja, Elia og Daniel har i Israels historie og frelseshistorien reflektere over forholdet mellom Israelsfolket og nabofolkene Israels historie som gudsåpenbaring og frelseshistorie. Mål for undervisningen er at eleven skal kunne forklare hovedtrekkene ved frelseshistorien i Det gamle testamente gjøre rede for templets og tempeltjenestens plass i gudsåpenbaringen beskrive profetene og deres budskap i frelseshistorisk perspektiv reflektere over Det gamle testamentes plass i den kristne teologi drøfte hvordan tekstene og budskapet i Det gamle testamente kan brukes i kristen forkynnelse Vurdering Når undervisningen er avsluttet vil det bli gitt en skriftlig hjemmeeksamen ut fra kompetansemålene. Gradert vurdering.

43 Praksis og ekskursjoner

44 Som en del av treningen vil du ha tre områder av praksis: Det ene er det vi kan kalle den løpende praksisen, det vil si involvering i menighetsliv gjennom oppgaver knyttet til gudstjenester, hverdagslivet i gruppefellesskapet og evangelisering. Det andre området er det vi kaller innenlandspraksisen som går over to uker i oktober/november og som navnet sier betyr muligheten til å reise med et team fra bibelskolen i Norge og se og ta del i kristent arbeid i landet vårt. Det siste området er utenlandspraksisen som også går over to uker i april/mai. Da tilbyr vi deg som elev muligheten til å være med på en teamtur med reisemål som Filippinene, Bolivia og India.

45 Fag: Tilbedelse Opplæringen innen dette fagområdet skjer også gjennom praksis, 56 timer i løpet av skoleåret. Elevene får sin tilbedelse-praksis gjennom deltakelse i gudstjenester og ukentlige bønnetimer og morgensamlinger. Praksisen er stort sett interaktiv, der elevene deltar, lytter til og utfører tilbedelse. Sum undervisning: 68 timer Sum praksis: 56 timer.

46 Faget ”Praksis” er en ukentlig praksis for elevene i kirke og menighet, hvor elevene skal gjøre seg erfaringer med det å utøve frivillig arbeid. På området behandles det å forberede og motivere elevene til å gå inn i lederverv og frivillig arbeid i kirke og menighet og organisasjonsliv, da med særlig henblikk på barne- og ungdomsarbeid. Det å bearbeide teoretisk kunnskap og utvikle elevenes praktiske dyktighet, inngår i faget. Det legges vekt på kontinuerlig oppfølging av elevene i praksisperiodene. (Her teller de 30 av 60 timer) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  gjennomføre ukentlig praksis i kirke og menighet eller organisasjonsliv  få kunnskap om og kjennskap til praksisstedets virksomhet gjennom observasjon og deltakelse  gjøre seg erfaringer med det å stå i frivillig arbeid over tid  analysere, drøfte og evaluere sine erfaringer med praksisarbeidet sammen med andre elever og praksislærer Arbeidsmåter og organisering Det er linjeleder for Bibel og Disippelskap som er ansvarlig for å skaffe tilveie og godkjenne praksissted for elevenes ukentlige menighetspraksis. Det legges vekt på kontinuerlig oppfølging av elevene, hvor elevene skal vurdere utbytte av praksisen opp mot kompetansemålene. Linjeleder skal ha minimum to oppfølgingssamtaler med hver enkelt elev i løpet av praksistiden. Tema for samtalene skal være om eleven når målene for opplæringen/praksisen. Linjeleder fører også dialog med oppnevnt kontaktperson på praksisstedet. Etter endt praksis skal et evalueringsskjema utfylles av både praksiselev og praksissted.

47 Praksisstedet skal gi elevene individuell oppfølging og evaluering underveis. Hvert praksissted har en av bibelskolelærerne som kontaktperson, denne læreren har ansvar for elevene som er der og skal ha jevnlige samtaler med dem. Denne læreren er også ansvarlig for at praksisstedet tilfredsstiller skolens krav og fungerer etter hensikten.

48 Praksis i utlandet Formål, innhold og organisering Utenlandspraksisen vil skje i tilknytning til faget Storby/Europa. I nærkontakt med misjonsarbeid i den vestlige kulturtradisjon vil elevene få en unik mulighet til å gjøre egne erfaringer i en av de mest krevende misjonssituasjoner i verden. Praksisen legges opp som en eller flere studieturer på til sammen tre uker hvor elevene får observerende og deltagende praksis i faget Storby/Europa. I tillegg vil praksisen aktualisere problemstillinger fra fag som apologetikk, evangelisering og ungdomsarbeid. Noe av undervisningen i linjefagene vil bli gitt i løpet av disse ukene. Faglig ansvarlig lærer fra skolen deltar under hele praksisen og følger opp elevene både faglig og personlig, bl.a. gjennom samtaler når elevene har vært med på konkrete opplegg uten læreren til stede.


Laste ned ppt "Læreplaner bibelskoler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google