Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VALIDITET OG RELIABILITET I KVALITATIV FORSKNING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VALIDITET OG RELIABILITET I KVALITATIV FORSKNING"— Utskrift av presentasjonen:

1 VALIDITET OG RELIABILITET I KVALITATIV FORSKNING
Monica Dalen

2 ”To attain absolute validity and reliability is an impossible goal for any research model”
(Le Compte & Goetz, 1982)

3 VALIDITET I hvilken grad resultatene fra en studie er gyldige
Intern validitet I hvilken grad resultatene er gyldige for det utvalget og det fenomenet som er undersøkt Ekstern validitet I hvilken grad resultatene kan overføres til andre utvalg og situasjoner

4 ”Generalisering : Om ringvirkninger og gjenbruk av resultater”
Andenæs, 2001 To sentrale spørsmål: Hva er resultatene fra en kvalitativ studie? Hvor skal resultatene hen og hvem er mottaker av resultatene?

5 Resultater fremstilles som:
(Polkinghorne, 1991) Tilstandsbilder (”tykke beskrivelser”) Forståelsesmåter (utvikles i brytningen mellom empiri og teori)

6 Overføring av kunnskap er et spørsmål om:
Rekkevidde Mottaklighet

7 EKSTERN VALIDITET Resultatene kan gjelde for andre enn de som er utforsket Resultatene kan være holdbare for situasjoner utover de som ble utforsket i den gitte undersøkelsen

8 Analytisk generalisering:
I hvilken grad funnene fra en undersøkelse kan brukes som veiviser for hva som kan skje i en annen situasjon Basert på analyse av likheter og forskjeller mellom situasjoner Dette forutsetter ”tykke beskrivelser” både av enheter og hendelser (jus)

9 Mottakeren av informasjon. bestemmer hvor anvendelig et
Mottakeren av informasjon bestemmer hvor anvendelig et resultat er for en ny situasjon Avsenderen må være omhyggelig med å skaffe tilstrekkelig og relevant informasjon for å muliggjøre slik overføring

10 Kunnskap er alltid kontekstualisert og kontekstsensitiv
Forskeren må kjenne nedslagsfeltet og ha oversikt over de forståelsesmodellene som er i omløp (kjenne til eksisterende diskurser på feltet)

11 ” Å tydeliggjøre hva som er resultatene, deretter argumentere for deres troverdighet, og endelig lage presentasjoner der en tar hensyn til de eksisterende diskurser på feltet, vil øke sjansen for at både tilstandsbilder og forståelsesmodeller treffer mottakerne, og at de kan tas i bruk. At de oppleves som relevante – og kan generaliseres” (Andenæs, 2001:318)

12 RELIABILITET Indre reliabilitet
I hvilken grad en studie kan etterprøves Indre reliabilitet I hvilken grad andre forskere kan anvende begrepsapparatet for analysen av data på samme måte som den opprinnelige forskeren Ytre reliabilitet I hvilken grad ulike forskere vil oppdage samme fenomen, generere samme begreper i den aktuelle og liknende situasjoner

13 “Because human behavior is never static, no study can be replicated exactly, regardless of the methods and design employed” “ethnographers share a common intellectual heritage in which knowledge of all these research techniques is acquired in apprenticeship” ( Le Compte & Goetz, 1982)

14 Hva kan gjøres for å styrke reliabiliteten?
Vi må kjenne til: Hvem forskeren er Hvilke informanter som inngår Hvilken sosial setting som foreligger Hvilke analytiske begreper er brukt Hvilke metoder for innsamling og analyse av data er benyttet

15 Skille mellom konkrete beskrivelser og tolkninger
Bruke flere forskere Få bekreftelse fra andre Bruke tekniske hjelpemidler ved gjengivelse ”Ta på seg forskerens briller”

16 Tre sentrale, systematiske feil eller skjevheter som lett kan oppstå ved kvalitativ databearbeiding:
den holistiske feilantakelsen elite ”bias” ”going native”

17 TRIANGULERING Forskeren bruker enten flere metoder, ulike datakilder eller flere uavhengige forskere for å styrke undersøkelsens troverdighet Begrepet er hentet fra landmåling og navigasjon for å bestemme eksakt posisjon

18 ”To use multiple methods, data sources, and researchers to enhance the validity of research finding.” (Mathison, 1988)

19 ”Triangulation is supposed to support a finding by showing that independent measures of it agree with it or, at least, don’t contradict it” (Miles & Huberman, 1984)

20 “There is no magic in triangulation
“There is no magic in triangulation. The evaluator using different methods to investigate the same program should not expect that the findings generated by those different methods will automatically come together to produce some nicely integrated whole” (Patton, 1980)

21 Datatriangulering Bruke flere datakilder, flere informanter To informantgrupper (voksen/ungdom) Tre informantgrupper (barn/pedagog/foreldre) Grupper av informanter Bruke data fra ulike tidsintervaller (longitudinelle studier)

22 Forsker triangulering
Involvere mer enn en forsker Toforskersamarbeid Ekstern forsker i reliabilitetstesting Metode triangulering Bruk av flere metodiske tilnærminger, multimetodetilnærming Triangulering mellom kvalitative og kvantitative metoder

23 Resultatene kan være: Sammenfallende Selvmotsigende Motstridende

24 ”The point of triangulation is to study and understand when and why there are differences”
(Mathison, 1988)

25 _________________________________
Problemstilling Resultater Oppnåelse Samme Like Høy validitet Ulike Utvidet teoretisk forståelse


Laste ned ppt "VALIDITET OG RELIABILITET I KVALITATIV FORSKNING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google