Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskrift om opptak til høyere utdanning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskrift om opptak til høyere utdanning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskrift om opptak til høyere utdanning
Studieadministrativt forum Kongsberg 23. januar 2009 Opptaksforskriften med vekt på utvalgte bestemmelser. Notatet bygger på en bearbeidet presentasjon fra Temadag om opptak til høyere utdanning v/ seniorrådgiver ved HiO Oddvar Kvernhaug Studie- og forskningsseksjonen v/GSM

2 Ny forskrift om opptak til høyere utdanning
FOR nr 173: Forskrift om opptak til høyere utdanning Ikrafttredelse – f.o.m. opptak til studieåret 2009/2010

3 Kunnskapsløftet – nye betegnelser
Reform 94 (R94) Kunnskapsløftet (KL) Studieretninger Utdanningsprogram Kurs Programområder Grunnkurs (GK) Videregående trinn 1 (Vg1) Vid. kurs 1 (VK1) Videregående trinn 2 (Vg2) Vid. kurs 2 (VK2) Videregående trinn 3 (Vg3) Felles allmenne fag Fellesfag (FF) Studieretningsfag Felles programfag (FPF) Valgfrie programfag (studieforberedende) Prosjekt til fordypning (yrkesfaglig)

4 Dokumentasjonsordningen i KL
Vitnemål Fullført og bestått opplæring Vg1, Vg2 og Vg3 i skole. Fullført og bestått fagopplæring Fagbrev eller svennebrev Kompetansebevis Fullført deler av opplæring fra KL Kompetansebevis kan utstedes selv om opplæringen ikke er bestått. - ”Føring av vitnemål og kompetansebevis…”

5 Generell studiekompetanse - GSK
§ 2-1 Bestått norsk treårig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse (kommentarene spesifiserer også fag-/svennebrev) eller Fylt 23 år i løpet av opptaksåret og kan dokumentere minimum fem års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning (23 / 5 – søkere). Følgende fag fra videregående opplæring må være dekket: Norsk årstimer Engelsk 140 årstimer Matematikk årstimer Naturfag 140 årstimer Historie 140 årstimer Studiespesialisering – historie,169 årstimer (= vitnemålskrav) Samfunnsfag, 84 årstimer Opptaksorganet har plikt til å vurdere om annen utdanning eller dokumentasjon av kunnskaper kan godkjennes som likeverdig (§ 2-1 (3).

6 NB! – norsk kravet Læreplan i norsk for språklige minoriteter gir ikke GSK Når elevene har tilstrekkelig kompetanse, skal de følge ordinær læreplan i norsk (F-12-08, punkt ), og avslutte norsk på vanlig måte (eventuelt med fritak for vurdering i sidemål).

7 Andre veier til GSK Yrkesfag/fagbrev/svennebrev kan bygges på slik at det gir GSK Kontakt opptakskontoret for informasjon

8 Andre veier til GSK § 2 – 3: Bestått høyere utdanning på minst 1 år (60 studiepoeng/20 vekttall), forutsatt at søker oppfyller krav om norsk, jfr. § 2 – 1 (Regelen gjelder bare dersom søker ikke har gsk etter § 2 – 1. Avbrutt utdanning gir ikke GSK). § 2 – 4: Fullført 2-årig godkjent fagskoleutdanning etter lov av 2003 om fagskoleutdanning gir generell studiekompetanse, forutsatt at søker oppfyller krav om norsk, jfr. § 2 – 1. Oversikt over godkjent fagskoleutdanning på nokut.no Fullført teknisk fagskole etter rammeplan av 1998/99, forutsatt at norskravet er dekket (§ 9-1 (3).

9 Andre veier til GSK, forts.
Rudolf Steiner-skole (§ 9-1, 8) 3-årig videregående utdanning fra de andre nordiske landene - som gir generelt opptak til universiteter/ høyskoler i hjemlandet (§ 2-2,1). Ingen språkkrav. Utenlandsk utdanning (utenfor Norden) må være på nivå med norsk videregående opplæring (§ 2-2, 2). Språkkrav. Diplom fra International Baccalaureate, NB! krav til norsk(§ 2-2, 4) Vær oppmerksom på overgangsreglene, § 9-1.

10 Realkompetanse (F08-07, § 3-1)
Se HiBus reviderte retningslinjer pr : Opptak på grunnlag av realkompetanse.

11 Kvoter Tilbud om opptak gis i kvoter (50% ordinær kvote og 50 % førstegangsvitnemålskvote). Endringer: Primærvitnemålskvoten endrer navn til kvote for førstegangsvitnemål Kvoten endres fra 40 % til 50 % Endring i reglene for tilhørighet til kvoten Førstegangsvitnemål blir gitt til den som innenfor normal tid har bestått vid. opplæring som gir generell studiekompetanse. Førstegangsvitnemål utstedes kun en gang.

12 Kvote for førstegangsvitnemål (F-8-7, § 7 – 2)
blir gitt til den som innenfor normal tid har bestått vid. opplæring som gir generell studiekompetanse, og kan bare utstedes en gang Omfatter søkere som er 21 år eller yngre (også søkere med vitnemål fra yrkesfag + gsk-fagene) 50 % av studieplassene skal tilbys i kvoten Poengberegning: karakterpoeng, realfagspoeng og kjønnspoeng unntak fra krav til normal tid (maksimalt fem år): internasjonal utveksling, folkehøgskole, verneplikt, omsorgsarbeid, omvalg av Vg1 eller Vg2, langvarig sykdom eller at eleven har rett til spesialundervisning i to år ekstra. OBS: Forbedringer innenfor løpet er tillatt!

13 Tilhørighet i kvote for førstegangsvitnemål for R-94
Departementet har fastsatt en overgangsordning som klargjør at søkere med vitnemål som etter gjeldende forskrift er kvalifisert for primærvitnemålskvote, kan vurderes i kvote for førstegnagsvitnemål fram til og med det året de fyller 21. år. (Ref. rundskriv F-17-07). Gjelder bare for vitnemål som er avsluttet senest våren 2008 (og så lenge søkeren er 21 år eller yngre)

14 Skolepoeng I kvote for førstegangsvitnemål tildeles studieplass på grunnlag av skolepoeng: Karakterpoeng (gjennomsnittskarakter x10) + Realfagspoeng + Kjønnspoeng (til få utvalgte studier) = skolepoeng

15 Konkurransepoeng I ordinærkvote tildeles studieplass etter konkurransepoeng: Karakterpoeng (gjennomsnittskarakter x 10) + realfagspoeng + kjønnspoeng + alderspoeng + tilleggspoeng (førstegangstjeneste, folkehøyskole, høyere utdanning) = Konkurransepoeng

16 Karakterpoeng § 7 – 5 Karakterpoeng for søkere med 3-årig videregående opplæring Alle fag med tallkarakter skal regnes med. Gjennomsnittet av samtlige karakterer regnes ut med to desimaler og multipliseres med 10. § 7 – 6 Karakterpoeng for 23/5-søkere Karakterpoengene regnes ut på grunnlag av de fagene som dekker generelle og spesielle opptakskrav + fag som gir realfagspoeng. Gjennomsnittet av samtlige tellende karakterer regnes ut med to desimaler og multipliseres med 10. NB! Gjennomsnitt skal ikke lenger regnes ut ved hjelp av middelverdi i enkeltfag.

17 Realfagspoeng (§ 7-8) Det gis maksimum 4 realfagspoeng.
½ poeng for hvert realfag pr. årstrinn (omfang 140 årstimer), unntak: matematikk R2 og Fysikk 2 gir 1 realfagspoeng for hvert fag på Vg3-nivå. (Dette er hovedpunktene se § 7-8 for en komplett oversikt.)

18 Tillegsspoeng for alder
2 alderspoeng pr. år i inntil 4 år, maksimum 8 (§ 7-10). 3-årig videregående skole: alderspoeng fra og med det året de fyller 20 år, dvs. full uttelling fra og med fylte 23 år. 23/5 –regelen: alderspoeng fra og med det året de fyller 24 år, dvs. full uttelling fra og med fylte 27 år. Det kan gis 1 – 2 tilleggspoeng til søkere av underrepresentert kjønn (gjelder stort sett kvinnelige søkere til ingeniørutdanninger, landbruksutdanninger og maritime utdanninger.)

19 Tilleggspoeng for høyereutdanning eller folkehøgskole eller førstegangstjeneste
enten fullført militær førstegangstjeneste/siviltjeneste, eller folkehøgskole – med godkjent skoledokumentasjon, avlagt fra og med skoleåret 1997/98, eller ett års høyere utdanning – fullført studium eller samlet 60 studiepoeng (20 vekttall). Fullført halvårig studium eller 30 studiepoeng (10 vekttall) gir 1 tilleggspoeng.

20 Overgangsordninger (§ 9-1)
Generell studiekompetanse etter tidligere ordninger vil fortsatt være gyldig: Søkere som iht. Reform 94 har generell studiekompetanse. Bestått 3-årig vid. opplæring fra tidligere allmennfaglige studieretninger. Bestått 3-årig handels- og kontorfag, examen artium og økonomisk gymnas. Bestått 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan av 1998/1999 (forutsatt norskkravet).

21 Svar på OSS (ofte stilte spørsmål)
Vedtak om gsk iht. R94 kan fattes uten tidsbegrensning. Dersom søker har alle gsk-fag fra R94, men krav til praksis og/eller alder oppfylles etter : gsk-vedtak (PRA) kan fattes når alle 23/5-krav er oppfylt. Alle gsk-fag som er bestått i R94 eller tidligere strukturer, godkjennes etter F (§ 9 – 1), uavhengig av endringer i timetall (mest aktuelt for 23/5-søkere). Dersom søker ønsker å forbedre beståtte gsk-fag fra R94 eller tidligere strukturer, må dette skje etter bestemmelsene som gjelder for KL: matematikk 224 timer, historie 140 timer, samfunnsfag 84 timer. Gsk-krav innfridd i R94 (eller tidligere) og spesielle opptakskrav tatt i KL er tillatt (eller omvendt).

22 De viktigste endringene
Omfang av fag angis i totalt antall årstimer à 60 minutter: 140 årstimer tilsvarer om lag 5 uketimer à 45 min. Nye fagkrav til gsk: samfunnsfag 84 t, historie 140 t (169 t), matematikk 224 t. Gsk på grunnlag av 2-årig godkjent fagskoleutdanning: skal være godkjent av NOKUT, krav om dok. av gsk-norsk (393 årstimer). Kvote for førstegangsvitnemål: 50 % av studieplassene, ikke lenger anledning til tilleggsdokumentasjon innen kvoten. Antall realfagspoeng reduseres fra 6 til 4 poeng, 3 nye programfag kan gi realfagspoeng (Geofag, Informasjonsteknologi, teknologi/forskningslære) Tilleggspoeng for høyere utdanning mv. reduseres fra 3 til 2 poeng. Fordypningspoeng og Bonuspoeng fjernes. Medisin får samme regelverk for poengberegning.

23 De viktigste endringene, forts.
Karakterpoeng regnes ut som et vanlig gjennomsnitt (ikke middelverdi) Fordypningspoengene og bonuspoeng blir fjernet. Maksimalt antall realfagspoeng går ned fra 6 til 4 poeng. Poeng for høyere utdanning, folkehøgskole eller førstegangstjeneste m.v. går ned fra 3 til 2 poeng. Praksiskravet til 23/5 regelen kan oppfylles med 5 års utdanning, uten krav om arbeid.

24 Samordna opptak Elektronisk søknadsskjema for alle tilbud i det samordnete opptaket ( oversikt på og i Søkerhandboka) – tilgjengelig fra 1. februar. Søker kan sette opp inntil 10 søknadsalternativ. Elektronisk kvittering for søknaden pr. epost Søker får egen statusside for søknaden sin. Søknaden er uten vedlegg. Samordna opptak fordeler saksbehandlingsansvar, og sender omslagsark til søker, puljevis utsending/pujjevis innsendingsfrist. Søker fyller ut og returnerer omslagsark med vedlegg til saksbehandlende lærested. Søknadsalternativ kan endres fram til utløp av ordinær søknadsfrist. All omprioritering og endring av personopplysninger gjøres elektronisk – av søker.

25 Samordna opptak forts. Tilbud om studieplass på høyeste søknadsalternativ, som søker er kvalifisert for og har nok poeng til. Tilbud om ventelisteplass på eventuelt høyere alternativ. Tilbud om studieplass/ventelisteplass gis via nettsidene – skriftlig bare dersom søker krysser av for det ved søknad. Søker får epost om at det er lagt inn tilbud på statussiden. Søker svarer elektronisk på alle tilbud. Nyhet på Restetorget i 2009: Samordnet, elektronisk søknadsskjema.

26 Kilder til informasjon
Lov om universiteter og høgskoler av 12. mars 1995 (sist endret ) - kapittel 3, §§ 3 – 6 og 3 – 7. F-08-07: Forskrift om opptak til høyere utdanning fra opptak til studieåret – (sist endret ) – gjelder fra 1. januar 2009, tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet. F ( ) Innføring av Kunnskapsløftet (gjelder fra og med skoleåret 2008/2009): Rundskrivet gir god informasjon, finnes på Utdanningsdirektoratet ( ): Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet. Se

27 Ta kontakt  www.studieinfo.no eller www.opptak.no
Du er velkomment til å ringe eller skrive e-post til oss som jobber i studie- og forskningsseksjonen, opptakskontoret: Gro Smedsrud, opptaksleder, tlf Hilde Strømmen, tlf 98 54 Sissel tlf. 9866 Cathrin Vikahagen Gjendem tlf Søkere kan sende spørsmål til eller


Laste ned ppt "Forskrift om opptak til høyere utdanning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google