Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HALVÅRSPLAN August-desember 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HALVÅRSPLAN August-desember 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 HALVÅRSPLAN August-desember 2014
TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE HALVÅRSPLAN August-desember 2014

2 TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE AS
Privat , ordinær barnehage, sentralt i Rissa. Krobakken 8. 18 plasser 0-6 år. Barnehagen er lovpålagt å utarbeide en årsplan for sin pedagogiske virksomhet. Barnehagens innhold og oppgaver skal være i samsvar med departementets rammeplan og de 7 fagområdene som er beskrevet der. Rammeplan legges ut på barnehagens hjemmeside. Vi har samarbeid med Rissa kommune ved hovedopptak, og vi følger de kommunale satsene for foreldrebetaling. For mer utfyllende informasjon, viser vi til barnehagens virksomhetsplan og vedtekter som dere finner på barnehagens hjemmeside. Barnehagen er et as og eies og drives av: Vibeke Stoum Sand, førskolelærer Heidi Vangen Wemundstad, barne- og ungdomsarbeider

3 Barnehagens telefonnummer: 90 24 30 20 avdeling 45 21 99 82 kontor
FOREDLDRENES SAMARBEIDSUTVALG: Utvalget består av representanter fra de ansatte, foreldrene og eierne, i tillegg til en representant fra Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK). De skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldre / foresatte. For barnehageåret 2014/2015 er Erik Jakobsen og Ingrid Bue valgt. For de ansatte er Heidi Vangen Wemundstad valgt. Representant fra HOK Vibeke Stoum Sand sitter som eier og er referent på møtene. For nærmere beskrivelse av hva som er Su sine oppgaver, se hjemmesiden. EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE: BUP (Barne- og ungdomspsykiatri) PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) Hjemkonsulent Torill Leikvang. Barnevern Helsestasjon Skole Barnehagens telefonnummer: avdeling kontor Barnehagens hjemmeside: tryllefloytenbhg.barnehageside.no Barnehagen har også egen facebookside: Tryllefløyten Musikkbarnehage

4 Styrer 30%, Pedagogisk leder 60%
ORGANISERING Vibeke S Sand Styrer 30%, Pedagogisk leder 60% Heidi V Wemundstad Konstituert pedagogisk leder 40% Heidi Therese Krognes Berg Musikkpedagog 80% Heidi Vangen Wemundstad Barne- og ungdomsarbeider 60% Nina Helen By barne- og ungdomsarbeider 60% Elin Mari Pettersen Assistent 20%, styrking av gruppa 40% Vikarer: Stine Pettersen, Lidiane Kvitland, Elisabeth Meyer.

5 Oppstart og tilvenning
De fleste arbeidsplasser har en avtale som gir foreldre rett til 3 dager permisjon m/lønn for tilvenning av barn i barnehage. Det er veldig individuelt hvordan barn tilpasser seg den nye hverdagen, men det er uansett lurt å sette av minimum tre dager til tilvenningen. Dette er også vårt utgangspunkt når vi tar i mot nye barn og foreldre. Dersom dere har bedre tid, er dette bare positivt. Tilvenningsplanen tilpasses da den tiden som er til rådighet. I løpet av de første dagene vil vi gjennomføre en oppstartssamtale med foreldrene. Første dag Denne første dagen bør foreldrene holde seg nær barnet og være tilgjengelig hele tiden. Det er viktig for tilvenningen at foreldrene aktivt er med på å introdusere det nye miljøet. Foreldrene steller barnet, sitter sammen med det under måltidet, er i rommet under lek etc. For personalet vil det å se barn og foreldre sammen gi viktig informasjon om barnets vaner hjemmefra, dets måter å kommunisere på osv., informasjon som vil bidra til å gjøre barnets senere barnehagehverdag best mulig. Den første dagen varer gjerne bare et par timer. Andre dag Den andre dagen starter etter avtale med personalet og varer 4-5 timer. Personalet overtar mer av ansvaret for barnet - men fremdeles er foreldrene med ved stell, måltid, legging. Foreldrene bør etter avtale forlate rommet / barnet en stund, gå på pauserommet el. Tredje dag Den tredje dagen planlegges etter avtale mellom foreldre og personalet. Utgangspunktet vil være hvor godt tilvent barnet er etter de to første dagene. Hvordan ta avskjed med barnet Si klart i fra at/når dere går og prøv å ikke vise usikkerhet - gå når dere har sagt dere skal gå. Det er viktig at barnet får erfaring med at dere ikke går før dere sier i fra, at dere virkelig går når dere sier det, og at dere kommer tilbake etter en viss tid. Hvis dere viser usikkerhet, blir barnet usikkert og tilvenningsprosessen tar lengre tid. Dette betyr ikke at det ikke er tillatt å være usikker - men snakk med personalet om det, ikke barnet. Når/ hvis barnet gråter når dere går Noen foreldre vil oppleve at barnet gråter ved avskjeden om morgenen. Både barn og foreldre kan oppleve det å ta avskjed som en litt smertelig prosess i starten. Vår erfaring tilsier imidlertid at gråten stilner like etter at foreldrene er ute av syne. Føler dere utrygghet etter å ha forlatt et gråtende barn - ring oss og hør hvordan det går!

6 INNHOLD Vi vil gjennom musikk gi barna et helhetlig tilbud i henhold til rammeplanen for barnehager og de 7 fagområdene den omfatter. Musikk er en kilde til glede og energi, men kan også brukes til for eksempel å roe ned, få på klær og sko, bli kjent med kroppen, til utvikling og stimulans. Det å uttrykke seg gjennom musikk er svært naturlig for barn. Vi vil også ha fokus på natur, miljø og uteliv. Vi bruker Strømmensområdet og skogen aktivt. Vi har ikke mange, flotte lekeapparater, men ved bruk av naturen utvikler barna motorikk, selvstendighet og fantasi. Leik i naturen stimulerer også til mer likestilt leik mellom kjønnene, noe som er et viktig tema for oss. Tema for samlingene for høsten 2014 er Alf Prøysen . Vi avslutter prosjektet med en framvisning/utstilling av det vi har gjort 20.november og inviterer da foreldre, søsken og besteforeldre til hentekaffe. Vi vil tilpasse våre prosjekt til gruppesammensetningen og de ulike årstidene. Vi har musikkverksted for Symfonien og Munnharpa en dag i uka. Der utforsker de musikkens verden med både sang, spill, bevegelse og dramatisering. Tema for høsten er Alf Prøysen. I 2014 ville Alf Prøysen ha fult 100 år. For mer informasjon se barnehagens hjemmeside. Vi har et samarbeidsprosjekt med de andre private barnehagene der temaet er Voksne skaper vennskap – sammen. For mer informasjon se eget ark. En dag i uka skal Symfonien og Munnharpa jobbe med Språksprell. Det er metodiske språkleker som er med øke barns språklige bevissthet gjennom rim, regler og lytting.

7 På våren 2013 ble vi faddere til Siniketiwe Phephile, som bor i Swaziland og er født i juli Vi er en solsikkebarnehage og har fadderskapet gjennom Sos Barnebyer. Det betyr at vi sender penger til Siniketiwe hver måned og to-tre ganger i året får vi et brev fra barnebyen hennes, med informasjon om hvordan hun har det. Vi sender også et brev tilbake for å fortelle hvordan det er her. Vi arrangerer solsikkeasksjon i barnehagen hver vår, der inntektene går til en Sos barneby. Dette er en fin mulighet for barna til på bli kjent med andre deler av verden som ikke har det like bra som oss. Vi har en halvårsplan med våre faste aktiviteter. I gangen henger det en ukeplan, som blir endret hver mandag morgen, der dere ser hva som skal skje den uka. I år deler vi gruppa i tre, både i forhold til turer, samlinger, uteleik og aktiviteter. Dette for å bedre kunne møte barna på deres premisser og legge opp ett opplegg som passer for den aldersgruppa. Vi ser at en 1åring og en 3åring har helt forskjellige behov og ønsker for en barnehagedag. Gruppene har fått navnet Symfonien førskolebarna, Munnharpa 3-4år og Lirekassen 0-3år. Symfonien har førskole annenhver onsdag og torsdag hver uke. Vi skal treffe Fosnaheim barnehage og Skaugdalen barnehage en gang pr måned slik at vi blir kjent med flere barn før skolestart. På førskolene skal vi gjennomføre ulike skoleforberedende aktiviteter gjennom leik, oppgaver og turer. Det er også lagt opp til 5 fellesturer med de andre førskolebarna i kommunene i løpet av barnehageåret. For mer informasjon les brosjyren: «No kjæm vi». Link til brosjyren:

8 DE 7 FAGOMRÅDENE 1: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
2: KROPP BEVEGELSE OG HELSE 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 4: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK 5: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 6: NÆRMILJØ OG SAMFUNN 7: ANTALL, ROM OG FORM Alle fagområdene er en naturlig del av hverdagen i barnehagen. Vi vil i hver periode/måned legge vekt på et eller to av fagområdene. Dette kommer nærmere fram i kalenderdelen av halvårsplanen. Arbeidsmåten vår er å legge til rette for samtaler om for eksempel farger, tall, begreper, naturen, og undring over det vi møter i løpet av dagen. Vi går på turer i skogen og i nærmiljøet, synger, leser bøker, tegner og former osv. Fagområdene er en naturlig del av det daglige livet i barnehagen, og de går ofte over i hverandre.  Vi har en progresjonsplan, den beskriver hvilke mål vi har for hver aldersgruppe. Se Virksomhetsplan.

9 SATSNINGSOMRÅDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/2014
Barns medvirkning, vennskap og miljø. Lov om barnehager og rammeplanen (2006) tydeliggjør alle barns rett til medvirkning i barnehagen. Medvirkning i barnehagen gir personalet utfordringer i form av hvordan vi skal fange opp barnas kroppslige og verbale uttrykk, prøve å tolke dem, og svare på uttrykkene på en tydelig og ansvarlig måte. Spesielt for de yngste barna er det viktig å tolke barnas kroppsspråk og observere hva de er opptatt av. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning). Personalet har ansvar for å utfordre barna til nye aktiviteter, og tilrettelegge forholdene slik at barna blir inspirert og fristet til å velge noe nytt og spennende.

10 Voksne skaper vennskap sammen
Voksne skaper vennskap sammen. Vi fortsetter vårt gode samarbeid med de andre private barnehagene i Rissa og skal det neste året jobbe sammen om et prosjekt vi har valgt å kalle: «Voksne skaper vennskap sammen». Dette var også navnet på fjorårets kampanje i regi av Manifest mot mobbing fra Udir. Dette prosjektet skal handle om at voksne samarbeider for gode og inkluderende oppvekst- og læringsmiljøer, der barn kan utvikle vennskap og gode relasjoner. Vennskap er viktig for å motvirke mobbing, og voksne er viktige rollemodeller og tilretteleggere for vennskap. Vi vil rette oppmerksomhet mot voksnes samarbeid – i barnehagen, for å fremme vennskap og hindre at barn utsettes for mobbing. Skal vi stoppe mobbingen, må voksne samarbeide for et inkluderende miljø der det er plass til alle. Vi kommer til å jobbe på samme måte som vi gjorde med likestilling, både på personalmøter, foreldremøter og sammen med de andre private barnehagene. Vi vil også delta på aktuelle kurs som måtte dukke opp. Vårt motto: Alle barna skal ha minst ett barn de kaller for sin venn! Vi har vennskapsuke i uke 43, vi har da fokus på å skape gode relasjoner med andre barnehagebarn og drar på besøk til barnehager i nærheten. Miljø: Vi synes det er viktig at barna våre lærer seg å ta vare på naturen og miljøet vårt. I hverdagen følger vi opp miljøarbeidet gjennom å kildesortere og kompostere husholdningsavfall. Komposten vår står ved søppeldunkene og jorda som blir der skal vi bruke til å plante ulike grønnsaker i til våren. Glass og metall, restavfall, papp og papir og matavfall har fått sin egen boks. Heldigvis ligger miljøstasjonen i gangavstand fra barnehagen så vi kan ta turen dit for å levere glass og metall når boksen blir full. Denne viktige oppgaven er det turgruppene som tar ansvar for. Resten av søppelet blir hentet av søppelbilen. Vi har miljøuke i uke 39.

11 GENERELL INFORMASJON Barnehagens tradisjoner for foreldre/foresatte:
foreldrekaffe/hentekaffe, julefrokost, juletrefest sammen med de andre barnehagene (arr av su), solsikkefest, sommerfest. Alle får tilbud om 2 foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, samt oppstartsamtale. Foreldremøter høst og vår. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Da er det stengt. Barnehagen er steng i 4 uker på sommeren, Barnehagen er stengt i jula . Redusert foreldrebetaling i denne månedene. Barnehagen holder stengt på «innklemt-dager». For øvrige bestemmelser angående betaling, fridager osv, se barnehagens vedtekter. Vi har dugnad to ganger i året, en på høsten og en på våren. Den blir brukt til vedlikehold og det blir en sosial sammenkomst etterpå.

12 KOSTHOLD OG BURSDAGER Vi ønsker å gi barna et variert, godt og sunt kosthold, dette gjelder også ved bursdagsfeiringer. Vi serverer grøt til frokost hver dag kl Hvis dere ønsker at barna skal spise noe annet eller spise tidligere må de ha med matpakke selv. Vi oppfordrer alle til å ha med litt mat, yoghurt, knekkebrød el til ettermiddagsmaten. Vi ser at mange av barna blir sultne før de blir henta. Vi oppfordrer alle til å ha variert pålegg på brødskiva, frukt og grønnsaker i matboksen. (se også neste side) På turdager ordner barnehagen med mat, kald og varm drikke til barna. Vi serverer varmmat to dager i uka: torsdag og fredag. Selv om vi ønsker et kosthold uten for mye sukker, skal vi ikke glemme «verdien av det unyttige». Det er rom for både vafler og ny-stekte boller, kakao og varm saft Barnehagen er en 5 om dagen barnehage. Dette betyr at vi skal tilby barna fem forskjellige frukt eller grønt hver dag. Vi sender inn rapporter på vårt arbeid i forhold til satsning på frukt og grønt til opplysningskontoret for frukt og grønt.

13 MÅLTIDER Barn er avhengig av jevn tilførsel av energi og næringsstoffer for å vokse og utvikle seg. De har et stort behov for næringsstoffer i forhold til sin egen vekt. Fordi den totale mengden mat de spiser kan være relativt liten er det viktig at de ikke fyller opp kroppen med mat og drikke som ikke gir dem de næringsstoffene de trenger. Vi er opptatt av: At barna har muligheter til å spise til faste måltider At det settes av god tid til måltidene Det estetiske, at det ser - og lukter godt At måltidet innbyr til fellesskap God sammensetning For å være ernæringsmessig fullverdige, bør måltidene Inneholde mat fra alle de følgende tre gruppene: Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, pasta, ris Grønnsaker, frukt eller bær Fisk, annen sjømat, kjøtt, ost, egg, erter, bønner, linser Drikke bør være melk og vann. Vi forholder oss til retningslinjer for mat i barnehagen utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med kunnskapsdepartementet. Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold. Maten i barnehagen, enten den er medbrakt eller tilberedet i barnehagen, er derfor av stor betydning for barns utvikling og helse. Barn lærer om mat og drikke på en naturlig måte gjennom de daglige måltidene. Et måltid handler om mye mer enn å få maten i seg. Måltider kan også bety samhandling og fellesskap. De er en del av dannelsen vår og bidrar til utviklingen av barnas sosiale kompetanse.

14 HUSK! Jevnlig sjekk av barnas klær!
UTSTYRSLISTE Matpakke til evt frokost og ettermiddag. Sandaler/ innesko, som er god på foten og gir lufting. Vogn med dyne/pose til å sove i. Egne soveklær, som kun brukes til soving: Tynn lue, gjerne halslue og tynne votter, gjerne ull. På grunn av plassmangel, settes vognene igjen i vognbua på eget ansvar. Kosedyr/smokk. Bleier, ikke truse-bleier. Salve, kremer. 2 hele kles-skift ( lag 1 og 2). Det står på kurvene i garderoben hvilke klær vi ønsker hvor. Fot-tøy og klær tilpasset vær, temperatur og årstid. Kuldekrem og solkrem smøres på barna før de kommer i barnehagen. Vi smører deretter ved behov utover dagen. Forsiktig med vask om morgenen når det er kaldt, det fjerner naturlig beskyttelse av huden. Solbeskyttelse (briller/hatt/caps) Foreldre som ønsker at barna skal ha ullundertøy på seg når de skal være ute, tar på det før de kommer i barnehagen. Når det er kaldt ute triller vi inn vognene ca en time før barna legger seg slik at det blir godt og varmt i vogna HUSK! Jevnlig sjekk av barnas klær!

15 Barnehagens dagsrytme
SYMFONIEN MUNNHARPA LIREKASSEN Frileik 08.30 Felles frokost 09.30 Sangstund/musikkverksted Påkledning 10-11 Frileik inne/ Førskole /språksprell Frileik inne/tilrettelagt aktivitet/språksprell Uteleik 11.00 Lese bok i gangen Sangstund på musikkrommet 11.30 Mat 12.00 Påkledning og utleik Påkledning og uteleik Frileik inne/ tilrettelagte aktiviteter. 14.00 Frukt inne/ute Frukt 14.30 16.30 Frileik inne/ute Barnehagen stenger Frileik ute / inne Frileik ute/inne Kjernetida er på grunn av turer og aktiviteter. Gi oss beskjed hvis dere kommer etter kjernetida starter, eller tar fri.

16 Ukeplan for august-desember 2014
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Symfonien 5-6år Språksprell Uteleik Uteleik  Musikkverksted Førskole/aktiviteter    Aktiviteter/førskole Sangstund  Uteleik Munnharpa 3-6år Aktiviteter    MAT Smøremåltid Varmmat Lirekassen 0-3år Aktiviteter  Tema for samlingene, sangstundene og musikkverksted vil være Alf Prøysen. Vi vil også ha Minirøris en dag i løpet av uken, dette er at aktivitetsprogram som er utviklet av «Friskis og Svettis», og går ut på å bevege seg etter musikk. Dere vil finne sangene vi til en hver tid jobber med på hjemmesida vår.

17 HUSK! Etter en lang ferie er det noen som trenger god tid om morgenen.
AUGUST Vi har ikke mange, flotte lekeapparater, men ved bruk av naturen utvikler barna motorikk, selvstendighet og fantasi. Leik i naturen stimulerer også til mer likestilt leik mellom kjønnene! Musikken er et viktig redskap for å skape et tillitsbånd mellom de voksne og barna. Det er viktig for oss at vi tar oss god tid med hver enkelt og lærer barna å kjenne sammen med foreldrene den første tiden. I forhold til oppstart, henvender vi til planen som står lengre fram i heftet.

18 August 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31
1.8 2.8 3.8 32 Oppstart 4.8 Første dag etter ferien. 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 10.8 33 11.8 12.8 13.8 Tur til Langsand 14.8 15.8 Pia 4 år 16.8 17.8 34 18.8 19.8 20.8 21.8 22.8 23.8 24.8 35 25.8 Su møte 19.30 26.8 Foreldre-møte 27.8 28.8 Mie 2 år 29.8 Ada Elena 5år 30.8 31.8

19 SEPTEMBER . I uke 37 har vi brannvernuke. Da har vi alderstilpassede
Barna kan ha med private leker til barnehagen, men det betyr ikke at de må ha med leker hver dag. Vi understreker at barnehagen ikke har ansvar for private leker. I uke 37 har vi brannvernuke. Da har vi alderstilpassede opplegg med tema brann. Vi gjennomfører brannøvelse og får besøk av brannbilen. . Vi har jobbet for at barna skal ha dannet positive relasjoner til hverandre og oss voksne. Vi har gjort oss kjent med barnas interesser og ulike kompetanser. Dette bygger vi videre på i barnehagens hverdagsliv. I uke 39 har vi miljøuke, vi vil da ha litt ekstra fokus på miljøarbeid.

20 September 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
36 1.09 2.09 3.09 4.09 5.09 6.09 7.09 37 Brannvernuke 8.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 38 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 39 Miljøuke 22.09 23.09 Hentekaffe 24.09 Mathea 5år 25.09 26.09 27.09 28.09 40 29.09 30.09

21 OKTOBER Mandag 6.oktober er det planleggingsdag.
HUSK Nå når det er kaldt og vi er mye ute er det viktig at barna har klær og sko etter vær. Det er lurt å ha ull innerst og det er bedre med mange tynne lag med klær i stedet for ett tykt. Barna må ha flere par votter, og tilstrekkelig med skiftetøy som er navnet. Ta med vått tøy hjem. Lurer dere på noe, ta kontakt. ALLERGI Vi har både barn og voksne med astma og allergiplager. Av hensyn til disse, oppfordrer vi barn og foreldre til å unngå kosing med kjæledyr like før dere skal til barnehagen. Dyrehår i klærne kan framkalle reaksjoner. Likeså oppfordres det til ikke å ha sterk parfyme, eller hud / hårprodukter med sterk lukt når dere kommer i barnehagen. Slike hensyn vil gjøre dagen enklere for de som er allergiske. FN-dagen: Vi markerer dagen den 24.oktober med salg av suppe og produkter vi har laget. Pengene sendes til Siniketiwe i Swaziland.

22 Oktober 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 40
1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 41 Skolen har høstferie 6.10 Planleg-gingsdag. Bhg stengt. 7.10 8.10 09.10 10.10 11.10 12.10 42 13.10 14.10 15.10 16.10 Eple- og refleks-dagen 17.10 18.10 19.10 43 Vennskapsuke. Besøke andre barnehager 20.10 21.10 22.10 23.10 24.10 FN dagen Hentekaffe 25.10 26.10 44 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10

23 NOVEMBER 28.November er det planleggingsdag.
KLÆR OM VINTEREN: En av forutsetningene for at leken utendørs skal være positiv, er at barnet ikke fryser. Flere tynne lag med klær varmer bedre enn få og tykke lag. Ull er best i kulda, den isolerer også når den er våt. Superundertøy og fleece er bedre enn bomull. Bruk gjerne longs i stedet for strømpebukse. Da er det lettere å skifte til tørt hvis sokkene blir våte. Lag 1: Undertøy, sokker, longs, bukse, genser. Lag 2: Fleece eller ullbukse, genser og hals. Lag 3: Dress, regntøy, lue som dekker ørene og votter. ”Spise” votter på tur (finger votter) Sko med ullsåle og tynne ullsokker. Husk: Ikke cherrox i minusgrader.  I løpet av november vil vi gjennomføre foreldresamtaler. Oppslag over tidspunkt vil bli hengt opp i garderobene. 20.November blir det hentekaffe med temaet Alf Prøysen. Vi ønsker å vise dere det vi har jobbet med fra august til nå. .

24 November 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
44 1.11 Masud 2 år 2.11 Johan 3år 45 Foreldre-samtaler 3.11 4.11 5.11 Hedda 3år 6.11 7.11 William Jomar 1 år 8.11 9.11 46 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 47 17.11 18.11 19.11 20.11 Hentekaffe Kl 21.11 22.11 23.11 48 24.11 25.11 26.11 27.11 28.11 Planleg-gingsdag Bhg stengt 29.11 30.11

25 DESEMBER SU arrangerer juletrefest i januar.
SU arrangerer juletrefest i januar. I desember måned vil vi ha adventsstund. I adventsstund tenner vi adventslys og leser adventsvers. Vi vil også gjøre barna kjent med juletradisjonene våre, dvs. hvorfor vi feirer jul, synge julesanger, lese julehistorier, lage julepynt, julegaver og bake julekaker. Gjennomføringen med de ulike gruppene vil være alderstilpasset. 13. desember er Luciadagen. Vi markerer dagen torsdag 11.desember i barnehagen. Foreldre inviteres på lussekatter og gløgg kl: Vi kombinerer dagen med julefrokost fra Nissefest for alle barna, onsdag 17. desember. Denne dagen kan barna kle seg i nisseklær. Vi koser oss med nissegrøt – og kanskje kommer nissen? I løpet av desember vil det vil tilbud om et kirkebesøk eller presten kommer til barnehagen. Dere vil få egen måneds-plan for desember.

26 JULEFERIE Det nærmer seg juleferie, og vi vil gjerne ha en oversikt over når dere skal ha ferie i dagene før jul. Vi har stengt julaften, mellomjula og nyttårsaften.  Av erfaring er det mange som tar fri i dagene før jul også, derfor ønsker vi oss en oversikt over dette. Antall voksne som skal være på jobb er ut i fra antall barn. Vi tilpasser åpningstiden i forhold til påmelding. Barnets navn : ____________________ Mandag 22.12 kommer fra kl………….til kl…………fri……….. Tirsdag 23.12 Fredag (må være 4 påmeldte barn for at vi holder åpent) Kommer fra kl______ til kl _______ fri_____ Påmelding innen fredag foresattes underskrift……………………………………………………..

27 Desember 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
49 1.12 2.12 3.12 4.12 5.12 6.12 7.12 50 8.12 9.12 10.12 11.12 Julefrokost Lucia kl 12.12 13.12 14.12 51 15.12 16.12 17.12 Nissefest 18.12 19.12 20.12 21.12 52 22.12 Påmelding Åpent 23.12 24.12 Barnehagen stengt. 25.12 26.12 Bhg stengt 27.12 28.12 1 29.12 30.12 31.12 01.01 02.01 Påmelding. Stengt ved mindre enn 4 barn. 03.01 04.01


Laste ned ppt "HALVÅRSPLAN August-desember 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google