Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og samtidig utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis for studenter og klinikere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan vi styrke ergoterapi og samtidig utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis for studenter og klinikere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan vi styrke ergoterapi og samtidig utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis for studenter og klinikere Marie Berg, PhDElse Britt Bruset, Cand polit, Fagsjef i ErgoterapiHøgskolelektor Sunnaas sykehus HFErgoterapiutdanningen Høgskolen i Oslo

2 Forelesningen vil handle om:  Bakgrunn for kunnskapsbasert praksis (heretter kalt KBP)  Hvordan kunnskapsbasert praksis kan styrke ergoterapi  Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis  Hvordan forskning kan styrke ergoterapi

3 Bakgrunn Kunnskapsbasert helsetjeneste  Helsepersonell er pålagt at arbeide i forhold til kunnskapsbasert praksis fra våre oppdragsgivere  ”Bruke den beste evidensen for beslutning om helsetiltak for pasienten”  ” å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innehentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i gitte situasjoner ” (Jamtvedt og Nordtvedt 2008)

4 Bakgrunn Kunnskapsbaserte helsetjenester Forskningsresultat og samlet klinisk erfaring skal gi veiledning for de daglige helsetjenestene

5 Bakgrunn Kunnskapsbasert helsetjeneste God helsetjeneste bygger på objektive data - Finnes behov for klinisk relevant informasjon - Nye forskningsfunn endrer helsetjenestene - Livslang læring er nødvendig

6 Bakgrunn Pasienter og pårørende etterspør om våre tiltak har effekt  Ny informasjonsteknologi gir pasienter og pårørende enkel tilgang til forskningsartikler  Mine naboer og pårørende søker i dag etter kunnskap om behandling på nettet ift ”deres” diagnose

7 Bakgrunn Kan vi stole på den kunnskapen vi finner i en forskningsartikkel?  Ofte viser forskningsartikler motstridende funn

8 Bakgrunn Evidensbaserte helsetjenester  Det finnes et evidenshierarki - Noen evidens er sterkere - Evidens (bevis) så høyt opp som mulig skal brukes - Man skal vite på hvilket evidensnivå man har tatt et klinisk beslutning

9 Bakgrunn KBP mulighet og utfordring for ergoterapi Vansker med å bruke prinsipper for evidenshierarki i forhold til ergoterapi forskning Gap mellom vår evidens og vår kliniske praksis

10  Kun vitenskaplige data er ikke nok Vitenskaplige data er aldri tilstrekkelig for å ta kliniske beslutninger eller gi pasientanbefalinger Vitenskaplige data må integreres med klinisk kompetanse og klinisk skjønn Bakgrunn Kunnskapsbaserte helsetjenester

11 KBP styrker ergoterapi Hvordan kan vi styrke rollen til ergoterapi i det akademiske og kliniske systemet?  Beskrive innsatsen som kreves i klinikk og gjennom akademisk utdanning  Samtidig utvikle ergoterapi i utdanning, forskning og klinisk utøvelse av faget. (Fra workshop i regi av Karolinska sjukhuset, europeiske ergoterapikongressen 2008)

12 KBP styrker ergoterapi Alle ergoterapeuter (utdannelse, klinikk, forskning) = VI Utdanning Klinikk Forskning Alle tre elementer bør være i alle typer stillinger

13 KBP styrker ergoterapi = Praksisendring Kunnskapsbasert praksis innebærer:  kontinuerlig endring av arbeidsmetode  prioritere å søke ny kunnskap  implementere i eget arbeid

14

15 I. Refleksjon i profesjonell praksis: Anerkjenne og identifisere informasjonsbehov II. Spørsmåls- formulering III. Litteratursøk IV. Kritisk vurdere evidens ift klinisk erfaring, og pasientens verdier og preferaner V. Anvende VI. Evaluere Nortvedt et al 2001

16 Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis for studenter og klinikere ved Ullevål, Sunnaas og HiO Marie Berg, Else Britt Bruset, Unni Sveen, Jan Gordon Stubbings, Mona Michelet, Mona Dahl og Lena Andersson Praksisopplæring for studenter  Vi ønsket en link mellom utdanning og praksis  Kunne et samarbeid ift å formulere et klinisk spørsmål bli linken?

17 Utvikling av ferdigheter i KBP Forprosjektet avdekket behov for  mer presise læringsmål  endring av rekkefølgen i utdanning  innlæring av KBP i praksis/ ift pasientarbeid.

18 Utvikling av ferdigheter i KBP Mål  implementere prinsipper for kunnskapsbasert praksis i undervisningen  øke bevissthet om, og bruk av kunnskapsbasert praksis i klinikken.

19 Utvikling av ferdigheter i KBP Samarbeid mellom praksis og utdanning Vi ønsket at:  Student og veileder sammen utviklet et relevant klinisk spørsmål (PICO)  Studenten tok med spørsmålet tilbake til utdanningen etter 3 uker i praksis  Spørsmålet skulle brukes når studenten lærte om litteratursøk og kritisk granskning  Resultatene skulle bringes tilbake til praksis, og bli implementert i pasientbehandlingen i praksisperioden

20 Utvikling av ferdigheter i KBP Evaluering av pilot-prosjekt  Spørreskjema: (Evidence based practice: Beliefs, attitudes, knowledge and behavior of Physical Therapists, Phys ther 2003)  Student presentasjoner av KBP prosess ift egen pasient på praksisplassen  Intervju av studenter og kliniske veiledere  Skriftlig evaluering av studentene ved praksisslutt.

21 Utvikling av ferdigheter i KBP Deltagere  Alle studenter i kullet deltok i et ukes kurs om KBP  7 studenter i dette kullet deltok i pilot- prosjektet  2 KBP veiledere ved Ullevål og Sunnaas  Hver student - egen klinisk veileder

22 Utvikling av ferdigheter i KBP Prosjekt resultat  Utvikling og gjennomføring av KBP kurs  Utvikling og utprøvning av læringsmål og vurderingskriteria for praksisperioden  KBP i fagmoduler

23 Utvikling av ferdigheter i KBP Mer KBP implementert i klinikken  Studenten presenterte bruk av KBP i pasientbehandling for andre ergoterapeuter  Relevant klinisk spørsmål ble brukt i utdanningen  KBP ga ny kunnskap om behandling

24 Utvikling av ferdigheter i KBP Endring av holdninger til KBP før og etter pilot-prosjekt n= 7 studenter Svarpoeng før praksis Svarpoeng etter praksis Endring Holdninger268277 3 % Bruk av KBP 40 45 13 % Opplevd kompetanse 72 90 25 %

25 25 Studenters evaluering ” Det har gitt meg mulighet til en viss grad å styre egen læring. Jeg har på en måte fått prøve noe som er mitt eget”.

26 26 Studenters evaluering  ” Jeg har skjønt teorien fra utdanningen bedre nå når vi har fått mulighet til å prøve ut dette i praksis”  ” Dette prosjektet hjalp oss med å reflektere mer rundt vår fagutøvelse og hvordan man kan forbedre dette gjennom bruk av KBP”

27 Utvikling av ferdigheter i KBP Studentenes evaluering av pilot-prosjektet Fordeler  KBP veileder  Økt læring  Motiverende  Student sentrert læring  Bedre pasientbehandling Utfordringer  Tidkrevende  For kort praksis for å implementere resultat  Mangel på kunnskap om KBP hos kliniske veiledere  Prioritering av KBP

28 Utvikling av ferdigheter i KBP Kliniske veilederes evaluering av pilot-prosjekt Fordeler  Ny kunnskap om relevante emner  Styrking av klinisk praksis  Bedre pasient behandling Utfordringer  KBP er tidskrevende  Kan gå ut over tid til direkte pasientarbeid  Studenter og veilederes mangel på kunnskap om KBP  Uklare retningslinjer for hvor mye tid studentene skulle bruke på KBP

29 Utvikling av ferdigheter i KBP Diskusjon  KBP modell øket studenters motivasjon og læring  Studenter trenger tilstrekkelig kunnskap om KBP - for å kunne utvikle fokusert klinisk spørsmål i samarbeid med kliniske veiledere - og for å implementere resultat i behandlingsplaner

30 Utvikling av ferdigheter i KBP Eierskap til klinisk spørsmål (PICO) er avgjørende  Klinisk spørsmål må være relevant for å bli prioritert  Både student og klinisk veileder må eie problemstillingen  Felles eierskap impliserer felles ansvar og motivasjon

31 Utvikling av ferdigheter i KBP Anbefalinger  Pedagogikk for innlæring av KBP i teoriundervisning Praksisnær problemstilling gir interaktiv opplæring  Integrering av KBP i studiet Fra starten, med en gradvis progresjon gjennom hele utdanningen  Implementering av KBP i praksis

32 Utvikling av ferdigheter i KBP Suksess faktorer KBP  Omforent PICO/kjernespørsmål for student og veileder  Avtalt tidsbruk mellom veileder og student  Ha egen KBP veileder i overgangsfasen  Kliniske veileder må få tilbud om kurs i litteratursøk og kritisk granskning

33 Implementering av KBP: Vinn Vinn  Alle tjener på implementering av KBP: studenter, klinikere, pasienter, utdanning….  Men der er hindringer…  Tid  Mangel på kunnskap  Løsning: - Formulering av klinisk spørsmål i samarbeid…. - Felles eigerskap impliserer felles ansvar og motivasjon

34

35 Vilje til å lære noe nytt?

36 Forskningstenkning styrker ergoterapi Påvirkning  Hva og når er det mulig å påvirke?  Når er det mulig å kartlegge/vurdere/måle?  Kan det kartlegges på ulike måter?  Er det etisk riktig å kartlegge om man ikke kan tilby hjelp/trening/oppklaring/endring?

37 Forskningstenkning styrker ergoterapi Nye teknikker/behandlingsmetoder  Kritisk granskning  Evaluere  Passer de i vår virksomhet  Resultat? Fra Katarina Stibrandt Sunnerhagen

38 Forskningstenkning styrker ergoterapi Å kritisk granske egen arbeidsmåte Hva mener vi at vi kan påvirke med våre tiltak?  Kan man måle det? På alle? På noen diagnoser? I forhold til noen funksjonsnedsettelser?  Hva finnes det evidens for?  Hva er en ferdigbehandlet pasient?

39 Forskningstenkning styrker ergoterapi Ta i bruk forskning  Forskningsfunn trenger å bli forstått av klinikere, pårørende, og pasienter  10 – 15 år før forskningsresultat er implementert i praksis  Agents of ’change’  Dette vil gjøre pasienter i stand til å få nytte av mulige intervensjoner tidligere

40 Forskningstenkning styrker ergoterapi Hvorfor forskning og utviklingsarbeid  Formulere et spørsmål  Søk etter et svar  Observere en hendelse  Skape ny kunnskap

41 Forskningstenkning styrker ergoterapi Hvorfor forskning og utviklingsarbeid? Interesse – nysgjerrighet  Øke egen kunnskap (og andres)  Ha et problem fra gulvet som man vil løse  Retningslinjer – arbeidsmetode i klinikken  Merit verdi – egen karriere

42 Forskningstenkning styrker ergoterapi Hvorfor skal jeg forske som er kliniker?  Hvem forstår mine pasienter bedre?  Mange dyktige forskere er ”klinikere”  Klinisk arbeid gir relevant informasjon  Utviklingsarbeid skjer på en bra måte i det daglige arbeid

43 Forskningstenkning styrker ergoterapi Hvordan skal jeg stille spørsmål?  Still spørsmål som kan besvares Spørsmålene skal gå ut i fra et formål Kan alle skjønne spørsmålet? Klinisk relevans?  Bidrag til teori Er dette gjort før? Hva har jeg for materiale? Hvilken metode er den beste?

44 Forskningstenkning styrker ergoterapi Råd  Et trinn om gangen Planlegging og forberedelser er det viktigste Bruk andre personer Respekter andres råd Snakke med personer som du respekterer

45 Forskningstenkning styrker ergoterapi Råd  Om teamtilnærming Velg personer som du går godt sammen med Symbiose i stedet for parasitt

46 Forskningstenkning styrker ergoterapi Råd Gjør prosjektet relevant for klinisk praksis Oppfinn ikke hjulet enda en gang  Søk i litteraturen og spør andre fagmiljøer Statistikk er et verktøy Kunnskap motvirker redsel Samarbeid med dem som kan mer

47 Forskningstenkning styrker ergoterapi Gerilja modell Ha personer med kombinerte stillinger: Klinikk og forskning  Ha personer med forskningserfaring i klinisk helsearbeid  Utdanne ledere og ergoterapeuter i hvordan man søker evidensbasert kunnskap

48 Forskningstenkning styrker ergoterapi Suksessfaktorer Bruk personer med forskningserfaring som rådgivere i kliniske spørsmål  Søk kunnskap før endring i praksis eller oppstart av et prosjekt  Gjør en beskrivelse av status før endring Følg opp Gjør evaluering

49 Forskningstenkning styrker ergoterapi Suksessfaktorer  Identifisére områder som trenger forskning  Arbeid tverrfaglig med kliniske områder som dere vil endre  Forankring hos ledelse viktig at arbeidsgiver prioriterer utviklingsarbeid  Utviklingsarbeid tar tid Aksept hos ledelsen for økt tidsforbruk  Å se utviklingsarbeid som investering i ”human capital” og ikke som kostnad

50 Oppsummering  Det er nødvendig å implementere kunnskapsbasert praksis i klinikk, utdanning og forskning samtidig for å styrke ergoterapi som profesjon

51 Anbefalinger  Lage en plan for KBP kompetanseheving og forankre hos ledelsen  Formulere et klinisk relevant spørsmål som er meningsfylt og som dere ønsker svar på  Organisere innlæring og praksis ift KBP som prosjektarbeid

52 Samarbeid med andre – det er morsomt og sikrer fremdrift!


Laste ned ppt "Hvordan kan vi styrke ergoterapi og samtidig utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis for studenter og klinikere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google