Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.vaf.no Regionalavdelingen Foto: Bragdøya kystlag Vest-Agder fylkeskommunes internasjonale engasjement: Presentasjon for fylkesutvalget 27.08.2013,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.vaf.no Regionalavdelingen Foto: Bragdøya kystlag Vest-Agder fylkeskommunes internasjonale engasjement: Presentasjon for fylkesutvalget 27.08.2013,"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.vaf.no Regionalavdelingen Foto: Bragdøya kystlag Vest-Agder fylkeskommunes internasjonale engasjement: Presentasjon for fylkesutvalget 27.08.2013, Jon Halvard Eide, internasjonal koordinator, Vest-Agder fylkeskommune

2 www.vaf.no Regionalavdelingen Plan for presentasjonen  Agders internasjonale strategi  Internasjonalt samarbeid på regionalt nivå  Deltakelse i internasjonalt samarbeid på nasjonalt nivå  Deltakelse i europeiske interesseorganisasjoner  Europeisk Territorielt Samarbeid - Interreg

3 www.vaf.no Regionalavdelingen Agders internasjonale strategi  Vedtatt av fylkestingene i 2012 som en oppfølging av Regionplan Agder 2020. Korresponderer med regionplanen tematisk Formålet med den internasjonale strategien er å:  Øke bevisstheten og styrke kunnskapene om mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid, samt synliggjøre og utnytte allerede eksisterende samarbeid  Legge til rette for bedre styring og samordning av landsdelens internasjonale engasjement for å optimalisere innsatsen.  Bevisstgjøre og mobilisere politikere i forhold til aktiv deltakelse i internasjonalt samarbeid

4 www.vaf.no Regionalavdelingen Internasjonalt samarbeid på regionalt nivå  Internasjonal gruppe i Vest-Agder fylkeskommune bestående av medarbeidere fra alle avdelinger og seksjoner. Styrke forankring, samordning, bevissthet og kunnskaper  Fylkeskommunenes internasjonale dialogforum – fylkesvaraordførerne, regionalsjefene og internasjonale koordinatorerer i Aust-Agder og Vest-Agder  Agders internasjonale fagråd: Fylkeskommunene, Arendal, Kristiansand, Sørlandets Europakontor, Nordisk Informasjonskontor, UiA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet  Sørlandets Europakontor AS – medeier og styredeltaker  Nordisk informasjonskontor Sør-Norge – medeier og styredeltaker

5 www.vaf.no Regionalavdelingen Deltakelse i internasjonalt samarbeid på nasjonalt nivå  Europapolitisk forum: Samarbeid mellom regjeringen (statssekretærer i UD og KRD), KS, landsdelsutvalg og fylkeskommuner. Thore Westermoen representerer Agder. Utveksler informasjon og synspunkter på europapolitiske spørsmål mellom forvaltningsnivåene, slik som Europameldingen, implementering av EØS-regelverk, EUs politikkutforming og norsk deltakelse i EU-programmer  Internasjonalt fylkesnettverk: Samarbeidsorgan mellom internasjonale medarbeidere i fylkeskommunene og KS. Utveksler erfaringer og synspunkter på saker av felles interesse som f.eks deltakelse i europeiske interesseorganisasjoner og programmer, samt implementering av EØS-regelverk. Vest-Agder er representert ved internasjonal koordinator 

6 www.vaf.no Regionalavdelingen  CPMR er en politisk-ledet interesseorganisasjon for 160 maritime regioner i 28 land som utgjør ca 200 mill mennesker  Organisasjonen arbeider for å påvirke EUs politikk på områder som er viktig for medlemmene (maritime spørsmål, regionalpolitikk og transport), og for å styrke regionenes stilling i EUs styringssystem mer allment. Organisasjonen har et meget bredt virkeområde og anses for å være en effektiv lobbyorganisasjon overfor EU-systemet i Brussel. Deltakelse i europeiske interesseorganisasjoner– Konferansen for Europas kystregioner - CPMR

7 www.vaf.no Regionalavdelingen Nordsjøkommisjonen  Nordsjøkommisjonen er en politisk-styrt organisasjon under CPMR- paraplyen som arbeider for å fremme partnerskap og samarbeid mellom 35 regioner som grenser til de 8 landene rundt Nordsjøen  Nordsjøkommisjonen har tematiske grupper for kultur & turisme, økonomisk utvikling, maritime spørsmål, energi og transport. Arbeider for at EU skal utvikle en egen Nordsjøstrategi. President fra Nordjylland og sekretariat I Ålborg. Thore Westermoen er norsk styremedlem og internasjonal koordinator Jon Halvard Eide er tematisk rådgiver for transportgruppa

8 www.vaf.no Regionalavdelingen Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC)  BSSSC er et politisk samarbeidsnettverk for regionale myndigheter i 10 land rundt Østersjøen. Fungerer som paraply for andre regionale organisasjoner og som det regionale kontaktpunktet til det interstatlige Østersjørådet. Arbeider for å fremme det regionale nivåets stilling i forhold til EUs Østersjøstrategi, og samarbeider om tema som energi, maritime spørsmål, transport og regionalpolitikk. Eget ungdomsnettverk. Thore Westermoen er ett av to norske styremedlemmer

9 www.vaf.no Regionalavdelingen Hvorfor delta i europeiske interesseorganisasjoner?  Styrker den politiske forankringen av det europapolitiske arbeidet i fylkeskommuner og kommuner  Bidrar til å styrke regioner og byers stilling i EUs styringssystem  Direkte kanal inn til Brussel, uten å gå veien om Oslo  Påvirkning av konkrete EU-politiske prosesser hvor Agder har interesser – maritime spørsmål, energi og transport  Nettverksbygging, prosjektutvikling og markedsføring av egen region

10 www.vaf.no Regionalavdelingen Europeisk territorielt samarbeid - Interreg  EUs programmer for grenseoverskridende regionalt samarbeid  Budsjett: 7,8 mrd. Euro for 2007 – 2013. Norges bidrag er ca 100 mill Euro

11 www.vaf.no Regionalavdelingen Interreg  Det overordnede målet er å integrere områder som skilles av nasjonale grenser men som har felles problemer som krever felles løsninger, f.eks innenfor miljø, energi og transport  Ny programperiode fra 2014 – 2020 – programmer under utvikling  Tematikken i programmene bygger på EUs 2020-strategi for smart, bærekraftig og inkluderende vekst.  Velge fra «meny» med 11 tematiske mål: forskning og innovasjon, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, små- og mellomstore bedrifters konkurranseevne, lavkarbon-økonomi, klima, miljø, transport, arbeidsmarked og entreprenørskap, sosial inkludering, utdanning og institusjonell kapasite tsoppbygging.

12 www.vaf.no Regionalavdelingen Vest-Agders deltakelse i Interreg  Fylkesvaraordføreren sitter i det styrende organet (Overvåkningskomiteen) for Øresund-Kattegat-Skagerrak- programmet og i den politiske strategigruppa for utviklingen av nytt program fra 2014  Internasjonal koordinator representerer Agder i den nasjonale koordineringskomiteen for Interreg B- og C-programmene, og er nasjonalt kontaktpunkt og medlem av overvåkningskomiteen for Interreg IVC-programmet, samt medlem av komiteen som forbereder nytt program fra 2014  Fylkeskommunen har deltatt i og medfinansiert flere Interreg- prosjekter i inneværende periode 2007 – 2013 etter vedtak i fylkesutvalget. Tema: Innovasjon, energi, kvinnelig entreprenørskap, transport, kystkultur, opplevelsesøkonomi, turisme, planlegging og folkehelse

13 www.vaf.no Regionalavdelingen Hvorfor delta i Interreg?  Styrke utførelsen av regionalutviklingsoppgaver innenfor næringsutvikling, innovasjon, reiseliv, miljø, planlegging, utdanning og transport som man likevel skal / bør gjøre  Kompetanseutvikling og læring  Nettverksbygging med likesinnede i andre europeiske land  Muligheter for markedsføring av egen region som attraktiv destinasjon for turisme, bedriftsetablering, kompetansepool, arbeidsinnvandring og transportknutepunkt

14 www.vaf.no Regionalavdelingen Takk for oppmerksomheten! Jon Halvard Eide, Internasjonal koordinator,Vest- Agder fylkeskommune, tel. 38 07 47 32, Mob. 91 69 75 22, e-post: jonhalvard.eide@vaf.nojonhalvard.eide@vaf.no


Laste ned ppt "Www.vaf.no Regionalavdelingen Foto: Bragdøya kystlag Vest-Agder fylkeskommunes internasjonale engasjement: Presentasjon for fylkesutvalget 27.08.2013,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google