Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av nyutviklede språkverktøy

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av nyutviklede språkverktøy"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av nyutviklede språkverktøy
Sissel Jåma / Marit M Fjellheim, Sørsamisk konferanse, Trondheim 4. – 5. mars 2014 Buerie biejjie! ....

2 Manne edtjem soptsestidh akten orre åarjelsaemien applikasjovnen bïjre man nomme «Gïelese».

3 Sørsamisk språkapplikasjon: lære ord og uttrykk tilknyttet ulike tema
Målgruppe: barn, ungdom og voksne som ønsker å lære, repetere og/eller videreutvikle sine sørsamiske språkferdigheter. Daate abpe lea dorjesovveme maanide, noeride jïh geervide mah åarjaelsaemiengïelem lïereminie jallh sïjhth lïeredh. Ulmie: baakoeh jïh jiehtesh lïeredh, dovne guktie tjaeledh jïh guktie jïehtedh. Ij gååvnesh man gellie applikasjovnh mijjen gïelesne, jïh vihkele aaj åarjelsaemiengïele vååjnoes sjædta orre areenide/sïjjide.

4 9 tema 288 ord/uttrykk Bilde, film, tekst, ord Ordliste Øvninger
Uktsie teema; dyjrh jïh eatneme, taallh, jïehtesh, beapmoe, gåetesne, tsåahka, ååredæjja, kråahpe jïh heelsegh. Fïerhten teeman nuelesne ovmessie baakoeh jïh jïehtesh teeman bïjre. Fïerhte baakoe/ jïehtese åtna dovne guvviem jallh filmem, teekstem jïh tjoejem. Gaajhkh baakoeh gååvnesieh aktene baakoelæstosne, jïh desnie maahtah baakojde dïedtedh jïh dellie åadtjoeh guvviem vuartasjidh jïh aaj goltelidh guktie jïehtedh, jïh guktie tjaeledh. Mænngan maahta dejtie baakojde heerjestalledh jïh dagkeres teestem vaeltedh

5 Desto raskere svar, jo mer poeng
Poeng for riktig svar Desto raskere svar, jo mer poeng Gosse edtjh teestem vaeltedh dellie göökte, golme jallh njieljie guvvieh jijhtieh, jïh seammaaejkien akte baakoe jæjhta, dovne tjoeje jïh teekste. Jïh dellie edtjh dam riektes guvviem diedtedh. Gosse rïektes guvviem deadtah, dellie poengh åadtjoeh. Jïenebe poengh sjædta jis varki deadtah, jïh jis soejmebe deadtah dellie vaenebe poengh.

6 Hjelpespråk norsk svensk Innlogging valgfritt
Gosse appem rihpesth, dellie maahtah veeljedh mejtie daaroengïele jallh sveerjengïele edtja viehkiegïeline årrodh. Datne aaj maahtah veeljedh sïjse loggedh, jïh dellie tjoeverh åtnoenommem jïh tjiekedsbaakoem darjodh. Dïhte mij hijven lea jis sijse loggedh, dellie gaajhkem maam datne darjoeh spaarasåvva, jïh mubpien aejkien gosse edtjh appem rihpestidh, dellie maahtah vuejnedh guktie minngemes aejkien gåaredi jïh åadtjoeh dov progresjovnem veartasjidh.

7 Hvor finner du applikasjonen?
Androidmarked Appstore ( kommer snart) Tilpasset mobil og nettbrett, men finnes også tilgjengelig på

8 Aino Danielsen (planlegging, gjennomføring, foto)
Prosjektgruppe: * Aajege: Aino Danielsen (planlegging, gjennomføring, foto) Helen Blind Brandsfjell (planlegging, gjennomføring) Sissel Jåma (planlegging) Toini Bergstrøm (planlegging) * Divvun-gruppa ved Tromsø universitet: Ryan Johnsen (programmerer) Sjur Moshagen (planlegging, gjennomføring) Lyd: Peder Kristian Bientie Aasvold, Emmi Danielsen, Aino Danielsen Illustrasjoner og layout: Anne Rustad Foto: FotoVg2 Medier og kommunikasjon ved Røros videregående skole 2012/2013, Bente Haarstad, Aino Danielsen Dïhte prosjektdåehkie mah dejnie barkeme leah barkijh aajegisnie jïh barkijh Divvundåehkesne Tromsøn universiteeteste. Mijjieh aaj viehkiem åådtjeme tjoejine, layoutinie jïh guvviejgujmie.

9 Finansiering: Sametinget
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Aajege – samisk språk- og kompetansesenter Divvun-gruppa v/Tromsø universitet Dah gïeh leah maakseme

10 Prosjekten bïjre Manne edtjem soptsestidh akten jeatjah mijjen prosjekti bïjre mejnie barkeme don minngemes jaepien. Prosjekte daaroengïelesne «Sørsamisk Oahpa – opplæringsmodul 1». Saemien nommem dïsse vadteme: «Gïelebaalkan mietie». «Gïelebaalkan mietie» lea åarjelsaemien kuvsje gaskeviermesne mij Oahpa-programmide dorjeme jïh ektiedamme.

11 Grammatisk oppbygning
«Gïelebaalkan mietie» lea grammatihken aamhtesi mietie tseegkeme. Vuesiehtimmien gaavhtan; dej baakoej tjoeji jïh tjoejejorkesimmiej bïjre, dej ovmessie baakoedåehkiej jïh dej sojjehtimmiej bïjre. Raajesetseegkemen bïjre jïh vielie. Kuvsje luhkiegöökte åejvieboelhkide öörneme. Edtjem vuesiehtidh ånnetji daehtie kuvsjeste.

12 Mubpene boelhkesne dej kasusi bïjre, jïh jïjnjh vuesiehtimmieh jïh tjïelkestimmieh guktie dah substantijvh jïh dah pronovmenh dej ovmessie kasusi mietie sojjehtidh.

13 Jïh gellien aejkien mojhtestahta mah leah vihkeles daejredh jïh man bïjre ussjedidh.

14 Fïerhten boelhketjasse lingkh Oahpa-programmide gusnie maahta laavenjassigujmie barkedh.

15 Jïh aaj jeatjah laavenjassh
Jïh aaj jeatjah laavenjassh. Jïjnjh laavenjassh dejtie ovmessie verbedåehkide gusnie raajesh daaroengïeleste saemiengïelese jarkoestidh.

16 Jïh lingkh Oahpa-grammatihkese jis daarpesje vielie buerkiestimmieh.

17 Muvhth smaave teksth aaj gååvnesieh gusnie maahta vielie barkedh dej ovmessie aamhtesigujmie.

18 Jïh laavenjassh dejtie tekstide jïh aaj naan tjoejefijlh gusnie maahta dejtie tekstide goltelidh.

19 Muvhth raajesh aaj dorjeme dej ovmessie aamhtesidie gusnie maahta naan sïejhme raajesh lïeredh.

20 Prosjektgruppe Aajege – Samisk språk- og kompetansesenter
Sissel Jåma - lærer og språkarbeider Marit M Fjellheim - lærer og språkarbeider Giellatekno - Tromsø universitet Lene Antonsen - pedagog og lingvist Ryan Johnson - programmerer Aajege – Saemien gïele- jïh maahtoejarnge dam gïelekuvsjen dorjeme jïh Giellatekno - Saemien gïeleteknoven jarnge, Tromsø universiteetesne mijjem viehkiehtamme. Dah gïeh prosjektine barkeme Aajegen luvnie leah Sissel Jåma jïh manne. Dah gïeh Gïeleteknoven luvnie barkeme dejnie leah Lene Antonsen jïh Ryan Johnson.

21 Finansiering Saemiedigkie Egenandel/ eget arbeid:
Giellatekno – Tromsø universitet Aajege – Samisk språk- og kompetanse- senter, Røros Nöörjen Saemiedigkie lea beetnehvierhtieh dan barkose dåårjeme. Dah göökte institusjovnh dovne jïjtsh barkoeh prosjektese lissiehtamme.

22 På internett: http://kuvsje.oahpa.no
Daate kuvsje «Gïelebaalkan mietie» lea daennie sæjrosne gaskeviermesne: Mijjieh håhkesjibie daate kuvsje buerie viehkine dejtie gïeh sijhtieh åarjelsaemien gïelem lïeredh, jïh dovne learoehkidie jïh lohkehtæjjide saemien gïeleööhpehtimmesne.

23 Edtjem aaj vuesiehtidh aktem jeatjah orre spïelem mejnie barkeme, mij daelie riejries, “Gie manne?”

24 Dyrelotto med dyregåter
Materialet består av totalt 72 dyr: 6 spillplater à 12 dyr Kort med dyrebilder Kort med artsnavn Kort med dyregåter Spïelen leah tjïjhtjeluhkie-göökte juvrh jïh mojnestimmieh mah govhte dåehkide juakeme.

25 Dyrelotto med dyregåter
Kyst- og havdyr, fisker: Viltlevende små dyr, fugler: Mearoen dyjrh jïh guelieh jïh smaave dyjrh jïh ledtieh.

26 Dyrelotto med dyregåter
Viltlevende store dyr: Husdyr: Stuerebh dyjrh jïh kreekh gaertienisnie.

27 Dyrelotto med dyregåter
Smådyr, insekter: Dyr fra fjerne verdensdeler: Smaave dyjretjh jallh åhtehtsh jïh juvrh jeatjah veartenedajveste. Spïelen ulmieh dej juvri bïjre lïeredh, guktie dej nommh, guktie dah vååjnoeh jïh dåemiedieh jïh gusnie dah jielieh.

28 Dah govhte spïelen juekemh leah ovmessie klaerine
Dah govhte spïelen juekemh leah ovmessie klaerine. Tjoerede jïjtje dejtie lamineeredh jïh bietskiedidh kåarhtide.

29 Gåarede dam spïelem nuhtjedh ovmessie vuekiej mietie
Gåarede dam spïelem nuhtjedh ovmessie vuekiej mietie. Spïelen lea bïhkedimmie mij buerkeste guktie darjodh. Aelhkemes spïelevuekie lea dej juvri nommh bïejedh spïelepreejrese.

30 Jeatjah vuekie dah mojnestimmienkåarhth bïejedh spïelepreejrese
Jeatjah vuekie dah mojnestimmienkåarhth bïejedh spïelepreejrese. Åssjaldahke aaj edtja luste årrodh moenedidh magkeres juvre. Men, dïhte mij vihkielommes dïhte saemien lïeredh.

31 Gaajhkesh - dovne maanah, noereh jïh geerve almetjh maehtieh dam spïelem «Gie manne?» spïeledh. Maahta oktegh jallh jeatjebigujmie ektesne. Dovne gåetesne, maanagïertesne jallh skuvlesne.

32 Spïelen bïhkedimmien mietie spïelen leah govhte ovmessie vuekieh spïeledh.

33 Økt vanskelighetsgrad
Jïh geervebe jis dah kåarhth dejstie ovmessie spïelepreejrijste pleentie.

34 Gjennomføring og finansiering
Dam spïelem jïjtje dorjeme, guvvieh vaalteme jïh mojnestimmieh tjaaleme. Anja Labj viehkiehtamme mojnestimmiejgujmie. Dah dyjrh plastedyjrh mejtie gaevniebovrine åasteme. Naan dyjrh jis jielije guktie guvviem veeltim. Jïh minngemes Anne Rustad viehkiehtamme design jïh lay-outinie. Nöörjen Saemiedigkie lea beetnehvierhtieh dan barkose dåårjeme jïh Aajege aaj jïjtsh beetnegh prosjektese lissiehtamme.

35 Nedlasting fra internett:
Daam spïelem «Gie manne?» gaskeviermesne gaavnh. Maahta dam veedtjedh pdf-fijline Aajegen nedtesæjroste jïh jïjtje dam olkese tjaeledh. Gååvnese aaj dennie nedtesæjrosne “Aktesne”, Saemiedigkien learoevierhtie-sæjrosne, maahta aaj spïelem destie veedtjedh. Gæjhtoe mijjen åvteste!


Laste ned ppt "Presentasjon av nyutviklede språkverktøy"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google