Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 02.09.2014 Oppklassifisering av fylkes- og kommunale veger Dag Skjølaas næringspolitisk rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 02.09.2014 Oppklassifisering av fylkes- og kommunale veger Dag Skjølaas næringspolitisk rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 02.09.2014 Oppklassifisering av fylkes- og kommunale veger Dag Skjølaas næringspolitisk rådgiver

2 Brev fra Vegdirektoratet 2 02.09.2014 Regjeringens initiativ i RNB 2013 er et tydelig ønske om at så store deler av fylkesvegnettet som mulig skal kunne åpnes for tømmervogntog med 24 meters lengde og 60 tonn totalvekt Det er viktig med god dialog med fylkeskommunene og regionale representanter for skognæringen. Regionvegkontorene bes om å invitere til et møte med disse for å avklare omfang og organisering av arbeidet. Representanter for skognæringen er opptatt av at også kommunale veger i størst mulig grad blir oppskrevet til 24m/60t for tømmervogntog… Norges skogeierforbund har anmodet Statens vegvesen om å bistå i disse møtene med faglige råd. Vegdirektoratet er positiv til dette basert på gode erfaringer med et tilsvarende samarbeid i Region øst.

3 3 02.09.2014 Samarbeid med fylke og kommunene Interessert i å legge til rette for læringslivet Sitte ved samme bord Må være innstilt på å følge opp over tid Kommunene kan mye om veg, men lite om tømmertransport Skal ikke presse noen til å gjøre noe de ikke ønsker Bra om Statens vegvesen deltar på møter med kommunene

4 4 02.09.2014 Vogntoglengde

5 Nyttelast bil med langhenger T ø mmerbil med lang tilhenger (tillatt vogntoglengde 22 eller 24 m) BruksklasseAktuell tonnasje Kj ø ret ø yets vekt Nyttelast Bk 6/2828 t20 t8 t Bk 8/3232 t20 t12 t Bk T8/4040 t20 t Bk T8/5050 t20 t30 t Bk 10/5050 t20 t30 t Bk 10/5656 t20 t36 t Bk 10/6060 t20 t40 t

6 Nyttelast tømmerbil med korthenger T ø mmerbil med tilhenger (tillatt vogntoglengde 19,5 m) BruksklasseAktuell tonnasjeKjøretøyets vektNyttelast Bk 6/2828 t19 t9 t Bk 8/3232 t19 t13 t Bk T8/4040 t19 t21 t Bk T8/5046 t19 t27 t Bk 10/5050 t19 t31 t

7 Nyttelast bil uten tilhenger T ø mmerbil uten tilhenger (tillatt vogntoglengde 12,4 eller 15 m) BruksklasseAktuell tonnasje Kj ø ret ø yets vekt Nyttelast Bk 6/2815 t14 t1 t Bk 8/3220 t14 t6 t Bk T8/4022 t14 t8 t Bk T8/5022 t14 t8 t Bk 10/5026 t14 t12 t

8 Utvikling av regelverket LengdeTotalvekt 22 m56 tonn Før Framover ? LengdeTotalvekt 22 m56 tonn 22 m60 tonn 24 m56 tonn 24 m60 tonn

9 Lengde Variasjon i faktisk lengde: 21,80 m til 22,30 m

10 Sporing 10 02.09.2014 Sporing av dimensjonerende kjøretøy på 24 meter.

11 Detaljer om krav til bredde 11 02.09.2014

12 Forskjell i sporing mellom 19,5 og 24 m vogntog

13 Skognæringen ønsker LengdeTotalvekt 22 m56 tonn 22 m60 tonn ( 24 m 56 tonn ) 24 m60 tonn

14 Spørsmål angående lengde? 14 02.09.2014 Kan alle veger som er åpne for 19,5 m vogntoglengde åpnes for 24 m tømmervogntog? Er «øvrige veger» i veglista kun veger som ligger i by- eller boligområder, eller er dette veger som skal brukes til tømmertransport ?

15 Tillatt aksellast, boggilast og trippelboggilaster for offentlig veg 15 02.09.2014

16 Store kjøretøyer og vegslitasje 16 02.09.2014

17 Vektfordeling 17 02.09.2014 Tom 6 4 4 1,5 1,5 3 0 Lass 8 9 98 8 9 9

18 Grusbil 18 02.09.2014

19 19 02.09.2014

20 Vegslitasje - skogsdrift på 1.000 m 3 40t50 t56 t60 t ------------------------------------------------- Antall lass44 lass30 lass25 lass22 lass Nedbrytende effekt, pr tur1,62,53,03,5 Tomt vogntog, ca0,50,50,50,5 Nedbrytende effekt, lass929087,588 Relativ nedbrytning102 %100 %97,2 %97,7 % (tvilling på alle aksler unntatt framaksel) Bil med påhengsvogn (grus 47-50 t) har en nedbrytende effekt på mellom 5 og 6,2. Det betyr at et 60 tonns 24-m tømmervogntog gir halvparten så stor slitasje på vegen som en grusbil med påhengsvogn. Årsaken er at tømmervogntoget har 26 dekk, mens grusbilen har 16 dekk.

21 21 02.09.2014

22 Bruer 22 02.09.2014 Eneste hinder for å tillate 60 tonn på veger som er åpne for langhenger og har Bk10 Vegbruer som er prosjektert for SVV forskriftslast 1969 og nyere kan tillates for Bk 10/60 uten kontrollberegning. Bruer med spennvidde under 13,5 m som tidligere er klassifisert til Bk 10/50 kan tillates uten kontrollberegning… Lite lange bruer på kommunale veger

23 Korte bruer – ingen forskjell 23 02.09.2014

24 24 02.09.2014 Alternative løsninger

25 25 02.09.2014 Spørsmål angående vekt Er alle veger som er åpne for langhenger og har Bk10 også åpne for 60 tonn totalvekt? Hvis nei, hva er begrunnelsen? Er muligheten for å skrive opp veger med BkT8 vurdert? Er muligheten for å innføre vinteraksellast på veger med BkT8 utnyttet?

26 Takk for oppmerksomheten! 26 02.09.2014

27 Utstyret 27 02.09.2014

28 28 02.09.2014 Samarbeid med fylke og kommunene Interessert i å legge til rette for læringslivet Sitte ved samme bord Må være innstilt på å følge opp over tid Kan mye om veg, men lite om tømmertransport Skal ikke presse noen til å gjøre noe de ikke ønsker Bra om Statens vegvesen deltar på møter med kommunene

29 Pressemelding, 06.09.2013 Nr.: 100/13 Tømmervogntog: Samferdselsministeren tillater 60 tonn totalvekt Vi gir nå tømmertransporten bedre rammevilkår, samtidig som hensynet til trafikksikkerhet og framkommelighet blir ivaretatt, sier samferdselsminister Marit Arnstad. ……… Økt nyttelast i tømmertransporten vil gi færre kjøretøyer på vegene, reduserte klimagassutslipp og sannsynligvis redusert ulykkesrisiko. ………. 29 02.09.2014

30 Regler for tømmertransport Før: Lengde 22 m, Totalvekt 56 tonn Nye bestemmelser om lengde:22 eller 24 m Foreslått totalvekt: 56 eller 60 tonn Tømmertransport med motorvogn og slepvogn kan utføres med inntil 22,00 meter vogntoglengde på veg som er merket 22,00 meter og med inntil 24,00 meter vogntoglengde på veger som er merket 24,00 meter i riksveglisten i pkt. 8 og i veglister for fylkes- og kommunale veger.

31 Andel tømmer transportert på 56 t FylkeRiksveg med 56 tOppgjør etter 56 tonn Østfold100 %34 % Oslo100 %6 % Hedmark99 % (bruer)44-56 % Oppland99 % (bruer)17 % Buskerud95 % (bruer)14 % Vestfold100 %8 % Telemark90 % (bruer)0 % Aust-Agder70 %0 % Vest-Agder40 %0 % Vestlandet00 % Sør-Trøndelag10 %0 % Nord-Trøndelag80 %3 % Nordland00 % Sum20 %

32 Tømmertransport med bil 80-90 % er innom fylkes- eller kommunal veg 2,0 km, skogsbilvei 1-2 km, kommunal vei 2-5 km fylkes vei 50 km, riksvei for sagtømmer 100 km, riksvei for massevirke

33 Vegnettets beskaffenhet Skogsbilvei, Bk10/60, 24-m Kommunal vei -mye 8 tonn og begrenset totalvekt -Begrensninger i vogntoglengde Fylkesvei mye 56 tonn, men også og begrensninger i totalvekt og vogntoglengde Riksvei Bk10/60 og 24 m Noen bruer begrenser

34 Transportkostnad på 60 tonns veg er ca 20 % billigere enn på 50 t veg Transportkostnad på 40 tonns veg er ca 20-25 % dyrere enn på 50 t veg Nyttelast bil med langhenger T ø mmerbil med lang tilhenger (tillatt vogntoglengde 22 eller 24 m) BruksklasseAktuell tonnasje Kj ø ret ø yets vekt Nyttelast Bk 6/2828 t20 t8 t Bk 8/3232 t20 t12 t Bk T8/4040 t20 t Bk T8/5050 t20 t30 t Bk 10/5050 t20 t30 t Bk 10/5656 t20 t36 t Bk 10/6060 t20 t40 t Nyttelast bil med langhenger

35 35 02.09.2014 Dagens situasjon – vogntoglengde Kommunalt vegnett Grønn – 22 eller 24 m Rødt – 19,5 m eller kortere

36 36 02.09.2014 Dagens situasjon – totalvekt Kommunalt vegnett Rød – 40 tonn eller lavere Gul – 50 tonn Grønn – 56 tonn

37 Kommunens valgmuligheter 37 02.09.2014 Kommunen er positiv og innfører 24 meter og 60 tonn Kommunen ser behovet, men er usikker på hva vegene tåler Faglige råd fra Vegvesenet viktig før gjennomføring Ber om en prioriteringsliste fra skogbruket på hvilke veier som er viktigst/viktige Det vi ber om er administrative oppskrivninger 24 m er ikke annet enn dagens utstyr Totalvekt fra 50->60 t på Bk10 er uendret vegbelastning På frossen veg kan det kjøres 10 t aksellast og 60 t uten skader Kommunen er restriktiv og lar dagens vegliste forbli uendret. Har ikke penger og vil ikke risikere kostnader

38 Tømmerkjøring fordeling på totalvekt

39 Skognæringen ønsker Mest mulig av vegnettet åpnes for 24 m og 60 tonn.  Flere veger som kan åpnes for 24 m?  Det er dagens 22 m tømmervogntog som skal brukes  Eller - er det noen veger som ikke kan åpnes for 24 m?  Er man i tvil – sjekk med lokal tømmersjåfør og prøvekjør  Flere veger som kan oppskrives fra 8 til 10 tonn?  La oss få 10 tonn på vinteren, da er veien frossen, dette gir 50 tonn totalvekt  Vi aksepterer nedsatt aksellast i teleløsningsperioden Statens vegvesen gir kommunene faglige råd. Politikere i kommunene gir administrasjonen beskjed om å vektlegge skogbrukets behov når de klassifiserer vegnettet. 39 02.09.2014

40 Spørsmål ? 40 02.09.2014

41 Flaskehalser på fylkesvegnettet i Oppland 41 02.09.2014 Vegnr.StrekningKommuneÅrlig tømmervolum m 3 Årlig innsparing kr Fv 226Haugsrud bruSør-Aurdal160 000 Fv 245Kolbjørnshus bruNordre Land Fv 132LandåsbygdaSøndre Land4 000 Fv 315Steingrua – Linflå X rv. 255Gausdal2 000 Fv 261Granheim bru – Ulnes x fv. 265Nord-Aurdal4 000 Fv 261Neste – Einangersund bru - Nesja Vestre Slidre4 000 Fv 440Faukstad x Faukstad x 257Sel1 500 Fv 439Sel grense - åsenVågå1 000 Fv 315Brubakken – Lund x rv.255Lillehammer

42 Videre samarbeid 42 02.09.2014 Tilskuddsordning som letter fylkeskommunenes finansiering av utbedring av flaskehalser

43 Fylkesveger 43 02.09.2014 Hedmark og Oppland Alle fylkesveger som er åpne for langhenger, er åpne for 24 m vogntoglengde Mye av fylkesvegnettet er oppklassifisert til 56 tonn Lavere vogntoglengde eller totalvekt enn 24 m og 56 tonn er begrunnet Bruer må styrke-beregnes og kontrolleres for 60 tonn Viktigste tiltak for mer effektiv transport på fylkesvegnettet er å øke tillatt totalvekt på veger med BkT8 sommer og Bk10 vinter fra 50 til 60 tonn

44 Drivstoff-forbruk


Laste ned ppt "1 02.09.2014 Oppklassifisering av fylkes- og kommunale veger Dag Skjølaas næringspolitisk rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google