Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videreføring av arbeidet i nettverkene i Namdalen Heia, den 12. april 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videreføring av arbeidet i nettverkene i Namdalen Heia, den 12. april 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Videreføring av arbeidet i nettverkene i Namdalen Heia, den 12. april 2013

2

3 Skognæringa i Indre Namdal Hogst 100 – 150 tusen m3 pr år – dvs 25-33% av N-Tr. Kan minst dobles om 15 -30 år forutsatt god skogskjøtsel Stor betydning for virkesforsyningen til industrien. Samlet verdiskaping mellom 400 og 600 mill kr/år (førstehåndsverdien x 12) IN har ca 30 % av produktivt skogareal i N-Tr. (ca 2 millioner dekar) Stor betydning for samlet sysselsetting og verdiskaping i landsdelen ( ca 4000 årsverk direkte sysselsatt)

4 Hovedmålsetting: Øke aktiviteten og verdiskapingen i skognæringa, og derved også øke skognæringas betydning for klima og miljø.

5 Delmål: 1. Iverksette tiltak i skognæringa i IN slik at den på en offensiv måte vil kunne møte framtidas utfordringer på klima-, markeds- og råstoffsiden 2. Arbeide aktivt for at rammevilkårene for skognæringa bedres og målrettes i forhold til regionens utfordringer 3. Bygge opp samarbeidsstrukturer, mellom næringa og kommunene og innad i næringa, som vil bestå og kunne utvikles etter at prosjektet er ferdig.

6 Fokusområder, delprosjekter og tiltak Hovedfokus: Framtidsskogen, skogsvegnettet og avvirkning med fokus mot skogeieren og politisk involvering Delprosjekter og tiltak som prosjektet har jobbet med: Nettverksetablering Synliggjøring av skognæringa Rekruttering og kompetanseoppbygging Skogpolitisk arbeide i regionråd og kommuner Vanskelig terreng – kabelkranterreng – «mellomvanskelig» terreng Aktivitetspådriver skogkultur og veger Egen kommunikasjonsstrategi Utprøving av tynningsmetoder tilpasset Namdalsforhold Alternative veg- og transportløsninger i marginale skogområder Skogsdrift på bæresvak mark – nytt maskinkonsept Veilednings- og motivasjonsprosjekt Økt avvirkning i Nord-Trøndelag

7 Hva har vi oppnådd så langt? Aktivitetspådriverprosjektet viser at det nytter God respons – vekket interesse og entusiasme Interesserte og takknemlige skogeiere! Våre tjenester etterspørres og oppdrag bestilles! Flere snakker skog – MULIGHETSFOKUSERT også politikerne (aktive ordførere og fylkespolitikere) Men fortsatt utfordring å få flere skogeiere til å se mulighetene og «ta samfunnsansvaret» (virkelighetsoppfatning) Etablert fungerende nettverk – ingen trenger å være «Alene på post» - bred oppslutning på samlinger – engasjerte politikere Bidragsyter til mer oppmerksomhet mot næringa, positivt innhold i; klimameldingen – landbruksmeldingen og økning av NMSK-potten, og tilskudd til drift og veger. «Vi er på rett veg»

8 Hva har skjedd underveis? Langsiktige perspektiver har dreid mer mot «kortsiktige» (uten at vi skal tape de langsiktige av syne) Skognettverkene «vil bli målt på sluttavvirkning» Utbredt bevissthet om at industriens utfordringer har økt betydelig (2013 – et «skjebneår») Rapporten «Økt avvirkning i Nord-Trøndelag» Aktivitetspådrivere er ansatt med primærfokus på skogkultur og veger (etter hvert sluttavvirkning og tynning?) Skognettverkenes og pådrivernes rolle og betydning framover?

9 Prosjektets arbeide må videreføres – Bemannet - ! Hvorfor: Skognæringa er midt i «vårknipa», og industrien opplever «skjebneår» Vitale nettverksstrukturer er bygd opp – vedlikehold og videreutvikling er utfordrende uten en «katalysator» Bindeledd mellom regionens aktører, kommuner, politiske miljøer og offentlig forvaltning for øvrig Skaper av innovasjonsarenaer og bidragsyter i andre (eks KiIN og andre FoU-prosjekter) Viktig bestanddel i Skognæringa i Trøndelag og Skognæringa Kyst Igangsatte tiltak og underprosjekter gir allerede resultater og bør følges opp – herunder pådriverprosjekt (mye kan stoppe helt opp) Økt aktivitet på ungskogpleie og vegplanlegging Økt avvirkning sammenlignet med 2011. Direkte kontakt mot skogeierne har god effekt Egen kommunikasjonsplan er nesten klar og må gjøres operativ og vedlikeholdes Arbeidet med bedring av rammevilkår og innretning av tilskuddsordninger har gitt resultater og må fortsette – både i forhold til forvaltning og politiske miljøer. Kommunal (og privat) veiledningstjeneste er kraftig redusert – stort kompensasjonsbehov avdekket Skognettverk og pådriveraktivitet tillegges stor vekt framover i rapporten «Økt avvirkning i Nord- Trøndelag» fra FM som kom ut sist høst Redusert kompetanse i næringa, sammenholdt med økt kompleksitet må ha fokus Styrke utdanning og rekruttering (GVS, Velg Skog, Traineestillinger osv.) Styrke kompetanse hos skogeierne (Aktivt Skogbrukskurs, veiledningsprosjektet osv.) Prosjektet har en viktig rolle i å SYNLIGGJØRE SKOGNÆRINGA overfor forbruker og opinion

10 Veien videre etter 2013 Ny organisering i Namdalen? Regionovergripende organisering med hovedfokus på Aktivitetspådriving Nåværende status i Namdalen: Prosjektleder full stilling i IN ut 2013 Aktivitetspådriver i full stilling i IN ut 2013 (80% i 2012) Ytre Namdal prosjektleder i halv stilling, ferdig i vår Midtre Namdal – jobber med å få på plass egen pådriver fra i 2013 Styringsgruppens tanker om organiseringsmodell: Organiseres som regionovergripende pådriverprosjekt for hele Namdalen ( Skogprosjekt Namdal) 3 (eventuelt 2) aktivitetspådrivere (En i hver region) 1 prosjektleder med ansvar for ledelse og koordinering av arbeidet i tillegg til egen pådrivervirksomhet Prosjektlederen skal i tillegg ha ansvar for å vedlikeholde og videreføre prioriterte overordnede delprosjekter og tiltak (i alle 3 regioner)

11 Forankring og prosess Drøfting i referansegruppen (i IN) en del av prosessen Regionrådets vedtak: 1. Indre Namdal regionråd tar informasjon fra Skognæringa i Indre Namdal til orientering 2. Styringsgruppa for Skognæringa i Indre Namdal gis i mandat til å utarbeide en skisse/prosjektplan til videreføring av tiltak og aktiviteter i prosjektet, med følgende føringer: - Pådriverrollen skal være i fokus - Namdalsperspektivet utredes - Langsiktighet 3. Regionrådet gir innspill til skissen i møte den 19. juni 4. Regionrådet godkjenner prosjektplan i møte 4. september og søknader om medfinansiering sendes i etterkant av dette. Politisk i Region Namdal (AU)

12 Finansiering Kommunene (Regionrådene/regionale fond) Fylkeskommunen Fylkesmannen Industrien Skogaktørene SLF/departement Andre eksterne finansieringskilder?


Laste ned ppt "Videreføring av arbeidet i nettverkene i Namdalen Heia, den 12. april 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google