Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsbasert strand- og kystsoneforvaltning 11. og 12

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsbasert strand- og kystsoneforvaltning 11. og 12"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsbasert strand- og kystsoneforvaltning 11. og 12
Kunnskapsbasert strand- og kystsoneforvaltning 11. og 12. august Kommunenes handlingsrom i strandsonen Slik gjør vi det i sone I – Nøtterøy kommune v/ordfører Roar Jonstang

2 Nøtterøy kommune - fakta
Nøtterøy kommune ca 62 km2 Nøtterøy ca 43 km2 Føynland ca 4 km2 Veierland ca 2 km2 175 øyer og holmer Strandlinje: Hovedøya 47 km Veierland 20 km Føynland 9 km => mye areal innenfor 100-m

3 Slik gjør vi det i sone I Antall fritidsboliger ca 1060
Hovedøya i underkant av 600 Veierland med småøyer i underkant av 400 Skjærgårdens østside ca 100 Få fritidsboliger i områder regulert til fritidsbebyggelse (deler av Veierlan og Hvalø) => enkel saksbehandling => reguleringsplaner følges Resterende beliggende i LNF => utfordring => alle tiltak krever dispensasjon

4 Hva er et tiltak? Alt unntatt fasadeendring – også:
Riving og gjenoppbygging av eksakt samme Både brygger og fritidsboliger og annet Vanskelig å forstå for folk flest, - særlig mht brygger BRYGGEBRÅK: NN mener kommunens gebyrpraksis hindrer folk i å ta vare på eiendommene sine. – I fjor sommer var vi uten forsvarlig brygge på grunn av omstendelig saksbehandling, sier han. (Foto: Kirvil Håberg Allum) TB

5 Praksis Dispensasjon fra hva?
Plan- og bygningsloven § 1-8 (det generelle forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet) Kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser Event. Havne- og farvannsloven Vurderes i forhold til: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen (SPR inkl. RPR Oslofjorden, brukes aktivt i hver sak jf 5.2) Naturmangfoldloven (konkret i hver sak jf § 7 jf §§ 8-12) Kystsoneplan for Vestfold (under revisjon) Kommunens egne grønnstrukturanalyser og temakart med mer .no (samlende informasjonskanal og hjelpemiddel for utøvelse av arealforvaltning, effektivisering/samhandling og forbedring av saksbehandling)

6 Praksis forts. Utstrakt dialog/møtevirksomhet mellom ansvarlig søker/tiltakshaver og administrasjonen  revidering av søknad => mål om å komme frem til søknad rådmannen kan være positiv til, da: Oversendes Fylkesmannen i Vestfold for faglig råd Dersom faglig råd er positivt => saken legges frem for Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk til realitetsbehandling Dersom faglig råd er negativt  administrasjonen anbefaler i de fleste tilfelle ansvarlig søker/tiltakshaver om å revidere søknad i samsvar med faglig råd

7 Praksis forts. Få saker påklages av fylkesmannen => god forvaltning
Særlig utfordring: Brygger – vanskelig å forstå at det kreves dispensasjon for gjenoppføring av eksakt samme, koster tid og penger Sandpåfylling, bestemmelser i kommuneplanen, kreative ansvarlig søkere jf pbl § 1-8 gjelder ikke i sjø, ønsker å fylle på sand kun i sjø – hva da? => midlertidig forbud mot tiltak i påvente av revisjon av kommuneplanens utfyllende bestemmelser Ulovlighetsoppfølging => tiltak gjennomført de senere år => ressurskrevende men ”enkelt” tiltak gjennomført langt tilbake => meget ressurskrevende og komplisert => når er det utført => hvilket regelverk gjaldt med mer.

8 Færder Nasjonalpark – to regelsett – hva nå?
Behandles etter to atskilte prosesser Nasjonalparkforskriften og pbl => mer byråkrati => tid- og kostandskrevende for det offentlige og private? God samhandling mellom Færder nasjonalpark v/styre og kommunene Alle søknader sendes kommunen som forbereder på samme måte som nevnt ovenfor

9 To regelsett forts. Forhåndskonferanse der det også redegjøres for bestemmelser i NP-forskriften Gjennomgang av søknad og eventuell innhenting av supplerende opplysninger Foreløpig vurdering av søknad og utarbeiding av sak for oversendelse lik det som normalt sendes fylkesmannen for faglig råd Saken, med kommunens foreløpige saksfremstilling etter pbl, oversendes nasjonalparkstyret for behandling etter NP-forskriften Dersom negativt vedtak etter NP-forskriften => behandles ikke etter pbl => sparte ressurser og kostnader både for de private og det offentlige Dersom positivt vedtak etter NP-forskriften => oversendes kommunen for behandling etter pbl

10 Innspill til hvordan saksbehandlingen kan foregå?
Mål: Forenkling Forutsigbarhet Forståelse for regelverket Likebehandling Hvordan? Alt. 1. Bruk av utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel Alt. 2. Adgang til å dispensere uten faglig råd Ålegraseng. Foto: NIVA

11 Innspill til hvordan saksbehandlingen kan foregå?
Alt.1. Bruk av utfyllende bestemmelser, eks: Definere fritidsbebyggelse i LNF som spredt bebyggelse og gi bestemmelser => jf i dag utenfor 100-metersbeltet jf pbl § 11-11første ledd nr.2 (forsøkt ved to siste revisjoner av kommuneplanen, innsigelse fremmet, mekling med mer) Spare tid og penger både private og det offentlige jf reduserte gebyr pga enklere saksbehandling Alt. 2. Adgang til å dispensere uten faglig råd fra fylkesmannen Kontroll kan opprettholdes ved rapportering

12 Hvorfor endring? Forenkling Forutsigbarhet Likebehandling
Spare tid og penger Omdømme  forståelse og respekt for regelverk Slippe å konstruere begrunnelser for dispensasjon Hoftøya. Foto: Ronny Meyer

13 Hvorfor endring forts. Dagens ordning gir feil inn bilde jf mange dispensasjoner Kostratall gir feil bilde jf erstatningsbygg = nye bygg (ingen nye fritidsboliger, anneks, brygger eller andre bygg i kommunen i LNF/100-m) Liten respekt for regelverket Pedagogisk utfordring Omdømmetap Kammarimjelle. Foto: Ronny Meyer

14 Nøtterøy kommune – klar for endring?
Ja takk! Forsøkskommune? Kunnskap og kompetanse til å være med? Ja det har vi, administrativt  politisk  samhandling, tillit, respekt og rolleforståelse!

15 Takk for oppmerksomheten og velkommen til Nøtterøy kommune som innbygger, arbeidstaker, besøkende og ferierende, - en innovativ kommune med vind i seilene! Roar Jonstang ordfører


Laste ned ppt "Kunnskapsbasert strand- og kystsoneforvaltning 11. og 12"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google