Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedtariffavtalen. Hva er en hovedtariffavtale ? En hovedtariffavtale er en forpliktende avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En hovedtariffavtale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedtariffavtalen. Hva er en hovedtariffavtale ? En hovedtariffavtale er en forpliktende avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En hovedtariffavtale."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedtariffavtalen

2 Hva er en hovedtariffavtale ? En hovedtariffavtale er en forpliktende avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En hovedtariffavtale gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid. En hovedtariffavtale sier noe om lønn, arbeidstid,rettigheter og plikter.

3 Lov- og avtalesystemet Tariffavtaler (kollektive avtaler) Hovedtariffavtalen Lønns- og stillings- bestemmelser Forhandlings- bestemmelser Fellesbestemmelser Pensjonsvilkår Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven Aldersgrenseloven Pensjonsloven Folketrygdloven Arbeidstvistloven Lover ParterStortinget Hovedavtalen Medbestemmelse rettigheter og plikter opplæring / personalordninger Arbeidsgiver Arbeidstaker Arbeidsavtaler (individuell avtale) Arbeidsmiljøloven § 14-5 og 6

4 HTA inneholder følgende kapitler: 1.Fellesbestemmelser 2.Pensjonsforhold og personalforsikring 3.Lønnssystem 4.Forhandlingsbestemmelser og alminnelige bestemmelser 5.Lærlinger 6.Varighet – Regulering 2. avtaleår Hovedtariffavtalen (HTA)

5 1.Velferdspermisjon 2.Gruppelivsforsikring 3.Personalforsikring 4.Pensjon 5.OU-fond Vedlegg

6 1.Innledende bestemmelser 2.Tilsetting 3.Oppsigelse omplassering 4.Arbeidstid 5.Godtgjøring for særskilt arbeidstid m.m. 6.Overtid – forskjøvet arbeidstid 7.Avtalefestet ferie 8.Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon 9.Lønn under avtjening av verneplikt Kap. 1; Fellesbestemmelsene 10.Ytelser etter dødsfall/ gruppelivsforsikringer 11.Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom 12.Lønnsansiennitet og andre lønnsbestemmelser 13.Stedfortredertjeneste/ konstituering 14.Permisjon 15.Velferdspermisjon mv. 16.Arbeidstøy Fellesbestemmelsene avsluttes med en generell merknad til hele kapitlet.

7 Minstelønnssystem. Sentral lønnsfastsettelse er angivelse av minimumsavlønning i stillingen. Det kan inngås avtale om høyere avlønning ved den enkelte barnehage (jf. HTA kap. 3, pkt. 3.1.1) Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig drøfte de alminnelige lønns- og arbeidsforhold med de tillitsvalgte (jf. HA pkt. 3.2.1) Noen kjennetegn ved lønnssystemet

8 KategoriStillingstypeLønnsstige/minstelønn Arbeidstakere uten særskilt krav til utdanning Assistent, kontormed- arbeider, renholder, vaktmester Se punkt 3.2.2 Fagarbeidere og barnepleiereBarne- og ungdoms- arbeider, barnepleier Se punkt 3.2.3 Stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar FørskolelærerSe punkt 3.2.4 Stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar Pedagogisk lederSe punkt 3.2.5 Stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav og ytterligere spesialutdanning SpesialpedagogSe punkt 3.2.6 Styrer med godkjent utdanningStyrer Daglig leder Se punkt 3.2.7 Kap. 3. Lønnssystem, 3.2 Stillingsoversikt

9 Minstelønnssatsene per 1.5.2011 StillingsgrupperMinstelønn 0 år4 år6 år8 år10 år16 år20 år 3.2.2: Arbeidstakere uten særskilt krav til utdanning 258 000263 000269 000282 000317 000319 000325 000 3.2.3: Fagarbeidere og barnepleiere 288 800293 800294 500304 300345 300347 300350 000 3.2.4: Stillinger med krav om høyskole- utdanning uten lederansvar 348 500351 500355 500383 000385 000 3.2.5: Stillinger med krav om høyskole- utdanning med lederansvar 364 000369 000377 800404 300415 900 3.2.6: Stillinger med krav om høyskole- utdanning og krav om ytterligere spesialutdanning 368 800379 800389 800405 000415 100

10 Minstelønnssatsene per 1.5.2011 StillingsgruppeÅrsverkMinstelønn 3.2.7 Styrer med godkjent utdanning 0,0 – 3,9432 000 4,0 – 6,9442 000 7,0 – 9,9455 000 10,0 – 13,9472 000 14,0 – 16,9482 000 17,0 – 20,9491 000 21,0 – 26,9497 000 27,0 –502 000

11 Minstelønn (sentralt) + Eventuelle tillegg gitt i den enkelte barnehage = Årslønn Hva består lønnen av?

12 Ingen bestemmelse i hovedtariffavtalen om opprettelse og/eller avlønning av assisterende styrer De alminnelige lønns- og arbeidsforhold skal drøftes (HA pkt. 3.2.1) Assisterende styrer

13 ”Ansatte i stillinger som krever høgskole-/ fagarbeiderutdanning og som har relevant tilleggs-/ videreutdanning tilsvarende 30/60 studiepoeng (10/20 vekttall), eller fagskole av et halvt/ett års varighet, skal ha minst kr 6 000/12 000 pr. år i tillegg til minstelønn Daglige ledere / styrere som har bestått de fire modulene i ”PBL-lederutdanning” skal ha minst kr 6 000 pr. år i tillegg til minstelønnen.” (Endringer i 2010-oppgjøret i kursiv) Pkt. 3.3.2 Tilleggs-/videreutdanning

14 Partene sentralt kan i tariffperioden kreve forhandlinger om avlønning av enkeltstillinger eller grupper av stillinger: Kap. 4 Forhandlingsbestemmelser og alminnelige bestemmelser Stillingen(e)s arbeids- og ansvarsområde er blitt endret Problemer med å rekruttere og/eller beholde arbeidstakere Partene ved tariffrevisjon er blitt enige om å føre slike forhandlinger

15 Hjemmel i tariffavtalen: Tid til ledelse for styrer (drøftinger, HTA, kap. 1, pkt. 4.6) Ubunden tid ved økt pedagogtetthet (forhandlinger, HTA, kap. 1, pkt. 4.7) Det kan avtales høyere avlønning enn minstelønn (HTA, kap. 3, pkt. 3.1.1) Det bør utarbeides et permisjonsreglement (jf. HTA, kap. 1, pkt. 15) Partene lokalt bør avtale godtgjøring for arbeidstøy (jf. HTA, kap. 1, pkt. 16) Tilpasningsforhandlinger for de ansatte i barnehager som melder seg inn i PBL-A (jf. HA pkt. 6.5). Eksempler på forhandlinger og drøftinger

16 Forhandlingsprotokoll (HA pkt. 3.2.3) Settes opp av arbeidsgiver Skal framgå: -hvilke parter som var representert med navngitte personer -når forhandlingene fant sted -eventuelt hjemmelsgrunnlaget for avtalen -avtaleteksten, virkningstidspunktet og varighet -ved uenighet: partenes ulike syn i saken Protokollen skal underskrives av en representant fra hver enkelt avtalepart

17 Mal protokoll ved enighet PROTOKOLL dd.mm.åå (alle datoer for avholde forhandlingsmøter skal framgå) ble det gjennomført forhandlinger etter HTA mellom arbeidsgiver (navn på arbeidsgiver) på den ene siden og Utdanningsforbundet på den andre siden om (tema for forhandlinger, ev. hjemmel i HTA). Til stede:(Opplisting av arbeidsgivers representanter) Kari Olsen, tittel (Opplisting av organisasjonenes representanter) Kari Ås, (tittel på vervet), Utdanningsforbundet Tittel Kari Olsen ledet møtet. Partene ble enige om følgende: ……………………………………… arbeidsgiver ……………………………………… Utdanningsforbundet

18 Mal protokoll ved uenighet PROTOKOLL dd.mm.åå (alle datoer for avholde forhandlingsmøter skal framgå) ble det gjennomført forhandlinger etter HTA mellom arbeidsgiver (navn på arbeidsgiver) på den ene siden og Utdanningsforbundet på den andre siden om (tema for forhandlinger, evt. hjemmel i HTA). Til stede:(Opplisting av arbeidsgivers representanter) Kari Olsen, tittel (Opplisting av organisasjonenes representanter) Kari Ås, (tittel på verv), Utdanningsforbundet Tittel Kari Olsen ledet møtet. Partene kom ikke til enighet Arbeidsgivers anførsel/begrunnelse: Arbeidsgivers siste tilbud: Utdanningsforbundets anførsel/begrunnelse Utdanningsforbundets siste krav ……………………………………… arbeidsgiver ……………………………………… Utdanningsforbundet

19 Føres av arbeidsgiver fra alle drøftinger Skal framgå: Drøftingsreferat (HA pkt. 3.2.3) −hvem som var til stede −når drøftingene fant sted −hvilket saksforhold som har vært drøftet −partenes syn i saken −hvordan saksforholdet eventuelt skal behandles videre −hvilke beslutninger arbeidsgiver eventuelt fattet Tillitsvalgte og arbeidsgiver undertegner referatet, eller det settes opp som sak og godkjennes i det påfølgende møte.

20 En tvist om tolkningen av bestemmelser i tariffavtalen skal ikke løses ved arbeidsnedleggelse, arbeidsstenging eller annen arbeidskamp, men ved forhandlinger. Forhandlingsmøtet skal holdes innen 14 dager etter at en av de sentrale partene har framsatt skriftlig krav om det. Før en tvist bringes inn for arbeidsretten, skal det foreligge protokoll fra forhandlingsmøtet. HA pkt. 6.4 Tvistebestemmelser (Rettstvister)


Laste ned ppt "Hovedtariffavtalen. Hva er en hovedtariffavtale ? En hovedtariffavtale er en forpliktende avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En hovedtariffavtale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google