Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsplasstillitsvalgtes rolle i budsjettarbeidet Utdanningsforbundet Trondheim februar 2012 Paul Erik Karlsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsplasstillitsvalgtes rolle i budsjettarbeidet Utdanningsforbundet Trondheim februar 2012 Paul Erik Karlsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsplasstillitsvalgtes rolle i budsjettarbeidet Utdanningsforbundet Trondheim februar 2012 Paul Erik Karlsen

2 KOSTRA : kommune – fylke - landet
Budsjettarbeidet Budsjett = framtid Regnskap = fortid KOSTRA : kommune – fylke - landet GSI – Grunnskolens informasjonssystem : skole – kommune – fylke – hele landet Ressursanalyser dokumenterer hvordan de budsjetterte midler har blitt brukt

3 Begrensning i budsjettarbeidet
Budsjettet i en barnehage og en grunnskole omfatter * lønnsbudsjett; dvs.personalutgifter * driftsutgifter - husleie - strøm - renhold - materiell - med mer. Lønnsutgifter/personalutgifter utgjør i ca. 80 % i barnehager og grunnskolen Paul Erik Karlsen februar 2012

4 Begrensning i budsjettarbeidet
Jeg begrenser arbeidsplasstillitsvalgts arbeid med budsjett til å omfatte personalbudsjettet. Paul Erik Karlsen februar 2012

5 Budsjett – hvor mye penger er avsatt
Kommunens årlige budsjett 2012 Kommunens langtidsbudsjett – Økonomiplanen Skolens budsjett – eventuell tildelings-/fordelingsmodell Grønt hefte (Vedlegg til statsbudsjettet) KS’Prognosemodell Beregnet utgiftsbehov (egen Excel-fil på Udf’s sider) Frie inntekter på nett

6 Grønt hefte

7 Penger som bl.a. skal brukes til barnehager og grunnskole

8 Beregnet utgiftsbehov barnehage og grunnskole i Trondheim
Barnehage mill kroner Grunnskole mill kroner

9 Kommunenivå: Økonomiplanen 2012 - 2015
Økonomiplanen er et langtidsbudsjett som legger rammene for økonomien de fire neste år De årlige budsjetter bygger på økonomiplanen Investering dvs. bygging av nye skoler og rehabilitering er det viktig å få inn i økonomiplanen / langtidsbudsjett. Da er det sikret finansiering over tid. De tillitsvalgte på kommuneplan bør be om drøftinger om økonomiplanen Paul Erik Karlsen februar 2012

10 Budsjettprosessen i en kommune
Et vedtatt kommunebudsjett er ikke overordnet lov og avtaler - dersom rammene er slik at de medfører brudd på lov og avtaler bør man synliggjøre/dokumentere dette NB! Her er den arbeidsplasstillitsvalgte særskilt viktig. Paul Erik Karlsen februar 2012

11 Noen punkter om organisasjonens arbeid i forhold til budsjettarbeid
Politisk press sentralt for mer midler til kommunene – påvirkning av statsbudsjettet Politisk press lokalt for at mer av kommunens midler skal gå til barnehage- og skolesektoren. Kvalitetskrav. Arbeidsplasstillitsvalgte drøfte fordeling av budsjett / prioriteringer Paul Erik Karlsen februar 2012

12 Hovedavtalen Formålet med Hovedavtalen er å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse av hverandres roller Avklar om styrer/rektor og tillitsvalgt har den samme forståelsen av Hovedavtalen på arbeidsplassnivå Avgjørende er at den tillitsvalgte involveres så tidlig som mulig Hvert tariffområde har sin Hovedavtale Forordet er på mange måter en minihovedavtale i seg selv. Intensjonen i avtalen er at partene er likeverdige og har et felles ansvar for god samhandling. Paul Erik Karlsen februar 2012

13 Tillitsvalgtrollen Det handler om å skaffe seg informasjon om og innflytelse over vesentlige forhold ved egen arbeidsplass en viktig forutsetning for å lykkes er kunnskap, gode partsforhold og eget engasjement Paul Erik Karlsen februar 2012

14 Medbestemmelsen i Hovedavtalen
Sett opp en møtekalender som er i samsvar med virksomhetens budsjettrutiner Når ”bestemmes” bemanningen i barnehagen - når bestemmes hvor mange lærerårsverk som det skal være på skolen, antall assistenter ……, vikarbruk mm Paul Erik Karlsen februar 2012

15 ”Oppnår” man noe mer ved å forplikte seg til en avtale ?
Som tillitsvalgt (etter Hovedavtalen) har du forpliktet deg til å følge ”spillereglene” i Hovedavtalen. I informasjons- og drøftingsmøter skal du bruke din innflytelse til å påvirke politiske prosesser og beslutninger som er av betydning for profesjonsutøvelsen og medlemmenes interesser. Paul Erik Karlsen februar 2012

16 Kilder til å få svar på hva pengene har blitt brukt til
Grunnskolens Informasjonssystem – GSI Tallene er per og den registrerte ressursbruken er den planlagte ressursbruken for hele skoleåret. https://www.wis.no/gsi Statistikkbanken – SSB KOSTRA (SSB) Barnehage, grunnskole,viderergående opplæring KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås.

17 Kilder til å få svar på hva pengene har blitt brukt til
Skoleporten: Grunnskole og videregående opplæring Kunnskapsdepartementet: Barnehager: Grunnopplæring: Utdanningsdirektoratet: Barnehage Paul Erik Karlsen februar 2012

18 Begreper Hva vi legger i begrepet ressurser
Pedagogtetthet (barnehager) Lærertetthet (grunnskole og videregående opplæring) Ufaglærte (grunnopplæringen) andel Dispensasjoner (barnehager) Beregnet utgiftbehov Paul Erik Karlsen februar 2012


Laste ned ppt "Arbeidsplasstillitsvalgtes rolle i budsjettarbeidet Utdanningsforbundet Trondheim februar 2012 Paul Erik Karlsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google