Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgiverutfordringene sett fra KS sitt ståsted Rekruttering - muligheter på kort og lang sikt Strategikonferanse Møre og Romsdal 2009 Gudrun Haabeth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgiverutfordringene sett fra KS sitt ståsted Rekruttering - muligheter på kort og lang sikt Strategikonferanse Møre og Romsdal 2009 Gudrun Haabeth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgiverutfordringene sett fra KS sitt ståsted Rekruttering - muligheter på kort og lang sikt Strategikonferanse Møre og Romsdal 2009 Gudrun Haabeth Grindaker Direktør arbeidsgiverutvikling

2 2009 Finanskrise – løsningen på kommunenes rekrutteringsproblemer? På kort sikt Lettere å rekruttere enkelte yrkesgrupper Kompetanse? Utfordring: benytte muligheten til å bedre evnen til rekruttering og holde på arbeidskraften På lengre sikt Stor mangel på arbeidskraft

3 2009 Behovet for kompetente medarbeidere Kommunesektoren = kunnskapssektor Det unike oppdraget Den åpne organisasjonen Kompetente medarbeidere Helhetlig og utfordrende lederskap For å yte gode tjenester For å utvikle gode tjenester For å bidra i lokalsamfunnsutvikling For å drive innovasjon

4 2009 = regnestykket går ikke opp! Hvem skal prioritere? Ledelsen eller den enkelte ansatte?

5 2009 Hva svarte kommunene på landsbasis i fjor? 1.Omdømme Profesjonell markedsføring 2.Samarbeid over kommunegrenser og med næringslivet Dobbeltrekruttering Utdanningstilbud - partnerskap vgo/høgskoler, kommune og næringsliv 3.Krav til kompetanse! Nye arbeidsmetoder – økt kvalitet og effektivitet Hevet kompetansenivå kan effektivisere tjenesten

6 2009 Strategi for arbeidskraft og rekruttering En bærekraftig strategi for hvordan kommunesektoren skal møte arbeidskraftsutfordringene framover Utgangspunkt i AGS 2020 og landstingsvedtak Mål: Gi retning til kommunenes og KS videre arbeid med rekruttering Tydelig på ansvarsfordeling mellom kommunen selv, KS og forventninger til staten Bred tilnærming – alle deler av sektoren Kort- og langsiktig fokus 2 retninger på strategien –Beholde og forvalte arbeidskraft –Rekruttere ny arbeidskraft

7 2009 FOU – kunnskapsoppsummering Econ Pöyry Store utfordringer framover mht rekruttering av helsefagarbeidere. Sannsynligvis det største potensialet for å mobilisere arbeidskraft ved å satse på redusert sykefravær og uførepensjon, og at færre går over på AFP. Omdømme er viktig. Mange av yrkene i kommunesektoren sliter med dårlig omdømme. http://www.ks.no/templates/Page.aspx?id=53608

8 2009 Deltid, skift og turnus Deltid Stort fokus på tiltak i kommunene Hovedtariffavtalen: Heltid er hovedregelen Mer helgearbeid i form av flere vakter i helgene, lengre vakter eller oftere helgearbeid er et viktig virkemiddel Uønsket/ ønsket Skift og turnus Lovforslag - ny beregningsmåte for kompensasjon for ubekvem arbeidstid for tredelt turnus og skift KS mener dagens lov ikke innebærer en forskjellsbehandling mellom skift og turnusarbeidere Dersom lovendring – bare for de som har tyngst belastning Rene nattevaktstillinger skal ha arbeidstid som før

9 2009 Mangel på arbeidskraft Sykepleiere: Mange kommuner har vansker med å rekruttere Helsefagarbeidere/ hjelpepleiere: noe problemer, forventer stor mangel Leger/psykologer : vansker Førskolelærere: store variasjoner Lærere: store variasjoner Teknisk personell: svært vanskelig Jurister : få ansettes – problem å beholde Kilde: Econ/NAV m.fl.

10 2009 Tema –Omdømmebygging –Ung og nyutdannet –Redusert sykefravær - arbeidsmiljøtiltak –Mangfold –Færre som gir gode tjenester til flere –Ledelse og kompetansebygging Strategi for arbeidskraft og rekruttering

11 2009 Omdømme arbeid - mulige tiltak….? I samarbeid med et utvalg kommuner utarbeide en plan og verktøy for systematisk omdømmearbeid. Utarbeide nettbaserte hjelpemidler Råd og veiledning/informasjon på nett for daglig informasjonsarbeid Pilotprosjekter hvor enkelte kommuner jobber langsiktig med omdømmebygging Kommunikasjonsarbeid rundt rekrutteringsstrategien generelt og rettet mot ulike målgrupper spesielt Hva gjør – og hva bør kommunene gjøre?

12 2009

13

14 Ung og nyutdannet arbeidskraft Mål rekruttere og beholde unge og nyutdannede. Omdømme viktig – påvirker utdanningsvalg & karrierevalg Hva vil dere tilby? Utfordrende jobber? Og / eller gode velferdsordninger? Hvem vil dere rekruttere? Forslag til tiltak i kommunene: –Partnerskap for karriereveiledning –Ungdomsbedrifter i kommunal sektor –Læreplasser Forslag til tiltak for KS: -Fokus på tilstrekkelig utdanningsplasser -Utvide traineeordningen

15 2009 Å være en god arbeidsgiver er aldri feil! Størst arbeidskraftpotensiale (Econ) Bidra til at folk er friske – går på jobb – formidler arbeidsglede = lavt sykefravær = økning i avgangsalder = godt omdømme = bedret rekrutteringssituasjon

16 2009 Sykefravær 2001-2008

17 2009

18 Effekter av IA-avtalen: Sykefraværsreduksjon? Holdningsendring: større åpenhet om funksjonsevne og tilrettelegging på arbeidsplassen. Bedret kommunikasjon mellom den sykmeldte, lege/behandler og arbeidsgiver. Endret fokus: fra individ til arbeidsplass/organisasjon fra diagnose til funksjon/tilrettelegging. Økt kunnskap om: mulige sammenhenger, kompleksiteten i hva som påvirker sykefravær og økt fokus på de økonomiske konsekvensene; ”IA-arbeid lønner seg også økonomisk”. Endret forankring av IA-arbeidet: Betydningen av ledelsesforankring. Ledelse som har fokus på arbeidsmiljø. Betydningen av samarbeid mellom partene, lokalt og sentralt.

19 2009 Vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris 2008 er...... Nes kommune med prosjektet: ”Reduser støyen i barnehagen!” Nes kommune Juryen vektlegger at Nes kommune har fått til positive resultater med enkle tiltak og systematisk arbeid. Dette er et prosjekt som har stor overføringsverdi og som kan gi inspirasjon til andre. Forskriften ”Vern mot støy på arbeidsplassen” gjelder for alle, ikke bare for industribedrifter! Støyen i barnehagene er redusert, og prosjektet har dermed nådd sitt hovedmål. 27.01.2009

20 2009 Hvor er det mer å hente?...... Er arbeidskraftpotesialet fullt ut benyttet? I innvandrerbefolkningen? Arbeidsinnvandring? Blant funksjonshemmede? Seniortiltak?

21 2009 Hvordan skal færre gi like gode tjenester til flere? Økt bruk av teknologi? Kan vi organisere bedre? Være mer effektive? Samarbeid med frivillig sektor?

22 2009 Kompetanseheving må til! Kanskje sette oss mål å komme ut av finanskrisa med høyere kompetanse enn vi gikk inn…. Kommunene bør ha en plan for hvordan rekruttere eller utvikle tilstrekkelig kompetente medarbeidere. Forutsetter systematisk vurdering av kompetansebehov på kort og lengre sikt Kommunen bør ha en strategi for rekruttering av ledere blant egne medarbeidere.

23 2009 Kompetansekartlegging Tariffavtalt gjennomføring innen 1.4.2009 Forutsetning for strategisk kompetansestyring –Arbeidsgivers kompetansearbeid, for å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft og bygge opp under utvikling og innovasjon

24 2009 Hvordan holde på høyt utdannet personell? Høyt utdannet er viktig kjernekompetanse Har høy turnover Ønsker interessante fagmiljøer Kan kommunene lage regionale samarbeidsmiljøer? Samlokalisere flere tjenester? Samarbeid med lokale kunnskapsmiljø/ forskningssentra?

25 2009 Helsereformen ”En effektiv samhandlingsreform må innebære ny lovgivning, organisatoriske tiltak, kompetansebygging, finansiering og oppgaveoverføring. Klare ansvarsforhold og tydelig arbeidsgiveransvar er en forutsetning.” Forutsetter at kommunesektoren kan ivareta oppgavene Flere oppgaver må samlokaliseres – behov for større miljø Hvordan utvikle robuste fagmiljø? Praksisnær forskning Organisering, hensiktsmessige strukturer Kompetanseutvikling og styrket kompetanse Forsterket legetjeneste Ledelse

26 2009 NAV Regjeringen vil legge fram en egen sak for Stortinget i mars med en full gjennomgang av situasjonen i NAV. – Arbeids- og inkluderingsministeren vil da redegjøre både for gjennomførte tiltak og for behovet for nye tiltak og strategier, sier statsminister Jens Stoltenberg. Det er helt uakseptabelt at arbeidsledige ikke får den hjelpen de trenger og har krav på hos NAV. Etaten har i tiltakspakken fått tilført midler til 320 nye stillinger, og arbeidet med å oppbemanne er i gang. I tillegg vil vi gå gjennom budsjettet til NAV for å sikre at etaten er i stand til å utføre de oppgavene som nå er mer kritiske enn noen gang, sier Stoltenberg. Statsministerens pressemelding, publisert 13.02.2009

27 2009 NAV NAV-kontorets tjenester viktige for innbyggerne og lokalsamfunnet! NAV-kontorene har ulik organisering, usikkerhet rundt hva som er fornuftig organisering i et NAV-kontor. Stor grad av utprøving, kan resulterer i at man begynner å jobbe i samme mønster som før, og medarbeiderne bruker metoder de benyttet før etablering av NAV- kontoret Selv om de kommunale tjenestene i NAV foreløpig i hovedsak mestrer sine oppgaver, vil en langvarig leveringssvikt på statlige ytelser i NAV kunne skade både NAV-kontoret og kommunen, bl.a på omdømme Det gjennomføres lite systematisk kompetanse-arbeid i NAV- kontorene. Store ledelsesutfordringer både innen lokalt NAV-kontor og fra partnerskapet. Lite systematikk i lederstøtten til NAV-leder, verken fra NAV-fylke eller fra kommunen. Lederutviklingsprogram for NAV-ledere i samarbeid mellom AVdir og KS, pilot

28 2009 Å lede i det unike…. Å lede i det skapende spenningsfeltet Å lede i velferdskommuner Å lede i folkevalgtstyrte organisasjoner Å lede samfunnsutvikling Å lede i åpenhet og offentlighet Ledelse er å skape resultater gjennom andre ved å involvere, inkludere og myndiggjøre medarbeidere 10 punkter for god ledelse!

29 2009 Hvorfor slutter rådmenn? 15 % turnover pr år er ikke et unormalt høyt tall. Mange slutter av helt normale årsaker. KS setter i gang en FOU om styrket toppledelse der fokus settes på: 1.Rekruttering og avgang for rådmenn – hvem, hvorfor og hvordan 2.Mestring av det skapende spenningsfeltet – hvordan opplever rådmenn å lede i feltet mellom politikk, organisasjon og omgivelser

30 2009 Vi vet at… Ledelse har stor betydning for gode resultater Ledelse er en nøkkelfaktor for å få til utvikling og nyskaping Godt lederskap er en viktig forutsetning og den viktigste faktoren for å rekruttere og utvikle kompetente medarbeidere! Gode ledere i en åpen organisasjon er den beste forutsetning for å sikre høy etisk standard, gode tjenester og resultater.

31 2009 Det handler om dagen i dag - og morgendagen Kvalitet i tjenestene Omdømme Konkurransen om arbeidskraften Fornying og innovasjon

32 2009 Hvordan lykkes? Vi må finne nye løsninger i fellesskap!


Laste ned ppt "Arbeidsgiverutfordringene sett fra KS sitt ståsted Rekruttering - muligheter på kort og lang sikt Strategikonferanse Møre og Romsdal 2009 Gudrun Haabeth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google