Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategikonferanse Møre og Romsdal 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategikonferanse Møre og Romsdal 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategikonferanse Møre og Romsdal 2009
Arbeidsgiverutfordringene sett fra KS sitt ståsted Rekruttering - muligheter på kort og lang sikt   Gudrun Haabeth Grindaker Direktør arbeidsgiverutvikling KS Omstilling og konkurranse

2 Finanskrise – løsningen på kommunenes rekrutteringsproblemer?
2009 På kort sikt Lettere å rekruttere enkelte yrkesgrupper Kompetanse? Utfordring: benytte muligheten til å bedre evnen til rekruttering og holde på arbeidskraften På lengre sikt Stor mangel på arbeidskraft KS Omstilling og konkurranse

3 Behovet for kompetente medarbeidere Kommunesektoren = kunnskapssektor
2009 Det unike oppdraget Den åpne organisasjonen Kompetente medarbeidere Helhetlig og utfordrende lederskap Behovet for kompetente medarbeidere Kommunesektoren = kunnskapssektor For å yte gode tjenester For å utvikle gode tjenester For å bidra i lokalsamfunnsutvikling For å drive innovasjon KS Omstilling og konkurranse

4 = regnestykket går ikke opp!
2009 Hvem skal prioritere? Ledelsen eller den enkelte ansatte? KS Omstilling og konkurranse

5 Hva svarte kommunene på landsbasis i fjor?
Omdømme Profesjonell markedsføring Samarbeid over kommunegrenser og med næringslivet Dobbeltrekruttering Utdanningstilbud - partnerskap vgo/høgskoler, kommune og næringsliv Krav til kompetanse! Nye arbeidsmetoder – økt kvalitet og effektivitet Hevet kompetansenivå kan effektivisere tjenesten 2009 KS Omstilling og konkurranse

6 Strategi for arbeidskraft og rekruttering
2009 En bærekraftig strategi for hvordan kommunesektoren skal møte arbeidskraftsutfordringene framover Utgangspunkt i AGS 2020 og landstingsvedtak Mål: Gi retning til kommunenes og KS videre arbeid med rekruttering Tydelig på ansvarsfordeling mellom kommunen selv, KS og forventninger til staten Bred tilnærming – alle deler av sektoren Kort- og langsiktig fokus 2 retninger på strategien Beholde og forvalte arbeidskraft Rekruttere ny arbeidskraft KS Omstilling og konkurranse

7 FOU – kunnskapsoppsummering Econ Pöyry
Store utfordringer framover mht rekruttering av helsefagarbeidere. Sannsynligvis det største potensialet for å mobilisere arbeidskraft ved å satse på redusert sykefravær og uførepensjon, og at færre går over på AFP. Omdømme er viktig. Mange av yrkene i kommunesektoren sliter med dårlig omdømme. 2009 KS Omstilling og konkurranse

8 Deltid, skift og turnus Deltid Stort fokus på tiltak i kommunene
Hovedtariffavtalen: Heltid er hovedregelen Mer helgearbeid i form av flere vakter i helgene, lengre vakter eller oftere helgearbeid er et viktig virkemiddel Uønsket/ ønsket Skift og turnus Lovforslag - ny beregningsmåte for kompensasjon for ubekvem arbeidstid for tredelt turnus og skift KS mener dagens lov ikke innebærer en forskjellsbehandling mellom skift og turnusarbeidere Dersom lovendring – bare for de som har tyngst belastning Rene nattevaktstillinger skal ha arbeidstid som før 2009 KS Omstilling og konkurranse

9 Mangel på arbeidskraft
Sykepleiere: Mange kommuner har vansker med å rekruttere Helsefagarbeidere/ hjelpepleiere: noe problemer, forventer stor mangel Leger/psykologer : vansker Førskolelærere: store variasjoner Lærere: store variasjoner Teknisk personell: svært vanskelig Jurister : få ansettes – problem å beholde 2009 Kilde: Econ/NAV m.fl. KS Omstilling og konkurranse

10 Tema Omdømmebygging Ung og nyutdannet
Strategi for arbeidskraft og rekruttering 2009 Tema Omdømmebygging Ung og nyutdannet Redusert sykefravær - arbeidsmiljøtiltak Mangfold Færre som gir gode tjenester til flere Ledelse og kompetansebygging KS Omstilling og konkurranse

11 Omdømme arbeid - mulige tiltak….?
I samarbeid med et utvalg kommuner utarbeide en plan og verktøy for systematisk omdømmearbeid. Utarbeide nettbaserte hjelpemidler Råd og veiledning/informasjon på nett for daglig informasjonsarbeid Pilotprosjekter hvor enkelte kommuner jobber langsiktig med omdømmebygging Kommunikasjonsarbeid rundt rekrutteringsstrategien generelt og rettet mot ulike målgrupper spesielt Hva gjør – og hva bør kommunene gjøre? 2009 KS Omstilling og konkurranse

12 2009

13 2009

14 Ung og nyutdannet arbeidskraft
Mål rekruttere og beholde unge og nyutdannede. Omdømme viktig – påvirker utdanningsvalg & karrierevalg Hva vil dere tilby? Utfordrende jobber? Og / eller gode velferdsordninger? Hvem vil dere rekruttere? Forslag til tiltak i kommunene: Partnerskap for karriereveiledning Ungdomsbedrifter i kommunal sektor Læreplasser Forslag til tiltak for KS: Fokus på tilstrekkelig utdanningsplasser Utvide traineeordningen 2009 KS Omstilling og konkurranse

15 Å være en god arbeidsgiver er aldri feil!
2009 Størst arbeidskraftpotensiale (Econ) Bidra til at folk er friske – går på jobb – formidler arbeidsglede = lavt sykefravær = økning i avgangsalder = godt omdømme = bedret rekrutteringssituasjon KS Omstilling og konkurranse

16 Sykefravær 2009 . KS Omstilling og konkurranse

17 KS Omstilling og konkurranse
2009 KS Omstilling og konkurranse

18 Effekter av IA-avtalen:
Sykefraværsreduksjon? Holdningsendring: større åpenhet om funksjonsevne og tilrettelegging på arbeidsplassen. Bedret kommunikasjon mellom den sykmeldte, lege/behandler og arbeidsgiver. Endret fokus: fra individ til arbeidsplass/organisasjon fra diagnose til funksjon/tilrettelegging. Økt kunnskap om: mulige sammenhenger, kompleksiteten i hva som påvirker sykefravær og økt fokus på de økonomiske konsekvensene; ”IA-arbeid lønner seg også økonomisk”. Endret forankring av IA-arbeidet: Betydningen av ledelsesforankring. Ledelse som har fokus på arbeidsmiljø. Betydningen av samarbeid mellom partene, lokalt og sentralt. 2009 KS Omstilling og konkurranse

19 Vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris 2008 er....
2009 Vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris 2008 er.... .. Nes kommune med prosjektet: ”Reduser støyen i barnehagen!” Nes kommune Juryen vektlegger at Nes kommune har fått til positive resultater med enkle tiltak og systematisk arbeid. Dette er et prosjekt som har stor overføringsverdi og som kan gi inspirasjon til andre. Forskriften ”Vern mot støy på arbeidsplassen” gjelder for alle, ikke bare for industribedrifter! Støyen i barnehagene er redusert, og prosjektet har dermed nådd sitt hovedmål. KS Omstilling og konkurranse

20 Hvor er det mer å hente?...... Er arbeidskraftpotesialet fullt ut benyttet?
2009 I innvandrerbefolkningen? Arbeidsinnvandring? Blant funksjonshemmede? Seniortiltak? KS Omstilling og konkurranse

21 Hvordan skal færre gi like gode tjenester til flere?
2009 Økt bruk av teknologi? Kan vi organisere bedre? Være mer effektive? Samarbeid med frivillig sektor? KS Omstilling og konkurranse

22 Kompetanseheving må til!
Kanskje sette oss mål å komme ut av finanskrisa med høyere kompetanse enn vi gikk inn…. Kommunene bør ha en plan for hvordan rekruttere eller utvikle tilstrekkelig kompetente medarbeidere. Forutsetter systematisk vurdering av kompetansebehov på kort og lengre sikt Kommunen bør ha en strategi for rekruttering av ledere blant egne medarbeidere. 2009 KS Omstilling og konkurranse

23 Kompetansekartlegging
2009 Tariffavtalt gjennomføring innen Forutsetning for strategisk kompetansestyring Arbeidsgivers kompetansearbeid, for å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft og bygge opp under utvikling og innovasjon KS Omstilling og konkurranse

24 Hvordan holde på høyt utdannet personell?
2009 Høyt utdannet er viktig kjernekompetanse Har høy turnover Ønsker interessante fagmiljøer Kan kommunene lage regionale samarbeidsmiljøer? Samlokalisere flere tjenester? Samarbeid med lokale kunnskapsmiljø/ forskningssentra? KS Omstilling og konkurranse

25 Helsereformen 2009 ”En effektiv samhandlingsreform må innebære ny lovgivning, organisatoriske tiltak, kompetansebygging, finansiering og oppgaveoverføring. Klare ansvarsforhold og tydelig arbeidsgiveransvar er en forutsetning.” Forutsetter at kommunesektoren kan ivareta oppgavene Flere oppgaver må samlokaliseres – behov for større miljø Hvordan utvikle robuste fagmiljø? Praksisnær forskning Organisering, hensiktsmessige strukturer Kompetanseutvikling og styrket kompetanse Forsterket legetjeneste Ledelse KS Omstilling og konkurranse

26 NAV 2009 Regjeringen vil legge fram en egen sak for Stortinget i mars med en full gjennomgang av situasjonen i NAV. – Arbeids- og inkluderingsministeren vil da redegjøre både for gjennomførte tiltak og for behovet for nye tiltak og strategier, sier statsminister Jens Stoltenberg. Det er helt uakseptabelt at arbeidsledige ikke får den hjelpen de trenger og har krav på hos NAV. Etaten har i tiltakspakken fått tilført midler til 320 nye stillinger, og arbeidet med å oppbemanne er i gang. I tillegg vil vi gå gjennom budsjettet til NAV for å sikre at etaten er i stand til å utføre de oppgavene som nå er mer kritiske enn noen gang, sier Stoltenberg. Statsministerens pressemelding, publisert

27 NAV NAV-kontorets tjenester viktige for innbyggerne og lokalsamfunnet!
NAV-kontorene har ulik organisering, usikkerhet rundt hva som er fornuftig organisering i et NAV-kontor. Stor grad av utprøving, kan resulterer i at man begynner å jobbe i samme mønster som før, og medarbeiderne bruker metoder de benyttet før etablering av NAV-kontoret Selv om de kommunale tjenestene i NAV foreløpig i hovedsak mestrer sine oppgaver, vil en langvarig leveringssvikt på statlige ytelser i NAV kunne skade både NAV-kontoret og kommunen, bl.a på omdømme Det gjennomføres lite systematisk kompetanse-arbeid i NAV-kontorene. Store ledelsesutfordringer både innen lokalt NAV-kontor og fra partnerskapet. Lite systematikk i lederstøtten til NAV-leder, verken fra NAV-fylke eller fra kommunen. Lederutviklingsprogram for NAV-ledere i samarbeid mellom AVdir og KS, pilot 2009 KS Omstilling og konkurranse

28 Å lede i det unike…. Å lede i det skapende spenningsfeltet
2009 Å lede i velferdskommuner Å lede i folkevalgtstyrte organisasjoner Å lede samfunnsutvikling Å lede i åpenhet og offentlighet Ledelse er å skape resultater gjennom andre ved å involvere, inkludere og myndiggjøre medarbeidere 10 punkter for god ledelse! KS Omstilling og konkurranse KS Omstilling og konkurranse 28

29 Hvorfor slutter rådmenn?
2009 15 % turnover pr år er ikke et unormalt høyt tall. Mange slutter av helt normale årsaker. KS setter i gang en FOU om styrket toppledelse der fokus settes på: Rekruttering og avgang for rådmenn – hvem, hvorfor og hvordan Mestring av det skapende spenningsfeltet – hvordan opplever rådmenn å lede i feltet mellom politikk, organisasjon og omgivelser KS Omstilling og konkurranse

30 Vi vet at… Ledelse har stor betydning for gode resultater
2009 Ledelse har stor betydning for gode resultater Ledelse er en nøkkelfaktor for å få til utvikling og nyskaping Godt lederskap er en viktig forutsetning og den viktigste faktoren for å rekruttere og utvikle kompetente medarbeidere! Gode ledere i en åpen organisasjon er den beste forutsetning for å sikre høy etisk standard, gode tjenester og resultater. KS Omstilling og konkurranse

31 Det handler om dagen i dag - og morgendagen
2009 Kvalitet i tjenestene Omdømme Konkurransen om arbeidskraften Fornying og innovasjon KS Omstilling og konkurranse

32 løsninger i fellesskap!
Hvordan lykkes? 2009 Vi må finne nye løsninger i fellesskap! Lederansvar å rekruttere og rekruttere rett personell Ser fram til innspill og gruppearbeidene etterpå. Og selvsagt tilbakemeldingene på debattheftet. Eksempler ønsker å synliggjøre – tar imot med takk. Lederutfordringer! Politisk og administrativt På kort og lang sikt Hvem må dere rekruttere? – og hvem ønsker dere å rekruttere? Har dere politisk og administrativt systematisk vurdert behovene for kompetanse på kort og lang sikt? Forventer dere en befolkningsvekst? Økt tilflytting og kanskje en mer flerkulturell befolkning? I så fall – har dere den kompetansen dere bør ha for å møte denne framtiden? Eller – kan dere forvente en aldrende befolkning? Har dere tilstrekkelig kompetanse på eldre med demens og psykiske problemer? Hvis ikke – hvordan skal dere få det? KS Omstilling og konkurranse


Laste ned ppt "Strategikonferanse Møre og Romsdal 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google