Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PasientLink Per Egil Kummervold Erfaringer og forskningsresultater fra lege-pasient-kontakt over Internett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PasientLink Per Egil Kummervold Erfaringer og forskningsresultater fra lege-pasient-kontakt over Internett."— Utskrift av presentasjonen:

1 PasientLink Per Egil Kummervold per.egil.kummervold@telemed.no Erfaringer og forskningsresultater fra lege-pasient-kontakt over Internett

2 PasientLink Bakgrunn for prosjektet Presentasjon av resultater Utfordringer framover

3 Deltakere Prosjekteier: NST Finansiering fra SHDir Referansegruppe bestående av: –Sosial- og helsedirektoratet –Den norske lægeforening –Pasientombudet –Datatilsynet (første fase) Medisinsk faglig veileder: Per Hjortdahl

4 Bakgrunn SHDir sa i handlingsplanen ”Si@!” at det skulle bli mulig for pasientene å kontakte helsevesenet over Internett innen 2003. Befolkningsundersøkelser viser at pasienter vil kontakte fastlegen over Internett. 29 prosent ville bytte fastlege for å få dette (NST/Norsk Gallup 2002). Vi trengte data fra reelle forsøk der pasienter fikk mulighet til å kontakte fastlegen over Internett.

5 Problemstillinger –Hvem bruker det og hvor ofte? –Erstatning eller supplement til telefon og/eller konsultasjon? –Hvorfor bruker de det, og hvorfor ikke? –Pasienter og legers erfaringer

6 Design Randonomisert kontrollert studie (intervensjonsgruppe og kontrollgruppe) 200 pasienter i Tromsø. 6 leger. 1 år Forsøk på å simulerte rutinemessig drift. Ingen krav om at de skulle bruke løsningen, og ingen påminnelser underveis. Men heller ingen føringer på hva det skal brukes til. Mange datakilder : Spørreskjema før og etter, online skjema i programvaren, systemlogger, journaldata og kvalitative intervju.

7 Hvem ønsket tjenesten? 66 % kvinner (som ved legekontoret) Aldersfordeling som ved legekontoret, med unntak av at det var kun 1 % over 70 år. Utdanningsnivå litt høyere enn gjennomsnittet ved legekontoret (64% vs 47% utd. etter vg.). Stemmer godt med generelle undersøkelser i befolkningen.

8 Brukte de det? Rundt halvparten (48 %) av de som fikk tilbudet, brukte tjenesten Snitt på 1,7 meldinger Min 0 - Max 17 meldinger per pasient Min 9 - Max 65 meldinger per lege

9 Når bruker de det?

10 Hva bruker de det til? Hva var hensikten med meldingen du sendte via PasientLink? (N=156) Spørsmål om sykdom/helse Fornyelse av resept/ Sykemeld. Henvisn. og/eller trygde.s. Time- best. Få svar på resultat av prøverAnnet 63371916156 40 % 24 %12 %10 % 4 %

11 Erstatning eller supplement? Besøk/telefon til lege Gjennomsnittlig antall henvendelser i prosjektperioden95 % KIP-verdi Besøk/telefon til lege Intervensjonsgruppe (74) 3,19 2,44-3,94 0,032 Kontrollgruppe (92) 4,45 3,60-5,29 28 % reduksjon i telefoner/konsultasjoner Reduksjonen tilsvarer omtrent antall meldinger sendt

12 Total trafikk på legekontoret

13 Hvorfor bruker de det? Viktig svært viktig Kan brukes utenom vanlig kontortid 98 % Det sparer meg for tid 95 % Jeg slipper reisen til legen 95 % Jeg slipper ventetid på telefonen 93 % Det er billig 73 % Jeg får bedre tid til å forklare hva jeg ønsker 66 % Det er enklere å følge opp min helsetilstand 46 % Det er en god mulighet til å forbedre meg 45 % Det er bedre å få legens svar skriftlig 44 % Terskelen for å kontakte legen blir lavere 41 % Det er enklere å ta opp vanskelige tema 36 % Det er enklere å utrykke seg skriftlig 34 % Enklere å holde oversikt over sykdomshistorien 21 % Praktisk

14 Hvorfor bruker de det ikke? 43 % hadde ikke behov for noen typer legetjenester i perioden 30 % mente PasientLink ikke var egnet for deres bruk akkurat da –I hovedsak måtte legen ta prøver/lytte på dem etc. 26 % hadde tekniske problemer. –Problemer med egen datamaskin og mistet/glemt passord Til tross for dette, oppgir 87 % av de som ikke brukte tjenesten at de tror de kommer til å benytte seg av den senere. (Kun 4 personer trodde de aldri kom itl å benytte PasientLink)

15 Legenes erfaringer Fordeler:  god service til pasientene  mulighet til å organisere egen tid bedre  automatisk dokumentasjon i journal  for noen pasientgrupper er skriftlighet en fordel  kan være tidsbesparende. Ulemper:  lite egnet til kompliserte spørsmål som krever dialog  noen tilfeller av dobbeltarbeid  enkelttilfeller av uhensiktsmessig bruk.

16 Konklusjon Erstattet 28% av telefoner/konsultasjoner for intervensjonsgruppa. Hvis vi antar at rundt 40% ønsker dette, tilsvarer dette vel 10% av henvendelsene til kontoret. Pasientene vil ha det Legene i prosjektet positive, men vanskelig å si om det er effektiviserende

17 Dagens løsninger og utfordringer To leverandører tilbyr pakkeløsninger for legekontorene: Deriga (MedAxess) og Well Diagnostics (MinDoktor). Den største tekniske utfordringen er faktisk brukeradministrasjon. Volum per pasient per år vil (og skal) være lavt. Tilstrekkelig sikkerhet forutsetter skikkelig autentisering (personlig oppmøte). Dette innebærer mye arbeid med registrering av pasienter, og svært mange glemmer passord.

18 Takk! Per Egil Kummervold – Nasjonalt senter for telemedisin per.egil.kummervold@telemed.no Teknisk beskrivelse: www.telemed.no/pasientlink Oppsummering av resultatene: Tidsskr Nor Lægeforen nr. 20, 2004; 124: 2633-6 www.tidsskriftet.no


Laste ned ppt "PasientLink Per Egil Kummervold Erfaringer og forskningsresultater fra lege-pasient-kontakt over Internett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google