Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 1 FINF4001 Høsten 2007 Masteremne i forvaltningsinformatikk Hvem er vi Om avdelingen og studiet Hvem er dere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 1 FINF4001 Høsten 2007 Masteremne i forvaltningsinformatikk Hvem er vi Om avdelingen og studiet Hvem er dere."— Utskrift av presentasjonen:

1 FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 1 FINF4001 Høsten 2007 Masteremne i forvaltningsinformatikk Hvem er vi Om avdelingen og studiet Hvem er dere Pensum og undervisningsopplegg Forelesninger, seminarer, obligatoriske oppgaver Litt om temaene i FINF4001 Ulike perspektiver på IKT og informasjonssystemer Om informasjonssystemer og systemutvikling

2 FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 2 To spørsmål om forventninger Hva ønsker dere å lære ? Hva tror dere at dere har mest bruk for når dere kommer ut i arbeidslivet ?

3 FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 3 Hva er AFIN og Master i forvaltningsinformatikk ? Emnesiden: http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h07 / http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h07 / Pensum : http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h07/pensumliste. xml http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h07/pensumliste. xml Forelesningsplan: http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h07/undervisning smateriale/FINF4001-h2007.doc Obligatoriske oppgaver

4 FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 4 Hovedbolkene I.Personvern og systemutvikling Oppsum: Diskusjon om personvern som premiss for utvikling og drift av informasjonssystemer II.Digital forvaltning Oppsum: Informasjonsinfrastrukturer som basis for tverrsektorielle systemer III.IKT og demokrati IKT både som grunnlag for og trussel mot utviklingen av demokratiske prosesser og strukturer

5 FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 5 Det sivile samfunnet : Innbyggere, næringslivet, organisasjonene: “e-service” : Tjenesteyting og myndighetsutøvelse Politikere Stortinget Kommunestyrer++ Partiene … Den digitale forvaltningen E-demokrati Demokratiske og politiske Prosesser som understøttes av IKT-løsninger ”Styring og administrasjon” Forvaltningsorganer Departementer, direktorater, kommunale virksomheter,.

6 FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 6 Eksempler på ”eService” og ”eDemokrati” Samordnet opptak, Lånekassas søknadsrutine, Altinn/elektronisk ligning, søknad om bostøtte Elektroniske tjenester på kommunale nettsider Noen eksempler på demokrati-fremmende IKT-løsninger Elektroniske høringer E-Innbyggerinitiativ E-borgerpanel Demokratiforum Eks : http://www.larvik.kommune.no/, http://www.kristiansand.kommune.no/http://www.larvik.kommune.no/http://www.kristiansand.kommune.no/ Politiske partiers nettsider Frivilliger (politiske) organisasjoner nettsider www.attac.no, http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/index www.attac.nohttp://www.amnesty.no/web.nsf/pages/index

7 FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 7 ”Styring og administrasjon” Tradisjonelle intern-administrative løsninger (budsjett/regnskap, personal&lønn, interne registre/databaser, arkiv- og journalsystemer men i dag også IKT-løsninger som understøtter planlegging, beslutning og iverksettelse av politiske vedtak, f eks Økonomi- og resursstyring, personaladm systemer Arkivsystemer Ledelsesstøtte Kontor- og beslutningsstøtte-systemer GIS-systemer NB: Mange systemer vil brukes til ulike formål

8 FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 8 Elektronisk forvaltning: Nye infrastrukturer, nye arbeidsformer Informasjonsinfrastrukturer – de nye elektroniske informasjonsveiene, eks Brreg.no Regjeringen.no Lovdata.no Stortinget.no Tverrsektoriet samarbeid – eksemplet Altinn www.altinn.no Http://www.samordnaopptak.no/ http://www.lanekassen.no

9 FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 9 IKT-elementene i FINF 4001 Digital forvaltning (e_government): Muligheter og utfordringer ved bruk av IKT i offentlig virksomhet Systemutvikling: Å bidra til økt innsikt ved ulike sider ved planlegging, utvikling og implementasjon og bruk av datamaskinbaserte informasjonssystemer, blant annet knyttet til at IKT-systemer skal fungere i organisasjoner, i samspill med mennesker i daglig arbeidssituasjoner IKT og demokrati (e-democracy). Hvordan kan IKT styrke borgernes innflytelse sentralt og lokalt Skaper elektronisk forvaltning ny skiller i befolkningen? Få overblikk over utfordringen knytttet til personvern og sikkerhet knyttet til IKT og hvordan dette kan håndteres, deriblant personvernøkende tiltak

10 FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 10 Noen ulike perspektiver på IKT IKT som redskap i arbeidet (verktøy) f eks. epost, Internett/www, kontorstøtte (MS Office), … IKT som automatiserings- teknologi f eks. automatisert søknadsbehandling, forenklet ligning IKT som integrasjonsteknologi, F eks fullført elektronisk saksbehandling, som krever integrasjon mange funksjoner og mange former for data/informasjon IKT som infrastruktur og felles ressurs Kontroll og overvåkning IKT som kommunikasjons- og samhandlingsteknologi, f eks. nye arbeidsformer og samhandling innbygger – saksbehandler, eller borger - politiker Hvordan kan vi bidra til at IKT skaper mer åpenhet og demokrati eller mer kontroll og overvåkning ?? IKT er ikke ’deterministisk’, men muliggjørende !!

11 FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 11 Krav til forkunnskaper Hva vi forventer at dere kan ? I utgangspunktet at dere har kunnskaper tilsvarende å ha fullført Bachelor –programmet Kunne bruke standard programvarer, inkludert databasessystemer og fritekstsystemer Kjenne til Internets oppbygging og virkemåte, inkludert WWW og søkemotorer Programutvikling. Kjenne til prinsippene i programmering, og kunne lage enkle programmer Ha overordnet kjennskap til et JAVA. Systemutvikling. Forstå hva det innebærer å utvikle et informasjonssystem, dvs. fasene i arbeidet, hvordan man fastlegger systemets egenskaper, hvilke rammer som gjelder for utviklingen. Kjenne til ulike rammeverk/utviklingsmodeller, konkrete metoder, teknikker og minst et datamaskinbaserte utviklingsverktøy, og kunne evaluere en prototyp.

12 FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 12 Informasjonssystem og datasystem Datasystemet inngår i et informasjonssystem som inngår i en organisert samhandling Informasjonssystem Datasystem = formaliserbar del Automatisert del Organisasjon Rammer for samhandling Lånekassa (som organisasjon) sammen med de lover og instrukser som gjelder virksomheten Formelle og uformelle, manuelle regler og retningslinjer for behandling av lånesøknader = IKTsystem De formaliserte regler for behandlingen

13 FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 13 IS karakteristika Menneskelig konstruksjon Knyttet til bestemt(e) arbeidsoppgave (r) Eies av en organisasjon i forandring, og ofte mange interessenter med ulike krav Formidler informasjon (f.eks. mellom personer eller mellompersoner og systemer) Håndterer ulike typer informasjon og ulike typer behandling/prosessering av data Manuelle og/eller datamaskin basert behandling av data/informasjon

14 FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 14 Hva kan et IS bidra til ? Noen alternativer Automatisering : erstatter menneskelig arbeid med maskiner som utfører arbeidet Eks.: Bankautomater, transaksjonssystemer, ordresystemer, …. Utviklingsstrategi: oppdeling og rutinisere Informatisering ( Understøtte menneskelig aktiviteter (både informere og utføre) Saksbehandlersystemer, beslutningsstøtte, ’datawarehouse’ Strategi: Se sammenheng mellom ulike arbeidsprosesser og strukturer Kommunikasjon: Støtte informasjons-utveksling og samhandling og koordinering mellom mennesker Gruppevarer (CSCW- datastøttet samarbeid), arbeidsflytsystemer Strategi: Forstå organisatoriske og menneskelige forutsetninger for å kommunisere og samhandle

15 FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 15 Ulike syn på systemutviklingsprosessene Konstruksjonsprosess Utvikle et ny teknisk løsning, Teknisk og organisatorisk forandringsprosess Eks. produksjonssystem, saksbehandlersystem Erkjennelsesprosess Analyse av organisasjonen Politisk prosess Hva fungerer det i praksis i de enkelte prosjektene?

16 FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 16 Hvorfor både juridiske, samfunnsfaglige og informatiske perspektiver i FINF? Samfunnet rundt oss Teori, metoder og teknikker for å utvikle programsysteme r Informasjons- systemet.. Det rettslige grunnlaget


Laste ned ppt "FINF H -07 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 1 FINF4001 Høsten 2007 Masteremne i forvaltningsinformatikk Hvem er vi Om avdelingen og studiet Hvem er dere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google