Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Eve de Coning Stipendiat Nordisk Institutt for Sjørett (NIFS) mars 2008 SJØFORSIKRING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Eve de Coning Stipendiat Nordisk Institutt for Sjørett (NIFS) mars 2008 SJØFORSIKRING."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Eve de Coning Stipendiat e.d.coning@jus.uio.no Nordisk Institutt for Sjørett (NIFS) mars 2008 SJØFORSIKRING JUR5400/1400

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1. INTRODUKSJON 1. Hva er sjøforsikring? - knyttet til skip - knyttet til varer under transport 2. Involverer: - risikospredning - fare, årsakssammenheng og tap - premium

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1. INTRODUKSJON (forts.) 3. Historiske røtter a) Middelalderen b) Det første forsikringsproduktet b) Romerretten: i sjølånet c) 1227 e.Kr.: Pave Gregorius IXs forbud mot sjølån d) Norditalienerne (Lombard-distriktet): erstatning og subrogasjon e) Lombard street i London 4. Internasjonalt preg: ’Marine insurance is a law not peculiar to one, but common to all commercial nations. Whence it is derived but from natural reasons, existing in all men, and reaching the same results in all countries alike.’ Emerigon’s 1783 5. Markedet: a) Storbritania b) Scandinavia og Frankrike c) Likheter, men ingen uniform internasjonal regulering d) CMI 2001

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 2. DE VANLIGE SJØFORSIKRINGSPRODUKTENE RederforsikringVareforsikring Kaskoforsikring Totaltapsforsikring Krigsforsikring Tidstapsforsikring P&I forsikring

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3. RETTSKILDENE 1.Lovgivning a) Frem til 1930: sjøloven b) Fom 1930: forsikringsavtaleloven c) Nå i. Forsikringsavtaleloven (FAL) av 16. juni 1989 nr. 69 - deklaratorisk (FAL § 1-3 litra (c) og litra (e)) - Planene tar hensyn til FALs preseptoriske regler ii. Standardvilkår

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3. RETTSKILDENE (forts.) 2. Sjøforsikringsplanene - viktigste kilde - avtalte standardvilkår a) Norsk Sjøforsikringsplan (NSPL) 1996 versjon 2007 b) Vilkår for Transportforsikring av Varer (VTV) 1995 versjon 2004 3. P&I - reglene - utarbeidet individuelt - mange likheter

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 4. FORSIKRINGSAVTALEN a) Partene Partene: a) ’forsikringstageren’ NSPL § 1-1 litra (b) b) ’sikrede’ NSPL § 1-1 litra (c) c) flere sikrede NSPL kap. 7 og 8, VTV § 9 d) ’assurandøren’ NSPL § 1-1 litra (a) eller ’selskapet’ VTV/FAL e) ’koassurandør’ og ’hovedassurandør’ jfr. NSPL kap. 9

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 4. FORSIKRINGSAVTALEN b) Inngåelse 1.Forsikringsavtalen a) alminnelige avtalerettslige regler - megler: egne regler jfr. NSPL § 1-3 b) dokumentasjon - rederforsikring - polise NSPL § 1-2 - anses som godtatt, med mindre… NMIP § 1-2 - vareforsikring - enkeltreise vs. periodeforsikringer - forsikringsbevis og forsikringssertifikat

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 4. FORSIKRINGSAVTALEN c) Interesse, forsikringsverdi og forsikringssum 1.’Interesse’ a) NSPL, men bortfaller i VTV/FAL b) økonomisk interesse? b) subjektivt c) lovlig?

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 4. FORSIKRINGSAVTALEN c) Interesse, forsikringsverdi og forsikringssum (forts.) 2.’Forsikringsverdi’ a) ved forsikringens begynnelse jfr. NSPL § 2-2 og VTV § 29 første ledd b) vareforsikring: inkl. omkostninger og 10% forventet fortjeneste VTV § 29 annet ledd. c) taksert forsikringsverdi, jfr. NSPL § 2-3 (see også ND 1998.244 Borgarting Grecia Express og ND 1998.264 Gulating Hantverksbåten ) 3.’Forsikringssum’ a) beløpet forsikret: grunnlag for ansvar (jfr NSPL § 4-18 og VTV § 32) og premie b) under- og overforsikring, jfr NSPL § 2-4 og 2-5 og VTV § 30 – 31

11 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 4. FORSIKRINGSAVTALEN d) Dekningsfelt Farefelt og årsakssammenheng 1. Farefeltet - utgangspunkt ’all risk’ NSPL § 2-8 og VTV § 3 - også: ’named peril’ VTV § 4 og § 5 - unntak: - krigsfare NSPL 2-8 litra (a) og VTV § 18 nr. 6 inkl. - inngrep av fremmed statsmakt jfr. NSPL 2-8 litra (b) og VTV § 18 nr. 7 - streik/sjørøveri etc. - frigjøring av atomenergi: RACE II – klausul NSPL § 2-8 litra (d) og VTV § 18 nr. 3 og 11

12 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 4. FORSIKRINGSAVTALEN d) Dekningsfelt (forts.) 2. Årsakssammenheng - rammet av fare/havari NSPL § 2-11 og VTV § 7 - samvirke mellom flere farer: - hovedårsaksprinsippet? - fordelingsprinsippet NSPL § 2-13 og VTV § 20 - unntak: - hovedårsaksprinsippet ved krigsfare NSPL § 2-14, med unntak NSPL § 2-15 - frigjøring av atomenergi: alltid hovedårsak NSPL § 2-13 og VTV § 20 - flere forsikringsperioder: - fordelingsprinsippet? ND 1950.458 NSC HEKTOR - ’Anti-Hektor’-klausul NSPL § 2-11

13 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 5. OPPLYSNINGS- OG OMSORGSPLIKTENE a) Oversikt 1.Hvem? - assurandøren, sikrede og forsikringstager - identifikasjon 2.Pliktene NSPL kap 3 a) Opplysningsplikt: - for risikovurderingen - for fareendringen b) Omsorgspliktene: - fremkallelse av forsikringstilfellet - sikkerhetsforskriftene (NB! Sjødyktighet bortfaller) - varslings- og avvergningsplikt

14 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 5. OPPLYSNINGS- OG OMSORGSPLIKTENE b) Identifikasjon Fire scenarioer: a) forsikringstager og dennes hjelpere - ikke regulert i FAL, NSPL eller VTV - avtalerettslige prinsipper: megler-eksemplet b) sikrede og dennes hjelpere NSPL: - identifikasjon av hjelpere med delegert avgjørelsesmyndighet NSPL § 3-36 annet ledd - men ikke: skipets fører eller mannskap i sjømannstjenesten NSPL § 3-36 første ledd - unntak: plikt til å overholde sikkerhetsforskrifter NSPL § 3-25 annet ledd VTV:identifikasjon basert på delegert myndighet VTV § 10 første ledd litra (a) og andre dersom det er brudd på sikkerhetsforskriftene VTV § 10 annet ledd.

15 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 5. OPPLYSNINGS- OG OMSORGSPLIKTENE b) Identifikasjon (forts.) c) sikrede og forsikringstageren NSPL: - identifikasjon NSPL § 3-38 VTV: - tilsvarende, men inkl. også tidligere vare-eier VTV §10 første ledd litra (b) - ’godtroende erverver’ unntaket VTV § 11 nr. 3 d) mellom flere sikrede NSPL: - ikke identifikasjon, dersom ikke sikrede har besluttende myndighet for driften av skipet NSPL § 3-37 VTV: - dersom VTV § 10 og § 11 ikke regulerer spørsmålet, faller man tilbake på FAL § 7-3 første ledd: ikke identifikasjon

16 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 5. OPPLYSNINGS- OG OMSORGSPLIKTENE a) Opplysningspliktene i. Risikovurderingen 1.Ved kontraktsinngåelsen 2.Dette er en a) selvstendig (aktiv) opplysningsplikt i følge NSPL § 3-1 første ledd. b) passiv opplysningsplikt i følge VTV § 12 første ledd, første og annet punktum. 3.Tidsmessig knyttet til kontraktsinngåelsen, men korrigeringsplikt NSPL § 3- 1 annet ledd og VTV § 12 annet ledd 4.Sanksjoner ved brudd varierer: a) assurandørens ansvar bortfaller b) nedsettelse av assurandørens ansvar c) assurandøren kan si opp forsikringen med 14 dagers varsel d) si opp alle forsikringer… Kommer an på forsikringstype og hvorvidt forsikringstageren kan bebreides. - unntak: assurandøren har/burde hatt kjennskap til forholdet NSPL § 3-5, jfr. FAL § 4-4

17 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 5. OPPLYSNINGS- OG OMSORGSPLIKTENE a) Opplysningspliktene ii. Fareendring 1.Spesialregulering av bristende forutsetninger/irregulær utvikling NSPL § 3-8 til § 3-21, FAL § 4-5 til § 4-6 (ikke i VTV) 2.Allminnelige regler NSPL § 3-8 til 3-11: mest NSPL § 3-8 annet ledd 3.Noen spesialregler: a) tap av klasse/bytte av klasseselskap NSPL § 3-14 annet ledd: forsikringen bortfaller b) innfart i ekskludert fartsområde NSPL § 3-15 tredje ledd: forsikringen blir suspendert c) brukt til å fremme rettsstridig formål NSPL § 3-16 tredje ledd: forsikringen bortfaller

18 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 5. OPPLYSNINGS- OG OMSORGSPLIKTENE b) Omsorgspliktene i. Fremkallelse av forsikringstilfellet 1.NSPL § 3-32 til § 3-35 og FAL § 4-9 2.Assurandørens ansvar avhenger av sikredes grad av skyld a) forsettelig havarifremkallelse: inget ansvar NSPL § 3-32 og FAL § 4-9 b) grov uaktsomhet: ansvarsreduksjon NSPL § 3-33 og FAL § 4-9 c) simpel uaktsomhet: fult ansvar NSPL (forutsetningsvis) og FAL § 4-9 - unntak: brudd på sikkerhetsreglene

19 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 5. OPPLYSNINGS- OG OMSORGSPLIKTENE b) Omsorgspliktene ii. Sikkerhetsforskriftene 1.’Påbud om forholdsregler for å forebygge tap’ 2.Hvilke sikkerhetsforskrifter? a) NSPL § 3-22 første og annet ledd - offentlig myndighet, - stipulert i forsikringsavtalen, - stipulert av assurandøren (jfr NSPL § 15-4), or - påkrevd av klassifikasjonsselskapet (inkl. periodiske besiktigelser) b) VTV § 21 - innenlandstrafikk: sikkerhetsforskriftene i VTV § 22 - § 24 og forsikringsbeviset, VTV § 21 første ledd - internasjonal transport: også forskrifter og påbud gitt av offentlig myndighet, VTV § 21 annet ledd

20 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 5. OPPLYSNINGS- OG OMSORGSPLIKTENE b) Omsorgspliktene ii. Sikkerhetsforskriftene (forts.) 3. Brudd på sikkerhetsforskriftene NSPL § 3-25 første ledd første punktum: a) assurandøren er uten ansvar b) med mindre: - ingen årsakssammenheng, eller - sikrede ikke kan bebreides VTV § 21 annet ledd: Internasjonal transport = NSPL Innenlandstransport: FAL § 4-8 er prespetorisk: skjønnsmessig avkortning dersom sikrede er mer enn bare lite å legge til last

21 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 5. OPPLYSNINGS- OG OMSORGSPLIKTENE b) Omsorgspliktene ii. Varslings- og avvergningsplikt 1.Havari truer eller har intruffet 2.Plikt: a) varsle assurandøren NSPL § 3-29 først ledd og VTV § 25 annet ledd b) rimelige tiltak for å avverge eller begrense tapet NSPL § 3-30 første punktum og VTV § 25 første ledd 3.Ved brudd: a) Forsett eller grov uaktsomhet: svarer kun for tap som ville oppstått dersom plikten oppfylt NSPL § 3-31 første ledd og VTV § 26 b) Innenriks varetransportforsikring: FAL preseptorisk med krav om skjønnsmessig vurdering av ansvarsomfanget FAL § 4-10 fjerde ledd

22 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Further reference The international maritime committee – Comite Maritime International (CMI): www.comitemaritime.org The Australian Law Reform Commission’s report on marine insurance: ALRC 91: Review of the Marine Insurance Act 1909 (Cth) (2001) Available at http://www.alrc.gov.au/inquiries/title/alrc91/index.htmhttp://www.alrc.gov.au/inquiries/title/alrc91/index.htm Marine insurance in an international context, see: Wilhelmsen ’Duty of Disclosure, Duty of Good Faith, Alteration of Risk and Warranties: An analysis of the Replies to the CMI Questionnaire’ CMI Yearbook 2000 at 332 Available at http://www.comitemaritime.org/singapore/marinsurance/wilhemsen.pdfhttp://www.comitemaritime.org/singapore/marinsurance/wilhemsen.pdf


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Eve de Coning Stipendiat Nordisk Institutt for Sjørett (NIFS) mars 2008 SJØFORSIKRING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google