Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om rettsøkonomi, 4. avd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om rettsøkonomi, 4. avd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om rettsøkonomi, 4. avd. 23.1.2013
Prof. emer. Erling Eide Orientering om rettsøkonomi, 4. avd. PPP på semestersiden for JUS4121 Ytterligere opplysninger: Velkommen til denne seansen med orientering om RØ og RS Jeg starter med RØ, og deretter – uten pause –kommer Kristian Andenæs og orienterer om RS. Vi regner med å holde på ca en time alt i alt På semestersiden for faget står det jo en god del. Dere kan dessuten finne noe informasjon med bl.a. eksamensoppgaver, fakultetsoppgaver og sensorveiledninger på min hjemmeside. Den kan dere finne ved å gå via Ifp.

2 Rettsøkonomiens hovedemner
Forklaring av rettsregler (b) Virkninger av rettsregler (av endringer i rettigheter og plikter) (c) Ønskelige rettsregler Svære spørsmål dette. Vi kan ikke makte mer enn å analysere noen utvalgte delspørsmål innen først og fremst tingsrett,erstatningsrett, kontraktsrett, prosess og miljørett. Analyseverktøyet er i hovedsak hentet fra Sosialøkonomien. Og spørsmålene er av en helt annen karakter enn i rettsdogmatikken. Der dreier det seg jo i hovedsak om skape orden i hierarkiet av rettsnormer, og klarlegge hva som er den riktige løsning på et konkret problem. De rettsøkonomiske spørsmål er relatert til rettspolitikk. Det er spørsmål om fremtiden, Ikke om hvordan retten er i dag , eller om løsning av konflikter som har oppstått. Selv om slike spørsmål naturligvis kan være et et startpunkt for RØ analyser .

3 Forklaring av rettsregler
Andre fag: RS, RH, statsvitenskap, historie,… Rettsøkonomisk teori: Effektivitetshypotesen Interessegruppehypotesen, Tilraningshypotesen «Public Choice Theory» Staten er ikke en upartisk og velmenende aktør som tilgodeser alle likt Eksempler(?) «det militær-industrielle kompleks» «jordbrukslobbyen» «Hypoteser» To typer av forklaringer Bruker «hypotese» og ikke «teori». En hypotese går normalt over til å bli kalt en teori når den har fått et visst teoretisk belegg. Og det er jo et visst empirisk belegg for disse forklaringene, så jeg kunne vel ha snakket om teorier, slik enkelt gjør. Uansett, Hva er forklaringene? Effektivitetshyppotesen ble lansert i USA som en forklaring på at domstolene i Common Law land har en tendens til å vektlegge verdiskaping i sine avgjørelser. Derfor vil man få en stadig mer effektiv utnyttelse av ressursene. Videre er det vel slik i alle land at lovgiver tilstreber å lage lover der det ikke sløses med ressursene. Staten består av en rekke beslutningstagere, parlamentarikere og administratorer, som meler sin egen kake.

4 Virkninger av rettsregler
Spørsmål: Hvordan tilpasser aktørene seg? Personer, selskaper, kommuner…? Hva blir resultatene? Blir de slik lovgiver har ønsket eller håpet? Teori: Adferdsteori (rasjonelle aktører søker å tilfredsstille egne preferanser med rettsreglene som incentiver) Kritikk: Daniel Kahneman: «Tenke fort og langsomt» Markedsteori Spillteori Adferdsteori for individuelle aktører. Rettssystemet oppfattes som et omfattende incentivsystem som påvirker den enkeltes valg. Erstatningsregler for kontraktsbrudd er av betydning for om den enkelte vil velge å bryte en kontrakt. Hva blir resultatet av alternative erstatningsregler? Prosesskostnader er av betydning for om en sak vil bli reist. Det har alltid vært diskusjon om hvor fruktbart det er å anta at aktørene er rasjonelle.

5 Ønskelige rettsregler
Teori: Velferdsteori Kriterier for «ikke-sløsing»: Pareto-effektivitet Kaldor-Hicks-effektivitet (nytte-kostnads-analyse) Hvilke rettsregler bidrar til - «ikke-sløsing» - ønsket fordeling (slik det er politisk bestemt)?

6 Ønskelige virkninger og regler:
Erststatningsrett Virkninger: Virkninger av objektivt ansvar og skyldansvar på skadekostnader i vid forstand Antar rasjonelle aktører, her aktører som tilstreber minimalisering av egne kostnader Ønskelige virkninger og regler: Hvilke ansvarsregler fører til minimalisering av summen av aktsomhetskostnader og skadekostnader? Både objektivt ansvar og skyldansvar (under visse forutsetninger)

7 Kontraktsrett Forbrukerrett Virkninger?
Hvordan virker ny rett om at hovedregelen ved mangel er omlevering (og ikke retting)? Virkning av strengere plikt og forsterket rettighet: høyere kostnader og høyere betalingsvillighet høyere pris, og enten høyere eller lavere omsetning Ønskelige virkninger og regler? Eks: Støvletthældommen Forbrukervennlig? Ingen vet! Analyser ikke gjennomført . Bare to mulige virkninger: Omlevering er en fordel for både kjøpere og selgere Omlevering er en ulempe for både kjøpere og selgere

8 Kontraktsrett (forts.)
Norm: avtaler skal holdes Parter har egeninteresse av at avtaler brytes (når det er effektivt) Erstatning etter den perfekte positive kontraktsinteresse gir effektiv ressursbruk Rasjonelle kontraktshull (rasjonell apati) Pga høye transaksjonskostnader Generell eller konkret utfylling?

9 Kriminaløkonomi Gjelder ikke spesielt økonomisk kriminalitet
Virkninger: Hvordan virker straffetrusselen på potensielle lovbrytere? Straffetrusselen som incentiv Almenprevensjon (ikke individualprevensjon) Ønskelige virkninger: Minimalisere forebyggelseskostnader og skadekostnader Alternative teorier: Mange forklaringer på lovbrudd Antagelse (som empiri understøter): For nesten alle potensielle lovbrytere er straffetrusselen (strenghet og risiko) en ulempe som ønskes unngått. Kan betraktes som en kostnad ved et usikkert prosjekt.

10 Ønskelige virkninger:
Miljørett Virkninger: Mange virkemidler: Private løsninger Privatrettslige løsninger: Naborett Offentligrettslige virkemidler: Kvoter Dispensasjoner fra forbud Avgifter «Cap-and-trade»: utslippstak med omsettelige kvoter Ønskelige virkninger: Minimalisering av summen av forurensningskostnader og forebyggelseskostnader

11 «Den bedrøvelige vitenskap»
Vi lever ikke i slaraffenland: Alt koster. Avveining mellom gode formål Minimalisering av kostnader: I erstatningsretten: optimal mengde skader I strafferetten: optimal mengde lovbrudd I prosessretten: optimal mengde justismord I miljøretten: optimal mengde forurensninger Bedrøvelig for sektorentusiaster Lærdom: Vaksinering mot ønsketenkning

12 Viktig for jurister? Reelle hensyn
Ved visse avgjørelser skal, evnt. kan, dommere legge vekt på reelle hensyn. Det samme gjelder forvaltningen. Reelle hensyn er et ullent begrep, men det dreier seg bl.a. om virkninger av avgjørelser, -- som rettsøkonomien bidrar til å avklare.


Laste ned ppt "Orientering om rettsøkonomi, 4. avd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google