Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt inntektssystem for kommune-Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt inntektssystem for kommune-Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt inntektssystem for kommune-Norge
KS drøftingsmøte på Gardermoen Rådmannsutvalget Troms v/ leder Jan-Hugo Sørensen, Karlsøy

2 Forenkle inntektssystemet
Komplekst system i dag Kunnskapen om systemet er dårlig blant politikere, administratorer og media Løsningen: Forenkle og/eller Informere/skolere

3 Øke kunnskapen om inntektssystemet
Inntektssystemet er det desidert viktigste fundamentet for driften av kommune-Norge Økt kunnskap om systemet bør være en prioritert oppgave framover: Folkevalgtopplæring Kursing ansatte i kommunene

4 Bedre kunnskap om inntektssystemet
Gir større engasjement omkring systemet Gir bedre diskusjoner og forslag om endringer Ikke bare fokus på konsekvens-tabellene bak i NOU’ene

5 Arbeidet i ressursgruppen som KS oppnevnte
Prisverdig at KS legger opp til en slik arbeidsform Dyktige fagfolk og økonomer i KS Krevende å delta i et slik arbeid da det forutsetter at man må sette av en god del tid til lesing og forberedelser

6 Hva er kommune-Troms ? 25 kommuner + fylkeskommunen
Fylkeskommunen er en saga blott om kort tid: Vil IS (Inntektssystemet) gjøres gjeldende for de nye regionene, eller skal de finansieres på en annen måte ? Nord-Norge blir ikke enig om region-inndelingen Troms-kommunene inndelt i 4 grupper

7 Kommune-Troms og IS i 2006 De 25 kommunene m/ innbyggere får millioner kroner i rammetilskudd (inkl. selskapsskatt) + økningen fra Stoltenberg Sum frie inntekter utgjør millioner kroner + økningen Stoltenberg-regjeringen Troms fylkeskommune: 747 mill kr i rammetilskudd. Frie inntekter mill kr (begge tall før tillegg Stoltenberg-.regj)

8 Troms Statlige rammetilskuddet har stor betydning for finansieringen av kommunsektoren i Troms Kommunene kan i liten grad påvirke skatteinntektene: Alle kommunene jobber energisk for å skape nye arbeidsplasser og skape vekst i lokalsamfunnet, uavhengig av finansieringsordningene og skatteandel !

9 Foreslåtte endringer i inntektssystemet
Kostnadsnøklene: Faglig begrunnet Matematikk Slår ut +/- over hele landet Distriktstilskuddet: Inndelingen i ulike soner Tromsø og Bodø

10 Forslagene til endringer i IS-systemet
FORNØYD MED: Prognosebasert inntektsutjevning Avvikling av ordningen med oppdaterte folketall i utgiftsutjevningen IKKE FORNØYD MED: Avviklingen av Nord-Norge tilskuddet og regionaltilskuddet med nytt distriktspolitisk tilskudd. Fordelingen av distriktstilskuddet Reduserte skjønnstilskudd

11 Distriktstilskuddet Skal erstatte Nord-Norge-, regionaltilskuddet og skjønnsmidlene Flere kommuner får tilgang til det nye tilskuddet Nord-Norge, og særlig Troms, blir en stor taper Fordelingen med 15 % fastbeløp pr kommune + 85 % etter innbyggtall (dissens i IS-utvalget)

12 Tromsø og Bodø Faller ut av distriktstilskuddet, men har i dag Nord-Norge tilskudd Betydelige tap for disse 2 kommunene: Tromsø 160 mill kr og Bodø 75 mill kr Regionale kraftsentra som betyr mye for de øvrige kommunene i Nord-Norge

13 Skjønnsmidler Fortsatt viktig med skjønnsmidler
Inntektssystemet makter ikke å ivareta alle hensyn, og vil aldri kunne bli 100 % rettferdig

14 Vekstkommuneproblematikk
Økt folketall gir behov for nye investeringer Kommuner med folketallsnedgang har betydelige problemer med å fase inn minusveksten med lavere driftsnivå (1 % nedgang i folketall betyr ikke at man over natta kan redusere skolebudsjettet med 1 %)

15 Hva er situasjonen for mange distrikts-kommuner når man drøfter endringer i innt.systemet
Fortsatt betydelig ubalanse i økonomien, selv om 2006-budsjettet viser en kursendring Mange kommuner sliter med befolkningsnedgang Sentraliseringen og regionaliseringen fortsetter med stor styrke Kommunene blir derved avventende til alle endringer som foreslåes, eksempelvis kommunestruktur og inntektssystem

16 Kraftkommunene Vannkraftkommunene får beholde sine inntekter
Kommuner med vindkraft, bølgekraft og lignende får ikke slike inntekter Kommuner som stiller kystsonen til rådighet for oppdrettsnæringen får ikke særskilte inntekter/kompensasjon for dette

17 Vekstkommuner som tilfeldigvis får olje- og gassterminaler
Betydelig rikdom i form av nye arbeidsplasser, eiendomsskatt m.m. Slike kommuner får fortsatt nyte godt av overføringer gjennom inntektsystemet Inntekter fra slike anlegg burde fordeles ut på kommunene i hele regionen

18 KOU 2005:1 ”Egne inntekter for kommunene”
Jeg har deltatt i ”Tenkegruppen” i forkant av det utvalget som ble nedstat av sentralstyret 2. mars 2005 Bør behandles samtidig med NOU 2005:18 KOUen er på 71 sider NOUen er på 502 sider

19 Troms inndelt i ulike regioner
4 Nord-Troms kommuner: får distriktstilskudd 7 Nord-Troms kommuner (tiltakssonen) Tromsø: får ikke distriktstilskudd Resten av Troms Store interne forskjeller internt mellom Troms-kommunene Store forskjeller mellom Finnmark og Troms

20 KS Troms og Finnmark Vedtak på høstkonferansene til begge fylkeskretsene og i styremøter: Meget avventende til NOU-en KS Troms og Finmark har bestilt en utredning fra Norut NIBR Finnmark som skal se på inntektssystemet i forhold til kommunene og fylkeskommunene i Troms og Finnmark

21 Forprosjektet og aktuelle problemstillinger
Utgiftsstrukturen i tjenesteproduksjonen N-Norge- og regionaltilskuddets formål og fuksjon Skjønnsmidlenes betydning Forprosjektet ferdig våren 2006 med forhåpentligvis ny kunnskap


Laste ned ppt "Nytt inntektssystem for kommune-Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google