Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny plandel av plan- og bygningsloven Gjennomgang med hovedvekt på kommunal planlegging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny plandel av plan- og bygningsloven Gjennomgang med hovedvekt på kommunal planlegging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny plandel av plan- og bygningsloven Gjennomgang med hovedvekt på kommunal planlegging

2 2 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Program 24. februar 11.30 Lunsj 12.30 Velkommen Loven -formål, virkeområde og ansvar - Spørsmål 15 min pause Planprosess kommunal planstrategi og kommuneplan - Spørsmål Kommunal planstrategi - Innhold - Spørsmål 15.00 Pause Kommuneplan 15.30 - Samfunnsdelen - Spørsmål Kommuneplanens areadel - Generelle bestemmelser - Spørsmål 15 min pause - Arealformål og bestemmelser - Spørsmål - Hensynssoner - Spørsmål 18.00Slutt for dagen 20.00Middag

3 3 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Loven formål, virkeområde og ansvar

4 4 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Formål Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger og konsekvensvurderinger Universell utforming Barn og unges oppvekstvilkår Estetisk utforming av omgivelsene Ny formålsparagraf framhever: § 1-1

5 5 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Oppgaver og hensyn i planleggingen Paragrafen er ny Den angir en del viktige oppgaver og hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter loven Paragrafen utfyller formålsparagrafen når gjelder lovens plansystem spesielt Den gir veiledning for myndighetene, private aktører og allmennheten om viktige formål med, og grunntanker bak plansystemet Paragrafen vil ha betydning ved tolkningen av lovens bestemmelser Planer skal: sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. § 3-1

6 6 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Oppgaver og hensyn i planleggingen Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten. Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig. Planer skal bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde. Vedtatte planer skal være et felles grunnlag for kommunal, regional, statlig og privat virksomhet i planområdet. § 3-1 2.-5.ledd

7 7 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Lovens virkeområde Når ikke annet er bestemt, gjelder loven for hele landet, herunder vassdrag. I sjøområder gjelder loven ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjene. Kongen kan bestemme at bestemmelsene om konsekvensutredninger skal gjelde for nærmere bestemte tiltak utenfor en nautisk mil utenfor grunnlinjene. Kongen kan bestemme at loven helt eller delvis skal gjelde for Svalbard. Unntak: Rørledninger i sjø for transport av petroleum omfattes ikke av loven. For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi gjelder bare bestemmelsene om kart mv. og konsekvensutredninger. § 1-2 § 1-3

8 8 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Oppgaver og myndighet I hovedsak en videreføring av bestemmelsene i loven av 1985. Klargjøre planoppgaver og planleggingsmyndighet for kommunene, regionene og staten. Fastslår bl.a. at: –kommunene har plikt til å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser, –fylkeskommunen er regional planmyndighet, –alle offentlige organer har rett og plikt til å delta i planleggingen og gi planmyndighetene informasjon som kan ha betydning for planleggingen, og at –dette gjelder også for Sametinget § 3-2 til § 3-5

9 9 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Planprosess kommunal planstrategi og kommuneplan

10 Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging Regional planstrategi Utvikling, Eksempler, formidling 1.7. Ikrafttreden Veiledere, vedt., opplæring Opplærings- program. Formidling Utvikling, Eksempler, formidling Stortingsvalg Kommune-/fylkesvalg. Kommunal Planstrategi Komm. FK/ FM Dep. Temaveiledere, kompetansetiltak, oppfølgingstiltak

11 11 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL KOMMU- NAL PLAN- STRATEGI NÅR: MINST ÉN GANG I HVER VALGPERIODE SENEST INNEN ETT ÅR ETTER KONSTITUERING AV KOMMUNESTYRET PROSESSKRAV: INNHENTE SYNSPUNKTER FRA STATLIGE OG REGIONALE ORGANER OG NABOKOMMUNER. (REGIONALT PLANFORUM?) BØR LEGGE OPP TIL BRED MEDVIRKNING, ALLMENN DEBATT. OFFENTLIGGJØRES MINST 30 DAGER FØR BEHANDLING I KOMMUNESTYRET Planstrategi som egen prosess. Aktuell der kommunen ikke alt har bestemt å utarbeide/ revidere kommuneplan

12 12 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL KUNN- GJØRING + PLAN- PROGRAM EVT. SAMMEN MED PLAN- STRATEGI NÅR: ENTEN FØR VARSEL OM PLANOPPSTART ELLER SENEST SAMTIDIG MED SLIKT VARSEL INNEN ETT ÅR ETTER K-STYRETS KONSTITUERING, DERSOM PLAN- STRATEGI INNGÅR PROSESSKRAV: PLANPROGRAM: FORSLAG SKAL SENDES PÅ HØRING OG LEGGES TIL OFF. ETTERSYN MINST 6 UKER. ELEKTRONISKE MEDIER. KUNNGJØRING: BERØRTE OFFENTLIGE ORGANER OG ANDRE INTERESSERTE SKAL VARSLES OM FORMÅL OG VIKTIGE PROBLEMSTILLINGER. KUNNGJØRING I MINST ÉN AVIS OG I ELEKTRONISKE MEDIER. Oppstart av arbeid med kommuneplan. (samfunnsdel og arealdel, samlet eller hver for seg).

13 13 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL VEDTA PLAN- PROGRAM (evt. som del av plan- strategi) NÅR: FASTSETTES FØR VIDERE PLANARBEID PROSESSKRAV: PLIKT FOR STATLIG/REGIONAL MYNDIGHET Å VARSLE OM EV. KONFLIKT MED NASJ./REG. INTERESSER. BØR DRØFTES I REGIONALT PLANFORUM. KAN GI GRUNNLAG FOR SEINERE INNSIGELSER. KOMMUNESTYRET FASTSETTER PLANPROGRAM, KAN DELEGERES. SKAL LEGGES TIL GRUNN FOR VIDERE PLANARBEID. Vedtak av planprogram

14 14 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL UTARBEIDE PLAN- FORSLAG KRAV TIL MED- VIRKNING, AVKLARING KONFLIKT- PUNKTER NÅR: UNDERVEGS I PLANPROSESSEN – TIDLIG MED- VIRKNING OG DRØFTING MEST EFFEKTIV. PROSESSKRAV: (§5-1) SIKRE AKTIV MEDVIRKNING FRA GRUPPER SOM KREVER SPESIELL TILRETTELEGGING, BL A BARN OG UNGE, GRUPPER OG INTERESSER SOM IKKE ER I STAND TIL Å DELTA DIREKTE. (§5-3) REGIONALT PLANFORUM ARENA FOR INFORMASJON, DRØFTING OG AVKLARING – GJERNE UNDERVEGS I PLANARBEIDET Utarbeide plan, krav til medvirkning

15 15 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN INN- SIGELSE NÅR: (§5-4) INNSIGELSE SKAL FREMMES SÅ TIDLIG SOM MULIG OG SEINEST INNEN HØRINGSFRISTEN, DERSOM DET IKKE AVTALES LENGRE FRIST. PROSESSKRAV: (§11-14) KUNNGJØRES I MINST ÉN AVIS OG I ELEKTRONISKE MEDIER. MINIMUM 6 UKERS FRIST. (§5-5) RETTEN TIL Å FREMME INNSIGELSE BORTFALLER DERSOM KRAVET TIL DELTAKELSE I PLANPROSESSEN IKKE ER OPPFYLT, FORUTSATT AT KOMMUNEN HAR FULGT KRAVENE TIL VARSLING Høring og offentlig ettersyn – kommuneplanens samfunnsdel, arealdel eller samlet. Innsigelse.

16 16 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL VEDTAK KUNN- GJØRING NÅR: ETTER KOMMUNE- STYRETS VEDTAK, EVT. ETTER DEPARTEMENTETS GODKJENNING. PROSESSKRAV: FATTES AV KOMMUNESTYRET SELV. ØNSKES ENDRINGER, MÅ DISSE DELENE TAS OPP TIL NY BEHANDLING (NY PLANPROSESS). PLAN KUNNGJØRES OG GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM ELEKTRONISKE MEDIER. ET EKS. SENDES MD, FM, FK OG BERØRTE STATLIGE MYNDIGHETER. VEDTAK KAN IKKE PÅKLAGES. Vedtak, kunngjøring

17 17 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL VEDTAK VED INNSIGELSE MEKLING NÅR MEKLING FØR ENDELIG PLAN- VEDTAK PROSESSKRAV: (§5-6) OPPNÅS IKKE ENIGHET MELLOM KOMM. OG INNSIGELSESMYNDIGHET, SKAL DET NORMALT FORETAS MEKLING. DET LEGGES TIL GRUNN AT FM ER MEKLER. OPPNÅS IKKE ENIGHET SENDES PLANEN, MED MEKLERENS TILRÅDING, TIL MD. (§11-16) K-STYRET KAN, DERSOM INNS. KNYTTER SEG TIL KLART AVGRENSEDE DELER, VEDTA AT DE ØVRIGE DELER HAR RETTSVIRKNING. Lovfestet at det normalt skal foretas mekling

18 18 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL DEPARTE- MENTETS GOD- KJENNING NÅR ETTER KOMMUNE- STYRETS VEDTAK OPPHEVING AV EGET TILTAK I MD: INNEN 3 MND ETTER MOTTAT PLAN. PROSESSKRAV: PLANEN SENDES VIA FYLKESMANNEN SOM GIR SIN TILRÅDING TIL MD. MD KAN TA INN- SIGELSER TIL FØLGE OG GJØRE PÅKREVDE ENDRINGER. MD KAN, SELV OM DET IKKE ER REIST INNSIGELSE, OPPHEVE HELE ELLER DELER AV PLANEN ELLER ENDRE DEN, DERSOM DEN STRIR MOT NASJONALE INT. ELLER REGIONAL PLAN. KOMMUNEN SKAL FÅ MULIGHETER TIL Å UTTALE SEG. Departementets behandling. Evt. departementets oppheving av egengodkjent Kommuneplan.

19 19 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL KOMMU- NAL PLAN- STRATEGI KUNN- GØRING PLAN- PROGRAM VEDTA PLAN- PROGRAM UTARBEIDE PLAN- UTKAST HØRING/ OFF. ETTERSYN AV PLAN- PROGRAM MIN. 6 UKER HØRING/ OFF. ETTERSYN AV PLAN- UTKAST MIN. 6 UKER BEARBEIDE PLAN VEDTAK POLITISK UTVALG EV. MEKLING VEDTAK EV. GOD- KJENNING AV MD KUNN- GJØRING PLANPROSESS FOR KOMMUNEPLAN

20 20 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Kommunal planstrategi

21 21 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Hva er kommunal planstrategi? Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.

22 22 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Kommunal planstrategi - innhold Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder –langsiktig arealbruk, –miljøutfordringer, –sektorenes virksomhet og –en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. § 10-1 1.ledd

23 23 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Forholdet til eksisterende planer Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. § 10-1 3.ledd

24 24 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Revisjon av planstrategien Kommunen kan revidere planstrategien i løpet av perioden etter behov. Planstrategien er ikke formelt bindende for kommunen og kan fravikes hvis det er gode grunner for det. Dersom kommunen ønsker å avlyse eller utsette en større planoppgave som inngår i planstrategien, bør dette skje gjennom endring av planstrategien der de ordinære prosessregler følges. Det er imidlertid ingen plikt til å foreta slik endring. Kommunen kan når som helst sette i gang nytt planarbeid ut over planstrategien.

25 25 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Kommuneplan samfunnsdelen

26 26 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL §11-2 Første ledd Langsiktige utfordringer : - Miljømessige utfordringer - Utfordringer knyttet til universell utforming - Mål og strategier - Vurdering av ulike strategier og valg. Foto: Regionalt miljøsenter i Serbia

27 27 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL § 11-2 Annet ledd -Samordne sektorenes planer -Retningslinjer for gjennomføring av mål og strategier

28 28 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL § 11-2 Tredje ledd -Handlingsdel også til kommunedelplaner - Årlig rullering jf. § 11-4

29 29 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL §11-2 Fjerde ledd Foto: Statens forurensningstilsyn Slår fast at det er reglene i § 11-12 (oppstart i arbeidet med kommuneplan) til § 11-15 (vedtak av kommuneplan) som gjelder for behandling av kommeplanens samfunnsdel.

30 30 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet, for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen, og for privat virksomhet som berøres av planen. § 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel

31 31 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL § 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og rullering av handlingsdel System for å fange opp endringer slik at planene ikke blir uaktuelle som styringsdokumenter.

32 32 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Hvorfor styrke arbeidet med samfunnsdelen? Politisk retning på planleggingen Økt forutsigbarhet Sikre forankring

33 33 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Samfunnsdelen - sammenfattet 1.Redegjørelse og diskusjon av lokale, regionale og nasjonale føringer/premisser 2.Problemer og utfordringer 3.Mål og prioriteringer

34 34 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Kommuneplanens arealdel generelle bestemmelser

35 35 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Kommuneplanens arealdel Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle bestemmelser, som kan avløse kommunale vedtekter Bestemmelser til arealformål Ulike typer hensynssoner, som det kan gis retningslinjer og bestemmelser til Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. §§ 11-5 til 11-18

36 36 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Generelle planbestemmelser Erstatter kommunale vedtekter etter loven 1.Krav om reguleringsplan i bestemte tilfeller 2.Innholdet i utbyggingsavtaler, jf. § 17–2 3. Krav til bl.a. det enkelte anlegg, jf. § 18–1 og bestemmelse om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. § 27–5 4. Rekkefølgekrav 5. Krav til bl.a. universell utforming, oppholdsarealer, skilt og reklame, parkering, frikjøp av parkeringsplasser etter § 28–7 og utnytting av boligmassen etter § 31–6, 6. Miljøkvalitet, estetikk, landskap mv., herunder om midlertidige og flyttbare konstruksjoner og anlegg 7.Bevaringshensyn 8.Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid § 11-9

37 37 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Kommuneplanens arealdel arealformål og bestemmelser

38 38 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og bestemmelser, jf. §§ 11–7 til 11–11. § 11–5

39 39 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Arealformål i kommuneplan Hovedformål: 1.Bebyggelse og anlegg 2.Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 3.Grønnstruktur 4.Forsvaret 5.Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 6.Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone § 11-7

40 40 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Underformål 1.Bebyggelse og anlegg boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder. § 11-7

41 41 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Underformål 2.Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, kollektivnett, kollektivknutepunkt, parkeringsplasser, traséer for teknisk infrastruktur.

42 42 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Underformål 3.Grønnstruktur naturområder, turdrag, friområder og parker 4.Forsvaret ulike typer militære formål

43 43 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Underformål 5.Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift a)areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. b)b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv., jf. § 11 ‑ 11 nr. 2. 6.Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder

44 44 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Bestemmelser til arealformål - for bygg og anlegg, infrastruktur, grønnstruktur og forsvaret 1. At mindre utbyggingstiltak ikke krever ytterligere plan dersom det er gitt bestemmelser om utbyggingsvolum og uteareal, og forholdet til transportnett og annet lovverk er ivaretatt 2. Om fysisk utforming av anlegg 3. Om hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal 4. Om lokalisering, bruk og strenghetsklasser for avkjørsler til veg 5. I hvilke områder Forsvaret selv kan fatte vedtak om virksomhet, bygg og anlegg § 11-10

45 45 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Bestemmelser til arealformål - for LNFR-områder og bruk og vern av vassdrag 1. Omfang, lokalisering og utforming av bygninger og anlegg til landbruk og reindrift 2. At spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse og annen bebyggelse kan tillates på bestemte vilkår 3. Bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn, 4. Å tillate nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag i 100–metersbeltet langs sjøen med sikte på landbruk, reindrift, fiske, fangst, akvakultur og ferdsel til sjøs 5.At det for områder inntil 100 meter langs vassdrag skal være forbudt å sette i verk bestemt angitte bygge- og anleggstiltak. 6.Ferdsel i områder med spesielle vernehensyn og på sjøen, 7. Hvilke type akvakultur som kan etableres. § 11-11

46 46 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Hensynssoner

47 47 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Hensynssoner Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Hensyn og forhold som inngår i andre ledd bokstav a til e, skal markeres i arealdelen som hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Det kan angis flere soner for samme areal. Til hensynssone skal det i nødvendig utstrekning angis hvilke bestemmelser og retningslinjer som gjelder eller skal gjelde i medhold av loven eller andre lover for å ivareta det hensynet sonen viser. § 11-8

48 48 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Arealformål og hensynssoner Hensynssoner: Et område med naturgitte eller andre egenskaper som vi må ta hensyn til når vi bestemmer arealbruken. Arealformål: Angir framtidig bruk av et område.

49 49 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Hensynssone – bokstav a a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. Det kan gis bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for tiltak og/eller virksomheter, jf. § 1–6, innenfor sonen § 11-8

50 50 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Hensynssone – bokstav b b) Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur. Det kan gis bestemmelser om krav til infrastruktur i et utbyggingsområde, både som forbud eller påbud med hjemmel i § 11–9 nr. 3 og nr. 4.

51 51 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Hensynssone – bokstav c c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø For denne sonen gjelder spesielt : –For randsonen til nasjonalparker og landskapsvernområder kan det fastsettes bestemmelser for å hindre vesentlig forringelse av verneverdiene i verneområdet –Det kan gis retningslinjer om begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å ivareta interessen i sonen –Det kan gis retningslinjer om hvilke hensyn som skal vektlegges ved praktisering av annen lovgivning § 11-8

52 52 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Hensynssone – bokstav d d) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet. Båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover er tidsbegrenset til fire år, men kan etter søknad til departementet forlenges med fire år.

53 53 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Hensynssone – bokstav e e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige samarbeids- eller eierformer samt omforming og fornyelse. Bestemmelser til denne sonen kan fastsette at flere eiendommer i et område skal undergis felles planlegging og at det skal brukes særskilte gjennomføringsvirkemidler. Det kan også gis bestemmelser med hjemmel i § 11–9 nr. 3

54 54 Miljøverndepartementet, februar 2009 Ny plandel i PBL Hensynssone – bokstav f f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde.


Laste ned ppt "Ny plandel av plan- og bygningsloven Gjennomgang med hovedvekt på kommunal planlegging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google