Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dødelighet og dødelighetstabell Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dødelighet og dødelighetstabell Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dødelighet og dødelighetstabell Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2008

2 2 Oversikt dagens forelesning summarisk dødsrate alders- og kjønnsspesifikke dødsrater dødssannsynlighet dødelighetstabell litt empiri og rekord-levealderen  Rowland kap. 8

3 3 Summarisk dødsrate SDR (Crude Death Rate CDR ) SDR = D/(½(P 0 + P 1 )) * 1000 dødsfall per 1000 personer per år dødelighet i hele befolkningen uansett alder kan være misvisende ved sammenlikninger i tid og rom, fordi målet tar ikke hensyn til alderssammensetningen ikke alle dødsårsaker har lik risikoprofil over alder (eller kjønn) men fordelaktig dersom raten standardiseres for kjønn og alder (jfr. standardisering, senere forelesning) SDR krever lite data, enkelt å beregne og lett å forstå

4 4 CDR Norge 1945-1990 Antall døde per 1000 per år * * l 0 / T 0 *1000, se Rowland s. 283-284

5 5 Alders- og kjønnsspesifikke rater dødeligheten varierer ikke bare med kjønn (k), men også med alder (x) dødsrate alder x: M x = D x / (½ * (P 0,x + P 1,x )) D x # dødsfall alder x; P 0,x og P 1,x : start- og sluttbefolkning alder x. forholdet mellom antall dødsfall for kvinner (menn) i en bestemt aldersgruppe og middelfolkemengden av kvinner (menn) i den samme aldersgruppen tolkning som rate generelt: antall dødsfall per person (eventuelt per 1000 personer, når ganget med 1000) per år – her i befolkningsgruppen med alder x varierer mellom 0 (ingen dør) og 2 (alle dør) (NB 2 dødsfall pr. person pr. år = 1 dødsfall I løpet av 6 måneder)

6 6 Aldersavhengige dødsrater, Norge 1900

7 7 Dødssannsynlighet q = D / P 0 antall dødsfall (D) i en befolkningsgruppe sett i forhold til opprinnelig folketall (P 0 ) for denne befolkningen (se Rowland s. 33)  relativ frekvens varierer sterkt med alder n q x : sannsynlighet for å dø mellom eksakt alder x og eksakt alder x+n sannsynlighet for at en person ikke er i live ved alder x+n, gitt at personen var i live ved alder x når n=1: q x er sannsynlighet for at en person ikke er i live ved alder x+1, gitt at personen var i live ved alder x Omgjøre dødsrate til dødssannsynlighet n q x = 2 n n M x / (2 + n n M x ) bevis: Rowland s. 277 (som tar n=1 år) n = antall år i aldersintervallet (som oftest 1 eller 5 år) trenges når innvandring/fruktbarhet påvirker P 0

8 8 Dødssannsynlighet forts. Eksempel 100 i live på eksakt alder 40 3 av disse dør før de fyller 41 år q 40 = 3 / 100 = 3% Samme aldersmønster som ratene M x, men på et lavere nivå, fordi sannsynligheten er maksimalt lik 1 når M x = 0 (ingen dør) er også q x = 0 når M x er 2 (alle dør) er q x = 1 (for n=1)

9 9 Dødelighetstabell (”life table”) Instrument for å oppsummere en rekke aldersavhengige rater/sannsynligheter for et gitt år Et hypotetisk kull (eks. 100 eller 100 000 personer) opplever dødelighet over livsløpet i samsvar med de ratene/sannsynlighetene som vi ønsker å analysere  ”tabellbefolkningen” (”life table population”) Følgende spørsmål kan besvares i en standard dødelighetstabell hvor mange er i live etter 1, 2, 3, …ω år? (NB ω er høyeste alder) hva er forventet levealder ved fødselen og forventet gjenstående levetid på en gitt alder?

10 10 Forventet levealder 080 100 Alder Personer 0 Arealet = 8000 personår Antall i live alle dør på alder 80 ”vanlig” dødelighet

11 11 Forventet levealder 8 000 personår = Antall personår = areal under kurven 8 000 personår / 100 personer = 80 år i gj.snitt

12 12 Forventet levealder ved fødselen (e o ) gjennomsnittlig antall leveår for en hypotetisk kohort av nyfødte under forutsetning av at kohorten gjennomlever de aldersavhengige dødsratene observert i det aktuelle året tar hensyn til ulik alderssammensetning, men er et hypotetisk tverrsnittsmål som ikke kan si noe sikkert om fremtidig kohortdødelighet i 1949 (Nico’s kohort) var e 0 for menn: 69 år, i 2007: 78 år Nico’s forventet gjenstående levetid (e 59 ) er 22 år, slik at han kan forvente til å bli 59 + 22 = 81 år gammel (med dagens dødelighet)

13 13 To typer For ulike aldersgrupperinger komplett dødelighetstabell (1-års aldersgrupper) forkortet dødelighetstabell (0, 1-4, 5-9…, 95-99, 100+) ( abridged life table ) For kohorter eller perioder kohort overlevelseshistorien for faktiske kohorter (fødselskull) – flere år periode syntetisk/hypotetisk kohort – ett år eller en begrenset periode

14 14 Input i dødelighetstabellen n M x = n D x / n P x ett kalenderår, n aldersår n M x : aldersspesifikk dødsrate mellom alder x og x+n n D x : ( observert ) antall døde mellom alder x og x+n n P x : middelfolkemengde mellom alder x og x+n

15 15 radix (l o ): antar som regel 100 000 nyfødte ”Tabellbefolkningen” er stasjonær # fødte = # døde (vekstrate = 0, fordi lukket befolkning) konstant folketall og aldersstruktur mer om dette i ECON 3710 ”Demography of developing countries” (se også Rowland kap. 9)

16 16 Funksjoner i dødelighetstabellen To typer funksjoner for eksakt alder x: l x, T x, og e x funksjoner for et aldersintervall: n M x, n q x, n d x, og n L x hver av disse får en egen kolonne i tabellen når et aldersintervall er 1 (n=1), kan fotskriften n fjernes fra uttrykk som n M x (blir M x ) og n q x (blir q x ) etc.

17 17 Personår enheten i L x and T x i dødelighetstabellen; trenges for å beregne e x 1 personår = 1 person som lever 1 år, 10 personer som lever 0,1 år, 4 personer som lever 3 måneder etc. hvis en person dør i midten av året (1. juli), så bidrar avdøde med ½ personår

18 18 Dødelighetsstabellfunksjon: n q x n q x : sannsynlighet for å dø mellom eksakt alder x og eksakt alder x+n n q x = 2 n n M x / (2 + n n M x ) Gitt n M x, beregnes n q x på denne måten (alle aldre x, bort sett fra den høyeste, jfr. senere)

19 19 Dødelighetstabellfunksjon: n d x og l x n d x : antall døde mellom eksakt alder x og x+n i tabellbefolkningen (ikke observert!) n d x = l x n q x l x : antall overlevende i tabellbefolkningen på eksakt alder x l x = l x-n - n d x-1 Overlevelseskurver, antall overlevende på hver alder (l x ) i en hypotetisk kohort med et utgangspunkt i 100 000 nyfødte personer

20 20 Dødelighetstabellfunksjon : n L x n L x : antall personår levd mellom eksakt alder x og x+n n L x = (n/2).(l x + l x+n ) gir dårlig tilnærming (se Rowland s. 280-281) - for L 0 og L 1 når dødeligheten for spedbarn er høy Siste aldersklasse åpen: - L 100+ = l 100 / M 100+ (Rowland) eller - sett inn n q 100+ = 1 og beregn n L 100+ = (n/2).l 100

21 21 Dødelighetsstabellfunksjon : n T x og e x T x : samlet antall personår levd fra og med eksakt alder x T x = sum for alle aldre (x, x+n, x+2n, …) av n L x e x : forventet gjenstående levetid ved eksakt alder x e x = T x / l x

22 22 Rekkefølgen i beregningen 1. Kolonne (dvs alle aldre) for n M x 2. Kolonne for n q x – omregningsformelen 3. Kolonne for n d x 4. Kolonne for l x – start med l 0 = 100 000 5. Kolonne for n L x 6. Kolonne for T x 7. Kolonne for e x

23 23 Oppsummering av noen av funksjonene i dødelighetstabellen 0 Alder Personer 0 560 l0l0 l5l5 5d05d0 areal= 5 L 0 T 60 l 60 areal= 5 L 5 l 10

24 24 e 0 begge kjønn samlet

25 25 Litt empiri Verdensrekord i e 0 1850: Norge 47,7 år (M) og 51,1 år (K) men: 10% feiret ikke første bursdag, 20% ble ikke 10 år! Verdensrekord i e 0 2007: Japan 86,0 år (K) Norge 2006: 78,2 (M) 82,6 år (K) over 99% av nyfødte kan forvente å feire 10-årsdagen skyldes for en stor del nedgang i dødelighet av epidemiske barnesykdommer som difteri, skarlagensfeber, meslinger og kikhoste Eldredødelighet har ikke endret seg like mye 1850-2007 e 60 : økning på 7,0 år til 21,4 år (M) og 9,3 år til 24,9 år (K) e 80 : økning på 2,1 år til 7,4 år (M) og 3,8 år til 9,2 år (K) skyldes spesielt nedgang i kreft og hjerte- og kardødelighet Men relativt rask nedgang i i-land etter 1950 (Kannisto, Lauritsen, Thatcher, Vaupel 1994, Population and Development Review)

26 26 Kilde: Vaupel og Oeppen (2002) Science Rekordlevealder har økt lineært i 160 år ( ~3 mndr. per år / ~2,5 år per tiår) males females


Laste ned ppt "Dødelighet og dødelighetstabell Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google