Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Sak 2012/05 Styret ved Institutt for kjemi Hvordan ønsker styret å fungere i tiden framover? Saken var presentert i møtet 01.06.2012 og presentasjonene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Sak 2012/05 Styret ved Institutt for kjemi Hvordan ønsker styret å fungere i tiden framover? Saken var presentert i møtet 01.06.2012 og presentasjonene."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Sak 2012/05 Styret ved Institutt for kjemi Hvordan ønsker styret å fungere i tiden framover? Saken var presentert i møtet 01.06.2012 og presentasjonene var sendt til alle representantene. Vedtak utsettes til dette møtet fordi så få var til stede 01.06.2012

2 2 Styret ved Institutt for kjemi Hvilken myndighet har styret? Ekstrakt fra Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) april 2009: «Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastsatte overordnende mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at instituttstyret selv tar stilling til: a. enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer b. budsjett og hovedfordeling c. saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning d. rapportering av måloppnåelse i forhold til strategi og budsjett Instituttstyret ledes av instituttleder» Andre saker vil dermed kun være til orientering.

3 3 Styret ved Institutt for kjemi Hvordan ønsker styret å fungere i tiden framover? Inhabilitet?

4 4 Sak 2012/06 Strategi for Institutt for kjemi Saken var presentert i møtet 01.06.2012 og presentasjonene var sendt til alle representantene. Vedtak utsettes til dette møtet fordi så få var til stede 01.06.2012

5 5 Overordet strategisk mål for instituttet er å gi forskningsbasert kjemiutdanning innen teknologi- og realfag. Instituttets hovedområder innenfor utdanning og forskning er organisk kjemi, naturmiljøkjemi og anvendt teoretisk kjemi (beregningskjemi) Instituttets forskningsprofil skal dekke både grunnforskning og teknologisk anvendt forskning innen de prioriterte fagområdene miljø/marin forskning, energi og helse. Forskningsaktivitetene er i stor grad tverrfaglig med samarbeid mot andre fagområder som biologi, medisin og fysikk. Samarbeide med disse fagområdene vil ivaretas og styrkes i tiden fremover. Strategiperiode 2012-2020 med fokus på 2012-2016

6 6 Strategi for forskning (1) videreutvikle sterke forskningsgrupper økt aktivitet mot naturmiljøkjemi med fokus på marin område, energirelatert kjemi, katalyse, helse og nanoteknologi sikre økt finansiering av forskningsvirksomheten øke antall publiseringer

7 7 Organisk kjemi : fokus på anvendelser innen medisinsk teknologi, energirelatert forskning og molekylær nanoteknologi Naturmiljø- og Analytisk kjemi: fokus på miljøaspekter knyttet til marint område og nordområdene Anvendt teoretisk kjemi: simuleringer på atomistisk og mesoskopiske skalaer Strategi for forskning (2)

8 8 Strategi for undervisning kontinuerlig utvikling og evaluering av emneporteføljen optimisere undervisningsbelastningen studiepoengprodukjson pr fast vitenskapelige årsverk nedjustert for å frigjøre mer tid til forskning og innovasjon etablere faglige team som har ansvar for det enkelte emne innen hver studieretning etablere flere professor II stillinger som kan bidra i undervisningen involvert i følgende rekrutteringsaktiviteter: Kjemidagene, realfagsdagene, kjemiløypa, skolebesøk og omvisning, TOF (teknologi og forskningslære ved videregående skoler), forskningsdagene, motivasjonsforedrag, researchers night og åpen dag

9 9 Strategi for formidling slutte seg til NTs strategi for formidling og kommunikasjon. Årsrapporter, presentasjon av virksomheten på internett, populærvitenskapelig formidling i media, presentasjoner ved besøk fra skoler, næringsliv og vitenskapelig kontakter samt i rekrutteringssammenheng forbedre sine web-sider, med fokus på en mer samlet presentasjon av undervisnings- og forskningsaktiviteter, instrumentpark og tjenester

10 10 Strategi for nyskaping jobbe tett opp mot TTO (NTNU Technology Transfer Office) sikrer beskyttelse av egne ideer i en tidlig fase utvikle en kultur som sikrer at ideer blir stemplet hos Notarius publicus Mange av ideene ved instituttet utvikles gjennom prosjektsøknader → øke bevisstheten rundt sikring av ideer i prosjekter

11 11 Strategi for organisasjon kontinuerlig utvikling av menneskelige og tekniske ressurser videreutvikling av de ansatte gjennom utvikling i jobben, framtidsrettet kursing og nyansettelser med ønsket kompetanse Vitenskapelige ansatte: ansettelse vil styrke satsinger eller nyetableringer av fagområder ved instituttet Administrativt ansatte: behov for kompetanse innenfor avansert økonomi- og prosjektstøtte. Behov for bedre oppfølging av prosjekter (BOA-virksomheten), spesielt større prosjekter samt assistanse ved søknader og oppfølging av prosjektregnskaper Teknisk/ingeniør ansatte: rekruttere en egen leder for teknisk gruppe

12 12 Sak 2012/07 Orienteringssaker Møte i instituttstyret v/IKJ Tirsdag 25. September 2012

13 13 Agenda - orienteringssaker 1.Redusert økonomisk handlingsrom ved NT fakultetet 2.Ansettelser 3.Status HMS spesielt i forhold til arbeidsrelatert sykefravær Sak 2012/08Eventuelt

14 14 Agenda - orienteringssaker 1.Redusert økonomisk handlingsrom ved NT fakultetet 2.Ansettelser 3.Status HMS spesielt i forhold til arbeidsrelatert sykefravær Sak 2012/08Eventuelt

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26 Agenda - orienteringssaker 1.Redusert økonomisk handlingsrom ved NT fakultetet 2.Ansettelser –Professor II (Statoil) –Erstatning for Bjørgen –Erstatning for Carlsen –Erstatning for Nicholson –Kontorsjef –Leder for teknisk gruppe –Erstatning for Trine Andreassen –Erstatning for Julie Jackson –PhDs 3.Status HMS spesielt i forhold til arbeidsrelatert sykefravær Sak 2012/08Eventuelt

27 27 Professor II (Statoil) Professor II i Marinkjemi med spesialkompetanse innen oljeforurensing og forvitring av olje –Finansieres av Statoil, stillingsandel på 20%, åremålstilling med inntil 5 års varrighet –Sakkyndig komiteen finner at Per Johan Brandvik oppfyller kriteriene til professorkompetanse, 13 Januar 2012 –Per Johan Brandvik takket ja til tilbudet i April 2012 –Avtalen gjelder i perioden 01.04.2012 – 31.03.2017. Etter denne perioden er det mulig, dersom partene er enige om det, å forlenge avtalen med 5 år. –Involvert i fag KJ3050 – marine organic environmental chemistry

28 28 Erstatning for Morten Bjørgen Professor/associate professor in applied theoretical chemistry –applied theoretical chemistry with the emphasis on modelling catalytic processes –Erstatning for Morten Bjørgen –Tidsfrist: 1 May 2012 –11 søkerne (-2 irrelevant) –Sakkyndig komité Per-Olof Åstrand, administrator Prof. Jeremy Harvey, School of Chemistry, University of Bristol Prof. Patrick Norman, Department of Physics, Chemistry and Biology Linköping University –Vurdering av søkerne pågår –Stillingen vil bli satt i bero inntil fakultetsstyret har tatt en beslutning mht bemanningsplan etc

29 29 Erstatning for Per Carlsen Professor/associate professor in chemistry (organic chemistry – energy related research) –Energy related research covers different areas such as catalysis, membrane technology, light harvest, carbon dioxide technology and energy from renewable sources –Pedagogisk komité: Torodd, Marie-Laure, Anne Fiksdahl, Lise Kvittingen –3 candidates invited: Onsdag 12.09.12 kl. 09.15 – Jørn Hansen –Postdoctoral research associate, photoredox organocatalysis, U.of Princeton Mandag 17.09.12 kl. 09.15 – Yanbiao Kang –Postdoctoral researcher in catalysis research lab, U. of Heidelberg Onsdag 19.09.12 kl. 09.15 – Goetz Bucher –Lecturer for physical organic chemistry, U. of Glasgow –Jørn Hansen har takket ja til stillingen ved Universitetet i Tromsø –Pedagogisk komité jobber om innstilling –Stillingen vil bli satt i bero inntil fakultetsstyret har tatt en beslutning mht bemanningsplan etc

30 30 Erstatning for David Nicholson Professor/1. amanuensis i synkrotronstråling innenfor naturmiljøkjemi –Research related to the use of synchrotron techniques for the studies of interaction between nutrients, metals and pollutants in the natural environment with a specific focus on marine sciences. –Erstatning for David Nicholson –stillingen ble godkjent av styret i styresak 05/12, mai 2012 –Betenkning sendt til NT 24.05.2012 –Utlysningstekst ble godkjent av ledergruppe, 14 juni 2012 –Stillingen vil bli satt i bero inntil fakultetsstyret har tatt en beslutning mht bemanningsplan etc

31 31 Kontorsjef Kontorsjef ved IKJ –Stillingen har vært lyst ledig med søknadsfrist 25.03.2012 –Rådgivende komite Arne Petter Ratvik (Marie-Laure) Hans Jakob Jakobsen, kontorsjef IBI Ingunn Kjøllmoen, representant for tillitsvalgsapparat Heidi Hugdal, representant for NT-fakultet –27 kandidater –Innkalle tre av søkerne til intervju –Nye samtaler med Marie-Laure –Innstilling sendt 22.05.2012 –Innstilling godkjent fra ansettelseutvalget 25.05.2012 –Gunnhild Meistad (først på liste) takket ja til tilbud, innstilt fra 6 august 2012

32 32 Leder for teknisk gruppe Overingeniør/Senioringeniør – leder for teknisk gruppe (NT 49/12) –Viktigste oppgave: legge til rette for god forvaltning av instituttets tekniske ressurser (personell, utstyr og laboratorier) og daglig drift. Inngår i instituttets ledergruppe og rapporterer direkte til instituttlederen –18 kandidater –komité: Øyvind Mikkelsen (koordinator), Berit Borthen (Senioringeniør, strålevernskoordinatorer ved IKP), Nina Klausen –Intervju i uke 33/34 til tre av søkerne. –Innstilling sendt 12.09.2012 til NT –Stillingen vil bli satt i bero inntil fakultetsstyret har tatt en beslutning mht bemanningsplan etc

33 33 Erstatning for Trine Andreassen Avdelingsingeniør/overingeniør (NT 72/12) –Trine fikk et jobbtilbud og sa opp hennes stilling som overingeniør ved IKJ – 29.06.2012 –Hovedsakelig undervisning på lab organisk kjemi + bistå på de store grunnkursene og andre kurs ved behov + bidra med støtte til forskning og ivaretakelse av instrumentpark –Utlysningstekst ble godkjent av ledergruppe, 07.08.2012 –08.08.2012: Stillingen er lagt inn i www.jobbnorge.no og på finn.no og Nav.no. I tillegg kommer henvisningsannonse i Adresseavisen, i Aftenposten og i Teknisk Ukeblad.www.jobbnorge.no –24 kandidater –komité: Øyvind Mikelsen (koordinator), Berit Borthen (Senioringeniør, strålevernskoordinatorer ved IKP), Nina Klausen –Vurdering av søkerne pågår –Stillingen vil bli satt i bero inntil fakultetsstyret har tatt en beslutning mht bemanningsplan etc

34 34 Erstatning for Julie Jackson Avdelingsingeniør (NT 80/12) –Møte med legen til Julie Jackson på 17.09.2012. Det kom fram at Julie nok ikke kommer tilbake til arbeid, og at en oppsigelse fra henne ville komme snart. –Teknisk støtte til laboratorieundervisningen: forberedelse og klargjøring av teknisk utstyr, kjemikalier og laboratorier. Bidra med støtte til forskning og ivaretakelse av instrumentpark. HMS-arbeid: opplæring av studentene og ivaretakelse av instrumenter. –Utlysningstekst ble godkjent av ledergruppe, 30.08.2012 –Stillingen er lagt inn i www.jobbnorge.no og på finn.no og Nav.no. I tillegg kommer henvisningsannonse i Adresseavisen, i Aftenposten og i Teknisk Ukeblad. Tidsfrist: 23.09.2012www.jobbnorge.no –40 kandidater –Stillingen vil bli satt i bero inntil fakultetsstyret har tatt en beslutning mht bemanningsplan etc

35 35 PhD positions PhD position in Organic synthetic chemistry (NT 33/12) - Instituttstipendiat –Anne Fiksdahl –4 years including 25% teaching assistance –Investigations of gold catalysis in organic synthesis, aiming at the development of new gold(I) catalyzed reactions –Deadline: 25.05.2012 –139 candidates –Huey-San Melanie Siah will start 01.01.2013

36 36 PhD positions PhD position in Chemical investigation of cultural heritage monuments and artifacts - Instituttstipendiat –Florinel –4 years including 25% teaching assistance –Investigation of cultural heritage items by physico-chemical methods such as X-ray fluorescence spectrometry, X-ray diffraction, scanning electron microscopy-X-ray spectroscopy, infrared and Raman spectrometry, synchrotron radiation methods and chromatography. Items to be investigated are museum collection artifacts and old Christian paintings. –Emilio Catelli started on August the 26th, 2012

37 37 PhD positions PhD position in Computational chemistry (NT 41/12) - - Instituttstipendiat –Per-Olof Åstrand –Development of a force-field model for optical rotation (and potentially circular dichroism) –Deadline: 31.05.2012 –27 candidates –One candidate interviewed on August 23rd, 2012 –Likestillingsombudet og internasjonal seksjon godkjenner –Stillingen vil bli satt i bero inntil fakultetsstyret har tatt en beslutning mht bemanningsplan etc

38 38 PhD position in marine chemistry (NT 73/12) –Use and development of methods for determination of iron and other bio-active trace elements in seawater. –“Startpakke” til Murat van Ardelan –Closing date: 31.08.2012 –12 applications –Evaluation committee: Trond Peder, Hanne Weggeberg and Murat –Evaluation accomplished, only one candidate fulfills the criteria for the job position –Report sent on 21.09.2012 –Saken må til likestillingsombudet –Stillingen vil bli satt i bero inntil fakultetsstyret har tatt en beslutning mht bemanningsplan etc

39 39 7 PhD positions in computational chemistry –7 PhD positions are available at NT from August 2012 –Part of the project: «From molecules to process applications» between IKP, IKJ and IMT –3 years, might be extended to 4 years including 25% teaching assistance –Deadline: 18 March 2012 1.1 PhD position in computational chemistry with applications to materials science and process chemistry at IKJ (NT23/12) on chemometric method development with application to inorganic chemistry in collaboration with the department of chemistry at University of Bergen. Bjørn 15 candidates – none qualified 2.1 PhD position at IKJ (NT21/12) On molecular modelling of piezoelectric materials using reactive force fields and molecular dynamics simulation, in collaboration with IMT Per-Olof 17 candidates Innstilling sendt 29.08.2012 – Ebadi Mahsa Not agree yet on starting date

40 40 3. 1 PhD position in computational chemistry with applications to materials science and process chemistry at IKJ (NT19/12) On development and application of theoretical methods for nanodesign of electrocatalysts, in collaboration with IMT Henrik 19 candidates – one good candidate but cannot start before August 2013 4. 1 PhD position in computational chemistry with applications to materials science and process chemistry at IKJ (NT18/12) On the formation of nanoporous silica materials by rare event simulation techniques, quantum- and classical molecular dynamics. Titus van Erp 25 candidates Innstilling 30.05.2012 Mahmoud Moqadam

41 41 Agenda - orienteringssaker 1.Redusert økonomisk handlingsrom ved NT fakultetet 2.Ansettelser 3.Status HMS spesielt i forhold til arbeidsrelatert sykefravær Sak 2012/08Eventuelt

42 42 Status HMS spesielt i forhold til arbeidsrelatert sykefravær 1.Avtale om psykologtjenester –Arbeidsform og målsetting –Avtalen om psykologtjeneste er gjort mellom NTNUs HMS-avdeling og Grønbech Rådgivning as. Målsettingen er å bistå den ansatte enten med lettere psykiske lidelser og reaksjoner som er arbeidsrelaterte, og hvor det er grunn til å forvente at en korttids-behandling kan bringe den ansatte tilbake til arbeidet igjen. Henvisning av personer til psykologen skjer i samråd medd NTNUs HMS-avdeling. Arbeidsgiver faktureres for timene etter følgende kostnadsmodell: –Behandling inntil 10 timer –Et behandlingstilbud gis for inntil 10 timer. Hvis det er behov for ytterligere behandlingstimer, sender psykologen en anmodning til arbeidsgiver om en tidsavgrenset forlengelse

43 43 Status HMS spesielt i forhold til arbeidsrelatert sykefravær 2.Fysisk hjelpemidler i kontorpult, senke bord, ergonomisk stol, mus etc IKJ dekker kostnader 3.Utslitt? Organisering og deling av aktivitetene i gruppen, dialogu og oppfølging møte

44 44 Agenda - orienteringssaker 1.Redusert økonomisk handlingsrom ved NT fakultetet 2.Ansettelser 3.Status HMS spesielt i forhold til arbeidsrelatert sykefravær Sak 2012/08Eventuelt


Laste ned ppt "1 Sak 2012/05 Styret ved Institutt for kjemi Hvordan ønsker styret å fungere i tiden framover? Saken var presentert i møtet 01.06.2012 og presentasjonene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google