Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2009. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2009. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly."— Utskrift av presentasjonen:

1 © 2009. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly of confidential nature and are submitted to you under the understanding that they are to be considered by you in the strictest of confidence and that no use shall be made of the said concepts and ideas, including communication to any third party without Synovate’s express prior consent and/or payment of related professional services fees in full. Grafikkrapport Meningsmåling mars 2009 Utarbeidet for: Norges Pelsdyralslag Utarbeidet av: Synovate Norge v/ Wenche Berntsen 20. mars 2009

2 © Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge nordmenns kunnskaper om og holdninger til pelsdyrnæringen. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt utvalg av den norske befolkning i alderen 15 år og eldre. Tidsperiode (feltarbeid):12.-16. mars 2009 Datainnsamlingsmetode: Telefon intervju: Omnibus Antall intervju:1005 Veiemetode: Resultatene er vektet mht til den faktiske fordelingen i populasjonen på kjønn, alder og geografi. Tolkning av tabellverket: Resultatene som fremkommer i tabellverket er gjengitt i prosentandeler. Feilmarginer/ signifikanstester: Totaltall fra undersøkelsen er beheftet med feilmarginer på +/- 1,4 - 3,2 prosentpoeng. Feilmarginer for resultater brutt ned på undergrupper er noe større. Offentliggjøring: Resultater fra undersøkelsen kan kun offentliggjøres i samråd med Synovate.

3 © Synovate 2009 2 Uansett partipolitisk preferanse, er det stort sett et klart flertall som mener det kan produseres pels under betingelse av at man kan dokumentere en dyrevelferd som er i tråd med myndighetens krav. Størst motstand ser vi blant velgerne til Rødt, Venstre, SV og FRP.

4 © Synovate 2009 3 4 av 5 mener det er berettiget at Norge produserer pels dersom det kan dokumenteres at dyrevelferden ivaretas i tråd med norske myndigheters krav. 14% er av motsatt oppfatning, mens 7% ikke kan ta stilling.

5 © Synovate 2009 4 Forts. kommentarer til spørsmålet om pelsproduksjon i Norge er berettiget. Ved tolkning av dette resultatet er det spesielt viktig å ta hensyn til ordlyden i spørsmålet. Det er 80% som svarer et betinget ”Ja”. Folk sier altså at pelsproduksjon er berettiget under betingelse av at det kan dokumenteres at dyrevelferden ivaretas i tråd med norske myndigheters krav. Størst andel som svarer ”Nei”, finner vi blant Venstres og SV’s velgere, blant spurte i Oslo og blant folk i alderen 25-39 år. Vi ser også at kvinner er mer forbeholden enn menn, og at folk med høy utdanning reserverer seg mer enn folk med lav utdanning.

6 © Synovate 2009 5 Nordmenn flest tror at Mattilsynet i stor eller noen grad fører god kontroll med ulike former for dyrehold. Folk er mer skeptiske til tilsynets kontroll med hold av pelsdyr enn med øvrige former for dyrehold.

7 © Synovate 2009 6 Senterpartiets velgere har større tillit til at næringa drives i tråd med myndighetenes krav enn øvrige velgere.

8 © Synovate 2009 7 Forts. kommentarer til resultatene på spørsmålet om nordmenns tro på i hvilken grad Mattilsynet fører god kontroll med pelsdyrhold. Resultatene viser at folk er mer skeptiske til Mattilsynets kontroll med pelsdyrhold enn til kontrollen med øvrig dyrehold. Men også når det gjelder pelsdyr er det flere som tror at tilsynet i stor eller noen grad fører kontroll (56%), enn det er som tror at tilsynet i liten eller ingen grad fører kontroll (36%). Tilliten til at Mattilsynet fører kontroll med pelsdyrhold stiger med inntekts- og utdanningsnivå. Høyre- og Senterpartivelgere har større tillit til Mattilsynet på dette området enn øvrige velgere. Ap-velgeres synspunkt ligger på befolkningsgjennomsnittet.

9 © Synovate 2009 8 54 prosent har meget eller ganske stor tillit til at pelsoppdrettsnæringen i Norge drives i tråd med myndighetenes krav. 1 av 3 har litt tillit, mens 8 prosent rapporterer om ingen tillit.

10 © Synovate 2009 9 Forts. resultater for spørsmålet om tillit til oppdrettsnæringen Merk at spørsmålet om tillit til pelsoppdrettsnæringen ble innledet med følgende faktaopplysning: I Norge fører Mattilsynet kontroll med pelsdyroppdrettsnæringen, og påser at den etterlever bestemte forskrifter. Når vi tolker resultatet skal vi ha i bakhodet at denne informasjonen kan bidra til å lede folks holdninger over i en mer positiv retning fordi vi vet at Mattilsynet har et godt omdømme i befolkningen. De yngste spurte (15-24 år) har mindre tillit til næringen enn de som er eldre. Næringa nyter størst tillit blant folk i alderen 25-39 år, blant folk med utdanning på universitetsnivå, i Møre og Romsdal/Trøndelag, og blant Senterpartiets velgere.

11 © Synovate 2009 10 Nærmere 4 av 5 nordmenn tror at velferden for pelsdyr i Norge er bedre enn velferden for pelsdyr i Kina. 1 av 10 tror velferden for pelsdyr er dårligere i Norge enn i Kina.

12 © Synovate 2009 11 Forts. kommentarer til resultatene om dyrevelferd i Norge vs Kina Merk at dette spørsmålet ble innledet med følgende informasjon: Hvis Norge avvikler pelsdyroppdrett vil andre land komme inn på det norske markedet, særlig Kina. Det er ingen store variasjoner mellom undergrupper av spurte, men vi ser at andelen som tror velferden for pelsdyr er den samme i Norge som i Kina er noe større enn gjennomsnittet blant spurte i alderen 15-24 år, blant spurte på Vestlandet og blant kvinner. Det er ingen nevneverdige forskjeller etter partipolitisk preferanse.

13 © Synovate 2009 12 Et klart flertall i befolkningen (81%) er enig i påstanden om at det bør etableres en merkeordning for pels som gir forbrukerne garanti for god dyrevelferd. Vi merker oss at over halvparten (55%) er ”helt enig”. Total 14 prosent er uenig, mens 5 prosent ikke kan svare.

14 © Synovate 2009 13 Kommentarer til resultatet for påstanden om at det bør etableres en merkeordning for pels Svarmønsteret i figuren foran finner vi igjen i samtlige undergrupper av spurte. Menn synes å være noe mer skeptiske til påstanden enn kvinner. Senterpartiets velgere sier seg mer uenig i påstanden enn gjennomsnittet.


Laste ned ppt "© 2009. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google