Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonale prøver 2011 Presentasjon i komité for oppvekst og utdanning januar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonale prøver 2011 Presentasjon i komité for oppvekst og utdanning januar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonale prøver 2011 Presentasjon i komité for oppvekst og utdanning januar 2012

2 Hensikt De nasjonale prøvene skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med læreplanens mål for de grunnleggende ferdighetene regning og lesing på norsk og engelsk, slik de er integrert i kompetansemål for fag i LK06 etter 4. og 7. årstrinn. Prøvene skal gi informasjon til elever, lærere, skoleledere, foresatte, skoleeiere, de regionale myndigheter og det nasjonale nivået som grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid.

3 Formål med nasjonale prøver Vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk Styringsinformasjon til skolen og skoleeier Hjelp i samarbeid elev, lærer, foresatte Skal gi informasjon om hele elevgrupper

4 Nytt i 2010 9. trinn har nasjonale prøver i lesing og regning. Dette er de samme prøvene som for 8. trinn Hensikt: Se framgang fra 8. til 9. trinn Positivt: Ungdomsskolene får et sterkere eierforhold til resultatene på 8. trinn og et større fokus på ferdigheter i opplæringen 5. trinns elevene i 2007 er 8. trinns elevene i 2010 ( 9. trinn i 2011).Skolene kan dermed i 2011 vurdere utviklingen på et årskull fra 5. til 9. trinn

5 Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet Nasjonale prøver er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet Nasjonale prøver er en av flere vurderingsformer Den kan brukes som - en del av skolens underveisvurdering - en del av den halvårige samtalen, elev-lærer - en del av samtalen med foresatte Dialog skoleeier-skoleleder Inngår som en obligatorisk del av tilstandsrapporten ( § 13-10)

6 Skoleeier og skoleleders ansvar Skoleeier har overordnet ansvar for at alle elever deltar i prøvene, jf forskrift til opplæringsloven § 2-4 Skoleleder har ansvar for gjennomføring på sin skole etter gjeldende retningslinjer

7 Utforming av prøvene 3 mestringsnivåer på 5. trinn 5 mestringsnivåer på 8. trinn Elevenes poengsum bestemmer plassering Prøvene har ikke ”takeffekt”. Det betyr at prøven har oppgaver som elever på et høyt ferdighetsnivå ikke skal klare. På den måten fremskaffes informasjon om elever på alle ferdighetsnivåer.

8 Hva måler prøvene? Lesing: 1.Finne informasjon i teksten I hvilken grad eleven kan finne informasjon som konkurrerer med annen informasjon 2.Tolke og forstå teksten Trekke slutninger på grunnlag av eksplisitt og implisitt informasjon, lese mellom linjene forstå hvordan teksten logisk henger sammen og hvordan deler henger sammen med helheten 3.Reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Relatere innhold til egne holdninger og synspunkter. Vurdere andre sider ved teksten, layout, grafikk. Vurdere hvordan teksten kommuniserer med mottaker

9 Forts. Delelementene integrert i oppgavene. Kan være ulikt vektlagt i oppgavene. Reflektere og forstå sterkere vektlagt på 8. trinn Prøvene inneholder varierende tekster. Det skal være en skjønnlitterær- og en sakstekst. I tillegg sammensatte tekster som inneholder tabeller, figurer etc. Ulike spørsmål krever ulike lesemåter ( og kunnskaper fra de ulike fagene)

10 Engelsk Er ikke en av de grunnleggende ferdighetene slik disse er formulert i K06. Prøven måler ferdigheter innenfor kompetansemålene i engelsk; leseforståelse, vokabular og grammatikk. Prøven måler elevenes evne til å finne informasjon og forstå hovedinnholdet i enkle tekster ( 5. trinn). Reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og ulike sjangre (8. trinn)

11 Engelsk Prøven har ingen oppgaver der elevene skal formulere egne svar. De svarer ved å fargelegge ( kun 5. trinn), flytte på bilder, klikke på ord, svaralternativ etc.

12 Regning Tall Tallforståelse Måling Måleferdighet For eksempel bruk av mål og vekt innenfor faget mat og helse Statistikk Kunnskap i statistikk innenfor ulike faglige og dagligdagse sammenhenger Å organisere, presentere og vurdere data og grafiske framstillinger finnes som grunnleggende ferdighet i norsk, samfunnsfag og naturfag

13 Fritak Hovedregelen er at prøvene er obligatoriske for alle elever, og at adgangen til fritak er begrenset. Det kan gis fritak for: elever med rett til spesialundervisning (enkeltvedtak) eller opplæring etter § 2-8 særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter og det er klart at prøvene ikke vil ha mye å si for opplæringen (eleven følger et undervisningsopplegg i faget som er så avvikende fra det eleven blir prøvd i i de nasjonale prøvene, at eventuelt resultat ikke vil være nyttig ved utforming av opplæringen) Begge vilkårene i forskriften må oppfylles for at skolen kan fatte vedtak om fritak.

14 ”Skoleeier” Innsynsrett Resultatene på skolenivå er tilgjengelige for skoleeier og skolene Kommunale organ eller folkevalgte i kommunen som har relevant tilknytning til skoleverket og som har behov for å ha tilgang til alle resultatene, har innsynsrett. Det er rådmann, skolesjef, kommunestyret, formannskap, komite med skole som formål/ virksomhet

15 ”Skole” Innsyn Rektor og lærer Samarbeidsutvalg Foreldrerådet kan ikke få se resultater som er unntatt offentlighet

16 Oppfølging av resultater Alle lærerne er ansvarlige og skal involveres fordi de grunnleggende ferdighetene er integrert i alle fag Eks. resultatene viser svake ferdigheter i lesing av statistikk. Hva gjør vi med dette?

17 Hvordan resultatene presenteres Mestringsnivåer 3 mestringsnivåer på 5.trinn, 5 nivåer på 8. og 9. trinn Gjennomsnitt Viser gjennomsnittlig mestringsnivå for det aktuelle utvalget av elever, dvs. for fylke, kommune og skole Standardavvik Et mål for spredningen i resultatene for en gruppe. Presenteres fra 0,0 og oppover. Lavt tall betyr liten spredning og at mange presterer rundt gjennomsnittet, høyt tall betyr stor spredning og stort avvik fra gjennomsnittet.

18 Kan resultater sammenlignes? Poenggrensene blir hvert år fastsatt med utgangspunkt i at de på nasjonalt nivå skal gi tilnærmet samme gjennomsnitt og fordeling på nivåer som tidligere år. Bakgrunnen for dette er å gi best mulig sammenlikningsgrunnlag for lokalt nivå Skoler, kommuner kan sammenligne egne resultater mot nasjonalt nivå, for eksempel fordeling på mestringsnivåer, gjennomsnitt på de enkelte prøvene, standardavvik, kjønnsforskjeller I tillegg sammenligne egne resultater med andre skoler/ kommuner OBS! I små utvalg vil noen få elever gi store utslag på gjennomsnittet

19 Sammenlikning av resultater fra år til år Skoler/ kommuner kan sammenlikne årets resultater med resultatene fra tidligere år opp mot nasjonalt nivå Mest relevant å se på om gjennomsnittet for sin gruppe er blitt høyere eller lavere enn i foregående år sammenliknet med gjennomsnitt på nasjonalt nivå Resultatene i små utvalg kan gi større utslag fra år til år enn i større utvalg Fritak påvirker resultatene

20 Forbehold vedrørende å trekke konklusjoner Utvalgets størrelse/ elevsammensetning Antall elever med fritak Oppgavenes vanskelighetsgrad varierer fra år til år Resultatene bør følges opp over tid for å kunne slå fast at det skjer endringer

21 Resultater 5. trinn lesing Elevene blir vurdert etter en skal fra 1 til 3, der 3 er best 201120102009 200820007 Nasjonalt2,02,02,02,02,0 Akershus 2,12,12,12,12,1 Nittedal 2,12,12,02,12,0 Hagen2,52,42,02,12,0 Holumsk2,32,21,82,12,0 Kirkeby2,12,12,01,81,8 Rotnes2,11,92,12,02,2 Slattum1,91,91,92,22,1 Sørli2,22,32,12,12,2 Ulverud2,02,02,12,02,1

22 8.Trinn lesing Elevene blir vurdert etter en skala fra 1 til 5, der 5 er best 201120102009 20082007 Nasjonalt3,13,13,13,13,1 Akershus3,33,23,23,33,3 Nittedal 3,23,13,33,13,4 Li3,13,23,33,03,3 Nittedal3,43,43,33,43,6 Hakadal3,22,93,22,83,2

23 Avgiverskolene Holumskogen Slattum3,0 Ulverud3,0 Sørli3,5 Rotnes3,4 Kirkeby3,1 Hagen3,2

24 9. Trinn lesing 20112010 Nasjonalt3,5 Fylke3,6 Nittedal kommune3,53,7 Li3,43,6 Nittedal3,93,8 Hakadal3,43,7

25 5. Trinn regning 20112010200920082007 Nasjonalt2,02,02,02,02,0 Akershus 2,12,12,12,12,1 Nittedal 2,02,12,02,02,0 Hagen2,52,52,22,12,5 Holumskogen2,12,21,81,91,9 Kirkeby1,92,11,81,72,0 Rotnes2,21,92,12,12,0 Slattum1,51,82,12,11,8 Sørli2,22,32,42,21,8 Ulverud2,12,01,91,92,1

26 8. Trinn regning 2011 2010 2009 2008 2007 Nasjonalt3,13,13,13,13,1 Akershus 3,33,23,33,33,3 Nittedal 3,23,03,23,33,3 Hakadal3,43,12,93,23,0 Li3,02,83,23,23,3 Nittedal3,43,33,43,63,6

27 Agiverskolene Holumskogen Slattum3,0 Ulverud3,0 Sørli3,6 Rotnes3,4 Hagen3,8 Kirkeby3,1

28 9. Trinn regning 20112010 Nasjonalt 3,43,4 Fylke 3,53,5 Kommune 3,33,6 Hakadal 3,23,3 Li 3,23,5 Nittedal 3,83,9

29 Engelsk 5. trinn ( ikke gjennomført) 2010200920082007 Land2,02,02,02,0 Fylke2,12,12,12,1 Kommune 2,12,12,12,2 Hagen2,62,42,42,2 Holumskogen2,11,92,12,5 Kirkeby2,22,22,22,1 Rotnes2,12,21,92,0 Slattum1,71,92,22,2 Sørli2,21,92,12,2 Ulverud2,02,11,82,2

30 Engelsk 8. trinn 20112010200920082007 Land3,03,03,03,03,0 Fylke3,23,23,13,23,2 Kommune3,03,13,03,03,1 Li2,83,03,03,13,0 Nittedal3,13,33,13,33,4 Hakadal3,23,12,82,42,9

31 Fordeling på mestringsnivå 5. trinn Regning: 25,946,128,0 Kommentar: Noen flere på nivå 1 inneværende år Lesing:21,846,831,1 Kommentar: Noen flere på nivå 1 og 3 inneværende år Mål 2012: 15,0 på nivå 1

32 Mestringsnivå 1 og 2 8. trinn Lesing: 4,517,4 Kommentar: Mål: 2012: 23,0 på nivå 1 og 2. Til sammen 25,9 på disse nivåene i 2010 Engelsk: 6,325,0 Kommentar: Tilsammen 25,3 på disse to nivåene i 2010 Regning: 3,621,8 Kommentar: 28,2 på disse to nivåene i 2010

33 Mestringsnivå 9. trinn Lesing:5,111,4 Kommentar: Mål 2012 10,0. 2010: 13,1 Regning:5,115,4 Kommentar: 2010: 13,5

34 Kjønnsforskjeller Nittedal 5. trinn Ingen forskjeller i engelsk på 5. trinn i fjor. I år er prøven ikke gjennomført Jentene 0,1 bedre i lesing i 2010. Ingen kjønnsforskjell i år. Kjønnsforskjellene i regning er 0,3 i guttenes favør i år mot 0,1 i fjor. 8. trinn Jentene 0,2 bedre enn guttene i engelsk og 0,4 i lesing. Ingen forskjell i regning. 9. trinn Jentene 0,3 bedre i regning og 0,6 i lesing..

35 Konklusjon Lesing Ingen markant utvikling fra år til år på 5. og 8. trinn. Over land- og fylkessnittet på 9. trinn i fjor. I år ligger vi på landsgjennomsnittet. Regning I år på og rundt landssnittet på 5. og 8 trinn, men under på 9. trinn. Engelsk Ligger på landssnittet

36 Hvordan har skolene arbeidet? Større fokus på fagtekster og bøker Skolebibliotekprosjekt Klok av bok Benyttet udirs øvingsoppgaver i ferdigheter Faglærer i engelsk Lesekurs Fokus ferdigheter i samarbeid skole- hjem Etterutdanning- fokus: lesing og skriving

37 Hvordan har skolene arbeidet LUS Organisering av elevene i mindre grupper Begrepsgrupper Vurdering for læring Styrking av voksentetthet Mer skriving i engelsk ( Skrives det for lite på barnetrinnet?) Musikk ( engelske tekster) som bidrag i engelskundervisningen Tverrfaglig samarbeid i lesing

38 Kommentar til resultatene Noen dager tekniske problemer som kan ha påvirket resultatene negativt Uvant med prøvesituasjonen Få fritak, fra 0- 2,7% på kommunenivå Skoler sammenligner fordeling på mestringsnivåer og kjønnsfordeling i år fra tidligere år. Selv om snittet er det samme, kan fordelingen ha endret seg

39 Oppfølging Ungdomsskolene har møter med barneskolene rundt resultatene Kompetanse heving for lærerne i lesing, skriving og regneferdighet ( det siste fra høsten) Erfaringsdeling Eget fokus på de svakeste- intensive kurs (Refleksjonsoppgaver) (Pluss det de allerede gjør)

40 Kommunalsjefens oppfølging Karen kommenterer

41 Avgiverskoler Lesing 5. trinn SkoleResultat Hagen3,7 Holumskogen Kirkeby3,3 Rotnes3,8 Slattum3,3 Sørli4,2 Ulverud3,5 Nasjon3,5

42 Avgiverskole regning 5. trinn Skoleresultat Hagen3,2 Kirkeby3,2 Rotnes3,7 Slattum3,2 Sørli3,9 Ulverud3,2 Nasjon3,4


Laste ned ppt "Nasjonale prøver 2011 Presentasjon i komité for oppvekst og utdanning januar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google