Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produksjonstilskudd – RMP – SMIL – grøfting – erstatning avlingssvikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produksjonstilskudd – RMP – SMIL – grøfting – erstatning avlingssvikt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Produksjonstilskudd – RMP – SMIL – grøfting – erstatning avlingssvikt 17.09.2013
08:30 – 09:00 Kaffe/te  09:00 – 10:00 Produksjonstilskudd 10:00 – 10:15 Pause   10:15 – 10:45 Produksjonstilskudd /Avløser 10:45 – 11:15 Avlingssvikt 11:15 – 12:00 Lunsj 12:00 – 13:15 RMP 13:15 – 13:30 Pause 13:30 – 14:15 Grøfting 14:15 – 14:30 SMIL 14:30 Avslutning

2 Prognose erstatninger 2013
Vekstgruppe 1) % av gjennomsnittsavling 2) antall ELF saker 3) estimert erstatning Grovfôr  90  5   Potet  10   Korn  80  120   Grønnsaker  7   Frukt  110  0 Bær  60   Rapportering til SLF 12. september etter innspill fra kommunene og NLR Viken

3 Erstatning for klimabetinget avlingssvikt
Nytt i jordbruksoppgjøret 2013: Maksimal utbetaling per vekstgruppe økt til kr Konserveserter og konservesbønner går tilbake til vekstgruppe korn fra 2014 Informasjon til bøndene melding tidlig til kommunen uten opphold (hvis ikke skal søknader avvises – 2013 et spesielt år? melde før tresking?) høste alt som er mulig på en forsvarlig måte (jordstruktur, grøfter, gjenlegg, sikkerhet). Se presisering på SLFs nettside. søknadsfrist 31. oktober oppfordre til elektroniske søknader informasjon på SLFs nettsider Kommunen registrere dato for innmelding av skaden, registrere dato for papirsøknader befaring (10 % i følge veileder) hjelpe bøndene med elektroniske søknader? Evt. på hvilken måte? veiledning og informasjon på SLFs nettsider Dokumentasjon fra regnskap for noen vekster (hovedbok, bilag)

4 ELF - Elektronisk saksbehandlingsverktøy for erstatningsordningene
Forskrift om erstatning etter klimabetingede skader Vinterskade på eng Avlingssvikt Svikt i honningproduksjonen Tap av bifolk Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg Forskrift om tap av sau på beite

5 Kommunens rolle i bruk av ELF
Det er et mål at flest mulig søkere bruker ELF direkte, ved å sende inn elektronisk søknad Hva gjør kommunen: Kommunen kan hjelpe søkere som vil sende inn elektroniske søknader selv, på samme måte som for produksjonstilskudd. Søker logger seg da inn via Altinn, som for produksjonstilskudd. Kommunen kan motta papirsøknad og registrere den inn i ELF, logget inn som saksbehandler kommune. (Kommunen ”Sender søknad” til seg selv) Deretter hentes saken fram, og kommunen attesterer/tilrår osv., som for punktet nedenfor. Kommunen kan motta elektroniske søknader og attestere/tilrå osv. elektronisk. Deretter oversendes saken til fylkesmannen som før, via arkivsystemet.

6 Elektroniske søknader: Mottak, arkivering og fordeling
Elektroniske søknader, f.eks. avlingssvikt, utløser at det sendes en e-post fra ELF til kommunens postmottak. Postmottaket mottar e-post med vedlegg. Dokumentene arkiveres og fordeles via kommunens arkivsystem i henhold til lokale rutiner. Saksbehandler mottar saken i arkivsystemet og vet da at det ligger en søknad i ELF for attestering. Ettersendte papirvedlegg skal følge saken og videresendes fylkesmannen ELF erstatter ikke lokale arkivrutiner eller fordelingsprosesser

7 Arbeidsbenken i ELF – 3 arkfaner Søknadsoversikt, Ny søknad, Avansert søk

8 Arbeidsbenken - Arkfanen ”Ny søknad”
I dette bildet opprettes/registreres ny søknad, enten fra innlevert papirsøknad som kommunen skal registrere eller når søker selv er pålogget og skal sende inn søknad. Når saksbehandler registrerer inn en papirsøknad skal de logge seg inn som seg selv (saksbehandler kommune) og ’sende’ søknaden til systemet. (Den vil ikke bli sendt til postmottaket på nytt)

9 ”Ny søknad” – forts. vindu 1
Følgende må oppgis i vindu 1: Søkertype (foretak/privatperson) Organisasjonsnr. (ikke for radioaktivitet og pålagt nedslakting) Fødselsnr. Søknadstype (OBS! Viktig at man velger riktig søknadstype!) Velger ”Hent”

10 ”Ny søknad” forts., vindu 2
Legg inn ”Året skaden oppsto” (Må fylles ut) Legg inn årstall dersom ”Det er gitt erstatning for denne søknadstypen for følgende år” Trykk på ”Åpne” OBS! Fyll ut årsak til avlingssvikten (klimabetinget, ugras, sykdom og skadedyr) Gå til godkjenning – Send inn søknaden

11 Attestere en søknad (kommune)
Logg inn som saksbehandler kommune eller velg ”søknadsoversikt” fra kvitteringssiden (siden som kommer opp når søknaden er sendt inn) Velg arkfanen ”Søknadsoversikt” Søk fram aktuelle saker i din kommune Velg radioknapp for aktuell sak Velg riktig Oppgave i nedtrekkslista: ”Attester” Trykk på fanen ”Åpne”

12 Attestere en søknad (kommune)
Søknaden kommer opp med pre-utfylte grunnopplysninger hentet fra landbruksregisteret (LReg) og landbrukets informasjonsbase (LIB) der de er tilgjengelige, og søknadsdata for den aktuelle søknaden. Fylle ut: Dato for mottak av søknader på papir. Dato for innmelding av skaden til kommunen. Dato for feltkontroll. Saksbehandler i kommunen skal kontrollere tall og gi sin uttalelse til søknaden, med særlig fokus på om avlingssvikten er klimabetinget (evt delt årsak). Kreve attest fra regnskapskontor eller revisor for alle vekstgruppene unntatt korn (potet, grønnsaker, frukt, bær og grovfôr). Hvis godkjent, velg ”Attester” Utkast til oversendelsesbrev kan hentes fra søknadsoversikten ved å velge saken og trykke på knappen ’brev’. Brevet kan limes over i arkivsystemet og bearbeides etter ønske før oversending og arkivering. (Oversendelsesbrevet er ikke obligatorisk.) Send saken med vedlegg videre til fylkesmannen.

13 Nye forskrifter for erstatning av klimabetinget avlingssvikt
To forskrifter: en overordnet (LMD) en med satser (SLF) Innskjerping av innmelding av mulig avlingssvikt «uten opphold» i løpet vekstsesongen Innskjerping av klimabetinget (ikke ugras, sykdom, skadedyr) Ikke dekning av kvalitetstap unntatt i vekstgruppe frukt og bær Andel klimabetinget i % skal oppgis (oftest 100 %) Ny presentasjon av beregningen (se neste side) For vekster som ikke står i vekstgruppen skal den veksten som er nærmest i pris/sats velges (kan forvirre noe) Bruk av begrepet «egenrisiko» i stedet for «egenandel» for ikke å skape forventning om en riktig økonomisk egenandel (deler av avlingssvikten i kg erstattes – ikke avlingssvikten i kr)

14 Ny presentasjon av beregningen (Utskrift fra saksbehandlersystemet ELF)
Samlet erstatningsgrunnlag, kr:

15 Forsikring av egenandelen (egenrisiko)
Seine utbetalinger av erstatning: Vi kan ikke avslutte og utbetale erstatning før hele avlingen er solgt og dokumentasjon er sendt til Fylkesmannen. Det kan utbetales inn til 50 % forskudd, men det gir ikke grunnlag for evt. forsikring da egenandelen (egenrisikoen) ikke er endelig beregnet.

16

17 Viktige datoer Søkere 31.07 Registreringstidspunkt (areal og dyretall blir kontrollert mot PT) 01.08 Kan begynne å registrere søknader (som kan endres fram til søknadsfristen) 20.10 Søknadsfrist 12.02 Frist endring kontonummer i Altinn Kommunen 01.08 Kan begynne å registrere papirsøknader 21.10 Kan begynne å saksbehandle søknader ? Frist for utført kontroll 31.12? Frist for registrering og saksbehandling i eStil 12.02 Frist endring kontonummer i LREG Fylkesmannen 20.09 Brev til kommunene om saksbehandlingsrutiner 17.01 Frist for låsing av satser Utbetalingsdato 5. mars 2014

18 Saksbehandlingsrutiner
Rundskriv SLF 2013/8 Hvem kan søke tilskudd? (samme søker for PT og RMP) Søknader innsendt etter søknadsfristen gir dagtrekk inn til 30 dager. Svikt PC eller Altinn – send papirsøknad for å være sikker på å slippe dagtrekk! Papirsøknader registreres i eStil, men kartene digitaliseres ikke før søknaden saksbehandles (papirkartene arkiveres) Kommunen kan velge å bruke eStil for arkivering. Klager og dispensasjoner må lagres utenfor eStil. Feilmelding hvis kommunen prøver å legge inn en papirsøknad der søker har forsøkt å søke elektronisk. Kommunen kan endre status for søknaden i eStil. Maskinell kontroll (arealer og dyretall). 3 inputkontroller som for PT. Settes automatisk «Under behandling» hvis kontrollen avdekker avvik. Kommunen må behandle søknadene på nytt. Mulig å ignorere en advarsel, men det må da skrives inn en begrunnelse

19 Saksbehandlingsrutiner forts.
Stedlig kontroll – kommunen gjør 5 % risikobasert uttrekk. (Fylkesmannen kan også trekke ut foretak til kontroll.) Kontroll må utføres før søknadene godkjennes (mulig å gjenåpne). Avkorting ved feil opplysninger (uaktsomt eller forsettlig) Avslag og avvisning (enkeltvedtak så raskt som mulig med begrunnelse og klagemulighet) Vedtaksbrev sendes ut av SLF ved utbetaling 5. mars Vedtaksbrevet er tilgjengelig for kommunene i eStil. Søker får melding på e-post eller mobil hvis det er registrert i Altinn. Klagebehandling kan nå skje før utbetaling. Utenfor eStil, men eventuelle nye verdier legges inn i eStil. eStil generer nytt tilskuddsbrev/vedtaksbrev som kommunen sender til klager. Dispensasjon kan bare unntaksvis gis av Fylkesmannen Konsulenthjelp for å registrere søknader og saksbehandle? NLR Viken har ledig kapasitet i november

20

21

22

23

24 Diskusjon RMP Forvaltning:
Hvilke planer har kommunene for å stimulere til elektronisk saksbehandling? Trenger kommunene hjelp til registrering/saksbehandling i eStil? NLR Viken kan gi et tilbud. Mer opplæring i eStil hos FM? Forurensningstiltakene: Vegetasjonssoner – mot vassdrag? PT-tilskudd? Vilkår: trekkes fra areal berettiget «Ingen/utsatt jordarbeiding» Erfaringer ny ordning «Bruk av tilførselsslanger»? Leiearealer der leiekontrakten går ut før 1. mars? Kulturlandskapstiltakene:

25 Tilskudd til drenering

26 Status grøftetilskudd per 5. september
Registrert 51 søknader i fagsystemet per 16. september

27 Erfaringer? Rundskriv SLF 2013-5 Kulturminner - fylkeskommunen
Maler miljøplan trinn 2 og grøfteplaner Kvalitet grøftearbeid? Kommunen fastsetter søknadsfrist Annet?


Laste ned ppt "Produksjonstilskudd – RMP – SMIL – grøfting – erstatning avlingssvikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google