Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ut å søke tjeneste…. ..snart fiks færige sykepleier kæ då ittepå ..?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ut å søke tjeneste…. ..snart fiks færige sykepleier kæ då ittepå ..?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ut å søke tjeneste…. ..snart fiks færige sykepleier kæ då ittepå ..?
Universitetet i Stavanger 13.januar 2009

2 Program 14.15 – 15.00 - Ut å søke tjeneste – verdt å vite om arbeidslivet 15.00 – 16.00 Faglig forsvarlighet, kvalitetskrav, meldeplikt og straffeansvar. Hvordan kan NSF være viktig for deg som sykepleier ?

3 Hvem er arbeidsgiver ? Jobbsøking Intervju Ansettelse Arbeidstid Lønn
Ut i jobb. Tips fra NSF Hvem er arbeidsgiver ? Jobbsøking Intervju Ansettelse Arbeidstid Lønn

4 Hvem er arbeidsgiver ? Hvor Arbeidsgiver Arbeidsgiverorganisasjon
(tariffområde – avgjør minstelønn) Sykehuset Helse Stavanger Spekter Hjemmesykepleien Kommunen KS / HSH Sykehjem Kommunen / privat Kommunenes Sentralforbund DPS Helse Stavanger / privat Spekter / HSH PU-boliger KS Legekontor Kommune el privat KS el privat (uten tariffavtale)

5 Hva er en tariffavtale ? En tariffavtale er en avtale mellom partene i arbeidslivet som regulerer lønn og arbeidssosiale forhold for deg som arbeidstaker NSF er arbeidstakerorganisasjon Spekter, KS og HSH er arbeidsgiverorganisasjon

6 Hvilken lønn får jeg… Obs at tariffavtalene inneholder minstelønnssatser – det vil si det laveste det er lov å lønne er sykepleier.

7 Hvilken lønn får jeg…? (minstelønnssatser)
KS Spekter Lør-søntillegg Aften/natt-tillegg KS 35,- 54,- til 70,- Spekter 35,-* 54,- til 56,-*

8 Hvilken lønn får jeg…. Sykepleier 0 år Sykepleier 10 år
Sykepleier 16 år - kun kommuner som har 16-årsstige Kommune Lønn Bokn Sola (turnus) Sola Sauda Rennesøy Gjesdal Sandnes Lund Suldal Stavanger Klepp Randaberg

9 NSF-medlemmer på SUS 5 kroner mer i aften/natt-tillegg i timen enn ikke-organiserte sykepleiere 1 krone mer i lørdag/søndag-tillegg enn ikke-organiserte sykepleiere Natt-tillegg ut nattevaktens lengde (mot til for ikke-organiserte sykepleiere) (til i KS)

10 Ut å søke tjeneste…. Overhold søknadsfristen
Obs å spørre referanser du oppgir Partsrettigheter Kan ha samme rettighet i HSH og Spekter Forskrift om partsoffentlighet Utvidet søkerliste m personalia, praksis og utdanning Innstilling Ikke krav på begrunnelse

11 Intervju/jobbtilbud Vær deg selv under intervjuet
Svar ærlig, ikke bløff. Vis interesse Begrunn hvorfor du søker jobben Fokuser på dine positive sider - men vær obs på de negative. Arbeidsgiver vil vite hvorfor de skal ansette akkurat deg!

12 Oppgi referanser i søknaden eller under intervjuet.
Arbeidsgiver skal ikke kontakte andre enn dem du har oppgitt. Men de kan etterspørre eventuelle ”hull” i CV Ta opp lønnsspørsmål hvis ikke arbeidsgiver gjør det. Husk at tariffavtalen/overenskomsten gir deg rett til å stille lønnskrav!! Få tilbud skriftlig før du aksepterer. Ikke tiltre stillingen før alle forhold er avklart. Det er lettere å gjøre noe før dere begynner enn etterpå. Kan arbeidsgiver spørre om alt?

13 Spør etter arbeidstidsordningen
Turnus Hvor ofte helger ? Ferieavvikling Opplærings- eller karrieremulighet Kurs? Fadderordning? Faglig utviklingsmuligheter?

14 Hva ser/spør arbeidsgiver etter….?
Dyktighet Initiativ Kommunikasjon og samarbeid Arbeidserfaring/-resultater Annen erfaring Arbeidskapasitet/tåle stress Pålitelighet Serviceinnstilling Fravær

15 Etter intervjuet - hva nå ?
Innstilling Ansettelse Tilbud om stilling - skriftlig Svar på tilbud – evt. Betingelser ? Skriftlig arbeidsavtale

16 Ansiennitet Regnes tidligst fra fylte 18 år
All praksis fra offentlig tjeneste godskrives fullt ut – ingen nedre grense for stillingsstørrelse Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år Foreldrepermisjon godskrives med inntil 2 år Verneplikt godskrives Ulønnet utdanningspermisjon godskrives med inntil ett år hvis relevans.

17 Ansiennitet Privat praksis av betydning for stillingen (KS)
Spekter og HSH: All praksis teller med. I Spekter godskrives deltidsstillinger uten avkorting – i KS får du godskrevet iht til stillingsbrøk. Ekstravakter; 14t/u i snitt over min 6 mnd utløser ansiennitet (KS) Ansiennitet kan kun forhandles ved ansettelse Kontroller at du har fått korrekt dato, på arbeidsavtalen eller på lønnsslipp.

18 Overtid - merarbeid Overtid Merarbeid (gjelder deltids-ansatte)
Gjelder alle i 100% stilling Alle deltids-ansatte som arbeider ut over hel stilling pr. dag eller pr. uke SKAL betales! KAN avtale fritid. Merarbeid (gjelder deltids-ansatte) Arbeid utover sin stilling, inntil hel stilling pr. dag/uke. Samme vilkår som for overtid.

19 Forskjøvet arbeidstid
Når partene lokalt er enige Gjelder alle som omfattes av tariffavtale All tid som faller utenom den ordinære (det som står på turnus) betales med et tillegg på 50% av timelønn.

20 Oppsigelsesfrister 3 måneder (i HSH fra 1. i påfølgende mnd)
Fast ansatte (Gjelder også Spekter)) 1 måned Midlertidig ansatt > 2 måneder Spekter: PRØVETID 1 måneds oppsigelse 14 dager Midlertidig ansatt < 2 måneder Prøvetid (ofte de første 6 måneder) Dette må fremgå av kontrakt

21 Pensjonsordning for sykepleiere vilkår 1 - § 3
Autoriserte sykepleierere Privatansatte sykepleierere med arbeidsgiver som mottar offentlige midler Midlertidig ansatte - over 3 mnd. med over 14 timer Mer enn 14 timer per uke - fast + ekstra Samlet tjenestetid på minst 5 år

22 Pensjonsordning for sykepleiere
Tjenestetid: Full pensjon får man etter 30 år tjenestetid i full stilling. Særaldersgrenser: 70 år for overordnede sykepleiere 65 år for underordnede sykepleiere 62 år - 85-års regelen (alder+ tjenestetid) Full pensjon utgjør 66 % av tarifflønn og ubekvemsstillegg (som betales som årsbeløp.)

23 Ferie Opptjeningsår Ferieår Ferieavvikling Utbetaling av feriepenger

24 Hva skjer hvis du jobber hos arbeidsgiver uten tariffavtale ?
Ansettelse, ingen rettigheter til innsikt Lønn, lønnsforhandlinger. Ingen rettigheter Sykepenger. Dårligere enn i tariffavtalene Ferie. Ikke krav på 5 uker, men de fleste har det. Pensjon. Sykepleiere egen lov. Andre opp til arbeidsgiver Annet ???????

25 Bemanning og kvalitet Utdanning og kompetansekrav Faglig forsvarlighet, kvalitetskrav, meldeplikt og straffeansvar. (helsepersonelloven § 4, § 16, §17) § 4. Forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

26 § 16. Organisering av virksomhet som yter helsehjelp og internkontroll
Bemanning og kvalitet Utdanning og kompetansekrav Faglig forsvarlighet, kvalitetskrav, meldeplikt og straffeansvar. (helsepersonelloven § 4, § 16, §17) § 16. Organisering av virksomhet som yter helsehjelp og internkontroll        Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

27 § 17. Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter
Bemanning og kvalitet Utdanning og kompetansekrav Faglig forsvarlighet, kvalitetskrav, meldeplikt og straffeansvar. (helsepersonelloven § 4, § 16, §17) § 17. Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.

28 Hva er det viktigste du kan gjøre:
Bemanning og kvalitet Utdanning og kompetansekrav Faglig forsvarlighet, kvalitetskrav, meldeplikt og straffeansvar. (helsepersonelloven § 4, § 16, §17) Hva er det viktigste du kan gjøre: Ikke gå på akkord med egen faglig vurdering Melde fra om avvik (skriftlig), sett deg inn i avvikssystemet der du jobber Samarbeide med arbeidsgiver om forbedringer Melde fra til fylkesmannen dersom ikke endring skjer Bruke NSF som rådgiver/samarbeidspartner

29 Fakta om NSF Ca. 90 000 sykepleiere er medlemmer
av Norsk Sykepleierforbund (70 – 80% av alle sykepleiere) I Rogaland har vi i overkant av 6500 medlemmer 150 tillitsvalgte som ivaretar medlemmene på arbeidsplassen

30 Arbeidsplassen min

31 NSFs fylkeskontor i Rogaland
Fakta om NSF NSFs fylkeskontor i Rogaland Nina Horpestad, fylkesleder Her jobber: Else Helgesen, Gunn Selheim , Arild Berland og Bjørg Dons Adressen er: Møllegt. 37 Tlf: Fax: Epost: Nettside:

32 Hva har NSF å by på? Vi forhandler om lønn både sentralt og lokalt
Vi gir råd om lønns- og arbeidssosiale vilkår på de forskjellige arbeidsplassene Vi fører en kontinuerlig kamp for å bedre sykepleiernes arbeidsforhold

33 Eksempler på noen saker vi jobber med i Rogaland
Bemanning og kvalitet Utdanning og kompetansekrav Faglig forsvarlighet (helsepersonelloven § 4, § 16, §17) Arbeidstid Oppsigelser/nedbemanning Omorganiseringer Nettsider:

34 Hva har NSF å by på? Vi tilbyr bistand ved konflikter, bistand i saker (individuelle eller grupper) Av faglig karakter I forhold til for eksempel lønn, arbeidstid, omorganiseringer og oppsigelser Veileder og saksbehandler yrkesskader Vi er opptatt av fag og utdanning. Påvirker politisk på alle nivå. (Storting, fylke, helseforetak, kommune, arbeidsplass) Vi jobber for å utvikle sykepleietjenesten i fremtiden

35 Hva har NSF å by på? Som NSF-medlem får du også: Gunstige forsikringer
Norges beste fagtidsskrift – Sykepleien hver 14. dag Lokalt blad for Rogaland Hjelp fra Råd for sykepleieetikk Tilbud om fagkurs og Sykepleierkongress (hvert 3. år) Hjelp fra tillitsvalgte/hovedtillitsvalgte på din arbeidsplass Spesielle lønns og arbeidsforhold på noen arbeidsplasser

36 Hva har NSF å by på? NSFs stifter: Bergliot Larsson
                                                                                                 Spennende tillitsverv, god tillitsvalgtsopplæring Faglig fellesskap Fag og utdanning, lønn og arbeidssosiale forhold har vært NSFs fanesaker siden Det er det fortsatt. Vårt mål: Sykepleierne skal være tydelige, modige og stolte od det skal være godt å være sykepleier.

37 Faggrupper i NSF

38 Kontingent Medlemmer i arbeid betaler 1,45% av brutto lønn
Medlemmer i lønnet arbeid skal innbetale kontingenten ved månedlige trekk i lønn der slik avtale er inngått mellom NSF og arbeidsgiver

39 Kontingent Nyutdannede medlemmer – 50% Kontingentreduksjon av maksimumsbeløpet i 2 år etter endt grunnutdanning

40 Kontingent 2009 de to første årene
Maks. kontingent pr. år ekskl. grunnforsikring kr Maks. kontingent pr. mnd. ekskl. grunnforsikring kr Grunnforsikring pr. mnd kr

41 Lykke til videre ! NSF er der for dere – den eneste organisasjonen for bare sykepleiere Vi er der for hverandre. Fellesskap gir tyngde og styrke. TYDELIG – MODIG OG STOLT


Laste ned ppt "Ut å søke tjeneste…. ..snart fiks færige sykepleier kæ då ittepå ..?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google