Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kjell Bratbergsengen og Reidar Conradi Nasjonale forskerskoler, status.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kjell Bratbergsengen og Reidar Conradi Nasjonale forskerskoler, status."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kjell Bratbergsengen og Reidar Conradi Nasjonale forskerskoler, status 26.mar.08 ved IDI (KjB) og 17.nov.08 ved NIK’08 (RC)

2 2 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Rammer for forskerskole (1) St.meld. 20 (2004-05) Vilje til forskning, kap. 8: Forskerrekruttering er et nasjonalt problem: I alle industrialisierte land: vitenskap og forskerkarriere fenger ikke hos ungdom, særlig ikke hos jenter. Norge: kjønnssegregert arbeidsmarked – nr 20 av 24 OECD-land. Forskerutdanning lønner seg heller ikke over et livsløp. Men: trenger mer kompetent arbeidskraft, ikke minst innen IKT. 1/3 av univ.lærerne pensjoneres over de neste tiår (IDI: 10-14 av 46). Heldigvis er antall dr.kandidater økende: henimot 1000 per år (IDI: 15). Økende jenteandel (IDI: 30% av dr.stud.). Økende andel utenlandske (IDI: 25% av dr.kand., og 15% ”blir igjen”). Men problemer med gj.strømning (IDI: 70%) og kvalitet (små miljøer?) => Nasjonale forskerskoler, toppfinansiert av NFR.

3 3 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Rammer for forskerskole (2) Enten etablert felt (over 20 dr.stud.) eller prioritert oppbygging (10++ dr.stud.): Antar 0.75 MNOK per dr.stud.årsverk: 15-20 MNOK per år Dessuten postdocs, gjester, … - se under Enten knutepunkt- eller desentral modell: Forpliktende samarbeid mellom miljøer i nett er uansett en forutsetning. Skal ha en leder Skal ha et styre NFR kan bare bidra med kvalitetsfremmende tiltak - ca.10% av totalen: leder-frikjøp, kurs, postdocs/gjesteforskere, reiser, adm. => ”Trenger” ikke NFR for å starte; UiO allerede ca.15 F-skoler! Men selvsagt ”fyrtårn”-effekt av NFR-støttet F-skole!

4 4 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Første søknadsrunde - 2008 Mars-mai: Interne møter og frister ved lærestedene. 1. april: Orienteringsmøte hos NFR, 80 deltagere. 4. juni kl 1200: NFRs frist. 27 søknader om 776 mill. kr; pott på115 mill. kr - over 8 år. 11. sept.: fem søkere tildeles 2,5-3 MNOK/år/skole: –NHH, Bergen: "Business Economics and Administration", 24 mill. kr –Univ. Bergen: "Climate Dynamics", 24 mill. kr –Univ. Oslo: "Educational Research", 24 mill. kr –NTNU: "Medisinsk bildedannelse", 24 mill. kr –Univ. Tromsø: "Structural Biology", 19 mill. kr Forskernettverk mellom i alt 26 deltagende institusjoner. Utdanne 450-550 dr.kand., dvs.12-13/skole/år; ukjent antall postdocs?

5 5 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Søkerinfo: Hvem kan søke hva? Forskerskolene er nærmere beskrevet i NFRs "Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge", som vil bli lagt til grunn for søknadsbehandlingen. Forpliktende samarbeid mellom miljøer er en forutsetning og skal være med på å sikre doktorgradsstudentene tilgang til anerkjente forskningsmiljøer med bredde og dybde. Universiteter og vitenskapelige høgskoler kan maksimalt sende 4 søknader hver, statlige høgskoler maksimalt 2 hver. 115 mill. kr for perioden 2008-2016, dvs. 12-15 mill kr i 2008. Rykter: dobling i 2009 til 20-30 mill. kr per år?

6 6 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Hva er en forskerskole? En forskerskole: minimum 20 studenter og 4-8 veiledere, fullt utbygd. Mindre skoler kan også være aktuelt. Tilordning av stipendiater og veiledere kan skje over tid. Egen faglig leder og et eget styre med ansvar for å knytte doktorgradsstudenter og ressurspersoner til skolen og overordnet ansvar for å utvikle de faglige aktivitetene. Årlige ramme for en forskerskole kan være 3-5 mill. kr, og støtten gis for inntil 8 år. Skolen vil bli vurdert med tanke på videre finansiering etter ca. 4 år.

7 7 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Søknaden må redegjøre for: Forskerskolens faglige innhold i bred forstand, målsetting og avgrensning Beskrivelse av nettverket, de viktigste nasjonale aktørene innenfor det aktuelle fagområdet og deres eventuelle tilknytning til nettverket, samarbeidsrelasjoner og forskerskolens plassering Antall stillinger som øremerkes til forskerskolen (veiledere, stipendiatstillinger, andre stillinger) og andre typer bidrag fra de deltakende institusjonene (infrastruktur og liknende) Forskerskolens merverdi faglig, strategisk og samfunnsmessig Forskerskolens planer for internasjonalt samarbeid Forskerskolens ledelse og organisering (styring/koordinering, faglige ledelsesfunksjoner, forholdet mellom partene og vertsinstitusjonene) Forpliktende uttalelser fra de samarbeidende institusjonene Et spesifisert totalbudsjett for forskerskolen.

8 8 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Hva NFR kan dekke Nasjonale og internasjonale seminarer, (metode)kurs, workshops osv. Tiltak for internasjonalisering Tiltak for å stimulere til utvikling av veilederfunksjonen Frikjøp av leder for forskerskolen (normalt inntil 30% av årsverk per år) Eventuelt midler til sekretariatsfunksjon (inntil 15% av årsverk per år) Midler til å knytte postdoktorstipendiater til skolen (inntil ½ årsverks forlengelse av postdoktorperioden) Midler til løpende kvalitetssikring (styre)

9 9 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Forskerskoler er en superstruktur Alle studenter må tas opp hos en samarbeidspartner som har “gradsrett” Alle som tas opp hos oss (IDI) følger våre regler og retningslinjer –En viss usikkerhet for residensplikten når studentene er ansatt hos en partner som ikke har gradsrett, for eksempel: Regional høgskole uten gradsrett Næringslivspartner

10 10 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Mulighetene! Danne konsortier som også kan bidra med finansiering Hvis NTNU får tilslag, vil trolig NTNU bidra med ekstra finansiering - ”fyrtårn”-effekt Internasjonalisering Etablerer et større fagtilbud Faglig felleskap Mange muligheter selv om man ikke får NFR-støtte, se ideer til slutt

11 11 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Spådommer om fremtiden Stjernøutvalget foreslår at det gis 300 MNOK årlig til forskerskoler. Etter forrige utredning (Mjøsutvalget) fikk vi en finansieringsmodell som fører til fragmentering og ”selvforsyning” – ingen incitamenter til samarbeid Dissensen i Stjernøutvalget og mange kommentarer poengterer frivillig samarbeid heller enn regionale tvangssamlinger (”cold fusion”). Dette vil føre til finansieringsmodeller som belønner samarbeid mellom institusjoner

12 12 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 IDI i tall Ett av seks institutter v/ Fak. for IKT, Matte og Elektrofag (IME). Ramme fra NTNU på 67 MNOK i 2008, 18 MNOK i eksterne prosjektmidler. 160 ansatte med 40 nasjonaliteter! NTNUs største institutt. Elleve faggrupper i fire seksjoner. 46 faglærere, 24 tekn.adm. ansatte; 10-14 av faglærerne pensjoneres innen 10 år. 12 postdocs/forskere. 60 dr.studenter med stipend (30% jenter, 25++% utlendinger), 12-15 dr.kandidater per år. 100 underviste emner, 6000 enkelt-eksamener, 800 heltidsstudenter, 170-200 masterkandidater – alt per år. Gir både profesjonsstudium (5-årig ”siv.ing”) og frie studier (1, 3 og 5 år). NTNU-fusjon meget vellkket. Solid tradisjon for innovasjon: FAST, Sun, Qt Software, …

13 13 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 IDIs eksisterende dr.studie-tiltak Felles metodekurs: DT8108 Informasjonsteknologiske emner (7,5 Sp) - Innføring i fagfeltet og løpende forskning, forskningsmetoder, skrivekurs med egen artikkel”øving”: www.idi.ntnu.no/emner/dt8108.html www.idi.ntnu.no/emner/dt8108.html To ekstra bi-veiledere, spesielt for interdisiplinære dr.studenter. Midtveisevaluering fra 2004: artikkel-format, skriftlig evaluering. Årlig, proforma statusrapport til fakultetet fra både dr.student og hovedveileleder. Går bort fra monografi ved hele NTNU. IDI-maler for artikkelavhandling: - www.idi.ntnu.no/grupper/su/publ/ese/phd-process.doc - www.idi.ntnu.no/grupper/su/publ/ese/phd-thesis-template.doc

14 14 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Over 20 research methods for (E)SE [Sindre07] empiricalanalytical qualitative quantitative Mathematical proof Philosophical discussion Literature review Quasi- experiment Survey Controlled experiment Grounded Theory Action Research Field study/Observation Case study Post Mortem Analysis Structured interview Proof-of-concept Prototyping Simulation Benchmarking Testing Math. modellling Data mining / Archival studies Design science / VR Participative preparations

15 15 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 IDIs mulige tiltak 1.Utfordring nr 1: økt trivsel blant dr.studentene: Faglig og sosial isolasjon Norskkurs tar mye tid for utenlandske studenter (”svett” logistikk) Mangel på identifikasjon med IDI (vet ikke hva som ”foregår”) IME-fakultetet nedsatte Holden-utvalg for å se på gjennomføringsgrad, med 10 aksjonspunkter 2. Utfordring nr 2: hvordan utdanne nye professorer? Etter nylig Høyesterettsdom: maks 4 år i midlertidig postdoc / forskerstilling, jfr. ”akademiske lausunger”. For kort til å kvalifisere seg til toppstilling, og ”tenure track”-stilling fins ikke. Dilemma!! Løsning 2.1: Ansett som fast forsker med ansvar for egen finansiering. Men må slutte hvis pengene tar slutt, som på SINTEF. Løsning 2.2: Gi alle utenlandske master- og doktorkandidater to års oppholds- og arbeidstillatelse etter innlevert oppgave. Løsning 2.3: Gi alle utenlandske dr.studenter ett års betalt norskkurs.

16 16 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 IDIs forslag 1.Modell-drevet utvikling av IKT-systemer, Krogstie og Trætteberg + Telematikk 2.Open Source Software, Conradi mfl. 3.”Systemutvikling”, Conradi mfl. 4.Cognitive Science, Downing, Aamodt 5.Helseinformatikk, Nytrø mfl. 6.Data- og informasjonsforvaltning, Bratbergsengen mfl. 7.High Performance Computing and Reliable Systems, Elster mfl. 8.Complexity in Natural Computation, Haddow mfl.-

17 17 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 De andre IME-instituttenes forslag Teknisk kybernetikk Instituttovergripende forskerskole Elkraftteknikk Instituttovergripende forskerskole Elektronikk og telekommunikasjon Nano-engineering for komponentanvendelser En til.... Institutt for matematiske fag Mathematical Sciences and Engineering Algebra Computational Science and Engineering Bevaringsbiologi Operatoralgebraer/Matematisk fysikk Geometri/Topologi Bioinformatikk Telematikk Nettbaserte tjenester Pålitelighet/feiltoleranse/robusthet av IKT-systemer


Laste ned ppt "1 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kjell Bratbergsengen og Reidar Conradi Nasjonale forskerskoler, status."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google