Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MAPPE VURDERING En læringsfremmende form? Line Wittek

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MAPPE VURDERING En læringsfremmende form? Line Wittek"— Utskrift av presentasjonen:

1 MAPPE VURDERING En læringsfremmende form? Line Wittek anne.line.wittek@hive.no

2  1.Hva er mappevurdering?  Modeller og definisjoner  Review 2.Hva var begrunnelsene for innføring av mappevurdering?  Utdanningspolitisk kontekst  Kvalitetsreformen for høyere utdanning 3.Hvordan brukes mappevurdering i Norge?  Eksempler fra Høgskolen i Oslo  Tendenser nasjonalt Hovedpunkter Line Wittek, Høgskolen i Vestfold2

3  1. Hva er mappevurdering? Line Wittek, Høgskolen i Vestfold3

4  4 Ulike mappetyper (Dysthe og Engelsen 2003) Læringsmappe Læringsverktøy Studenten selv som mottaker Vurderings- mappe Grunnlag for vurdering Sensor som mottaker Kompetanse- mappe Dokumentere kunnskap Arbeidsgiver / studieleder som mottaker Collect Select Reflect

5 Line Wittek, Høgskolen i Vestfold 5 En mappemodell (Engelsen og Dysthe 2003) Enkeltarbeid  Samle- mappe summativ vurdering Refleksjon, Formativ vurdering,Variert aktivitet, Samarbeid, Kameratvurdering, Egenvurdering Utvalg med begrunn else Vurde rings- mappe

6  «The assessment reform» (1990 tallet – USA, England Australia), Økt fokus på: studentenes potensial, vurderingens «wash-back effekt» Læringsprosesser Sammendrag av review 1 (Wittek 2007) Line Wittek, Høgskolen i Vestfold6

7  Gjennomgående positive resultater internasjonalt: Læringsfremmende Økt motivasjon Utvikler evnen til å gjøre egne valg Utvikler ansvar for egen læring Lærer å tydeliggjøre egen argumentasjon Vurderingen oppleves som rettferdig Fremmer dybdelæring Fremmer fokusert skriving Fremmer god undervisning (tilbakemelding og dialog) Sammendrag av review 2 (Wittek 2007) Line Wittek, Høgskolen i Vestfold7

8  Arbeidsmengde for lærerne Problemet med fusk Etiske problemstillinger knyttet til vurdering av prosess Hvordan sikre at det faglige nivået holder høyde? Koblingen mellom gruppearbeid og individuell karaktersetting Frihet – styring Line Wittek, Høgskolen i Vestfold 8 Sammendrag av review 3 (Wittek 2007)

9 Line Wittek, Høgskolen i Vestfold 9 Mappe: En mappe inneholder en variert samling av studentens egne arbeider (eventuelt utført sammen med andre). Samlingen viser et allsidig, bredt og helhetlig bilde av studentens forsøk underveis, utvikling gjennom perioden og refleksjoner. Samlingen skal gi et bilde av studentens samlede kompetanse i relasjon til utdanningens mål på en måte som oppleves som meningsfull for studenten selv. Mappemetodikk: I arbeidet med å utvikle mappen har studenten en aktiv rolle i å definere hva det skal arbeides med, hva som skal ligge i mappen, og hva som skal vurderes summativt. Utvikling og anvendelse av kriterier for utvalg og vurdering bør inngå som en del av det løpende arbeidet med å fremstille mappen. Arbeidet med kriteriene bør inngå som en vedvarende del av det løpende studiearbeidet. Kriteriene bør også peke frem mot den summative vurderingen. Studenten mottar formativ vurdering fra medstudenter og lærere underveis. Mappevurdering: Mappevurdering innebærer at mappen eller et utvalg av mappen inngår direkte eller indirekte som grunnlag for den summative vurderingen. Det bør være åpenhet for alle parter om hvilke kriterier som ligger til grunn for vurderingen og studenten bør være delaktig i å velge hva som skal vurderes. Pedagogisk potensiale ved mappevurdering (Wittek 2007)

10  Noen kritiske kommentarer til faglitteraturen Teoretisk antakelser som ligger til grunn for analysene mangler ofte Idealer og analyser er ofte blandet sammen slik at det er vanskelig å skille det ene fra det andre Mest små casestudier Mange fokus studeres samtidig Selvrapporteringsdata – ofte i etterkant av erfaring Line Wittek, Høgskolen i Vestfold 10 Sammendrag av review 4 (Wittek 2007)

11 Line Wittek, Høgskolen i Vestfold Mappevurdering - ulike fremtredelsesformer (Wittek 2007a) Mappe- vurdering Mappe som pedagogisk redskap Didaktisk tilnærming på generelt nivå innslag i et konkret studieprogram Mappe som struktur for aktivitet Mappe som struktur i ny kunnskap 11

12  2. Hva var begrunnelsen for innføring av mappevurdering?? Line Wittek, Høgskolen i Vestfold12

13  Utdanningspolitisk kontekst Utdanningspolitisk kontekst - noen kjennetegn (Wittek 2011) Dynamiske kunnskapsstrukturer Rik tilgang til informasjon og kommunikasjon Heterogene studentgrupper Skiftende behov for kompetanse Line Wittek, Høgskolen i Vestfold13

14  Dynamiske kunnskapsstrukturer Kunnskapsprosesser i kontinuerlig endring: Utvikling Anvendelse Forholdet mellom produksjon og anvendelse av kunnskap (Chisholm 2000) Line Wittek, Høgskolen i Vestfold14

15  Rik tilgang til informasjon og kommunikasjon Nye medier for informasjon og kommunikasjon unik tilgang på kommunikasjon og informasjon Betydningen av faglig og etisk dømmekraft og vurderingsevne Enorme mengder opplysninger, meninger, data og forskningsresultater som tidligere var forbeholdt et fåtall, blir tilgjengelige for alle. Dette (…) stiller de nasjonale akademiske autoriteter og institusjoner overfor nye krav og utfordringer. (Stortingsmelding 27, 2000-2001, s. 17) Line Wittek, Høgskolen i Vestfold15

16  Heterogene studentgrupper Høyt utdanningsnivå Utdanning som «demokratisk rettighet» Økte og nye kompetansekrav resulterer både i at det er kommet en mer mangeartet studentgruppe inn i grunnutdanningene(Stortingsmelding 27, s. 15) Ulik motivasjon og ulike siktemål blant studentene Line Wittek, Høgskolen i Vestfold16

17  Skiftende behov for kompetanse Endrede strukturer i arbeidslivet Ekspertise, fleksibilitet og endring i arbeidslivet Rask endring – delvis ukjent fremtid «Arbeidslivet er i stadig hurtigere endring, noe som fører til endrede behov for kompetanse. Utdanningens innhold må raskere tilpasses de endringer og de behov som er i arbeidslivet». Stortingsmelding 27, s. 14 Line Wittek, Høgskolen i Vestfold17

18  Implikasjoner for Undervisning Problematisere forholdet mellom teoretisk kunnskap og praktisk anvendelse Gi studentene øvelse i å anvende redskaper for å innhente informasjon, validere og vurdere relevans og holdbarhet av fagstoffet Gi studentene øvelse i faglig argumentasjon ved å delta i faglige diskurser Gi studentene øvelse i å vurdere holdbarhet av kilder og utsagn i forhold til etiske og faglige standarder Utfordre studentene til å kombinere solid ekspertkunnskap med selvstendig og kritisk dømmekraft. Line Wittek, Høgskolen i Vestfold18

19  3. Hvordan brukes mappevurdering i Norge? Line Wittek, Høgskolen i Vestfold19

20  Har vurderingspraksis ved høgskolen i Oslo endret seg etter kvalitetsreformen? Hvilke vurderingsformer? Har nye former erstattet de gamle eller kommet i tillegg? Intensjoner? Erfaringer? Begrepsbruk og begrepsforståelse? Line Wittek, Høgskolen i Vestfold 20 ”Vurderingsformer ved Høgskolen i Oslo” Line Wittek og Anton Havnes, HiO-notat 2005 nr. 14

21   Reduksjon i antall eksamener  Økning i antall innleveringer  Økning i bruk av muntlig eksamen og hjemmeeksamen  Totalt sett vurderes studentene hyppigere Line Wittek, Høgskolen i Vestfold 21 Hva fant vi? (2001 / 2004)

22  De ni utdanningene rapporterer: Initiativet kom fra fagpersoner Hensynet til læring viktigste begrunnelse Erfaringer: Gjør det mulig å vurdere flere dimensjoner ved studentenes kompetanse Mer fokus på læring Studentene jobber jevnere Gir autentisk erfaring i fh. til yrkeslivet Utfordrende å finne ordninger med en rimelig tidsbruk for lærerne Vanskelig å få gjensidig studentveiledning til å fungere godt Line Wittek, Høgskolen i Vestfold 22 9 utdanninger opererer med termen ”mappevurdering ”

23  Tre ulike former for «vurderingslogikk»: Mappevurdering Arbeidet med mappene er «limet» i studieopplegget Kriteriebasert respons En samlet egenvurdering av den samlede mappen gjøres av studentene Et utvalg inngår i sluttvurderingen Deleksamener Innleveringer – summeres/vektes ved sluttvurdering Studieoppgaver – evt. knyttet til åpen-bokeksamen Bruk av læringsmapper Line Wittek, Høgskolen i Vestfold 23 9 utdanninger …

24  Mappe som struktur for aktivitet ett eksempel (Wittek 2007a) Redskaper som settes i spill Gruppens egne planer for mappeoppgaver Utkast til mappeoppaver Studieplanen Begreper knyttet til formelle krav og tolkning av studieplanen Sykepleiefaglige begrep (bare når veileder er tilstede) Utkast til mappeoppgaver Studieplanen Sykepleiefaglige begrep Profesjonsrelaterte begrep Laptop, med oppdaterte versjoner av mappeoppgavene Interaksjons- analyse Støttende Harmoniserende Konfrontasjoner unngås Få oppfølginger Konflikt styrker oppslutning om den konfrontende stilen To studenter dominerer Konfronterende – mange oppfølginger Nyanserende Utforskende Problemorientert Konflikt styrker oppslutning om den konfrontende stilen Line Wittek, Høgskolen i Vestfold24

25  Mappe som struktur for aktivitet forts. JEG HAR LÆRT MYE! «Jeg ser at jeg lærer mye mer. Fordi at jeg hele tiden må lese, og jeg går med disposisjoner oppe i hodet hele tiden. Jeg er ikke sånn som setter meg ned og skriver med en gang. Jeg har ennå ikke begynt å skrive noe særlig. Men jeg har disposisjoner i hodet som gjør at jeg leser litt på mange ting. Jeg lager oppgavene i hodet før jeg begynner å skrive.» (Sykepleierstudent, deltidsutdanning, 3. semester) JEG HAR LÆRT MYE! «Jeg får jobbet en del med stoffet ved at jeg må lete i mange fagbøker [om] det jeg arbeider med i hver oppgave. Jeg håper at denne utdanningen gir meg bra – noe utrustning til å bli sykepleier. Jeg er av og til litt i tvil om det blir ”hull” i kunnskapen”, fordi vi har veldig lite undervisning, og veldig mye er selvstudium. Vi skal lære av hverandre, men hvis alle mangler kunnskap så lærer jo ingen noen ting av noen.» (Sykepleierstudent, deltidsutdanning, 4. semester) Line Wittek, Høgskolen i Vestfold25

26  71 % av de spurte har endret vurderingspraksis Innføring av mappevurdering rapporteres hyppigst De fleste kombinerer mapper og trad. eksamen Omtrent 40% operer med responsgrupper Gjennomgående mistillit til nye vurderingsformer blant universitets- og høgskolelærere Mange institusjoner har gått bort fra mappevurdering igjen Den nasjonale evalueringen av kvalitetsreformen (Dysthe et. al. 2006) Line Wittek, Høgskolen i Vestfold26

27  Mest brukt: læringsmapper ( «Disciplinary-based course work portfolios») Hovedvekt legges på feed-back/feed-forward prosesser Tett koblet til: målsetninger og pensumlister studentenes forståelse av fagstoffet og evne til å anvende det («Kameleoneffekt») Brukes hyppigst i profesjonsutdanningen e (særlig lærerutdanning og sykepleierutdanning) «Portfolio practices in higher education in Norway in an international perspective: macro-, meso- and micro- level influences» (Dysthe og Engelsen 2010) Line Wittek, Høgskolen i Vestfold27

28  Robust dokumentert: stort potensial for å støtte læreprosesser, MEN Hva slags læring er det som støttes? Holder studentaktiviteten kontakt med faglig kjernemateriale? Arkivskuff eller læringsarena? Utnytter vi hele potensialet ved mappe som lærings- og vurderingsform? Hva kjennetegner praksis ved HIVE? Hvordan designer vi mappeordningene våre og for hvilke hensikter? Mappevurdering – en læringsfremmende form? Line Wittek, Høgskolen i Vestfold28

29  Line Wittek, Høgskolen i Vestfold29 Hva er gode mappeoppgaver? Har sentrale faglige begreper, modeller og handlemåter som omdreiningspunkt Gir studentene mulighet for å gjøre egne valg innenfor lærernes faglige prioriteringer Ledsages av organiserte arbeidsformer som sikrer deltakelse og faglig nivå Ledsages av forhandling om kriterier ”Tvinger” studentene til å etablere forbindelser mellom ulike faglige arenaer (f. eks. praksis- teori) Etterspør grundig behandling av spissede problemstillinger

30  Dysthe, O. og Engelsen K.S. (2010). Portfolio practices in higher education in Norway in an international perspective: macro-,meso- and micro-level influences. Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol.36, No. 1, January 2011, 63-79. Dysthe, O., Raaheim, A., Lima I., og Bygstad A. 2006. Evaluering av kvalitetsreformen, delrapport 7, Undervisnings- og vurderingsformer. Pedagogiske konsekvenser av kvalitetsreformen. Dysthe, O. og Engelsen K.S. (red.), (2003). Mapper som pedagogisk redskap - perspektiver og erfaringer. Abstrakt forlag. Wittek, L. (2011). Skolens undervisning – der læreprosesser møtes. Cappelen Damm Akademisk. (In press) Wittek, L. (2007). Mappe som redskap for læring i høyere utdanning. Strukturer, kulturell praksis og deltakelsesbaner. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Wittek, L. (2007). Mappe som svar på utdanningspolitiske utfordringer i høgre utdanning: Dilemma mellom kontroll og pedagogisk utvikling. Prøveforelesning for PhD-graden ved Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Wittek, L. og Havnes, A. Vurderingsformer ved Høgskolen i Oslo, Hio-notat 2005, nr. 14 Presentasjonen er tilgjengelig i min digitale mappe: http://wp.home.hive.no/awit/ Kilder Line Wittek, Høgskolen i Vestfold30


Laste ned ppt "MAPPE VURDERING En læringsfremmende form? Line Wittek"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google