Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltningsreformen, med hovedvekt på mellomnivået og med ståsted i regionen Innlandet Et knippe med plansjer fra Aksel Hagen, dels stjålet fra HFK/OFK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltningsreformen, med hovedvekt på mellomnivået og med ståsted i regionen Innlandet Et knippe med plansjer fra Aksel Hagen, dels stjålet fra HFK/OFK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltningsreformen, med hovedvekt på mellomnivået og med ståsted i regionen Innlandet
Et knippe med plansjer fra Aksel Hagen, dels stjålet fra HFK/OFK og KS, dels egenproduserte, til bruk på fylkesårsmøtene i Buskerud SV 4. februar 2006,Hedmark SV 5. februar 2006 – og nå Samplan 2. mars 2006

2 Noen stikkord… Hvordan skal Norge deles inn ?
”Det nye Norge” når Fylkeskommunen blir lagt ned. Hvordan skal grunnleggende demokratiske prinsipper bli ivaretatt ? Hvor mye makt vil Stortinget være villig til å gi fra seg ? Og hva med kommunene?

3

4 9 regioner. Eller 7, 11. Og hvor skal grensene trekkes
9 regioner? Eller 7, Og hvor skal grensene trekkes? (Regional statsforvaltning må følge de nye region-grensene) Og hva skal barnet hete?

5 Fylkeskommunens død! Regionenes framtid! HÆ?
Når Erna og mange andre, inkludert mange i SV, mener at kommune-Norge bør omstruktureres fra 420 – 300 – 200…, er det ingen som proklamerer ”Kommunens død!” Men når vi kommer til regiondebatten, da skal fylkeskommunen drepes først. Hmm Vi kunne like gjerne ha sagt og skrevet: LENGE LEVE FYLKESKOMMUNEN!

6 Grenser og inndeling ufarliggjøres avdramatiseres
Interessant og viktig, og vil og skal engasjere, og jeg er redd for at det kan bli knapt med tid på denne delen, del 2, av debatten Samtidig må grenser, administrativt – politisk – vertikalt og horisontalt – mellom privat og offentlig: ufarliggjøres avdramatiseres krysses lett og utvunget og mer enn før, - sjøl etter en gjennomført forvaltningsreform med nye strukturer og inndelinger

7 Soria-Moria erklæringen
Vil videreføre tre forvaltningsnivåer Vil etablere et fornyet og styrket regionalt forvaltningsnivå Forvaltningsreform med fokus på endringer på mellomnivået - iverksettes senest Først avklare oppgaver, myndighet og ansvar, samt sikre finansiering (melding høsten 2006) Endringer i kommunestrukturen fortsatt frivillig

8 Styringsproblem – den negative grunngjevinga
Det har grodd fram eit regionalt statleg kaos det siste 10-året - fragmentert og ukoordinert. Stortinget detaljstyrer i auka grad Fylkeskommune har for lite reell makt - kan ikkje halde fram i noverande form

9 Offentlige institusjoner på forvaltningsnivået mellom kommunene og sentralstaten
Regional stat / direktorat Fylkeskommune- samarbeid Regional stat / direktorat Fylkes- kommune Fylkesmann Regional stat / direktorat Interkommunalt samarbeid

10 Et virvar av geografiske inndelinger

11 Den positive grunngjevinga – sett fra en fylkespolitiker i Oppland inne i sitt tredje år
Oppland FK – stadig meir foregår på underfylkesnivå/”småregionnivå” Oppland-Hedmarksnivå (Innlandet) Uansett kommunestorleik vil det bli eit nivå mellom storkommunen og Noreg. Valet står om det regionale nivået skal vere folkevald styrt eller ikkje, - alternativet er ”sterkare regionalt embetsstyre” (FO/FRL-rapport febr.06) Staten treng hjelp til å gi ”nasjonal politikk ein regional meirverdi” = heve statusen til ”det regionalpolitiske skjønn”

12 Hensikten med regionreformen, slik KS formulerer seg …
Sterke folkestyrte regioner skal styrke demokratiet, og sikre at oppgaver legges til lavest effektive forvaltningsnivå. AH: Motsatt: Regionene blir større og fjernere enn nåværende fylkeskommuner Sterke folkestyrte regioner skal modernisere, forenkle og samordne AH tillegg: Fremme helhet, - gjeninnføre geografien som en anstendig faktor En sterkere kommunesektor! Bevare og styrke generalist-kommunen AH tillegg: Kommuner i samarbeid eller sammenslåtte kommuner? Eller 420 kommuner i alenegang inn i framtida?

13 Debatten har foregått ei stund – i alle fall blant noen av oss
ECON: Kunnskapsstatus (febr-mai) KS landsstyre- og sentralstyre (mai-juni) KOU 2004:1 Sterke regioner. Forslag til ny regioninndeling av Norge (sept) Distriktskommisjonens utredning (okt) Høring Distriktskommisjon og KS regioninndeling 3. mars: KS Landsstyre – Organisering og inndeling Mars-mai: Politiske partier - landsmøter 4. april: KS Strategidokument Sterke regioner 8. april: St meld om distrikts- og regionalpolitikk 13. mai: Kommune-prp 2006: framdriftsplan Stortingsvalgkampen 2005 Oktober: Regjeringens felleserklæring

14 Prosess i KS – våren 2006 Høring i perioden i alle kommuner og fylkeskommuner (politisk behandling) Dokumentet fra fylkesordf. – spesielt fokus på framtidige regionale oppgaver - er sendt ut Dokumentet framtidige kommunale oppgaver og forutsetninger – kommer midt i februar Landsstyrebehandling i KS i mai 2006 = KS’ premisser og innspill til forvaltningsreform

15 Hvilke oppgaver (1) – KS sine konkrete forslag (FO/FRL-rapport febr
Regionen skal ha helhetlig ansvar/totalansvar politisk, faglig og finansielt for Samferdsel (IKT, ”øvrige rv” regionalisert, veg-jernbane-buss-båt-fly utvikles i en helhet) Landbruk (FMs landbruk- og b.utvikl, F.landbruksstyret legges ned) Nærings- og bygdeutvikling (IN, A-etat, SIVA, NFR…) Kultur (”full overføring av ulike statlige organ som har regionale funksjoner”, ABM, … Videregående opplæring (+ fagskoler, NAV-opplæringa) Miljøvern og kulturminnevern (FMs miljø – ”staten det overordnede ansvar/nasjonale mål og rammer”)

16 Hvilke oppgaver (2) – KS sine konkrete forslag (FO/FRL-rapport febr
Regionen skal ha bestilleransvar med finansielle ressurser for FoU og høyere utdanning (”Det regionale mandatet” til FOU-institusjoner”, NAV-opplæringa) Spesialisthelsetjenesten (Sjukehus, rusomsorg,barne- og familie-vern, tannhelse…) For egen/SVs del: ”Skal vi ta over sjukehusa…? Regionen skal ha et særlig samordningsansvar for Styrket regional planlegging (For egen del: regionplan og KRD!) Folkehelsearbeid Internasjonalt regionalt utviklingsarbeid

17 Finansieringsmodell og økonomiske rammer
Kombinasjon av rammeoverføringer og økonomiske rammer Ressursene følger oppgaven Forpliktende konsultasjonsordninger Styring gjennom partnerskap

18 Valg? Ja, det blir valg i 2009, - også i 2011? Valgkretser: ”… finner det ikke riktig å ta stilling…” (FO/FRL-rapport februar 2006) Fylkespartiene våre?

19 KRDs høringsmøter februar/mars- tema
Oppgaver som kan desentraliseres til kommunene Forholdet mellom kommunene og et nytt regionalt nivå Samordning av regional stat Fylkesmannens rolle og veiledende funksjon Prosess for regional inndeling Spesifikke problemstillinger for ulike landsdeler

20 Regjeringens standpunkt i utgangspunktet
Reformen krever større regioner Inndelingsprosess – kommuner og fylkeskommuner skal delta Ved inndeling ta hensyn til avstander og identitet Regjeringen ønsker å avvente inndelingsspørsmålet til etter behandling av prinsippmelding om oppgaver Forvaltningsreformen = å kople tre prosesser som til nå har foregått uavhengig og sprikende: Regional stat: Omorganisering sektor for sektor – uten off. politisk debatt Regionreformen: En debatt for og blant de få Kommunestruktur: En debatt med til dels stort engasjement, men svært varierende både i innhold, omfang, politisk, faglig…

21 Stortingsmelding høsten 2006
Ta stilling til hvilke oppgaver som skal overføres til regionene Vurdere de delene av regional statsforvaltning som blir mest berørt av forvaltningsreform Se på mulighetene til ytterligere desentralisering av oppgaver til kommunene. NB: innhold og oppgaver er tema allerede her!

22 KS forslag til framdriftsplan
Okt 2005 Plattform for regjeringssamarbeidet: Et fornyet og styrket regionalt forvaltningsnivå skal etableres. Mars 2006 Prinsippmelding til Stortinget. Forlengelse av dagens fylkesting med to år, eller valg av nytt fylkesting for perioden Prinsippavklaring av hvilke oppgaver regionen skal ha ansvar for, finansieringssystem, prinsipielle føringer for regioninndelingen mv.  Juni 2006  Stortinget behandler meldingen. Aug 2006 – des 2007 Regjeringen – i samarbeid med kommunesektoren og andre berørte parter –forbereder alle sider av denne omfattende forvaltningsreformen. Dette gjelder også konsekvenser for statlige etater sentralt og regionalt, herunder fylkesmannsembetet. Kommune­sektoren gjennomfører nødvendige drøftings- og forankringsprosesser når det gjelder regioninndeling. Mars 2008 Regjeringen legger fram proposisjon: Samlet presentasjon av regionreformen, med vekt på konkret oppgaveavklaring, konkret inndelingsforslag, forslag til nødvendige lovendringer mv. Juni 2008 Stortinget behandler proposisjonen. Vedtak om regionreform. Høst vår 2009 Partiene nominerer kandidater og utarbeider program for valg av regionting De praktiske sider av omfattende reformen forberedes, bl.a. ansettelses­forhold for et stort antall ansatte, lokalisering og nettverksorganisering av regionens virksomhet mv. Sept 2009 Valg av regionting (samtidig med valg av Storting) Regionreformen iverksettes  

23 Tre utfordringer, spenninger, trender i tida…
Likhetsidealet New Public Manage-ments mål om å holde politikken på avstand Lokaliseringskamper Regional differensiering:Hvem produserer mest ”likhet”– stat eller region/kommune? Behovet for en sterkere politisk styring = Forvaltningsreformen!? Behov for raus flerkjernepolitikk som tar hele regionen i bruk. Klarerer vi å ta noen debatter samtidig: Region, sjukehus, universitet, - og blir det bare en ”Mjøsregion”?

24 Regionale prosesser det bygges videre på/dras erfaringer fra:
Hedmark og Oppland: vil opprette regionen Innlandet BTV: formalisert samarbeid og forsøk med ansvar for statlige oppgaver. Vestlandsrådet: høring, utgreiing vestlandsregion eller utvida samarbeid. Vedtak: ikke konkret Finnmark: ønsker å bli prøveregion Enhetsfylkesforsøk Møre og Romsdal og Hedmark Felles fylkesplan Sør-Trøndelag,Nord-Trøndelag og Trondheim kommune Agder: sammenslutningsplaner – folkeavstemming - avlyst. Felles planlegging Fylkesrådet i Troms: Nord-Norge-melding

25 Administrativ og faglig styrke Økonomisk styrke
Makt og ansvar som fortjent? - kommuner – samarbeidende kommuner/”småregioner” - regioner/”fylkesregioner” Faktorer Politisk styrke Administrativ og faglig styrke Økonomisk styrke Identitet og tilhørighet Generalistregioner og generalistkommuner, - eller ikke så nøye? Hvor står egen kommune og fylke i dag?

26 Innlandet ! To prosesser samtidig
Arena Innlandet – dette å samarbeide seg sammen, som fylkeskommuner, men også som kommuner (KS), samfunn… Region Innlandet, ei politisk styringsgruppe med brei representasjon fra begge fylkesråd/-fylkesutvalg/fylkesting – dette å utrede seg sammen

27 Innlandet? Mye kan gå ”galt” sentralt – regionalt – kommunalt:
”Prosessen fram til 2010 er krevende, tiden er knapp og mye skal falle på plass” (FO/FRL-rapport febr.06). Hva er i tilfelle det interessante alternativet? Mye kan gå ”bra” sentralt – regionalt – kommunalt: Hva nå ”bra” skal være for noe mht. Demokrati Fordeling Utvikling Forvaltning….. NB: Dette er en forvaltningsreform: Både K og FK skal få en ”ny vår”!

28 Et ekteskap som inngåes?
”Frivillig” ekteskap Arrangert ekteskap Tvangsekteskap Hva er nå dette Innlandsprosjektet for noe? Egentlig ei herlig blanding av alle tre? Men det er mye kjærlighet inne i bildet, slik uansett?

29 Innlandet nyhetsmagasin nr. 1 2006 3. – 9. februar:
For SVere er det et poeng ikke alltid å ta meningsmålinger inn over seg, men… Innlandet nyhetsmagasin nr – 9. februar: Spørsmål: ”Hvis Innlandet blir en regional enhet, tror du det vil bidra til å skape et sterkere samhold og bedre utvikling for Innlandet?” Svar: 48 % ja, 36 % nei, 16 % Vet ikke


Laste ned ppt "Forvaltningsreformen, med hovedvekt på mellomnivået og med ståsted i regionen Innlandet Et knippe med plansjer fra Aksel Hagen, dels stjålet fra HFK/OFK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google