Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BI-analyse SAP Best Practices for Customer Relationship Management SAP Best Practices.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BI-analyse SAP Best Practices for Customer Relationship Management SAP Best Practices."— Utskrift av presentasjonen:

1 BI-analyse SAP Best Practices for Customer Relationship Management SAP Best Practices

2 Scenariooversikt - 1 Formål Dette scenariet beskriver hvordan du konfigurerer SAP NetWeaver BI- systemet for å analysere data fra SAP CRM. Fordeler Analyserer, integrerer og fordeler informasjon som støtter beslutningstaking på alle nivåer. Gir deg pålitelige verktøy for oppretting av enkeltapplikasjoner. Viktige prosessforløp som dekkes Rapportering for følgende områder i SAP Best Practices for CRM Markedsføring (Leadanalyse) Salg (inkludert salgsordredata fra ERP) Service Formål og fordeler:

3 Scenariooversikt - 2 Obligatorisk SAP NetWeaver BI SAP CRM 2007 SAP ECC 6.0 Involverte firmaroller Forretningsbruker ansvarlig for dataanalyse SAP-applikasjoner som kreves: Hovedrapportene er beskrevet i f ø lgende lysbilder for å gi deg en oversikt over scenariet som er presentert i dette dokumentet. Alle rapportene som vises her, er tilgjengelige for forretningsbrukerrollen i BI-systemet. Et utvalg av disse eller lignende rapporter er konfigurert for å vises direkte i CRM- systemet.

4 Spørringer for CRM-analyse CRM-markedsføringsanalyse (Leadanalyse) Tapte lead: Spørringen gir en oversikt over antall tapte lead i en bestemt periode, og årsakene (implementert som et navigeringskjennetegn) for tapet av lead. Den brukes til å analysere hovedårsakene til at lead går tapt, med sikte på å utvikle nye strategier for å overvinne disse svakhetene. Historisk evaluering: Rapporten brukes til å analysere og sammenligne lead over ulike intervaller (for eksempel sammenligning av ulike kvartaler eller år) for å se om generelle kjennetegn i behandlingen av lead kan identifiseres for disse periodene. Rapportering av effektivitet: Den brukes til å analysere effektiviteten som lead kvalifiseres med. Ved å navigere til salgsorganisasjonen og de ansvarlige medarbeiderne for leadene, er det mulig å vurdere hvor effektivt leadteam arbeider, og hvordan du kan finne områder som kan forbedres. Channel Management: Top-N tapte lead (inneværende år): Spørringen gir en analyse av leadene som er tapt av en kanalsjef i løpet av de siste 12 månedene. Kanalsjefer kan også vise leadene som er tapt av forhandlerne. Kanalanalyse: Denne rapporten brukes til å bestemme de beste kanalene som forretningspartnere kontaktes av, i konteksten til en markedsføringskampanje. Etter hver markedsføringskampanje kan leadansvarlig sammenligne suksessen for en gitt kanal med andre.

5 Spørringer for CRM-analyse CRM Customer Interaction Center-analyse (CIC) Interaktivt skript - evaluering: Denne spørringen viser antall ganger (treff) et svar ble valgt i et interaktivt skript. CRM-salgsanalyse - aktivitetsanalyse Intensitet av kundepleie (eier) 12M: Rapporten inneholder detaljer for hvor mange aktiviteter som er behandlet av eieren av aktiviteten, samt mengden tid som er brukt på hver aktivitet. Den inkluderer både total varighet av aktiviteten og mengden tid medarbeideren har brukt på direktekontakt med aktivitetspartneren. Aktivitetshistorikk: Denne rapporten viser antall aktiviteter som er opprettet i løpet av de siste 12 månedene. Resultatanalyse for aktiviteter: Ved overvåking av salgsprosessen må salgssjefer vite hvilke forretningsaktiviteter som lyktes i å oppnå det fastsatte målet. Denne spørringen gir en tydelig oversikt over aktiviteter som er gjennomført i en bestemt tidsperiode med statusen som er fastsatt av brukeren, for eksempel fullført eller ikke fullført, sammen med årsaken til den aktuelle statusen.

6 Spørringer for CRM-analyse CRM-salgsanalyse - analyse av salgsmuligheter Pipelineanalyse per fase: Salgssjefer trenger en rask oversikt over hvilke salgsmuligheter i omr å det som er i hvilken fase, for å kunne oppdage eventuelle problemer eller forsinkelser. Denne sp ø rringen viser salgsmulighetene med den potensielle kunden og den ansvarlige medarbeideren, slik at ledere umiddelbart kan se om en salgsmulighet tar for lang tid i en bestemt fase, eller om en viktig kunde trenger mer oppmerksomhet. Salgsvolumprognose: Med denne sp ø rringen kan salgssjefer vise de prognostiserte salgsvolumene som skal oppn å s fra salgsmuligheter som er opprettet av medarbeidere i salgs- og serviceorganisasjoner. Salgsvolumene vises som m å nedlige totalverdier. Resultatanalyse for salgsmuligheter: For å planlegge hvilke kunder kampanjer skal innrettes mot, eller for å se hvor firmaet har problemer med å generere salg, m å salgssjefer analysere hvilke Salgsmuligheter som f ø rer til salgsordrer, og hvilke som ikke lykkes. Denne sp ø rringen viser derfor en liste over salgsmuligheter per medarbeider eller salgsorganisasjon med tilh ø rende status (vunnet eller tapt) og å rsakene til denne statusen, som fastsatt av medarbeideren.

7 Spørringer for CRM-analyse CRM-salgsanalyse - tilbud for salgsordrer Tilbudsoppfølging: Sp ø rringen gir en oversikt over alle tilbudsposisjonene for en bestemt tidsperiode, oppdragsgiver eller salgsorganisasjon. Tilbudsposisjonene vises etter status. Tilbudsresultat: Med denne spørringen kan du overvåke andelen tilbud som er konvertert til salgsordrer. Den viser tilbud etter salgsområde og -produkt, og viser nettoverdien for tilbudsposisjoner i tilbudet samt nettoverdien for posisjoner som deretter kopieres til salgsordrer. Generell tilbudsinformasjon: Rapporten viser en oversikt over alle åpne tilbud for en bestemt tidsperiode. Tilbudene vises etter oppdragsgiver og salgsområde. Informasjonen i spørringen inneholder følgende: Antall varer som er opprettet Totalt varekvantum Verdi av varer i tilbudet Gjennomsnittlig verdi for en tilbudsposisjon Total forventet nettoverdi

8 Spørringer for CRM-analyse CRM-salgsanalyse - salgsordrer (ERP) Ordreinngang: Denne spørringen viser ordreinngangsdata for bestemte kunder. Ordre- og salgsverdier: Spørringen viser ordreinngangsverdier, returverdier, fakturaverdier og kreditnotaverdier. Leveringer: Denne spørringen viser leveringsdata. CRM-salgsanalyse - Territory Management Total trakt: Spørringen sammenligner forventede salgsmulighetsverdier med salgsvolumer, og viser relatert markedsføringsinformasjon og utførte aktiviteter. Fullførte aktiviteter: Denne spørringen viser aktiviteter per område, salgsorganisasjon, ansvarlig medarbeider eller kampanjer.

9 Spørringer for CRM-analyse CRM-serviceanalyse Antall servicereklamasjoner: Denne spørringen viser de fem viktigste årsakene til servicerelaterte reklamasjoner, og antall reklamasjoner. Reklamasjonsrate per produkt: Denne spørringen viser de frem serviceproduktene med høyest reklamasjonsrate. Forsinkelsesprosent med dato ønsket av kunde: Spørringen viser forsinkelsesraten for serviceposisjoner som inneholder datoer ønsket av kunder. Data vises for de fem kundene med høyest forsinkelsesrate. Forsinkelsesprosent/ordreverdi: Denne spørringen viser prosentsatsen for forsinkede serviceordreposisjoner og serviceordreposisjoner til rett tid som en kunde har bedt om en avtale for, eller som har en kontraktfestet Service Level Agreement (SLA) med en ferdigstillelsesdato. Den viser også bruttoverdien for serviceordrer.

10 Spørringer for CRM-analyse Flere spørringer: Flere spørringer for CRM-analyse kan finnes i SAP-onlinedokumentasjonen (velg Open Hyperlink fra kontekstmenyen): http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/04/47a46e4e81ab4281bfb3bbd14825ca/frameset.htm

11 Copyright 2009 SAP AG All rights reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwähnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab. Alle Rechte vorbehalten.


Laste ned ppt "BI-analyse SAP Best Practices for Customer Relationship Management SAP Best Practices."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google