Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIDERE VEKST Årsmøtet 2013. Fokusområder Videre Vekst prosessen har arbeidet med noen fokusområder for Grimstad misjonskirke. Fokusområdene skal være.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIDERE VEKST Årsmøtet 2013. Fokusområder Videre Vekst prosessen har arbeidet med noen fokusområder for Grimstad misjonskirke. Fokusområdene skal være."— Utskrift av presentasjonen:

1 VIDERE VEKST Årsmøtet 2013

2 Fokusområder Videre Vekst prosessen har arbeidet med noen fokusområder for Grimstad misjonskirke. Fokusområdene skal være en enkel og lettfattelig måte å uttrykke hva som er viktig for oss. Det skal formidle essensen i hva vi «skal være» og hva «vi skal gjøre». Det skal være enkelt å forstå, lett å huske og kommunisere godt internt og eksternt. Fokusområdene skal hjelpe oss forsette videre vekst fremover. Vi ønsker også at dette skal være vårt eget, og ikke hentet direkte fra kirkevekst litteraturen, eller andre kilder. Fokusområdene skal ikke erstatte menighetens visjon, motto eller verdier fra Misjonsforbundet. Imidlertid ønsker vi at oppmerksomheten rettes mot fokusområdene inntil de er godt innarbeidet og blitt en del av kulturen i menigheten. Forslag til vedtak: Grimstad misjonsmenighet vedtar følgende fokusområder for virksomheten. Vårt fokus er: Nær Jesus Med hverandre Til vår neste Til modenhet

3 Mål for Vekst 2020 Det finnes en del motforestillinger mot tallmessige mål. Vi bør primært jobbe med kvaliteten i samlingene våre og fokusere på enkeltmennesker istedenfor å”telle hoder”. Når vi allikevel setter frem tallmessige mål er det for å ha noe å styre og strekke oss etter. Misjonsforbundet vedtok på årskonferansen 2010 en visjon om dobling av antall møtedeltagere, medarbeidere, møtebesøkende og mennesker i cellegrupper innen 2020. Vi foreslår tilsvarende mål om dobling for vår egen menighet. I 2010 hadde vi 196 mennesker i gudstjenesten, 105 medarbeidere og 112 i cellegruppene og 162 registrerte UNG medlemmer. Basert på dette foreslår vi følgende mål for 2020. Forslag til vedtak: Menigheten har som mål for 2020 å ha 350 møtebesøkende, 300 medarbeidere og 300 i cellegrupper og 300 registrerte UNG medlemmer. I tillegg har vi som mål at alle som ønsker det, får tilbud om å være med i en cellegruppe.

4 Plass i kirkesalen Vi gleder oss over at kirkesalen er full på søndagene. Imidlertid er dette også noe som hindrer videre vekst og at flere kommer på gudstjenestene. Om kirkesalen er full på søndagene vil antakelig ikke nye føle seg hjemme og komme tilbake. Prosessgruppa har vurdert om Safari og Kult bør starte rett i sine grupper istedenfor å være med på de første minuttene av gudstjenesten. Det vil frigjøre en del sitteplasser i kirkesalen. Her møter vi en verdimessig konflikt i forhold til barnas plass i gudstjenesten og det å ta imot nye. Menigheten vil i sin vurdering av dette lytte til hva Safari og KULT foreldre og ledere mener om saken, og gjennomføre en spørreundersøkelse. Når overnevnte tiltak ikke lenger er tilstrekkelig, bør menigheten arrangere togudstjenester på søndager. Erfaring fra andre menigheter viser at to ulike gudstjenester kan dele forsamlingen i to grupper. Vi ønsker forsatt å være en menighet og vil derfor tilstrebe at gudstjenestene normalt er innholdsmessig like.

5 Plass i kirkesalen Forslag til vedtak : Vi trenger mer plass i kirkesalen, og vi oppfordrer en del av de «husvarme» i menigheten til å benytte galleriet under gudstjenesten for å gi bedre plass i benkeradene til nye mennesker. Lederskapet tar injativ til spørreundersøkelse av Safari og KULT foreldre og ledere, og sammen med disse finne gode løsninger med tanke på barna og plassbehovet i kirkesalen. Når det blir behov, bør vi arrangere to gudstjenester etter hverandre på søndager.

6 Eventuelt nytt kirkebygg Arbeidsgruppene og prosessgruppa heller mot at vi trenger en ny plass å være, men samtidig er det litt ulike oppfatninger om dette. Vi er imidlertid enige om at vi må utrede dette nærmere. Vi tror det er viktig at menigheten får mest mulig informasjon om hva en byggeprosess innebærer. Vi forslår at følgende utredes og legges frem i et menighetsmøte: Hvilke steg har en byggeprosess? Når i en eventuell byggeprosess kommer utgiftene og beslutningspunktene? Hvilke erfaringer har vi og andre menigheter fra byggeprosesser ifht økonomi, slitasje på menigheten, ny giv, nye muligheter pga lokalene, lokalisering etc.? Legg frem minst ett forslag for å bygge, ta utgangspunkt i at vi får en tomt og nødvendige godkjenninger, og et nybygg som rommer fremtidig vekst. Hvordan vil budsjettene i årene fremover se ut? Hva betyr det for givertjenesten? Forslag til vedtak: Midler settes av i budsjett til kostnader relatert utredning av eventuelt nytt kirkebygg. Lederskapet legger frem en vurdering med et eller fler alternativer for budsjett og fremdriftsplan for en eventuell byggeprosess.

7 Ny i menigheten Det er svært viktig at nye mennesker opplever å bli tatt godt i mot i menigheten. Mange i menigheten brenner for at nye mennesker blir tatt godt i mot. Det er igangsatt flere tiltak på dette området i det siste. Vi ser for oss at det å ta imot nye skjer i flere trinn: velkomst, etablering, tilhørighet. Velkomst: I gudstjenesten ønsker vi å legge til rette for at nye skal få plass i kirkesalen og under kirkekaffen. Vi trenger lett tilgjengelig informasjon om menighetens trosgrunnlag, aktiviteter og tilbud, samt mulighet for å registrere ønske om å motta informasjon digitalt eller via post. Det bør hyppig arrangeres sosiale lavterskeltilbud som ”Suppe for syv” og ”Tursøndag” tilrettelagt for ulike aldersgrupper med tanke på nye. Etablering: Nye må få tilbud om å være med i cellegrupper og å bli med på aktiviteter i menigheten. Tilhørighet: De nye blir etter hvert deltakende i menighetslivet med engasjement og nådegavebasert tjeneste. Vi skal hjelpe mennesker til å få et dypere kjennskap til Jesus Kristus og utvikle sin tro. Dette tror vi skjer best i fellesskap med andre. Forslag til vedtak: Vi ønsker at menigheten tar innover seg denne utfordringen. Løsningen på dette ligger primært i den enkeltes møte med andre mennesker og kan ikke vedtas. Menigheten ønsker å gi frihet og mulighet til de som har engasjement, gaver og anlegg til å utarbeide og iverksette tiltak. Hensikten er å ta godt i mot nye og hjelpe de inn i fellesskapet. Lederskapet har ansvar for at trinnene over (velkomst, etablerering, tilhørighet) ivaretas.

8 Trosopplæring Misjonsforbundet og vår menighet har jobbet med et trosopplæringsopplegg for barn og unge fra 0 til 20 år. Vi ønsker på samme måte at vi skal ha et bevisst forhold til opplæring av kristne og disippeltrening ikke bare i ungdomsårene, men gjennom hele livet. Dette bør innbefatte både temaer som er sentrale for undervisning i gudstjenester og cellegrupper, men også tema som er særlig aktuelle i ulike faser i voksenlivet også. Trosopplæringen for barn er knyttet til ulike faser i barnas modning, denne modellen kan også brukes for ulike livsfaser i voksenlivet: ung voksen/student, ekteskapsundervisning, barneoppdragelse, voksne single, førtiårskrise, pensjonisttilværelse etc. Andre tiltak kan være Alfakurs, nådegavekurs osv. Misjonsforbundet sentralt arbeider med en trosopplæringsplan fra 0 til 100. Dette vil gi viktige innspill til menighetens egen plan. Erfaringer fra innføringen av trosopplæringsplanen for 0 til 20 bør også ligge til grunn for arbeidet. Forslag til vedtak: GMK utarbeider en helhetlig plan for trosopplæring fra ”0 til 100 år” med utgangspunkt i trosopplæringsplanen fra Misjonsforbundet.

9 Medmenneskelighet (Misjonal / Sendt) Grimstad misjonsmenighet har et stort nettverk i Grimstad. Veldig mange mennesker i Grimstad har nære venner, eller mennesker i nær familie, som er med på aktiviteter i Misjonskirken. Vi ønsker å utfordre alle avdelinger til å tenke igjennom hvilket nettverk avmennesker de har, og på hvilken måte de kan få kontakt og gjøre noe positivt for sitt nettverk av mennesker. Her er det mange muligheter og ingen fasit. (Noen eksempler på eksisterende tiltak er speiderens Bjørkosdag og speiderfesten hvor speiderforeldre engasjeres.) Målet er å hjelpe mennesker ett skritt nærmere Jesus. For noen kan det være så enkelt at de møter noen hyggelige, hjelpsomme mennesker som går i kirken. Forslag til vedtak: Vi ønsker å hjelpe mennesker nærmere Jesus. Som et første steg får virkegrenene i oppdrag sammen å gjennomføre minst ett nytt behovsorientert tiltak i menighetens regi innen utgangen av 2013. Hver enkelt virkegren utfordres til å se på hvilket nettverk de har i Grimstad og tenke over hvilke muligheter som finnes for å få kontakt med mennesker som ikke ennå går i kirken.

10 Menighetsplanting i Lillesand Astri og Lars Torp starter i regi av Misjonsforbundet opp et menighetsplantingsprosjekt i Lillesand fra høsten 2013. Grimstad misjonsmenighet tilbyr seg å være en aktiv bidragsyter og støttespiller i dette prosjektet, både i forhold til forbønn, deltakelse, kompetanse, praktisk tilrettelegging og økonomi. Som økonomisk støtte setter vi av 35.000 kr i budsjettet for 2013, og har som mål å bidra med 70.000 kr pr år fram til sommeren 2016. Konkret utforming av støtte utover det økonomiske skjer etter nærmere samtale med Astri og Lars Torp og Misjonsforbundet sentralt. Forslag til vedtak: GMK engasjerer seg aktivt i menighetsplanting i Lillesand og avsetter ressurser og midler til dette.

11 Videreføring av prosessen Prosessgruppa foreslår at stab og lederskap fortsetter arbeidet med Videre Vekst prosessen, både gjennomføring av vedtatte tiltak og videreføring av prosessen. Lederskap og stab iverksetter tiltak, følger opp og evaluerer måloppnåelse basert på kriteriene og NaMu undersøkelsene. Forslag til vedtak: Oppfølging av målene fra videre vekst prosessen og tiltakene fra ”Vekst 2020” skal administreres av stab og lederskap.

12 Andre forslag/tiltak som gjennomføres uten årsmøte vedtak Forankring i Cellegrupper For at Videre Vekst arbeidet skal føre til endring i menigheten må hver enkelt engasjeres. Dette skjer best i cellegruppene. Flere fra cellelederteamet har vært med i arbeidsgrupper og prosessgrupper og kjenner Videre Vekst arbeidet godt. Vi ønsker derfor at cellelederteamet, pastor med flere, utarbeider et materiale og opplegg for cellegruppene for å forankre Videre Vekst arbeidet i cellegruppene. Forslag til celleledere og lederskap: Det utarbeides materiale og opplegg for å forankre Videre Vekst arbeidet i cellegruppene. Celleledergruppa er ansvarlig for gjennomføringen. Ferdigstilling av Videre Vekst En del av Videre Vekst arbeidet er ikke endelig sluttført. Det må utarbeides brosjyrer og materiell for å kommunisere fokusområdene. Det bør også utarbeides forslag til endringer i statutter osv. Arbeidet bør fullføres innen utgangen av 2013. Forslag til vedtak: Lederskap og stab får ansvar for å sluttføre arbeidet med informasjon, materiell og tematikk for ledersamlinger for å forankre Videre Vekst arbeidet.


Laste ned ppt "VIDERE VEKST Årsmøtet 2013. Fokusområder Videre Vekst prosessen har arbeidet med noen fokusområder for Grimstad misjonskirke. Fokusområdene skal være."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google